62. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.09.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 60. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.09. i 19.09.2012. godine i Zapisnika 61. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 19.09.2012. godine
 2. Prednacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu
 3. Prednacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 5. Informacija o pregovorima sa poljoprivrednicima
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2013. godinu
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2013. godini
 1. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Inicijativu PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za izmjenu Odluke o izdvajanju sredstava iz revolving fonda “Lokalne inicijative“ i odobravanju kredita PS Vitezit d.o.o. – Proizvodnja eksplozivnih i pripalnih sredstava – Vitez, V. broj: 1079/12 od 17.08.2012. godine
 2. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava "Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama - sufinansiranje izgradnje Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih lica Bosne i Hercegovine - Vlašić", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida domovinskog rata
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 4. Prijedlog odluke o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj: 1540012000457839, pod nazivom FMF-Civil. zaš. progr. deminir. faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite
 5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006.-2016. za period 2013-2014. godina, sa Prijedlogom odluke
 7. Analiza stanja razvijenosti malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 8. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BIH (POWER IV) sa Izvještajem o implementaciji projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona" koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.06.2012. godine
 9. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unapređenja provođenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 10. Izvještaj o napretku transpozicije i implementacije pravnih stečevina Evropske unije u oblasti okoliša za Bosnu i Hercegovinu/Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 11. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period april-juni 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 12. Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 293/2012 od 07.03.2012. godine)
 13. Informacija o broju osuđenih lica sa izrečenim pravosnažnim sudskim presudama koja još nisu upućena na izdržavanje kazne
 14. Informacija o radnom materijalu Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka
 15. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključaka
 16. Informacija u vezi Izvještaja Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine o toku realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala sa Prijedlogom zaključaka
 17. Informacija u vezi realizacije aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
 18. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi "Borovo" d.d. za proizvodnju i promet obuće i ostalih proizvoda, Vukovar
 19. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina
 1. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-846/2012-ES od 27.08.2012. godine 
 2. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-868/2012-AM od 05.09.2012. godine 
 1. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na ime troškova provođenja revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite
 2. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem pripravnika u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju – Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo
 3. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem volontera u Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Pravilnik o uspostavi Jedinstvene baze podataka gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za septembar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa V. broj: 340/2012 od 22.03.2012. godine
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa V. broj: 341/2012 od 22.03.2012. godine
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (Udruženju Drvarčana)
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (Udruženju Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa)
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za II i III kvartal 2012. godine
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Kodeks o međuadministrativnim odnosima sa Prijedlogom odluke
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija "BORAC" d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE