60. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.09.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 59. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 05.09.2012. godine
 2. Informacija o inspekcijskoj kontroli skladišta u kojima su smještene robe Federalne direkcije robnih rezervi
 3. Informacija Federalne direkcije robnih rezervi - analiza stanja robnih rezervi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 4. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 987/2012 od 17.07.2012. godine
 5. Prijedlog za donošenje zaključka o nadoknadi pogonskog goriva Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Zahtjev za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Društvu pisaca Bosne i Hercegovine, na ime finansijske pomoći za realizaciju Projekta "Književne nagrade"
 8. Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
 9. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjeni zakona o notarima, koji je podnio gosp. Mirza Ustamujić,poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 6. Zakona o doprinosima, koju je podnio PREVENT BH d.o.o. Visoko
 11. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koju je podnijela Zajednička advokatska kancelarija "Mujagić & Gagula" iz Sarajeva
 12. Podrška kandidaturi gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo za Evropski omladinski olimpijski festival (EYOWF 2017) i učestvovanje u radu Komiteta za kandidaturu, sa Prijedlogom odluke
 13. Prijedlog mišljenja koji se odnosi na problematiku nadležnosti Odbora državne službe za žalbe u vezi sa postupanjem po žalbama državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona
 14. Prijedlog odluke o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
 16. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju   
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim preduzećima - Konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" za 2012. godinu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci (poslovni prostor u Subotici, Republika Srbija) 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci (poslovni prostor u Užicu, Republika Srbija) 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci (poslovni prostor u Boru, Republika Srbija) 
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci (poslovne prostorije u Kragujevcu, Republika Srbija) 
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci (poslovni prostor u Prištini-ul. Praskina Vodenica, Kosovo) 
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilanci (poslovni prostor u Prištini-naselje Kupusište, Kosovo) 
 1. Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006-2016. za period 2013-2014. godina, sa Prijedlogom odluke
 2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Košarkaškom klubu HKK Široki "WWIN" iz Širokog Brijega, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Dopuna Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
  1. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar 
 1. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu druge emisije obveznica
 2. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem 30.06.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 293/2012 od 07.03.2012. godine)
 4. Objedinjena informacija o broju osuđenih lica sa izrečenim pravosnažnim sudskim presudama koja još nisu upućena na izdržavanje kazne
 5. Informacija u vezi sa izmirenjem pravosnažnih sudskih presuda iz osnova ratnih potraživanja koje su u nadležnosti Sektora za upravljanje dugom – referat „ratna potraživanja“
 6. Informacija o robnom kreditu za finansiranje Projekta opremanja medicinskom opremom Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" - Austria II, sa Prijedlogom zaključka
 7. Informacija o realizaciji odluka o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 316/2012 od 15.03.2012. godine)

 

 1. Informacija o broju izvršnih a nerealiziranih sudskih odluka i visini potraživanja koja mogu opteretiti Budžet Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom mjera
 2. Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Healt Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 416/2012 od 28.03.2012. godine
 4. Informacija o stvaranju sistema održivog finansiranja željezničkog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o registraciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kod nadležnog suda, sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 967/2012 od 17.07.2012. godine u vezi preseljenja federalnih ministarstava u poslovni prostor u Sarajevu, ul. Marka Marulića broj 2.
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine
 8. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE