61. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.09.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU
S DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Uvažavajući međunarodne standarde, kao i iskustva iz prakse u provođenju novog krivičnog zakonodavstva u BiH koje se primjenjuje od 2003. godine, Vlada FBiH je, ocijenila potrebnim da se pristupi izradi odvojenog zakonodavstva za maloljetnike, pa je na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Ovaj zakonski akt usklađen je sa primjedbama i sugestijama iz javne rasprave koja je o Nacrtu zakona obavljena prema zaključcima oba doma Parlamenta FBiH.

Po uzoru na savremene zakonodavne sisteme, Prijedlog zakona je koncipiran tako da sadrži cjeline koji sistematski rješavaju pitanja maloljetničkog prestupništva. U tom smislu, ovaj zakonski akt obuhvata odredbe o materijalnom i procesnom krivičnom pravu, o organizaciji sudova, zatim o izvršenju sankcija koje se izriču maloljetnim učiniocima krivičnih djela, kao i dio koji se odnosi na krivična djela izvršena na štetu djece i maloljetnika.

Kao podloga za kreiranje većine predloženih rješenja poslužili su rezultati istraživanja i zaključci sadržani u Projektu Fonda otvoreno društvo BiH pod nazivom «Mladi u sukobu sa zakonom u svjetlu aktuelnih problema maloljetničkog krivičnog pravosuđa u BiH».

Od posebnog je značaja da će stupanjem na snagu predloženog zakona, prestati da važe odgovarajuće odredbe krivičnih zakona, zakona o krivičnom postupku i zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koje se odnose na maloljetničko krivično pravosuđe.

U cilju zaštite najboljih interesa maloljetnika, jedno od rješenja predviđa formiranje odjeljenja za maloljetnike u prvostepenim sudovima koja se sastoje od jednog ili više sudija za maloljetnike i vijeća za maloljetnike, dok je u drugostepenim i trećestepenim sudovima predviđeno da se na predmetima maloljetničkog prestupništva angažuju sudije osposobljene za rad sa maloljetnicima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Cilj je potreba usaglašavanja određenih odredbi Zakona s Europskom  konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, Načelima zaštite osoba s mentalnim oboljenjima i unaprjeđenja zaštite mentalnog zdravlja, Preporukama Komiteta ministara Vijeća Europe koje se tiču zaštite ljudskih prava i dostojanstva osoba s psihičkim smetnjama, te Preporukom o pravnoj zaštiti poslovno nesposobnih odraslih osoba.

Jedna od novina je odredba Zakona prema kojoj troškovi obdukcije za slučaj smrti osobe s duševnim smetnjama padaju na teret proračuna  kantona  nadležnog  prema  mjestu  prebivališta,  odnosno  boravišta umrle osobe.

Dodani su novi članci kojima  se  utvrđuje  utemeljenje  Povjerenstva  za  praćenje  zaštite  prava osoba s duševnim smetnjama Federacije BiH kao stručnog, neovisnog, savjetodavnog tijela Federalnog ministarstva zdravstva, koje prati provedbu zaštite prava osoba s duševnim smetnjama u zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Također, utvđuje se da je Federalno povjerenstvo ovlašteno i za praćenje zaštite prava osoba s duševnim smetnjama smještenih u ustanovama socijalne zaštite osnovanim suglasno Zakonu o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji.

Utvrđena je nadležnost Federalnog povjerenstva, kao i suradnja sa drugim relevantnim povjerenstvima i tijelima u oblasti zdravstva.

Izmijenjena je i odredba koja sada predviđa da povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama „surađuje sa povjerenstvom za prigovore pacijenata, povjerenstvom za kvalitetu i sigurnost zdravstvenih  usluga,  Povjerenstvom  za  praćenje  zaštite  prava  osoba  s duševnim smetnjama Federacije BiH, centrima za mentalno zdravlje u zajednici i drugim zdravstvenim ustanovama,   kao   i   drugim   subjektima   u   zajednici   s   ciljem   osiguranja kontinuiranosti zdravstvene zaštite i ostvarenja prava osoba s duševnim smetnjama.

POTICAJI ZA INDUSTRIJU

Danas je usvojen Program utroška sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”. Cilj Programa jeste postupna realizacija strategijskih ciljeva usvojenih u dokumentu “Razvitak industrijske politike u FBiH, s osnovnim načelima reindustrijalizacije i snaženja konkurentnosti industrijske proizvodnje u FBiH kroz realizaciju i afirmaciju vlastitih razvojnih potencijala”.

Programom je predviđeno ukupno 8.400.000 konvertibilnih maraka, od čega 7.400.000 KM za modernizaciju tehnološkog procesa. Po sektorima industrijske proizvodnje, od toga je 1,8 milijuna KM namijenjeno proizvodnji tekstila, kože i obuće, po 1,4 milijuna KM građevinskoj, te drvnoj i papirnoj industriji, jedan milijun KM metalnoj, elektro i automobilskoj industriji, koliko i namjenskoj industriji. Za kemijsku i industriju plastike i guma Program predviđa 600.000 KM, a za prehrambenu industriji 200.000 KM. Preostalih 1.000.000 KM iz cjelokupnog Programa predviđeno je kao pozajmnica za finansiranje dijela kamata dospjelih u 2012. godini.

Pozajmljivanje sredstava znači kredit osiguran putem Razvojne banke FBiH, reguliran ugovorom o kreditu po kamatnoj stopi ispod tržišne, sa odgodom plaćanja od godine dana, dovoljnim brojem rata, te eventualne mogućnosti dobivanja grant sredstava (oprosta određenog broja posljednih rata) u visini od 20 posto od glavnice pozajmljenih sredstava, ukoliko se sve obaveze uredno servisiraju na način, u iznosu i u vremenu predviđenim ugovorom.

Broj rata vraćanja sredstava je od 24 do 60, odnosno proporcionalan je visini dobijenih sredstava.

Sredstva se dodjeljuju na osnovu raspisanog Javnog oglasa, a njihovi korisnici ne mogu biti gospodarska društva u stečaju, izuzev onih gospodarskih društava u kojima se stečaj provodi radi restruktuiranja poduzeća, u postupku likvidacije, koja imaju nepodmiren dug spram federalnih i državnih institucija (osim ako on nije reprogramiran važećim dokumentom), te društva kojima je zatražen povrat dosadašnjih poticaja ili koja se nalaze u postupku povratka poticaja.

Očekivani učinci Programa su razvitak novih i znatna poboljšanja postojećih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa i usluga, poticanje proizvodnje i konkurentnosti industrijskih sektora uvođenjem novih i unaprjeđenjem sadašnjih tehnologija i tehnoloških postupaka, te veća izvozna orijentacija i konkurentnost, povećano upošljavanje i konsolidacija socijalnih fondova.

INFORMACIJA O PRORAČUNSKIM TRANSFERIMA ZA OSAM MJESECI

Federalno ministarstvo financija dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o izvršenim transferima za osam mjeseci 2012. godine. Analizom su obuhvaćeni transferi federalnih ministarstava realizirani od siječnja do konca kolovoza ove godine.

Tako se, uz ostalo, navodi kako je od planiranih 12.621.269 konvertibilnih maraka na ime izvršenja sudbenih presuda, za osam mjeseci realiziralo 2.153.491 KM.

Od ukupno planiranih 22.000.000 KM na ime transfera Željeznicama FBiH je isplaćeno 67 posto.

Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, od ukupno planiranih 26.000.000 KM, izvršeno je 17.333.333 KM, a od ukupnog izvršenja plaćeno 38 posto, odnosno 6.500.000 KM. Zavodu za transfuzijsku medicinu je, od planiranih 1.500.000 KM, izvršeno 67 posto, odnosno 1.000.000 KM. Od 5,5 milijuna KM namijenjenih vakcinaciji i sufinanciranju troškova raseljenih osoba, realizirano je 3.666.667 KM.

Za osam mjeseci je realizirano 25 posto poticaja za poljoprivredu, odnosno 17.361.905 KM od planiranih 68.294.000 KM. Bitno je istaknuti kako je plaćen ukupan iznos unesen u trezorsku aplikaciju. Poticaji za veterinarstvo realizirani su s 13 posto - 329.554 KM od planiranih 2.500.000 KM.

Transfer za invalidnine je, od ukupno planiranih 315.000.000 KM, izvršen s 184.251.437 KM, što je realizacija od 58 posto. Ovdje treba imati na umu činjenicu da, do dana sačinjavanja Informacije, nadležno resorno ministarstvo nije uknjižilo terećenje potrebnih proračunskih sredstava za kolovoz (od oko 26 milijuna), te se izvršenje odnosi na sedam, a ne na osam mjeseci. Od planiranih 14.541.800 KM za transfer za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, realizirano je 8.075.257 KM, odnosno 56 posto. Razlika sredstava osobne i obiteljske invalidnine za razdoblje od 1.1.do 31.7.2009. godine iznosi 2.587.128 KM, što je 29 posto u odnosu na planirano.

U prvih osam ovogodišnjih mjeseci je kroz transfer za mirovinsko i invalidsko osiguranje realizirano 138.811.991 KM, što je 67 posto od planiranih 206.117.988 KM, te je sukladno operativnom planu. Transfer drugim razinama vlasti za civilne žrtve rata ostvaren je s 15.906.010 KM od planiranih 28.200.000 KM. Transfer za osobe s invaliditetom - neratni invalidi ostvaren je sa 66 posto (69.126.255 KM od planiranih 105.159.332 KM), dok je na ime isplate duga po Zakonu koji je bio na snazi do 11.3.2009. godine izvršenje u odnosu na plan od 15.000.000 KM 94 posto, odnosno 14.103.929 KM.

IMPLEMENTACIJA PROJEKATA IZ SREDSTAVA GSM LICENCE

Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila prvi Izvještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji Programa investiranja iz sredstava GSM licence za 2011. godinu.Uz ovo Vlada FBiH je donijela i odgovarajuće odluke o prijenosu okončanih projekata finansiranih iz ovih sredstava. Radi se o 19 projekata implementiranih na području šest kantona u Federaciji BiH i jednom projektu koji je realiziran na području Republike Srpske.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, shodno odlukama Vlade Federacije BiH, osigura povrat sredstava GSM licence na namjenski račun JP Ceste FBiH, s obzirom da je došlo do zastoja u implementaciji odobrenih projekata iz razloga nedostatka raspoloživih sredstava na namjenskom računu.

Istovremeno je data saglasnost za nastavak implementacije projekata iz ovog izvještaja implementatorima projekata, koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju (proveli postupak javne nabavke, potpisali ugovor i započeli izvođenje radova) i naloženo implementatorima projekata koji su u fazi implementacije (postupak javne nabavke u toku ili započeti radovi) da intenziviraju aktivnosti u cilju efikasne realizacije projekata.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, također, razmatrala i usvojila četvrti Izvještaj o implementaciji Programa investiranja iz GSM licence za 2010. godinu i, s tim u vezi, donijela devet odluka o prijenosu okončanih projekata (upravljanja projektima) na implementatore.

SAGLASNOST NA PRAVILNIK

Federalna vlada donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava iz člana 141a. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sjednici održanoj 28.8.2012. godine.

Pravilnikom se propisuju način, postupak i dokumentacija neophodna za ostvarivanje prava na isplatu penzija kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u smislu člana 141a. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine, koji su bili korisnici penzija ostvarenih u Društvenom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Sarajevo i kojima je isplata penzije vršena na teritoriju današnje Federacije BiH do 30.4.1992. godine.

PRIJENOS VRIJEDNOSTI MAGISTRALNE CESTE BILJEŠEVO – KAKANJ

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je Odluku o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 Lašva – Stup, dionica Bilješevo – Kakanj ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica – Sarajevo na koridoru Vc sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar.

Prenesena je vrijednost ovog dijela magistralne ceste u iznosu od 13.069.304,10 KM.

VOZILA SAVEZA PARAPLEGIČARA U FBiH - BEZ PLAĆANJA CESTARINE

Vlada FBiH je donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja cestarine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, službenih vozila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine - Sarajevo (dva vozila).

Ovaj savez, osnovan 1978. godine, ima status organizacije od federalnog značaja koja okuplja 16 udruženja-članica iz cijele Federacije BiH. Dva službena vozila registrovana na Savez služe za prevoz paraplegičara i oboljelih od dječije paralize tj. lica koja su u invalidskim kolicima.

Obzirom da je riječ o jednoj od najtežih kategorija invalida uopće kojima je automobil neophodan u svakodnevnom životu i radu, ocijenjeno je neophodnim da se vozila Saveza, oslobode obaveze plaćanja cestarine koja zbog potrebe čestog putovanja predstavlja znatno finansijsko opterećenje.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je JP Autoceste Federacije BiH, d.o.o. Mostar.

ŠTO PRIJE DO ZAKONA O ŽRTVAMA TORTURE U BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike informiralo je danas Vladu FBiH o sve većem broju tužbi logoraša sa zahtjevima za ratne odštete.

Nakon rasprave, Vlada je zaključila da treba hitno inicirati donošenje Zakona o žrtvama torture u BiH i u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Ovaj akt već pripremaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo pravde BiH na preporuku međunarodne zajednice, jer je riječ o obavezi Bosne i Hercegovine da žrtvama torture osigura pravičnu naknadu za kršenje ljudskih prava, utvrdi način i rokove isplate kompenzacija do kraja 2012. godine u cilju predupređenja velikog broja tužbi koje su u najavi.

Dokazivanje i utvrđivanje statusa žrtve torture vrši se isključivo u sudskom postupku, stav je Federalne vlade. Ona traži da se na jedinstven način, na državnom nivou, za sve žrtve torture, kroz ovaj zakon, uredi postupak isplate i visina pojedinačnih naknada tužitelja, obzirom na sporan pravni osnov, kao i sporan pasivni legitimitet entiteta kod prihvatanja tužbi za ratne štete prema entitetima. Na ovaj način preduprijedilo bi se da općinski sudovi donose presude u korist tužitelja i dosuđuju enormne iznose naknada bez obzira na međunarodnu sudsku praksu.

POMOĆ INSTITUCIJAMA NAUKE I KULTURE

Danas su donesene dvije odluke o izdvajanjima iz „Tekuće rezerve VIade Federacije“.

Prvom je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobreno 105.000 konvertibilnih maraka na ime pomoći institucijama nauke od značaja za Federaciju BiH, te će Nacionalnoj  i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine biti dodijeljeno 80.000 KM, a Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini 25.000 KM.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je 225.000 KM kao finansijska pomoć institucijama kulture. Od ovog iznosa, Historijskom muzeju i Kinoteci se raspoređuje po 33.000 KM, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti 25.000 KM, Umjetničkoj galeriji 42.000 KM i Zemaljskom muzeju 92.000 KM.

POMOĆ POVRATNICIMA

Vlada FBiH pozitivno je odgovorila na zahtjev Udruženja protjeranih građana “Održivi Drvar”, te donijela Odluku o izdvajanju 50.000  konvertibilnih maraka.

Ovo predstavlja pomoć za organizaciju manifestacije kojom će u oktobru biti obilježeno 15 godina povratka ovdašnjeg stanovništva i 17 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Radi se o manifestaciji koju podržavaju sva povratnička udruženja, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

KADROVSKA PITANJA

Za članove Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas su imenovani Alija Aljović i Mira Vujeva.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE