58. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.08.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 57. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.07.2012. godine i Zapisnika 10. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.08.2012. godine telefonskim putem
 2. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima
 3. Prednacrt zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku
 5. Nacrt zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe
 7. Prednacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, "Sliv rijeke Une" za period od 2007. do 2027. godine
 8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu Udruženja za građanska prava za izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 9. Prijedlog mišljenja u vezi sa sudskim postupkom Sinochem International Oil London Company Limited protiv tuženih Energoinvest d.d. Sarajevo i Energoinvest-Energopetrol d.j.l. Sarajevo
 10. Prijedlog očitovanja na Informaciju Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine koja ukazuje na različito postupanje kantonalnih sudova po tužbama poreznih obveznika, priređivača igara na sreću, protiv Federalnog ministarstva finansija
 11. Prijedlog odluke o pokretanju aktivnosti za podnošenje zahtjeva za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o preuzimanju prava osnivača Javnog preduzeća JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Mikrokreditnoj fondaciji LOK za kapitalizaciju sredstava po Projektu Lokalne inicijative I
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za II kvartal 2012. godine
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za II kvartal 2012. godine
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini za II kvartal 2012. godine
 17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora (HSEP) - Dodatno finansiranje" za III kvartal 2012. godine
 18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrška mrežama socijalne sigurnosti" za III kvartal 2012. godine
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti s Prijedlogom zaključka o akontativnoj osnovici za obračun plaća za treći kvartal 2012. godine
 20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga
 21. Prijedlog odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava privrednom društvu "KTK Visoko" d.d. Visoko
 22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Tekući transferi – „Subvencije javnim preduzećima – Privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine“
 23. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju interesa i potrebe za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o., Sarajevo
 24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utrošak neutrošenih sredstava za izgradnju dionica autoceste Zenica – Sarajevo
 25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralnih cesta koje prolaze kroz uže gradsko područje Kantona Sarajevo
 26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke Željezničke Javne Korporacije kao dijela transportne korporacije
 27. Prijedlog odluke o utvđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf
 28. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za juli 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 29. Prijedlog sporazuma Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba sa Prijedlogom zaključka
 30. Prijedlog odluke o nabavci motornih vozila potrebnih za prevoz revizorskih timova
 31. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 32. Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Statuta
 33. Informacija o stanju dijalizne djelatnosti u Federaciji BiH i mogućim pravcima razvoja i unapređenja ove djelatnosti na modelima javno-privatnog partnerstva, sa Prijedlogom zaključka
 34. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu zdravstva
 35. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica
 36. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu druge emisije obveznica
 37. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2012. godine
 38. Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini sa Planom poslovanja za 2012. godinu (sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu), Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti
 39. Informacija o grantu za finansiranje projekta "Poboljšanje infrastrukture regionalne osnove transportne mreže u BiH - Željeznički transport" u okviru programa IPA 2009, sa dokumentacijom
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta po Projektu "Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH - Željeznički transport" u okviru Programa IPA 2009 
  2. Sporazum o grantu u okviru Programa IPA 2009 između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine 
 1. Informacija o grantu Trust Fonda Evropske komisije IPA za Projekat kanalizacijskog sistema u Ljubuškom, sa dokumentacijom
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Trust Fonda Evropske komisije IPA za Projekat kanalizacionog sistema u Ljubuškom 
  2. Sporazum o grantu Evropske Komisije IPA između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine 
  3. Projektni sporazum između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovne 
 1. Izvještaj Komisije za praćenje utroška sredstava Tekući grantovi – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključaka
 2. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BIH (POWER IV) sa Izvještajem o implementaciji projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona" koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.03.2012. godine
 3. Informacija Komisije za administrativna pitanja u vezi sa izborom jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
 4. Analiza stanja razvijenosti malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa Informacijom o stanju u oblasti šumarstva i Prijedlogom zaključaka
 6. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini sa Pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Informacija o poslovanju privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2011. godinu sa Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o robnom kreditu za finansiranje Projekta opremanja medicinskom opremom Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" - Austria II, sa Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o realizaciji odluka o izmirenju obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 316/2012 od 15.03.2012. godine)
 10. Informacija o broju izvršnih a nerealiziranih sudskih odluka i visini potraživanja koja mogu opteretiti Budžet Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom mjera
 11. Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Healt Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje, sa Prijedlogom zaključaka
 12. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 416/2012 od 28.03.2012. godine
 13. Informacija u vezi Izvještaja Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine o toku realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala sa Prijedlogom zaključaka
 14. Informacija o aktivnostima na Projektu reorganizacije i metodi poslovanja Privrednog društva Konfekcija "BORAC" d.d. Travnik, sa Prijedlogom zaključaka
 15. Informacija o registraciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kod nadležnog suda, sa Prijedlogom zaključka
 16. Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april-juni 2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 17. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o unapređenju poslovnog ambijenta industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 18. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima poduzetim sa upisom kapitala i nemogućnosti imenovanja predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Skupštinu društva "Petrol" d.d. Ljubuški, sa Prijedlogom zaključaka
 19. Informacija o pokušajima blokade provođenja Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, sa Prijedlogom zaključaka
 20. Informacija o Projektnom zadatku „Podrška u koordinaciji i implementaciji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini“ sa Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o Presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine“, Ap broj 6495/09 od 19.06.2012.godine
 22. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovarački tim za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije
 23. Prijedlog člana Pregovaračkog tima ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o grobovima žrtava rata
 24. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Karamehmedović Sejfudina iz Raštana - Mostar
 25. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-02-1301-1/2012-ES od 25.06.2012. godine 
  2. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-788/2012-ES od 01.08.2012. godine 
  3. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-630/2012-DZ od 19.06.2012. godine 
  4. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-663/2012-ES od 28.06.2012. godine 
  5. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-634/2012-ES od 26.06.2012. godine 
  6. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-791/2012-ES od 03.08.2012. godine 
  7. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-794/2012-AM od 07.08.2012. godine 
  8. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-668/2012-DZ od 02.07.2012. godine 
  9. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-669/2012-DZ od 02.07.2012. godine 
  10. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina po Zahtjevu JP Autoceste FBiH broj: 05-31-2-874/2012 od 18.06.2012. godine
 1. Realizacija zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa usaglašavanjem Sporazuma o implementaciji dogovorenih principa u raspodjeli vojne imovine, sa Prijedlogom zaključka
 2. Zaključak sa nastavka 9. Vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-02-969/12 od 24.07.2012. godine
 3. Prijedlog odgovora na tužbu "Generalservis" d.o.o. Sarajevo radi poništenja Rješenja V. broj: 819/2012 od 22.05.2012. godine
 4. Prijedlozi akata
  1. Javni oglas za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
  2. Kriteriji za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbor JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
 1. Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava za "Internacionalni kamp mira" sa pozicije Interventnih sredstava Akcioni plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma za 2012.godinu Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 2. Informacija o aktuelnom stanju u privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća
 3. Inicijativa za izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za pomoć sedam institucija kulture
 4. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka V. broj: 844/2012 od 30.05.2012. godine
 5. Informacija Premijera Federacije Bosne i Hercegovine o anonimnoj prijavi u vezi sa navodnim neregularnostima u raspodjeli sredstava za poticaje u poljoprivredi
 6. Zahtjev za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za Sportske igre Ratnih vojnih invalida i druženje Zlatnih ljiljana, Goražde 2012
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE