59. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.09.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

S ciljem unapređivanja funkcionisanja plаtnоg prоmеtа u praksi, jačanja finаnsiјske discipline i zаštite interesa povjerilaca, Vlada FBiH je danas utvrdila Nacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu, koji je do sad rеgulisаn Zаkоnоm о plаtnim trаnsаkciјаmа i Zаkоnоm о finаnsiјskоm pоslоvаnju.

Intencija je ovog zakonskog projekta, prije svega, da se unаpriјеdi pоstupаk prinudne nаplаtе i uspоstаvi mеhаnizаm kојi ćе, u situаciјi nеplаćаnjа оbavеzа dužnikа, osigurati blоkаdu svih srеdstаvа nа njеgоvim rаčunimа kоd оvlаštеnih оrgаnizаciја, dо kоnаčnоg izmirеnjа dugа.

Odrеđene su vrstе i nаmјеnе rаčunа kоје učesnici mоgu оtvоriti u plаtnоm prоmеtu i ustanovljena оbavеzа pоslоvnih subјеkata dа svа plаćаnjа оbаvlјајu prеkо rаčunа zа rеdоvnо pоslоvаnjе i оdrеdе glаvni rаčun, prеkо kојеgа ćе sе izvršаvаti nаlоzi zа prinudnu nаplаtu i vоditi еvidеnciја nеizmirеnih оbavеzа pо оvоm оsnоvu. Svi nаlоzi zа prinudnu nаplаtu moraju glаsiti nа glаvni rаčun pоslоvnоg subјеktа i dоstаvljati se nа izvršеnjе banci kоја ga vоdi. U nеdоstаtku srеdstаvа nа glаvnоm rаčunu, оvа banka upućuје zаhtјеv drugim bankama zа blоkаdu svih rаčunа dužnikа u kоnvеrtibilnim mаrkаmа i dеvizаmа dо izmirеnjа njеgоvоg dugа i dеblоkаdе rаčunа.

Rаdi izvršеnjа nаlоgа zа prisilnu nаplаtu, u uslovima blоkаdе rаčunа, pоslоvnоm subјеktu zаbrаnjеnа su svа drugа plаćаnjа, uklјučuјući i ugоvаrаnjе оbrаčunskоg nаčinа plаćаnjа (kompenzacija, cеsiја, аsignаciја i drugо) i plаćаnjа gоtоvim nоvcеm, kао i оtvаrаnjе nоvih rаčunа оd strаnе banaka.

Ove zаbrаne definirane su sukladno оdrеdbama zаkоnа kојi urеđuје izvršni pоstupаk i prisilnо izvršеnjе nоvčаnih pоtrаživаnjа s rаčunа izvršеnikа.

Pоdаci о оtvоrеnim rаčunimа, vrsti rаčunа i glаvnоm rаčunu, kао i blоkаdi i dеblоkаdi rаčunа pоslоvnоg subјеktа vоdе sе i аžurirајu u Јеdinstvеnоm rеgistru rаčunа pоslоvnih subјеkаtа pri Centralnoj banci BiH, koji prеdstаvlја cеntrаlnu bаzu pоdаtаkа.

Realizaciju rјеšеnja za prisilnu nаplаtu vrše, kao i do sada, pоslоvne bаnke štо nе zаhtiјеvа fоrmirаnjе nоvе instituciје, s tim da su оvlаštenе оrgаnizаciје obavezne dа аžurnо dоstаvlјајu pоdаtkе о оtvоrеnim rаčunimа u Јеdinstvеni rеgistаr rаčunа pоslоvnih subјеkаtа.

Prilikоm koncipiranja Nаcrtа zаkоnа uzeta је u obzir rеgulаtivа i dоbrа prаksа zеmаlја u оkružеnju, kao i rјеšеnjа lеgislаtivе Еvrоpskе uniје u оblаsti plаtnоg prоmеtа i zаštitе kоrisnikа оvih uslugа, uz prilagođavanje načela izvršеnjа prisilne nаplаtе uslovima dоmаćеg tržištа.

INFORMACIJA O POŽARIMA

U skladu sa zaključkom Kolegija Vlade FBiH, danas je razmatrana Informacija o požarima na području Federacije BiH.

Razmatranje ovih pitanja, odnosno hitno dostavljanje podataka o poduzetim aktivnostima na saniranju šteta prouzrokavnih sušom i požarima, te prijedlozima mjera za saniranje stanja, kao i mjera preventivnog djelovanja, tražio je Zaključkom i Kolegij Doma naroda Parlamenta FBiH.

U Informaciji se ističe da je područje Federacije BiH tokom požarne sezone 2012. godine, naročito u julu i avgustu, zahvaćeno požarima većih razmjera koji su zahvatili velike površine, ugrozivši jedan broj naseljenih mjesta i stanovništvo. Požari su zahvatili područja: Zeničko-dobojskog kantona (općine Olovo, Zavidovići, Kakanj i Zenica), Kantona 10 (općina Tomislavgrad, Drvar i Livno) i Hercegovačko-neretvanskog kantona (općine Konjic, Čapljina, Jablanica i Grad Mostar).

Prikupljeni podaci pokazuju da je na području Federacije BiH evidentirano 2.137 požara, od čega 1.855 na otvorenom prostoru i to 1.224 na niskom rastinju, 505 na šumama i šumskom zemljištu, 284 na smetljištima, kontejnerima, stogovima sijena i sl. Od 237 požara koji su zahvatili građevinske objekte, 72 su bila na privatnim kućama, a isto toliko u objektima kolektivnog stanovanja, 22 na poslovnim objektima, 11 na dimnjacima, 56 na pomoćnim objektima, a četiri požara na objektima infrastrukture. Prema prvim preliminarnim procjenama, u periodu maj - avgust 2012. godine opožareno je oko 3.200 hektara zemljišta (šuma, nisko rastinje, trava i drugo), na području općina Tomislavgrad, Drvar, Olovo, Kakanj, Konjic, Čapljina, Jablanica, Grad Mostar i drugih).

U Informaciji se, također, naglašava da je Federalna uprava civilne zaštite svim kantonalnim upravama i službama civilne zaštite općina/grada uputila 21.3.2012. godine preporuke - Upozorenje zbog povećanja požarne opasnosti i rizika od požara na otvorenom prostoru na području Federacije BiH, te da je 14.5.2012. godine održan okrugli sto “Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, iskustva i pravci daljnjeg djelovanja - Prevencija”, čiji zaključci su obuhvatili i pomenute preporuke, kao i potrebu njihovog provođenja na terenu.

Vlada FBiH je zaključila da situacija u vezi s požarima u Federaciji BiH ukazuje na potrebu hitne pripreme i donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, radi stavljanja u funkciju svih resursa prilikom gašenja požara i obezbjeđenja uslova za finansiranje osnovnih funkcija u ovoj oblasti (nabavka i zanavljanje sredstava i opreme za gašenje požara i drugo), za šta je zadužena Federalna uprava civilne zaštite. Aktuelizirani su i Zaključci Federalnog štaba civilne zaštite o zaduženju općinskih i kantonalnih štabova civilne zaštite za preduzimanje svih potrebnih radnji i postupaka iz njihove nadležnosti, na usmjeravanju i neposrednom organizovanju i provođenju mjera i aktivnosti koje se odnose na zaštitu od požara organa, institucija, pravnih i fizičkih lica, na način utvrđen u planovima zaštite i spašavanja, te redovno razmatraju stanje u ovoj oblasti, u cilju preduzimanja i otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno unapređenju mjera zaštite od požara.

Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH, pokrene inicijativu izmjena i dopuna Standardnih operativnih procedura za angažovanje Oružanih snaga BiH u akcijama gašenja požara radi njihovog pojednostavljivanja i konkretiziranja.

Nakon izrade i operacionalizacije ovih procedura Vlada FBiH će kod Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srpske, inicirati mogućnost zajedničke nabavke malih letjelica za gašenje požara otvorenog prostora.

Danas je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da hitno pripremi Zakon o zaštiti šuma radi hitnog upućivanja Parlamentu Federacije BiH na donošenje.

Zadužuju se nadležni inspekcijski organi ovlašteni za nadzor nad provođenjem zakona i propisa u oblasti šumarstva da intenzivraju nadzor nad donošenjem planova zaštite od požara šumskih gazdinstava, kao i da u saradnji sa pravosudnim organima, poduzmu sve potrebne mjere i radnje, da se pravna i fizička lica za koja se sumnja ili se utvrdi da su izazvala požar, pronađu i protiv njih provedu sve istražne radnje i utvrdi njihova odgovornost, te da se protiv istih pokrenu kaznene mjere u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

ODOBRENA PRODAJA VOZILA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije prodaju motornih vozila iz njihovog voznog parka. Riječ je o 33 vozne jedinice koje će biti prodate putem javnog nadmetanja - licitacije.

Kao razlozi za donošenje ove odluke navedeni su godine proizvodnje vozila, pređena kilometraža, nemogućnost popravke, teškoće prilikom nabavke rezervnih dijelova, velika potrošnja pogonskog goriva i tehnološka zastarjelost.

Prodajom ovih motornih vozila omogućit će se racionalizacija voznog parka Federalne uprave policije, što će dovesti do smanjenja izdataka za gorivo, mazivo, tekuće održavanje i registraciju, a neće ugroziti funkcionalnost voznog parka Federalne uprave policije.

PRIJENOS PRAVA DIONICA

U skladu sa Zaključkom donesenim 8.5.2012. godine, Vlada FBiH je donijela Odluku o prenosu prava dionica Jubmes Banke Beograd na Federalno ministarstvo finansija.

Predmet prenosa prava dionica Jubmes-a su dionice Central Profit Banke d.d. Sarajevo, Investiciono kreditne banke d.d. Zenica i NLB banke d.d. Tuzla, kao banaka iz bivšeg sustava privredne banke Sarajevo (PBS), u korist Federacije BiH, koje su postale njeno vlasništvo, sukladno Zakonu o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka.

U Odluci je riječ o 6.256 dionica sa stanjem 30.6.2012. godine vođenih u Knjizi akcionara kod Centralnog registra depo i kliring hartija od vrijednosti a.d. Beograd.

IZMIJENJENA ODLUKA O TERMINALIMA FEDERACIJE

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije gospodarskom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Cilj izmjene je usuglašavanje faktičkog i pravnog stanja u svezi korištenja poslovnih prostora koji su dodijeljeni Terminalima Federacije. Sada je u Odluku dodana ukupna površina poslovnih prostora koje koriste Terminali Federacije.

PRODUŽENJE PERIODA OVJERE ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

Nakon sastanka sa Sindikatom metalaca Bosne i Hercegovine i direktorima kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, održanog 4.9.2012. godine, te tada postignutih dogovora, Vlada FBiH danas je izmijenila svoj raniji zaključak koji se odnosi na mogućnost ovjere zdravstvenih knjižica radnika privrednih društava koja imaju dugovanja prema zavodima dravstvenog osiguranja.

Izmjena se odnosi na to da se zaključak od 18.1.2012. godine više ne odnosi na privredna društva koja se nalaze u procesu restrukturiranja. Uz to, promijenjen je i period u kojem su privredna društva dužna, uz redovitu mjesečnu isplatu plata, uplaćivati doprinose za zdravstveno osiguranje. Umjesto od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine, ova obveza se pomjera na period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine.

NORMATIVNO UREDITI PROIZVODNJU,
 PROMET I ZBRINJAVANJE PLASTIČNIH KESA

Povodom inicijative Federalnog ministarstva trgovine da se normativno urede pitanja proizvodnje, prometa i zbrinjavanja plastičnih kesa, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da, u okviru svoje nadležnosti, pripremi odgovarajući akt, kojim bi se regulisala ova problematika. U cilju realizacije usaglašenih i kompatibilnih rješenja za cijelu BiH potrebno je u izradu navedenog akta uključiti nadležno resorno ministarstvo iz Republike Srpske i Distrikta Brčko, kao i ministarstva trgovine i finansija.

AKTIVNOSTI NA REFORMI INSTITUCIONALNOG
TRETMANA MALOLJETNIKA U SUKOBU S ZAKONOM

Vlada FBiH usvojila je danas Plan i program Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom.

Radnu grupu, koju je imenovala Vlada FBiH 17.11.2011. godine sačinjavaju predstavnici relevantnih ministarstava, ustanova za smještaj i tretman djece i maloljetnika, sudstva, tužilaštva, socijalne zaštite, akademske zajednice i UNICEF-a. Analizirajući postojeće stanje institucija u Federaciji BiH, te uvažavajući društveno ekonomsku situaciju u zemlji, ova radna grupa definirala je preporuke sa Prijedlogom mjera koje Vlada FBiH treba preduzeti za osnivanje i uređenje postojećih ustanova kao preduslova za nesmetano funkcionisanje sistema maloljetničkog pravosuđa, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava djece i maloljetnika u sukobu sa zakonom.

Preporuke se odnose na donošenje podzakonskih akata (pravilnika) u cilju omogućavanja izvršenja određenih sankcija, a koja nisu predviđena Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Nadalje, potrebno je donijeti programe edukacije za uposlenike kojima će se osigurati sticanje potrebnih teoretskih znanja i praktičnih vještina za rad sa maloljetnicima u ustanovama, a pri izboru zaposlenika za rad sa maloljetnicima, potrebno je predvidjeti posebne uvjete. Također se navodi hitnim upošljavanje nedostajućeg kadra, donošenje i primjena adekvatnih programa resocijalizacije i reintegracije, te formiranje ustanova za prihvat maloljetnika radi njihovog privremenog smještaja u toku pripremnog postupka.

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU

U Informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH u 2011. godini, koja će biti upućena u Parlament FBiH, ističe se da je rast nominalnog iznosa ukupnog duga u Federaciji usporen u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupan dug u Federaciji BiH, utvrđen Zakonom, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 5.594,39 miliona KM, od čega se na vanjski dug odnosi 4.133,88 miliona KM i na unutarnji (u odnosu na Zakonom procijenjeni dug) 1.460,51 miliona KM. Učešće vanjskog u ukupnom dugu se konstantno povećava, tako da je 2006. godine, kada je iznosio 55,69 posto, tokom godina rastao, da bi na kraju ovog izvještajnog perioda iznosio 74,22 posto ukupnog duga u Federaciji.

Obzirom na to da se značajan dio vanjskog duga supsidijarno prenosi na krajnje korisnike, vanjski dug Federacije BiH (bez obaveze krajnjih korisnika) iznosi 2.884,40 miliona KM i za 35,43 miliona KM je veći u odnosu na 2010. godinu. Tako posmatrano ukupan dug Federacije iznosi 4.345,48 miliona KM (uzimajući u obzir visinu unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom).

Kako neke kategorije unutarnjeg duga (stara devizna štednja i ratna potraživanja) podliježu verifikaciji, ukupan dug Federacije BiH, posmatran u odnosu na verifikovane obaveze, iznosi 4.977,99 miliona KM.

Vlada FBiH je zadužila resorna ministarstva i javna preduzeća da, pri pripremi novih projekata i ugovaranja kreditnih sredstava, isključe nabavku putničkih vozila iz kreditnih sredstava. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u cilju očuvanja i poboljšanja finansijske discipline, nastavi sa obustavom procesuiranja zahtjeva za kreditna ili grant sredstva podnesenih od strane krajnjih korisnika ili izdavaoca garancija koji ne izmiruju redovno dospjele kreditne obaveze.

OSTVARENI I RASPOREĐENI JAVNI PRIHODI

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda na razini Federacije BiH iznosili su 3.110,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je dva posto ili za 70,7 milijuna KM više u odnosu na prvo polugođe 2011. godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i po osnovu financiranja.

Prihodi federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna iznosili su 1.753,3 milijuna KM, sa zabilježenim rastom od četiri posto ili 62,7 milijuna KM u odnosu na prošlu godinu. Prihodi Proračuna Federacije BiH veći su za 22 posto u odnosu na razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine, odnosno za 114,2 milijuna KM, dok su kantonalni i općinski proračuni zabilježili smanjenje od četiri posto, odnosno pet posto, što u zbiru iznosi 51,5 milijuna KM manje u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi vanproračunskih fondova iznosili su 1.290,7 milijuna KM, što je na približno istoj razini kao i protekle godine. Ostali korisnici javnih prihoda ostvarili su 66,7 milijuna KM prihoda, s rastom od četiri posto ili za 2,7 milijuna KM u odnosu na isti period prošle godine.

O GORNJIM HORIZONTIMA I IZGRADNJI HE „DABAR“ U RS

Povodom razmatranja Informacije o problematici Gornjih horizonata i izgradnji HE „Dabar“ u Republici Srpskoj, Vlada FBiH podržala je danas stavove Federalnog ministarstva okoliša i turizma i mišljenja nadležnih institucija u Federaciji BiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, sa zaključkom da poduzmu dalje aktivnosti sukladno zakonskim propisima i relevantnim međunarodnim konvencijama čiji je član Bosna i Hrcegovina.

Uvažavajući rezultate istraživanja i stručno mišljenje proisteklo iz istraživačkih projekata Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF), Vlada podržava stajalište Federalnog ministarstva okoliša i turizma da ne može dati pozitivno mišljenje na predmetnu Studiju procjene utjecaja na okoliš i suglasnost za provođenje daljih aktivnosti na projektu izgradnje HE Dabar, dok se ne utvrde točni pokazatelji monitoringa kvaliteta i kvantiteta voda rijeka Bune i Bunice, Bregave i zaštićenog močvarnog područja Hutovog Blata na području Federacije BiH.

Prihvaćen je prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma da se formira ekspertna grupa sastavljena od stručnjaka iz oba entiteta u Bosni i Hercegovini, stručnjaka iz Republike Hrvatske i Svjetskog fonda za zaštitu prirode/WWF-a, čije bi financiranje osigurali fondovi zaštite okoliša iz oba entiteta u BiH, Republike Hrvatske i Svjetskog fonda za zaštitu prirode/ WWF.

PROGRAM SANACIJE FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI

Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila Program konsolidacije Federalnog fonda solidarnosti, kojim se utvrđuju mjere, nosioci odgovorni za njihovo provođenje, rokovi, te procjena očekivanih efekata. Zavisno od nadležnosti, mjere su definisane kao interne (u nadležnosti Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja) i eksterne (koje su, pored Federalnog zavoda, u djelokrugu Federalnog ministarstva zdravstva, Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH). Interne mjere se odnose na aktivnosti koje se kontinuirano provode i provodit će se u okviru Federalnog zavoda u cilju racionalizacijje i ostvarivanja ušteda u pružanju usluga i liječenju lijekovima koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti. Program konsolidacije poslužit će kao osnova za izradu Finansijskog plana Federalnog zavoda za 2013. godinu.

IZMJENA ODLUKE O SREDSTVIMA ZA POVRATNIKE

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica. Izmjenom je 1,2 miliona KM predviđenih za Fond za povratak BiH prebačeno na projekte održivosti povratka. Time je ukupna stavka za ove namjene s 8.536.000 KM povećana na 9.736.000 KM.

Ovo je učinjeno iz razloga što Predsjedništvo BiH nije imenovalo Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe BiH za postizanje sporazuma o udruživanju sredstava za zajedničke projekte na nivou BiH, a ni druge institucije ( Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH) nisu predvidjeli sredstva za participiranje u zajedničkim projektima u 2012. godini.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" za 2012. godinu danas je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobreno 60.000 KM budžetskih sredstava, na ime angažovanja nezavisne revizorske kuće za izvršenje revizije i analize poslovanja J.P. „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar za 2010. i 2011. godinu. Također je iz istog izvora odobreno Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo 26.173,04 KM, na ime plaćanja računa za gorivo (kerozin) helikoptera Oružanih snaga BiH angažovanih na gašenju požara u općini Konjic.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je dopunila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Na taj način je u ovo tijelo imenovan i Ivan Cikojević iz Kantona 10.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.00 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE