60. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.09.2012.
Saopćenje o radu

STANJE FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

S ciljem zadržavanja stabilnog postojećeg stanja na tržištu žitarica u Federaciji BiH, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela zaključak da se, zbog stalnog rasta cijena pšenice, sagleda mogućnost za najpovoljniju nabavku određenih količina koje bi se skladištile preko Federalne direkcije robnih rezervi.

Pored toga, predviđeno je sufinansiranje jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi prema zaključenim ugovorima s robnim proizvođačima. Također, treba naći model podrški kojim bi bili stimulisani poljoprivrednici koji dosad nisu proizvodili pšenicu da ovom kulturom zasiju svoja polja.

Na današnjoj sjednici je, ujedno, razmatrana Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove o stanju u skladištima Federalne direkcije robnih rezervi.

Federalni tržišni inspektori su od 1. do 11.8.2012. godine kontrolisali 13 društava/skladišta sa kojima je Federalna direkcija robnih rezervi zaključila ugovor o skladištenju. Ocjena je da robne rezerve u cjelini, izuzev u dva slučaja, funkcionišu u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Naime, u skladištu „Zovko-Oil“ Žepče ustanovljen je nedostatak ukupne uskladištene ugovorene količine eurodizela (1.204.240 litara) i benzina BMB 95 (409.955 litara), a u MPP „Zlatna dolina" u Stocu nedostatak merkantilne pšenice od 1.607,7 tona.

Ukupno stanje skladištenja robnih rezervi, također, ukazuje na potrebu ustanovljavanja novog koncepta koji, prije svega, podrazumijeva izmjenu uvjeta ugovaranja skladištenja, kao i kontinuiranu kontrolu stanja roba u skladištima, kako bi se u svakom pojedinačnom slučaju moglo blagovremeno reagirati.

Stoga je Vlada FBiH danas i zaključila da Federalna direkcija treba redefinisati program robnih rezervi. Uz to, prema društvima kod kojih je ustanovljen manjak roba u odnosu na ugovorene količine, bit će poduzete sve zakonske mjere s ciljem nadoknade štete.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE

Razlog za donošenje Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koji je danas Vlada FBiH utvrdila u formi Prijedloga, jeste promovisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK, kao i upotrebe OIE u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK.

Naime, važeća Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, od 2010. godine, kao podzakonski akt, nije u dovoljnoj mjeri uredila problematiku korišćenja obnovljivih izvora energije, pa je na obavezu donošenja Zakona ukazala i presuda Ustavnog suda FBiH od 19.6.2012. godine.

U odnosu na važeću Uredbu koja obrađuje samo električnu energiju, Zakonom je uređena i toplotna energija, te energija u oblasti transporta, a koje se dobiju iz primarne obnovljive energije. Ciljevi i definicije su usklađeni sa EU direktivama koje uređuju ovu oblast i sa Zakonom o električnoj energiji.

Uveden je novi pojam “efikasna kogeneracija”, u skladu sa međunarodnom usvojenom terminologijom, kao i zbog bližeg određenja kogenerativnog procesa u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije.

U odnosu na Nacrt zakona, u skladu sa primjedbama i prijedlozima dobivenim nakon održane javne rasprave, u Prijedlogu zakona se, u cilju pojednostavljenja administracije u procesu pribavljanja dozvola za građenje energetskih objekata i u cilju sinhronizacije sa Zakonom o električnoj energiji, definiše “energetska dozvola”, umjesto dosadašnje energetske saglasnosti.

Inače, propisana je izrada Akcionog plana za obnovljivu energiju u FBiH (APOEF), kojim se definiraju obavezujući ciljevi u ovoj oblasti, kao i njegovo usklađivanje sa elektroenergetskom strategijom Federacije.

APOEF je sastavni dio Nacionalnog akcionog plana korištenja obnovljivih izvora energije Bosne i Hercegovine.

UTVRĐEN AMANDMAN NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NOTARIMA

Vlada FBiH dala je danas podršku Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o notarima koji je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Mirza Ustamujić, prihvatajući razloge za njegovo donošenje.

Izmjena se sastoji u broju stanovnika u kantonu na koji se odnosi jedna notarska kancelarija, odnosno umjesto dosadašnjih 20.000, sada se predlaže 10.000 stanovnika.

Istovremeno, Vlada FBiH je utvrdila amandman na Prijedlog ovog zakona zbog uočenog nomotehničkog propusta.

ODBIJENE INICIJATIVE

Vlada FBiH danas nije prihavtila Inicijativu “Prevent BH” d.o.o. Visoko dostavljenu posredstvom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za autentično tumačenje člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima.

Kako je obrazloženo, razlog za neprihvaćenje je taj što je traženo tumačenje odredbe Zakona koja je jasna i nedvosmislena.

Na prijedlog Federalnog ministarstva protornog uređenja, Vlada FBiH nije prihvatila Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koju je, posredstvom Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, podnijela Zajednička advokatska kancelarija “Mujagić&Gagula“ iz Sarajeva. I u ovom slučaju je obrazloženo da je riječ o posve jasnoj i preciznoj odredbi Zakona, te nema potrebe za autentičnim tumačenjem.

PODRŠKA KANDIDATURI ZA EVROPSKI ZIMSKI OLIMPIJSKI FESTIVAL MLADIH 2017.

Vlada FBiH je donijela Odluku o podršci kandidaturi Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo za organizaciju Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade (EYOWF) 2017. godine. Ovlašten je premijer Nermin Nikšić da, u ime Vlade, učestvuje u radu Komiteta za ovu kandidaturu.

Vlada FBiH će finansijski podržati realizaciju projekta, u skladu sa dogovorom koji će biti postignut u okviru rada i djelovanja Komiteta za kandidaturu.

ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se osnivaju posebna lovišta na teritoriji Federacije BiH, koja se prostiru na površinama šuma sa posebnom namjenom, kao i na površinama koje predstavljaju izuzetno pogodna staništa rijetkih, prorijeđenih i vrijednih vrsta divljači. Njome je, za svako lovište pojedinačno, utvrđen naziv lovišta, područje općina na kojima se nalazi, površina lovišta, njegova vrsta, nadmorska visina, najvažnije vrste divljači, posebno rijetke i ugrožene vrste, te navedeni i drugi potrebni podaci za kvalitetno i trajno gazdovanje lovištem.

Uvažavajući stanje u oblasti lovstva na području Federacije, dugogodišnju tradiciju pod posebnim režimom lovnog gazdovanja, potrebe savremenog lovnog gazdovanja i međunarodnih konvencija, te pojedinačne specifičnosti svakog lovišta prema strukturi površina, prirodnim pogodnostima i vrstama divljači, osnivaju se kao posebna lovišta: Igman-Bjelašnica, Hrbljine-Kujača, Plješevica, Konjuh i Hutovo Blato.

SUBVENCIJE RUDNICIMA

Danas je usvojen Program utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima - Konsolidacija rudnika uglja u BiH” za 2012. godinu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Radi se o 28.000.000 KM utvrđenih u Budžetu FBiH za 2012. godinu koje će se utrošiti za izmirenje obaveza za PIO/MIO i izmirenje obaveza po osnovu poreza na platu rudnicima uglja u FBiH, a u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Sredstva iz Programa raspoređivaće se na pojedine programe na osnovu rješenja koje donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

PROŠIRENA LISTA

Vlada FBiH dopunila je danas Odluku o utvrđivanju  liste privrednih  društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća  državnog  kapitala  vrše organi Federacije  BiH. Na ovaj način je na listu, kao 17. kompanija, dodana Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik.

PRODAJA IMOVINE KTK-a “VISOKO” IZ PASIVNE PODBILANCE

Agenciji za privatizaciju u BiH (APF), Vlada FBiH je, današnjom Odlukom dala suglasnost za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci gospodarskog društva KTK “Visoko” d.d. Visoko, koja se nalazi u Užicu, Republika Srbija. U pitanju je poslovni prostor (stambena zgrada) u ulici Lazara Mutapa broj 7, što će ga APF prodati metodom dražbe, odnosno najveća ponuđena cijena. Početnu (tržišnu) cijenu utvrdit će vještak građevinske struke. Iznos naplaćen od prodaje bit će uplaćen na zasebni račun APF-a.

Odluke iste sadržine donesene su i kada je riječ o imovini KTK “Visoko” u Kragujevcu, (poslovne prostorije ukupne površine 166,97 m2), dva prostora u Prištini (243,60 m2 i 68,74 m2), u Subotici (204,92 m2), te u Boru (92,72 m2+92,72 m2).

O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U FDM-u

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar. Državni kapital bit će privatiziran metodom neposredne pogodbe, a postupak privatizacije provest će Agencija za privatizaciju u FBiH (APF).

Inače, posljednji Javni poziv za prodaju državnog kapitala Fabrike duhana Mostar metodom neposredne pogodbe objavljen je 16.7.2010. godine. Do roka i na način utvrđen Javnim pozivom (do 13.9.2010. godine), nije prispjela niti jedna ponuda, nakon čega su obustavljene sve privatizacijske aktivnosti.

Na osnovu dopune Programa rada APF-a s planom privatizacije za 2012. godinu i iskazanog interesa potencijalnog investitora, Vlada je doniejla Odluku o prodaji državnog kapitala ove tvornice metodom neposredne pogodbe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU DRUGE EMISIJE OBVEZNICA

Prema odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim se uređuju pitanja unutrašnjeg zaduženja, federalni ministar finansija dostavio je Vladi Izvještaj o zaduženju druge emisije obveznica.

U skladu sa odlukama Vlade FBiH putem druge aukcije obveznica BiH, emitovanih 27. juna 2012. godine na Sarajevskoj berzi, održanoj 28. avgusta 2012. godine stvorena je obaveza Federacije BiH po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 12.835.000 KM.

O ovom zaduženju bit će obaviješten Parlament Federacije BiH.

O GRANTU FEDERALNOJ DIREKCIJI CESTA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30. juna 2012. godine.

Naloženo je implementatoru odobrenih projekata iz ovog programa - JP Ceste Federacije BiH da nastavi s intenzitetom započetih aktivnosti i radova u cilju završetka realizacije projekta Magistralna cesta M-4 Doboj - Tuzla, dionica: Drežnik (Bolnica „Kreka”) - petlja Šićki Brod (4,8 kilometara) - LOT1, odnosno intenziviranje aktivnosti u građevinskoj sezoni na izvođenju radova za LOT2 ovog projekta.

Također, JP Ceste Federacije BiH trebaju hitno preduzeti potrebne aktivnosti u cilju deblokade zastoja investiranja preostalog iznosa raspoloživih sredstava (29.015 KM) za izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija magistralne ceste M-18 Tuzla - Sarajevo (Šićki Brod - Jošanica) u dužini od 107 km, dionica: Kladanj - Podpaklenik - Olovo.

Naloženo je i da se preduzmu aktivnosti u cilju nastavka poslova eksproprijacije i izvođenja radova na projektu Izgradnja ceste M-17.3 Neum - Stolac dionica: Kiševo - Broćanac. Kod ovoga projekta došlo je do deblokade implementacije i intenziviran je proces eksproprijacije i izvođenja radova.

JP Ceste Federacije BiH je također naloženo da hitno preduzme potrebne aktivnosti u cilju deblokade zastoja investiranja preostalog iznosa raspoloživih sredstava (20.864 KM) na izvođenju radova na projektu Izgradnja ceste M-14 Bihać - Bosanska Krupa, dionica: Čavkići - Spahići.

IZVRŠENJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA PO OSNOVU RATNIH POTRAŽIVANJA

U Informaciji Federalnog ministarstva finansija u vezi sa izvršenjem pravosnažnih sudskih presuda iz osnova ratnih potraživanja se ističe da je, prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, s danom 8.6.2012. evidentirano ukupno 299 pravomoćnih sudskih presuda i utvrđena glavnica u iznosu od 13.557.074,06 KM.

Od toga je do sada isplaćeno ukupno 12.711.978,24 KM, tako da je za isplatu je preostalo 36 presuda u ukupnom iznosu od 845.095,82 KM. Glavni dug po pravomoćnim sudskim presudama iz osnova ratnih potraživanja za preostali dio lica planiran je za isplatu u 2012. godini, nakon što ove osobe dostave neophodnu dokumentaciju traženu od svakog pojedinačno.

Za isplatu postojećih i eventualno pristiglih novih presuda iz osnova ratnih potraživanja u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu prdviđeno je 2.000.000 KM.

PODRŠKA INICIJATIVI ZA OPREMANJE OPĆE BOLNICE “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ”

U vezi realizacije dodatnih sredstava iz Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditno zaduženje bude usmjereno na opremanje JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” - Austrija II u iznosu od 7.494.000 eura.

Federalno ministarstvo finansija i nadležna ministarstva Kantona Sarajevo će svoje ovlatene prdstavnike imenovati u tim za pregovore o ovom kreditu.

Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa odabranom austrijskom bankom sa kojom će se utvrditi uvjeti zaduženja, čiji je krajnji dužnik Kanton Sarajevo.

SUGLASNOST NA POTPIS UGOVORA

Današnjom Odlukom, Federalna vlada dala je suglasnost na Ugovor o vansudbenoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravovaljanom sudbenom odlukom službenicima i namještenicima tijela državne službe, sudbene vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine.
Prema ovlaštenju, Ugovor će, u ime Vlade FBiH, potpisati premijer FBiH Nermin Nikšić.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Evrope u iznosu od 5.520.000 eura osiguraju sredstva za sufinansiranje realizacije Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Healt Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje.

Prihvaćena je i informacija o sufinansiranju sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope ovog projekta, a za završne aktivnosti pregovora o kreditu zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Danas je prihvaćen zahtjev Federalnog ministarstva kulture i sporta da se iz Tekuće rezerve Vlade FBiH izdvoji 50.000 KM Društvu pisaca BiH na ime podrške u realizaciji Projekta “Književne nagrade”.

Iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2012. godinu odobreno je Federalnoj upravi civilne zaštite 27.100,50 KM na ime naknada za rad u 2011. godini članovima Federalne komisije za procjenu šteta.

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, donijela Odluku o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu Široki WWIN iz Širokog Brijega za osvojeno prvo mjesto u Prvenstvu BiH za sezonu 2011/12. Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta prvacima BiH je dodijeljeno 15.000 konvertibilnih maraka.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela akte neophodne za pokretanje procedure za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije BiH za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju i to odluke o raspisivanju Javnog oglasa i o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata, kao i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Stipo Buljan (predsjednik), Željko Silađi, Mirsada Jahić, Amira Pintul i Jasmina Pašić.

* * *

19.9.2012.

NASTAVAK 60. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

O POTRAŽIVANJIMA TEMELJEM SUDBENIH ODLUKA

Federalno ministarstvo financija upoznalo je, u nastavku 60. sjednice u Mostaru, Vladu Federacije BiH s brojem ovršnih, a nerealiziranih sudbenih odluka i visini potraživanja koja mogu opteretiti Proračun Federacije BiH.

U dokumentaciji ovog ministarstva evidentirano je 5.752 ovakvih potraživanja u ukupnom iznosu od 21.057.500,53 konvertibilne marke. Na ove obveze se, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, na dan isplate obračunava kamata od 12 posto godišnje.

Obzirom da se najveći dio obveza odnosi na potraživanja iz radnog odnosa po osnovu razlika plaća, toplog obroka i regresa za 2009. i 2010. godinu, Vlada je već 11.9.2012. godine ovlastila federalnog premijera da potpiše Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravovaljanom sudbenom odlukom službenicima i namještenicima tijela državne službe, sudbene vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima FBiH.

U Proračunu za 2012. godinu za izvršenje presuda i rješenja o izvršenju predviđeno je 11.000.000 KM. U nedostatku sredstava u tekućoj godini, sredstva treba planirati u sljedećim godinama i na taj način vršiti isplatu sukcesivno.

Vlada je zaključila da realizaciju treba vršiti shodno raspoloživim sredstvima predviđenim na određenoj proračunskoj poziciji.

O ODRŽIVOM FINANSIRANJU ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju o stvaranju sistema održivog finansiranja željezničkog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je pripremilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Informacija je rezultat rada resornog ministarstva na praćenju finansiranja željezničkog sektora, kao i zbivanja u okruženju, a obuhvatila je stanje, problematiku održivosti željezničkog sektora, te prijedloge za stvaranje sistema održivog finansiranja željezničkog sektora u Federaciji BiH. Na ovaj način realiziran je zaključak Vlade FBiH sa 51. sjednice održane 22.5.2012. godine kada su razmatrane odluke o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja.

Vlada je danas zatražila od Uprave Željeznica FBiH da pripremi akcioni plan s ciljem pronalaženja unutrašnjih rezervi za nove uštede, kao i plan dodatnih mjera za stabilizaciju poslovanja.

Istovremeno, Vlada je obavezala federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija da se, u skladu sa svojim nadležnostima, uključe u realizaciju ovih zaključaka.

KADROVSKA PITANJA

Ismet Briga imenovan je za predstavnika Vlade FBiH za učestvovanje u postupku rješavanja viškova pokretne imovine.

Danas je dopunjeno i ranije doneseno Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda PiO tako što je u ovo tijelo imenovan Joso Damjanović iz Posavskog kantona.

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE