58. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.08.2012.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG  ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU
PRAVA NA PRIJEVREMENU STAROSNU PENZIJU
OSTVARENU POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima.

Dopunjenim članovima postojećeg zakona potvrđuju se prava na penziju ostvarenu po članu 48. stav 4. Zakona o službi u oružanim snagama BiH do donošenja jedinstvenog zakona o povoljnijem penzionisanju pripadnika branilačkih populacija u FBiH.

Korisnici ovih prava preuzimaju se na isplatu iz federalnog budžeta počev od 1.6.2012. do 31.12.2012. godine i to iz sredstava doznačenih Odlukom o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za isplatu njihove akontacije, linearno u jednakim iznosima za sve korisnike.

Od 1.1.2013. godine do donošenja jedinstvenog zakona o povoljnijem penzionisanju pripadnika boračke populacije i utvrđivanja novog iznosa penzija, isplata ovih penzija vršiće se privremeno u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu FBiH, u iznosu koji ne može biti manji od iznosa najniže penzije korisnika povoljnijih penzija u FBiH.

Predloženim dopunama je propisano i da vojnici koji su bili pripadnici Armije RBiH ili HVO najmanje dvije godine, a kojima će vojna služba prestati u 2013. godini, mogu ostvariti pravo na prijevremenu starosnu penziju.

UTVRĐENI NACRTI ZAKONA: O DOPUNI ZAKONA O LIKVIDACIONOM
POSTUPKU I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

Kvalitetnija rješenja u odnosu na dosadašnja, u danas utvrđenim nacrtima zakona: o dopuni Zakona o likvidacionom postupku FBiH i o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku rezultat su, između ostalog, preporuka iz konkretnih slučajeva sudske prakse, posebno u pogledu postojećih praznina u važećim zakonskim tekstovima.

Također, predložene izmjene i dopune predstavljaju značajan korak na otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u Federaciji BiH, što je cilj i zajedničke izjave potpisane 7.10.2011. godine u Sarajevu s Vijećem stranih investitora u BiH.

Dopunom Zakona o likvidacionom postupku jasno se propisuje da će se Zakon o stečajnom postupku primjenjivati i prilikom provođenja likvidacionog postupka, ukoliko naravno nešto nije riješeno Zakonom o likvidacionom postupku i ukoliko nije sa istim u suprotnosti, s tim što se precizira koje se odredbe Zakona o stečajnom postupku neće primjenjivati. Ovim se želi zaokružiti sistem procesnih normi koje se primjenjuju prilikom provođenja ovog postupka i otkloniti svaka dilema oko primjene drugih procesnih zakona.

Jednom od dopuna Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku precizirano je, što do sada nije bio slučaj, da se stečajni postupak vodi pred mjesno nadležnim sudom na čijem se području nalazi sjedište pravnog lica ili prebivalište dužnika pojedinca (izberiva mjesna nadležnost).

Korigirana je i odredba koja se odnosi na odgovarajuću primjenu Zakona o parničnom postupku, prilikom provođenja stečajnog postupka, tako što je isključena bilo kakva mogućnost derogiranja njegove primjene nekim drugim propisom.

Suštinska intervencija u postupku predviđena je odredbom da žalba ne odlaže izvršenje rješenja, čime se doprinosi ubrzanju postupka, ali i, što je veoma značajno, očuvanju stečajne mase i imovine stečajnog dužnika jer je praksa pokazala da su stečajna masa i imovina stečajnog dužnika upravo nezaštićene u toku žalbenog postupka.

Pored terminoloških i tehničkih dotjerivanja pojedinih rješenja u postojećem zakonu, pooštrene su i novčane kazne, tako da je za lica po Zakonu obavezna davati potpune i tačne informacije, najveći iznos kazne sa 1.700 povećan na 5.000 KM. Isto tako povećana je i gornja granica novčane kazne stečajnom upravniku čime se želi pojačati nadzor nad njegovim radom.

Precizirani su strožiji nego dosad uslovi za imenovanje stečajnih upravnika, o kojima će u Federalnom ministarstvu pravde biti vođen jedinstveni registar.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBiH

Federalna vlada je danas, u skladu sa primjedbama i prijedlozima iz parlamentarne  i obimne javne rasprave o Nacrtu, utvrdila Prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH. Riječ je o potpuno novom zakonskom aktu, pošto je sada važeći zakon iz ove oblasti već pretrpio brojne izmjene i dopune. Pored toga, njegova rješenja usaglašena su s evropskim direktivama i s određenim rješenjima u Zakonu o električnoj energiji Republike Srpske, a otklonjene su i nejasnoće koje su otežavale dosadašnju primjenu u praksi.

Među ciljevima Zakona su podsticaji razvoja u oblasti elektroenergetike i domaćim i inozemnim ulaganjima, osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca električnom energijom, kao i uključivanje u međunarodno tržište putem jedinstvenog trižišta električne energije u BiH.

Prvi put je definirano šta sve obuhvata elektroenergetska strategija, kao i precizirano šta je elekroenergetska djelatnost, u koju se ne ubraja proizvodnja električne energije za vlastite potrebe. Što se tiče elektroenergetskih objekata, odlučivanje o njihovoj izgradnji jasno je  razgraničeno po nivoima vlasti, u zavisnosti od jačine objekta.

Novopredložena rješenja teže ekonomičnom i racionalnom korištenju električne energije i energetskoj učinkovitosti, uvođenju konkurencije, transparentnosti i sprječavanju negativnih učinaka monopola, a vode računa o zaštiti okoliša, zaštiti interesa korisnika sustava i korištenju obnovljivih izvora energije.

UREDBA O STRUČNOM OBRAZOVANJU I USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH. Cilj je da se obezbijedi što efikasniji i s materijalnog stanovišta što prihvatljiviji način provedbe Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika. U dosadašnjoj praksi obuke je organizovala Agencija, posredstvom unutrašnjih trenera Agencije, donatora i putem javnih nabavki, angažovanjem vanjskih eksperata.

Uzimajući u obzir ograničena finansijska sredstva za realizaciju stručnih obuka specijalističkog sadržaja, intencija je da se uvede inovirani način agažovanja trenera državnih službenika iz organa državne službe koji posjeduju ekspertni nivo znanja iz određene oblasti. Radi otklanjanja problema učešća na obukama i načina selektiranja polaznika obuke, Uredbom se preciziraju obaveze Agencije i državnih službenika koji se prijavljuju na obuke u organizaciji Agencije, kako bi se osigurao odgovorniji pristup državnih službenika stručnom obrazovanju i usavršavanju.

PROSTORNI PLAN ZA SLIV RIJEKE UNE

Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - „Sliv rijeke Une” za razdoblje 2007.-2027. godina. Riječ je o obvezujućem dokumentu kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora u granicama obuhvata Plana.

Obuhvat ovog Plana predstavlja teritorije općina Bihać i Drvar. Zona nukleusa, odnosno temeljnih prirodnih vrijednosti, obuhvata prostorne cjeline najbitnijih prirodnih vrijednosti i osobitosti koje čine fenomen Nacionalnog parka. Ukupna površina zone nukleusa iznosi 3.502,82 hektara ili 10,03 posto ukupne površine Nacionalnog parka.

U obuhvatu ove zone primjenjuju se dvije kategorije zaštite. Strogom zaštitom obuhvaćeni su Crno vrelo, vrela Krke, Bastašice i vrelo Okovir, Sedra, slapovi u Martin Brodu, Štrbački buk, Troslap, Dvoslap, Krke i Bereka, vrh Osječenice, te većina šumskih prostora. Ovdje je dopušteno ograničeno i kontrolirano posjećivanje, pod nadzorom JP NP Una, te uz zadovoljavanje drugih odredaba Zakona o zaštiti prirode. Sva nadležna tijela i službe kantona i općina na čijem teritoriju se prostire obuhvat Plana, obvezni su u roku od 90 dana evidentirati dosad donesena planska dokumenta, utvrditi njihovu usuglašenost s Planom i predložiti njihovo usuglašavanje zakonodavnim organima Federacije.

Današnjom Odlukom obuhvaćen je i Program mjera i aktivnosti za provedbu Plana za prvu etapu realizacije, odnosno za četverogodišnje razdoblje.

NEPRIHVATLJIVA INICIJATIVA UDRUŽENJA ZA GRAĐANSKA PRAVA

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva prostornog uređenja Vlada FBiH je danas ocijenila da je neprihvatljiva inicijativa Udruženja za građanska prava za izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Ovo iz razloga što je presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 19. jula 2006.godine utvrđeno da član 47. stav 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojim je propisano da se ova odredba ne odnosi na prodaju stanova u privatnom vlasništvu na kojima postoji stanarsko pravo, nije u nesuglasnosti s Ustavom Federacije BiH. Stoga bi prihvatanje predložene inicijative Udruženja za građanska prava bilo protivno navedenoj presudi a time i Ustavu Federacije BiH.

U obrazloženju presude Ustavni sud također navodi da činjenica da su nosioci stanarskog prava na tim stanovima svojevremeno stekli stanarsko pravo ne podrazumijeva da su time stekli i pravo na otkup tih stanova, jer se radi o stanovima u privatnom vlasništvu koji nisu nacionalizovani ni konfiskovani.

Izmjena kojim se predlaže skraćivanje roka za dodjelu zamjenskih stanova nije prihvatljiva iz razloga što bi to podrazumijevalo potrebu da se u Budžetu Federacije BiH obezbijede značajna materijalna sredstva.

RAZLIČITO POSTUPANJE KANTONALNIH SUDOVA

Vlada Federacije BiH se, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Federalnog ministarstva pravde, očitovala o različitom postupanju kantonalnih sudova po tužbama poreznih obveznika, priređivača igara na sreću, protiv Federalnog ministarstva finansija u pogledu obračuna i uplate poreza na dobitke. U očitovanju se ističe da su sudovi samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti, te da niko, pa tako ni Vlada FBiH, ne smije utjecati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad. Podsjeća se, također, na činjenicu da sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanom Ustavom ili zakonom.

Ukoliko postoje određene sumnje u pravilnost rada i zakonito postupanje sudija po konkretnim predmetima, ostaje mogućnost podnošenja pritužbi na rad sudije, a za postupanje po takvim pritužbama isključivo je nadležno Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ističe se u očitovanju Vlade FBiH.

Također je preporuka Vlade FBiH da Porezna uprva FBiH i Federalno ministarstvo financija traže reviziju presuda kantonalnih sudova u slučajevima gdje se cijeni da je riječ o različitom postupanju.

POKRETANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom utvrđuje interes i aktivnosti za pokretanje prijedloga za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Aktivnosti će započeti obraćanjem vladama kantona - potpisnicima Kolektivnog ugovora, radi pribavljanja njihovih mišljenja i suglasnosti.

Nakon toga će Vlada FBiH pristupiti podnošenju prijedloga za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Samostalnom sindikatu službenika organa uprave i sudske vlasti u FBiH radi stupanja u pregovore.

U ime Vlade FBiH, aktivnosti će provoditi Federalno ministarstvo pravde.

Kako je obrazloženo, izmjene i dopune Kolektivnog ugovora trebaju omogućiti provođenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, čijim je odredbama jasno propisano da je naknada za topli obrok pređvidena u visini od jedan posto, a za regres u visini od 50 posto neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.

Ove odredbe, koje se odnose i na kantone, primjenjuju se, prema Zakonu, narednog dana od dana potpisivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Obzirom da nije došlo do izmjene, a otpočela je primjena odredbe čl. 30 i 31. Zakona o plaćama i naknadama, došlo je do podnošenja velikog broja tužbenih zahtjeva i opterećenja budžeta Federacije BiH i kantona, što je dovelo u pitanje njihovo funkcionisanje i održivost.

PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JP GEODETSKI ZAVOD BiH

Federalna vlada donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o preuzimanju prava osnivača JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine. Kako je obrazloženo, Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu odbijen je zahtjev Geodetskog zavoda za upis u registar poslovnih subjekata, preuzimanje prava osnivača, izmjene naziva društva, izmjene osobe ovlaštene za zastupanje i usuglašavanje djelatnosti s klasifikacijom djelatnosti.

Kantonalni sud u Sarajevu je presudom od 6.3.2012. godine odbio žalbu Geodetskog zavoda BiH i potvrdio prvostupanjsko rješenje.

Presuda je donesena iz razloga što pravni sljednik država Bosna i Hercegovina nije na zakonom propisan način odlučila o pravnom sljedniku osnivača predlagača, te prvostupanjski sud nije ni mogao donijeti rješenje o upisu predloženih promjena.

KAPITALIZACIJA SREDSTAVA PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Mikrokreditnoj fondaciji LOK za kapitalizaciju sredstava po Projektu Lokalne inicijative I u ukupnom iznosu od 1.138.769,93 eura, stečenih putem početnog zajmovnog kapitala Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) od 1.478.894,40 KM i UNHCR-a u iznosu od 748.346 KM.

Dio sredstava, odnosno 1.478.894,40 KM iz Konsolidovanog ugovora o namjenskom zajmu od 10.10.2003. godine, Razvojna banka Federacije BiH će isknjižiti s datumom valute 31.7.2012. godine, kao i obračunatu a nenaplaćenu kamatu po osnovu Konsolidovanog ugovora o namjenskom zajmu u iznosu od 88.597,86 KM. Donošenjem ove odluke rješava se otvoreno pitanje kapitalizacije preostalog dijela donatorskih sredstava po Projektu Lokalne inicijative I, što je preduslov za realno iskazivanje stanja sredstava ovog projekta u Glavnoj knjizi trezora i poslovnim knjigama Razvojne banke FBiH koja vodi komisione poslove, te ispunjavaju obaveze na koje se Vlada FBiH obavezala u okviru Projekta Lokalne inicijative II koji je finansirala Svjetska banka. Istovremeno, ovim se provodi Zaključak Vlade FBiH od 9.5.2007. godine po kojem je Investicijska banka Federacije BiH zadužena da angažuje nezavisnog revizora kako bi utvrdio ispunjava li MKO LOK Mikro uslove Svjetske banke za kapitalizaciju ovih, kao i sredstava UNHCR-a.

ZAŠTITITI IMOVINU NAŠIH FIRMI

Vlada FBiH primila je danas na znanje Informaciju o istorijatu spora i sudskog postupka Sinochem International Oil London Company Limited protiv tuženih Energoinvest d.d. Sarajevo i Energoinvest-Energopetrol d.j.l. Sarajevo, koju je pripremilo Federalno ministarstvo pravde.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da, u saradnji s Energoinvestom d.d. Sarajevo i Energoinvest-Energopetrolom d.j.l. Sarajevo ispita i uključi se u već započete sudske postupke u Republici Hrvatskoj i o tome izvijesti Vladu Federacije. Cilj je da se zaštiti imovina Energoinvesta u Luci Ploče i, istovremeno, utvrdi ko je odgovoran za nastanak ovog problema.

AKONTATIVNA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆA ZA TREĆI KVARTAL 2012. GODINE

Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum o utvrđivanju akontativne osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH za treći kvartal 2012. godine, kao i na istovjetan dokument koji se odnosi na obračun plaća policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sukladno ovim dokumentima, Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim se akontativna osnovica za obračun plaća za treći kvartal ove godine utvrđuje u visini od 315 KM za sve koji primaju plaću iz Budžeta Federacije BiH, osim za one čija je plaća regulirana Zakonom o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji BiH.

Ovim je Vlada ispunila još jedan od uvjeta nužnih za zaključenje Stand-by aranžmana s MMF-om.

PRESTANAK VAŽENJA INTERESA ZA ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o prestanku važenja interesa za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo.

Naime, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od Vlade Kantona Sarajevo je traženo prenošenje osnivačkih prava sa Kantona na Federaciju, ali je to odbijeno. Na taj način, shodno ranijem Zaključku Vlade, Zavod za saobraćaj je brisan sa liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine. Time Vlada Kantona Sarajevo preuzima svu odgovornost u vezi sa rješavanjem statusa Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo.

POZAJMICA PRIVREDNOM DRUŠTVU KTK “VISOKO”

Današnjom Odlukom Vlade FBiH je privrednom društvu KTK “Visoko” d.d. Visoko odobrena kratkoročna pozajmica 250.000 KM iz naplaćenih sredstava iz pasivnog podbilansa koja se nalaze na posebnom deviznom računu Agencije za privatizaciju u BiH.

Agencija će iznos uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO/MIO u svrhu izmirenja obaveza KTK “Visoko” za uvezivanje radnog staža zaposlenika koji su ispunili uslove za odlazak u penziju. KTK će ovaj iznos vratiti od prvih naplaćenih sredstava od prodaje imovine ovog privrednog društva u postupku male privatizacije, najkasnije u roku 60 dana od dana transakcije.

ZA PODDIONICU AUTOPUTA DRIVUŠA - KLOPČE 427.143 KM

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za utrošak neutrošenih sredstava za izgradnju dionica autoceste Zenica - Sarajevo.  Riječ je o 427.143,58 KM koje će se utrošiti za nabavku zemljišta na dionici Donja Gračanica - Drivuša, poddionica Drivuša - Klopče.

Sredstva su ostala neutrošena po konačnom obračunu nakon izgradnje dionica autoceste Zenica - Sarajevo na poddionicama Jošanica - Podlugovi, Podlugovi - Visoko, Visoko - Dobrinje i dijelom Dobrinje - Kakanj.

SAGLASNOST NA UGOVOR

Vlada FBiH je dala saglasnost na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralnih cesta koje prolaze kroz uže gradsko područje Kantona Sarajevo zaključenog 29. 5. 2012. godine između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Radi se o dijelu magistralnih cesta M5, M17 i M18 koje prolaze kroz uže gradsko područje Kantona Sarajevo u ukupnoj dužini od 18,65 km.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je i do sada obavljala ove poslove, na osnovu ugovora koji je potpisala sa Direkcijom cesta Federacije BiH kao upraviteljem magistralnim cestama, odmah po donošenju Zakona o cestama Federacije BiH. Prenošenjem ovih poslova i javnih ovlaštenja stvaraju se pretpostavke da se upravljanje glavnom gradskom cestovnom infrastrukturom obavlja od strane jedne institucije, što pretpostavlja i njihovo organizovanije, efikasnije i racionalnije obavljanje.

SMANJEN BROJ ČLANOVA UO ŽELJEZNIČKE JAVNE KORPORACIJE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između FBiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke Željezničke javne Korporacije kao dijela transportne korporacije. Naime, Sporazumom i dodatnim Sporazumom između FBiH i RS od 21.decembra 1998. godine uspostavljena je željeznička javna korporacija BiH, te definisana ovlaštenja, odgovornosti, mjesto poslovanja, budžet kao i Poslovodni i Upravni odbor (sastavljen od 12 članova).

Obzirom da je od dana zaključenja Sporazuma pa do danas došlo do različitih izmjena propisa, te da su se stekli uslovi za smanjenje broja članova Upravnog odbora, za šta postoji saglasnost obje ugovorne strane, sačinjen je Sporazum o izmjeni Sporazuma izmedu FBiH i RS o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije, prema kojem će Upravni odbor imati tri člana i to dva predstavnika iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske.

JAVNI INTERES ZA BRZU CESTU LAŠVA - VITEZ - DONJI VAKUF

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf u skladu sa tehničkim propisima i pravilima “Transevropskih magistrala”. Naime, ovaj interes iskazan je još 2007. godine, ali uslijed nekompletirane projektno-tehničke dokumentacije, nije u zakonskom roku od dvije godine podnijet prijedlog za eksproprijaciju.

Prema zakonu, Vlada FBiH donosi odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta i izvođenje radova kada se nalaze na području dva ili više kantona, što je materijalno-pravna pretpostavka za svaku eksproprijaciju. Pristupit će se i izradi investiciono-tehničke dokumentacije zaključno sa izradom glavnog projekta, pribavljanju urbanističke saglasnosti, izradi elaborata eksproprijacije i obavljanja postupka eksproprijacije na zemljištu sa objektima i infrastrukturom. Sredstva za projektnu dokumentaciju i eksproprijaciju nekretnina osigurat će Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u skladu s Planom poslovanja za 2012. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2012. - 2014. godina.

Realizacija daljnjih aktivnosti vezanih za postupak i način dodjele koncesije za izgradnju ove brze ceste provodit će se u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 25. 1. 2010. godine.

O PRAVIMA NA NOVČANU NAKNADU NEZAPOSLENIH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, dala saglasnost na Prijedlog sporazuma Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba, usaglašenog na sastanku u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 12.7.2012. godine. Ovim sporazumom reguliraju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini kojima je radni odnos prestao kod poslodavca čije je sjedište u entitetu, odnosno Brčko Distriktu BiH u kojem nezaposlene osobe nemaju prebivalište.

INICIJATIVA ZA UNAPRJEĐENJE DIJALIZNE DJELATNOSTI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o stanju dijalizne djelatnosti u Federaciji BiH i mogućim pravcima razvoja i unaprjeđenja ove djelatnosti na modelima javno­privatnog partnerstva i zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da, u roku od 60 dana, o tome sačine analizu.

Analiza će biti upućena na razmatranje i usvajanje vladama kantona, zajedno sa pismom namjere o tome da li su saglasni sa uvođenjem modela javno-privatnog partnerstva u dijaliznu djelatnost Federacije BiH. Nakon toga će Vlada razmotriti kompletan materijal.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja federalnog proračuna za prvo polugođe 2012. godine iznose 894,7 milijuna KM. Ovo se, između ostalog, ističe u Izvješću Federalnog ministarstva financija o izvršenju Proračuna FBiH u prvoj polovici ove godine, koje je danas razmatrala Federalna vlada.

Pri tome su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 540,7 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) bilježe ostvarenje od 197,5 milijuna KM, dok su primitci za financiranje proračuna ostvareni u iznosu od 156,5 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja, u odnosu na ostvarene u prvom polugođu 2011. godine, veći su za 280,8 milijuna KM, odnosno u postotcima za 45,7 posto.

U odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, porezni prihodi ostvareni u prvih šest mjeseci tekuće godine, manji su za sedam milijuna KM, odnosno za 1,3 posto, dok neporezni prihodi u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje bilježe rast od 198,9 posto ili su u apsolutnom iznosu veći za čak 131,4 milijuna KM, na što je utjecao povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita u iznosu od 64,8 milijuna, prijenos sredstava od GSM licence u iznosu od 52,2 milijuna KM i prihod od dividende, uplaćen od strane BH Telecoma u iznosu od 47,5 milijuna.

Po osnovi financiranja Proračuna Federacije BiH, na Jedinstveni račun Riznice doznačena su sredstva u iznosu od 156,4 milijuna KM, a odnose se na emitirane trezorske zapise, na osnovi odgovarajućih odluka u iznosu od 59,3 milijuna KM i emitirane dugoročne obveznice u iznosu od 97,1 milijuna KM.

Planirano zaduženje od Europske komisije u iznosu od 58,7 milijuna KM, u prvom polugodištu nije realizirano, zbog neispunjavanja definiranih uvjeta na državnoj razini.

U danas razmatranom Izvješću se ističe da su ukupno obračunati rashodi i izdatci, u prvom polugodištu 2012. godine iznosili 774,8 milijuna KM, što je 40,5 posto planiranog za 2012. godinu.

Važno je napomenuti da su u tekućem razdoblju izmirene skoro sve obveze prenesene iz 2011. godine.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, rashodi i izdatci bilježe porast od 18,7 posto, ili u apsolutnom iznosu veći su za 125,7 milijuna KM, na što je direktan utjecaj imala otplata domaćeg pozajmljivanja po osnovi emitiranih trezorskih zapisa u iznosu od 88,9 milijuna KM, zatim otplata unutarnjeg duga (stara devizna štednja i ratna potraživanja) u iznosu od 35,6 milijuna KM.

Pored navedenog, izdaci za kamate bilježe porast od 10,7 posto, koje su opet vezane i za otplatu kamate na trezorske zapise, a koje nije bilo u istom razdoblju prethodne godine.

Prema ekonomsko funkcionalnoj klasifikaciji, najveća izdvajanja, u iznosu od 357,1 milijuna KM, ili 46,1 posto ukupnog izvršenja, odnose se na aktivnosti socijalnog osiguranja.

KONTROLA POSLOVANJA LUTRIJE BiH

Federalna vlada nije danas usvojila Izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i zadužila Upravni odbor Lutrije da preispita poslovanje i utvrdi odgovornost menadžmenta.

Vlada će ovaj izvještaj Lutrije uputiti Finansijskoj policiji.

Razmatrajući ovogodišnji Plan poslovanja Lutrije BiH, Vlada je donijela Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2012. godinu. Prema Odluci, iz ovih sredstava, kao akontaciju pripadajućeg prihoda, Lutrija BiH treba uplatiti u Budžet FBiH 4.965.120 KM.

Ova sredstva će biti uplaćivana sedmično akontativno na depozitni račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovina, u iznosu od 93.681,50 KM, a Lutrija je dužna Federalnom ministarstvu finansija do desetog u tekućem mjesecu dostavljati obračun i dokaz o uplatama za prethodni mjesec.

Konačni obračun, kao i uplata eventualne razlike između akontativnog uplaćenog i iznosa, bit će izvršen po usvajanju godišnjeg obračuna za 2012. godinu.

SREDSTVA IPA 2009 ZA PROJEKAT ŽELJEZNIČKOG TRANSPORTA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta za Projekat “Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH - željeznički transport” u okviru programa IPA 2009 između Evropske investicijske banke i BiH. Radi se o grant sredstvima u ukupnom iznosu od 9.000.000 eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 6.500.000 eura namijenjenih remontu željezničke dionice Čelebići-Raška Gora željezničke linije Konjic-Mostar.

Ova dionica, od izgradnje 1966. godine, nikada nije obnavljana, a ratno i poslijeratno stanje još više je pogoršalo infrastrukturu uključujući i signalizaciju, tako da bi se implementacijom ovog Projekta obezbijedilo ujednačavanje standarda i dovršio cjelokupan remont pruge do Ploča.

Očekuje se da će ukupna sredstva IPA za finansiranje Projekta biti dovoljna za remont 10 km pruge. Projekat će se implementirati od strane Javnog preduzeća Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

GRANT SREDSTVA ZA PROJEKAT KANALIZACIJSKOG SISTEMA U LJUBUŠKOM

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o grantu Trust Fonda Evropske komisije IPA za projekat kanalizacijskog sistema u Ljubuškom u iznosu od 1.900.000 eura.

Cilj projekta je pružanje podrške za rehabilitaciju i produžetak dijela kanalizacionog sistema u Ljubuškom u svrhu povećanja količine otpadne vode koja se prikuplja i dovodi do postrojenja za prečišćavanje.

Projekat se sastoji iz četiri dijela, i to rehabilitacije postojeće i izgradnja nove infrastrukturne kanalizacione mreže, priključivanje korisnika na kanalizacioni sistem i priključivanje kanalizacione mreže na glavni kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Implementirat će ga Tim (PIT) formiran u tu svrhu pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

O UTROŠKU POTICAJNIH SREDSTAVA

Federalna vlada usvojila je danas Izvješće Povjerenstva za praćenje utroška sredstava tekućih grantova Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije namijenjenih poticaju proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva u 2009. i 2010. godini.

Utvrđeno je kako su namjenski utrošena sredstva u 2009. godini, koja su dodijeljena za 18 gospodarskih društava s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala svih razina vlasti u FBiH, kao pomoć uposlenicima u ovim poduzećima koja su u predstečajnom ili stečajnom postupku, kao i pomoć na prevazilaženju teškog socijalnog stanja.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u 2012. godini, putem Federalnog pravobraniteljstva, poduzme aktivnosti na podnošenju tužbi nadležnom sudu radi povrata sredstava od gospodarskih društava koja nisu dostavila dokaze o namjenskom utrošku poticajnih sredstava dodijeljenih u 2010. godini.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ECSEE APL3-BiH-POWER IV

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji Projekta ECSEE APL3- Komponenta za Bosnu i Hercegovinu- Power IV, zaključno s prvim tromjesečjem ove godine.

Projekat, koji implementiraju tri elektroprivredna preduzeća u BiH ima za cilj razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegovu integraciju u unutrašnje tržište električne energije Evropske unije.

To podrazumijeva implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

Ukupni projektni troškovi procijenjeni su na 286,57 miliona dolara, u šta je uključen i „nedostatak sredstava” u iznosu od 14,6 miliona dolara, tako da neto planirani iznos kredita (za sve tri EP) čini 272,41 milion dolara, od čega se 92 miliona dolara odnosi na JP EP BiH, a 77,9 miliona dolara na JP EPHZ HB. Pored vlastitih sredstava elektroprivrednih preduzeća ovaj projekat finansiran je kreditnim sredstvima IDA, EBRD, EIB i KFW.

Uz ovo, danas je razmatran i Izvještaj o implementaciji Projekta “Gasifikacija Srednjebosanskog kantona, zaključno s 31.3. 2012. godine koji se, također, finansira kreditom EBRD.

ŠTO PRIJE DO ZAKONA O ŠUMAMA

Federalna vlada na današnjoj sjednici usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini i planovima gospodarenja za 2012. godinu, te Informaciju o stanju u oblasti šumarstva koju je sačinila Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Vlada Federacije BiH je zatražila od oba doma Federalnog parlamenta da se izjasne o predloženom tekstu Nacrta zakona o šumarstvu poslanika Slaviše Šućura i Envera Mujale s obzirom na to da nisu ispoštovani Zaključci Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH od 30.11. 2011. godine, kao ni zaduženje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 8. 12. 2011. godine da predlagači pribave mišljenja od mjerodavnih kantonalnih organa.

Naloženo je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim upravama i nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova, intenziviraju nadzor u oblasti šumarstva, prerade i prometa drveta.

Federalni premijer i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputit će direktorima kantonalnih šumskih uprava, komesarima policije i  direktorima inspekcija poziv na sastanak na kojem bi se analizirala situacija i tražila moguća rješenja.

O REORGANIZACIJI TRAVNIČKOG “BORCA”

Upoznavši se danas s Informacijom o aktivnostima na projektu reorganizacije i o metodi poslovanja Konfekcije “Borac” d. d. Travnik, Vlada FBiH dala je punu podršku Upravi i Nadzornom odboru ovog gospodarskog društva na realizaciji projekta reorganizacije i očuvanja radnih mijesta.

Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH da pruži punu stručnu i pravnu podršku Upravi i Nadzornom odboru “Borca” u postupku reorganizacije i pripremi za malu privatizaciju, sukladno zakonima koji uređuju ovu oblast.

KONTROLA DODJELE POTICAJA U POLJOPRIVREDI

Članovi Vlade FBiH upoznati su, na današnjoj sjednici u Mostaru, s anonimnom prijavom u vezi s navodnim neregularnostima u raspodjeli sredstava za poticaje u poljoprivredi. Na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaključeno je da komisija ovog ministarstva izvrši kontrolu svih poticaja dodijeljenih za investicije u poljoprivredi.

Uz to, bit će formirana i radna grupa koju će činiti predstavnici odbora za poljoprivredu oba doma Parlamenta FBiH, Ureda premijera FBiH i federalnih ministara finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koja će, metodom slučajnog uzorka, također kontrolirati dodjelu ovih poticaja.

NAGRADE ZA PARAOLIMPIJCE

U skladu s Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima,Vlada FBiH donijela je Odluku da se 97.500 KM osigura na ime nagrade za ispunjenje kvalifikacione norme reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci i atletici za Paraolimpijske igre u Londonu 2012. godine.

To znači da će svaki takmičar koji je obezbijedio plasman na Paraolimpijskim igrama  pojedinačno dobiti po 5.000 KM.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela i odluke kojima je iz sredstava Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu odobrila 478.325 KM za sufinansiranje Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora (HSEP) - Dodatno finansiranje” za III kvartal 2012.godine i 72.000 KM, za ufinansiranje Projekta „Podrška mrežma socijalne sigurnosti” za isti vremenski period.

Donesene su i odluke o finansiranju u II kvartalu ove godine: Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini s 112.500 KM, Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata s 62.500 KM i IDA- Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida u iznosu od 78.000 KM.

Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da iz lnterventnih sredstava „Akcioni plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma za 2012.“, doznači općini Srebrenica 20.000 KM za projekat „lnternacionalni kamp mira“.

Donesena je Odluka da se iz Budžeta FBiH izdvoji 70.000 KM za organiziranje Sportskih igara ratnih vojnih invalida i 20.000 KM za druženje “Zlatnih ljiljana” u Goraždu ove godine.

KADROVSKA PITANJA

Za predstavnika Vlade FBiH u Pregovarački tim za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije danas je imenovan Ivica Mladina.

Ismar Bratić imenovan je za predstavnika Vlade FBiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade SR Njemačke i Vijeća ministara BiH o grobovima žrtava rata.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala saglasnost na tekst Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo. Također, utvrđeni su i kriteriji za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbor JP Željeznice FBiH.

Danas je Vlada FBiH za svoje predstavnike u Radnoj grupi za usaglašavanje Sporazuma o implementaciji dogovorenih principa u raspodjeli vojne imovine imenovala Adnana Mahmutovića i Jasenka Muharemagića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.30 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE