61. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.09.2012.
Dnevni red
 1. Nacrt zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje u učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja"
 3. Informaciја o izvršenim transferima za razdoblje januar - avgust 2012. godine sa tabelarnim pregledom
 4. Osvrt Federalnog ministarstva finansija na mogućnost mjera predloženih u Informaciji o unapređenju poslovnog ambijenta industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine (Realizacija Zaključka V. broj: 1160/2012 od 22.08.2012. godine)
 5. Informacija o projektima finansiranim iz sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu uz IV izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine sa prijedlozima odluka i zaključaka
 6. Informacija o projektima finansiranim iz sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence 2011. godine uz I izvještaj o implementaciji Programa investiranja GSM 2011 sa prijedlozima odluka, rješenja i zaključaka
 7. Pravilnik o ostvarivanju prava iz člana 141a. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sa Prijedlogom odluke
 8. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-813/2012 od 16.08.2012. godine 
  2. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-818/2012-AM od 17.08.2012. godine 
  3. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-837/2012-ES od 27.08.2012. godine 
  4. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-848/2012-ES od 28.08.2012. godine 
  5. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-852/2012-ES od 29.08.2012. godine 
 1. Informacija u vezi sa radno-pravnim statusom savjetnika zamjenika Premijera Federacije i federalnog ministra prostornog uređenja
 2. Informacije 
  1. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o tužbama logoraša za ratne odštete, sa Prijedlogom zaključaka
  2. Informacija Federalnog pravobranilaštva u vezi isplate naknade civilnim žrtvama rata po osnovu umanjenja u skladu sa Zakonom o uštedama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 1. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005, 2006, 2007. i 2009. godinu (stanje 30.06.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlog odluke o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 Lašva-Stup, dionica: Biljševo-Kakanj ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica-Sarajevo na Koridoru Vc sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
 3. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja cestarine vozila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Udruženju Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa", na ime finansijske pomoći za organizaciju putovanja na relaciji Sarajevo-Strazbur-Sarajevo, radi predaje tužbe Sudu pravde protiv Kraljevine Holandije, Ministarstva odbrane Kraljevine Holandije i Ujedinjenih nacija, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije o Zahtjevu za prikupljanje izjava i dokaza Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KTA 0038742 12 od 30.08.2012. godine
 6. Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, po Zaključku Vlade Federacije BiH V. broj: 1023/2012
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva - davanje saglasnosti
 12. Zahtjev za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje u Federalnom ministarstvu zdravstva
 13. Obavijest o promjeni održavanja manifestacije u Drvaru za dane 13./14.10.2012. godine
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE