57. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.07.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI PRIJEDLOZI  IZMJENA I
 DOPUNA  BUDŽETA FBiH ZA 2012. GODINU I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2012. godinu i Prijedlog zakona o njegovom izvršenju i uputila ih u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Predložene izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta pripremilo je Federalno ministarstvo finansija u skladu sa revidiranim projekcijama izvornih prihoda FBiH, koje nisu dovoljne za izmirenje svih obaveza i okvirom dogovorenim sa MMF-om, a rezultat su potrebe očuvanja budžetske stabilnosti u tekućoj godini. Osnovni cilj donošenja rebalansa ovogodišnjeg federalnog Budžeta, koji je i jedan od prethodnih uvjeta za dobijanje stand by aranžmana od MMF-a, jeste održavanje stabilnog fiskalnog sistema, nastavak provođenja restriktivne javne potrošnje, uz pojačanu kontrolu i smanjenje budžetskog deficita.

Na tako definiranim osnovama, ukupni javni prihodi i primici su izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH planirani u iznosu od 1.999,1 miliona KM i veći su u odnosu na usvojeni Budžet za 2012. godinu za 75,3 miliona KM ili 3,9 posto.

Vlada FBiH će permanentno analizirati prikupljanje prihoda i izvršenje Budžeta, te, prema potrebi, sva budžetska davanja uskladiti s raspoloživim prihodima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBiH

Danas je Vlada FBiH ispunila još jedan od prethodnih uvjeta za zaključenje Stand-by aranžmana sa MMF-om, utvrđujući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, koji je upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

U cilju poštivanja institucionalne nezavisnosti Agencije za bankarstvo, brisane su odredbe o razrješenju dužnosti prije isteka mandata direktora, zamjenika direktora i članova Upravnog odbora Agencije u slučaju da Parlament ne usvoji izvještaj o poslovanju u roku od šest mjeseci od kraja izvještajne godine.

Također je izvršeno usklađivanje odredbi o tretmanu povjerljivih informacija sa zahtjevima EU, čiji je cilj uklanjanje prepreka za potpisivanje bilateralnih memoranduma o razumijevanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH sa bankarskim supervizorima Austrije i Italije, jer Agencija treba da ojača svoju saradnju posebno sa bankarskim supervizorima zemalja u kojima je sjedište matičnih kompanija banaka iz FBiH .

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji BiH.

Suština predloženih izmjena i dopuna je u proširenju mreže sudova u Federaciji BiH, koje ima za cilj da olakša građanima ostvarivanje njihovih elementarnih prava, prije svega, pojednostavljen i olakšan način pristupa pravosuđu.

Tako se sada formira Općinski sud u Srebreniku za područje ove općine, dok je do sada te funkcije obavljalo odjeljenje Općinskog suda u Gradačcu. Pored toga, u općinskim sudovima Sanski Most, Travnik i Konjic formiraju se odjeljenja van sjedišta suda koja do sada nisu postojala i to za područja općina Ključ, Vitez, Novi Travnik i Prozor Rama.

Osnivanje odjeljenja suda u Čitluku koje je, također, navedeno  zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, objektivno nije moguće iz razloga što je Zakonom iz 2010. godine  propisano osnivanje Općinskog suda za područje općine Čitluk, dok je do tada za ovo područje bio nadležan Općinski sud u Mostaru. Inače, prema zakonskom rješenju općinski sudovi obrazuju se za područje jedne ili više općina u kantonu, pa formiranje bilo kakvog odjeljenja pri Općinskom sudu u Čitluku ne bi bilo u skladu s tim.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČNIŠTVU

Donošenje Zakona o liječništvu, čiji je Prijedlog, u skladu sa primjedbama iz parlamentarne rasprave, danas utvrdila Federalna vlada, jedan je od zadataka proisteklih iz Strategijskog plana razvitka zdravstva u FBiH za razdoblje od 2008. do 2018. godine.

Prijedlog ovog zakona predstavlja pravni okvir za obavljanje liječničke djelatnosti, čija je svrha zaštita zdravlja pojedinca, porodice i cjelokupnog stanovništva. Njime se uređuju pojam, organizacija i uslovi za obavljanje liječničkog zvanja, djelovanje liječnika kao osnovnog, samostalnog i odgovornog nositelja zdravstvene djelatnosti koja je od posebnog interesa za Federaciju BiH, kao i prava,obaveze i odgovornosti liječnika.

Također se ovim zakonom definira liječničko zvanje i načela obavljanja liječničke djelatnosti, način obavljanja liječničke djelatnosti, kao i opći uslovi, prestanak prava i nedostojnost za obavljanje liječničke djelatnosti.

Liječnik je dužan provesti potrebne mjere prevencije, dijagnostike, liječenja, odnosno rehabilitacije svim pacijentima kojima je on izabrani liječnik ili koji su upućeni od strane drugog liječnika radi pružanja zdravstvene zaštite.

O predloženim rješenjima pozitivno se izjasnila većina kantonalnih ministarstava zdravstva.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SESTRINSTVU I PRIMALJSTVU

Nakon što su oba parlamentarna doma podržala Nacrt zakona o sestrinstvu i primaljstvu, danas je Federalna vlada utvrdila Prijedlog ovog zakonskog akta. Njegov temeljni cilj je opredjeljivanje djelatnosti medicinskih sestara i zdravstvene njege kao djelatnosti i struke koje umnogome doprinose zdravlju građana.

Ovim zakonom se uređuje djelatnost medicinskih sestara-tehničara i primalja, način obavljanja i organizovanja djelatnosti, standard obrazovanja i uslovi za obavljanje djelatnosti medicinskih sestara i primalja, njihova prava, obaveze i odgovornosti, kao i kontrola sigurnosti i kvaliteta rada.

Kako je definirano Nacrtom zakona, djelatnost medicinskih sestara i akušerki obuhvaća sve postupke, znanja i vještine temeljene na znanstvenim spoznajama iz ovih oblasti, te medicinskih, prirodnih i društvenih znanosti.

Inače, tekst novog zakona rađen je na temelju najviših međunarodnih standarda iz ove oblasti, a u formi Nacrta prošao je široku javnu raspravu.

IZJAŠNJENJE O AMANDMANU

Vlada FBiH se, na današnjoj sjednici, izjasnila o amandmanu na Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji BiH zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Besime Borić, a koji je identičan amandmanu Predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Ismeta Bajramovića.

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH nije prihvatila amandman, ocjenjujući da način nominacije kandidata za članove nadzornog odbora koji se njime predlaže predstavlja povredu Zakonom propisane procedure. Amandmanom je, naime, predviđeno da se mjesto u nadzornom odboru, koje pripada kandidatu ispred državnog kapitala, popunjava kandidatom kojeg predloži Savez samostalnih sindikata BiH, bez provođenja procedure propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

U mišljenju Vlade FBiH se ističe da, uz ovo treba imati u vidu da je Prijedlogom zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH predviđeno da sjednicama nadzornog odbora u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala, pored predsjednika i članova, može prisustvovati i predstavnik sindikata tog privrednog društva, koji u pitanjima od interesa za zaposlenike privrednog društva, može iznositi prijedloge, davati pojašnjenja ili na drugi način učestvovati u raspravi, s tim da ne može glasati prilikom donošenja odluka nadzornog odbora.

MIŠLJENJE O POSLANIČKOJ INICIJATIVI

Vlada FBiH je razmatrala Inicijativu zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Safeta Softića i Ibrahima Nadarevića za izmjenu i dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu uvođenja lica povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, kao izvornih osiguranika.

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je ocijenila da izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju ne bi osigurale provođenje suštine poslaničke inicijative, bez odgovarajućih izmjena i Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, kao i Zakona o izbjeglicama i raseljenim licima BiH koji jasno preciziraju način korištenja zdravstvene zaštite ovih kategorija, te navode izvore sredstava za ove svrhe (budžeti entiteta i  kantona). Pored toga, potrebno je osigurati dosljednu provedbu Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko kojem osigurana lica pripadaju. Federalno ministarsvo zdravstva je još u maju 2011. godine uputilo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao i Odjelu za zdravstvo Vlade Brčko Distrikta Prijedlog za revidiranje ovog Sporazuma, u smislu osiguranja njegove provedbe na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Što se tiče Federacije BiH, prethodnih godina su iz Federalnog fonda solidarnosti, na osnovu Odluke o liječenju povratnika iz Republike Srpske u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, izdvajana namjenska sredstva. U Budžetu Federacije BiH za 2012.godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od dva miliona KM.

DOPUNJENA LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH.

Izmjene su učinjene na listi lijekova za hemofiliju koji se koriste u liječenju ove bolesti kod teško oboljele djece, citostatika kojima se liječe maligna oboljenja i imunosupresiva koji se koriste nakon transplantacije organa.

OSNIVA SE FEDERALNA SLUŽBA ZA ASANACIJU TERENA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o dopuni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja FBiH kojom se osniva Federalna služba  za asanaciju terena.Uredba se temelji na pregledu očekivanih potreba za asanacijom donesenom na osnovama Procjene ugroženosti Federacije BiH od prirodnih i drugih nesreća.

Svrha asanacije je ublažavanje  i otklanjanje posljedica od prirodnih i drugih nesreća, sprječavanje zaraza i epidemija,  identifikacija poginulih i umrlih, sahranjivanje, te uklanjanje drugih opasnosti i normalizacija života na područjima zahvaćenim prirodnim i drugim nesrećama, pa je shodno tome određena i nadležnost ove federalne službe. To su poslovi higijensko-epidemiološke procjene, preventivne i druge sanitarno-higijenske i sanitarno-tehničke mjere na terenu, s ciljem sprječavanja širenja zaraze, epidemije i drugih štetnih posljedica po ljude i materijalna dobra.

Zadaci službe odnose se i na uklanjanje, identificiranje i sahranjivanje ljudi u slučaju masovnih nesreća i po zahtjevima porodica umrlih, zakopavanje uginulih životinja, te predlaganje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i uklanjanje drugih otpadnih i štetnih materija koje ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliša.

SAGLASNOST NA SPORAZUM

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Sporazum o implementaciji dogovorenih principa o raspodjeli imovine i Odluku o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom.

Ove materijale koji su bili predmet brojnih konsultacija na različitim nivoima vlasti pripremilo je Ministarstvo odbrane u skladu sa zaključcima sa 4. sjednice Vijeća ministara BiH
od 21.3.2012. godine.

Za potpisivanje Sporazuma o implementaciji dogovorenih principa Vlada FBiH je danas ovlastila premijera Federacije BiH Nermina Nikšića.

GRADSKA CESTA POSTAJE MAGISTRALNA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a uz saglasnost Ministarstva trgovine, saobraćaja i turizma Tuzlanskog
Kantona, donijela Odluku da se javna cesta Drežnik (Bolnica Kreka) – raskrsnica Siporeks uvrsti u javnu magistralnu cestu (M-4) na dionici Tuzla – Lukavac.

Ovo je učinjeno kako bi se ova gradska dionica inkorporirala u mrežu magistralnih cesta, a radi izgradnje i rekonstrukcije dionice Petlja Šićki Brod, Bolnica Kreka -Drežnik koja bi imala četiri trake.

PROJEKT POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Sukladno obvezama preuzetim potpisivanjem Ugovora o suradnji između Vlade FBiH i International Finance Corporation (IFC) iz Grupacije Svjetske banke, Federalna vlada je današnjom Odlukom proglasila početak provedbe Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na razini Federacije BiH.
Projekat obuhvata aktivnosti na uspostavi, poboljšanju i unaprjeđenju okvira za regulatornu reformu, zatim poljoprivrednog sektora i politike ulaganja u FBiH.

Za partnere u implementaciji aktivnosti Vlada je odredila Glavno tajništvo, te federalna ministarstva pravde, financija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, razvoja, poduzetništva i obrta, trgovine, te okoliša i turizma.

Istodobno je zadužila nadležna ministarstva da imenuju predstavnike u Koordinacijski odbor Projekta. Predstavnici su dužni osigurati neophodnu tehničku podršku ministarstava pri provođenju i praćenju aktivnosti tijekom cjelokupnog trajanja Projekta.

O PRIMJENI KAZNENOG ZAKONA

Provodeći zaključak s 45. sjednice, Federalno tužiteljstvo dostavilo je Vladi FBiH, Informaciju o primjeni Kaznenog zakona FBiH u 2011. godini.

Riječ je, prije svega, o člancima iz Kaznenog zakona koji se odnose na prouzročenje stečaja, lažni stečaj i zlouporabe u stečajnom i postupku privatizacije, te u gospodarskom poslovanju, na pranje novca, primanje i davanje dara i drugih oblika koristi, protuzakonito posredovanje i zlouporabu položaja i ovlasti.

Uz ovo, obuhvaćeni su i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, udruživanje radi činjenja kaznenih djela i članak Zakona koji se odnosi na zločinačku organizaciju.

Prezentirajući informaciju, federalni tužilac Zdravko Knežević je istakao da je ovo prva vlada koja se zainteresovala za provedbu Krivičnog zakona u okviru svoje nadležnosti.

Federalni premijer je naglasio da je Vlada FBiH istinski posvećena jačanju vladavine prava, što je evidentno kroz nekoliko zakonodavnih inicijativa pokrenutih u prethodnom periodu, a što se posebno odnosi na borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije. Međutim, na tom putu Vlada ne može djelovati sama, već joj je potrebna podrška cjelokupnog pravosudnog sistema u čijim redovima trebaju nadasve stručni, neovisni i odlučni pravosudni djelatnici.

Budući da je planirano da se na jednoj od narednih sjednica Vlade razmatra i Izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalnog tužilaštva, zaključeno je da se do tada pripreme i zaključci o aktivnostima i mjerama koje treba preduzeti na otklanjanju nedostataka u kaznenoj politici na koje je ukazano u danas razmatranoj Informaciji.

U informaciji se ističe da je u 2011. godini jedino Kantonalno tružiteljstvo Livno primilo prijave protiv tri osobe zbog kaznenog djela prouzrokovanje stečaja. Ove prijave se nalaze u radu, tako da nije bilo naređenih istraga, niti podignutih optužnica.

Što se tiče kaznenog djela lažnog stečaja, Kantonalno tužiteljstvo Široki Brijeg imalo je prijave protiv dvije, a istrage protiv šest osoba.

Protiv izvršitelja kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, kantonalna tužiteljstva su u 2011. godini imala prijave protiv 229 osoba i istraga u radu protiv 95 osoba.

Kada su u pitanju zlouporabe u postupku privatizacije, kantonalna tužiteljstva imala su ukupno  prijave protiv 30 osoba i istraga u radu protiv četiri osobe, dok su u odnosu na kazneno djelo pranja novca, imala ukupno prijava protiv 29 osoba i ukupno istraga protiv tri osoba. Zbog poreske utaje, kantonalna tužiteljstva su lani imala ukupno prijave protiv 329 osoba i istraga  protiv 104 osoba. Zbog  primanja dara i drugih oblika koristi prijavljeno je 23, a istražuje se 12 osoba.

Kada je u pitanju kazneno djelo protuzakonitog posredovanja, lani su podnesene prijave protiv tri, a vođene su istrage protiv dvije osobe. Podignuta je jedna optužnica, a suđenje je još u tijeku.

Kantonalna tužiteljstva su za zlouporabu položaja ili ovlasti imala ukupno prijave protiv 1.875 osoba, dok su pod istragom 562 osobe. Za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga prijavljene su 542 osobe i ukupno istražene 392 osobe. Optuženo je 266 osoba, a sudovi su donijeli presude protiv 221 osobe, od čega 197 osuđujućih, uključivši 131 zatvorsku kaznu.

Zbog udruživanja radi činjenja kaznenih djela, protiv četiri osobe podignute su optužnice, a donesene su presude protiv šest osoba i svima njima je izrečena zatvorska kazna.

Što se tiče člana 342. Kaznenog zakona FBiH (Glava XXIX), kantonalna tužiteljstva su imala ukupno prijava protiv 68 osoba i istraga  protiv 40 osoba. U 2011. godini podignute su, zbog kaznenog djela zločinačka organizacija, optužnice protiv 19 osoba.

ODLUKE O METODU PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA

Odlukom koju je danas donijela Federalna vlada utvrđeno je da će državni kapital u preduzeću  HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, koji čini 67 posto ukupnog kapitala ovog
preduzeća, biti privatizovan putem neposredne pogodbe.

Odluka je donesena u skladu sa programiranim aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2012. godinu, a nakon što ni jedan do sada predloženi način prodaje državnog kapitala u ovom privrednom društvu nije imao uspjeha.

Drugom danas donesenom Odlukom određeno je da se državni kapital u preduzeću „Remontni zavod Travnik" d.d. Travnik, koji čini 51 posto ukupnog kapitala preduzeća proda putem otvorenog prikupljanja ponuda (tender). I ova privatizacija planirana je Planom privatizacije i programom rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2012. godinu, budući da društvo „RZT Travnik“ nije više u sektoru namjenske industrije.

FINANCIJSKA POLICIJA U “FEROELEKTRU”

Federalna vlada se danas upoznala s prijavom koju je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH podnijela Financijskoj policiji radi poduzimanja upravnih i drugih mjera za kontrolu izvršenja obveza po Ugovoru o kupoprodaji državnog kapitala "Feroelektro" d.d. Sarajevo od 15.1.2004. godine, kao i poslovanja poduzeća.

Vlada je naložila Financijskoj policiji poduzimanje zakonskih mjera ukoliko, nakon kontrole po podnesenoj prijavi, utvrdi kršenje odredaba kupoprodajnog ugovora i zakonskih propisa. O nalazima kontrole Financijska policija će Vladi dostaviti izvješće.

O RADOVIMA NA CESTAMA U FBiH

Vlada FBiH je razmatrala  Informaciju JP Autoceste Federacije BiH o stanju projekta na poddionici Bilješevo -Kakanj u kojoj se ukazuje na činjenicu da je ugovoreni rok za izvođenje radova (31. 5. 2012. godine) istekao, a izvedeni radovi procjenjuju se na 75 posto od ugovorenih.

Stoga se, kao krajnji rok za završetak ugovorenih radova, predlaže 16.8.2012. godine.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je zaduženo da nastavi sa aktivnostima na sporazumnom rješavanju spora oko procjene vrijednosti radova, koji je u toku, tako što će se uzeti u obzir neovisna procjena vrijednosti radova od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas i Informaciju o raskidu Ugovora broj: JPAC- 201-B24- 11, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Gorica-Bilješevo sa kompanijom Primorje d.d. Ajdovšćina zbog pokretanja stečajnog postupka pred okružnim sudom u Novoj Gorici.

Obaveza je  JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar da nastavi izvoditi radove u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH o nastavku radova na dionici autoceste Gorica- Bilješevo i dobijene suglasnosti o nastavku radova od strane EBRD.

MEDIJACIJA ZA PODIZVOĐAČE RADOVA NA SARAJEVSKOJ OBILAZNICI

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o djelimičnom razrješenju sudskog spora putem medijacije. Riječ je o sporu pokrenutom na Općinskom sudu u Sarajevu u vezi naplate potraživanja podizvođača radova na izgradnji Sarajevske obilaznice na koridoru Vc, dionica Jošanica – Butila, uključujući i petlju Butila. Ovaj spor je pokrenut nakon što je raskinut ugovor sa glavnim izvođačem SCT d.d.  Ljubljana koji je otišao u stečaj.

Obavezano  je Javno preduzeće Ceste Federacije BiH da isplati sredstva po ovom sporazumu iz sredstava garancije za dobro izvršenje posla (performans garancije) koja su Ceste FBiH naplatile nakon raskida ugovora sa SCT-m za projekt Sarajevska obilaznica Lot 1.

PODRŠKA KAMPANJI „GLASAĆU ZA SREBRENICU“

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je odobrila 50.000 KM budžetskih sredstava, kao podršku kampanji „Glasaću za Srebrenicu“.
Ranije je Vlada FBiH u iste svrhe  odobrila 20.000 KM iz sredstava transfera Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

ANALIZA PROPISA O PIO KOD NAS I U ZEMLJAMA OKRUŽENJA

Vlada FBiH je danas razmatrala Analizu Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike o stanju primjene propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, sa akcentom na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Naloženo je Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje da dosljedno provodi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i druge propise iz ove oblasti, te da u skladu s tim, poštuje mišljenja i upute resornog federalnog ministarstva.

Također je ocijenjeno neophodnim da se ubrzaju aktivnosti na donošenju cjelovitog
zakona o povoljnijem penzionisanju u Federaciji BiH, kao i propisa koji proističu iz reforme penzijskog i invalidskog osiguranja, kako bi se brže rješavali  problemi u provođenju propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Druga Analiza istog ministarstva koju je Vlada FBiH primila na znanje, tiče se uporednih sistema u penzijskom i invalidskom osiguranju zemalja u okruženju i šire, čije prijedloge treba koristiti u budućim reformskim procesima u ovoj oblasti.

O PROJEKTU HE „DABAR" – GORNJI HORIZONTI

Vlada FBiH zatražila je danas od Vijeća ministara BiH Informaciju o aktivnostima u vezi studije uticaja na okoliš HE „Dabar" u RS, o kojoj je u toku javna rasprava, a nema naznaka da su uzeti u obzir raniji zaključci Federalne vlade koja je tražila osiguranje koordinacije svih aktivnosti nadležih entitetskih institucija u vezi ovog projekta. 

Zaključke Vlade FBiH s Informacijom o problematici  ovog projekta razmatrao je i prihvatio i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, te je dostavio Parlamentarnoj skupštini  BiH, Vijeću ministara BiH, Uredu Visokog predstavnika i Evropskoj komisiji. 

Prema obavještenju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, „Agencija za vodno područje Jadranskog mora" Mostar do sada nije primila nikakav zahtjev nadležnih institucija RS za očitovanje u eventualnom postupku izdavanja vodnog akta vezano za projekat HE „Dabar" u RS.

POKRETANJE POSTUPKA OTKAZA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRANU
FINANSIJA

Usvojivši danas Informaciju o pokretanju postupka otkazivanja Kolektivnog ugovora za granu finansija, Vlada FBiH je, Zaključkom otkazala ovaj ugovor, a drugoj strani ostavila otkazni rok od tri mjeseca od dana njegovog prijema.

O ovom zaključku Vlada FBiH će obavijestiti Samostalni sindikat radnika finansijskih organizacija Federacije BiH, Savez samostalnih sindikata BiH i Udruženje poslodavaca FBiH.

Istovremeno je predloženo da Samostalni sindikat radnika finansijskih organizacija Federacije BiH, Savez samostalnih sindikata BiH i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, u otkaznom roku, u  skladu sa Zakonom o radu, zaključe novi Kolektivni ugovor za granu finansija.

USVOJEN AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE  STRATEGIJE RAZVOJA NAMJENSKE INDUSTRIJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je,  na prijedlog Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije, usvojila Akcioni plan implementacije Strategije razvoja namjenske industrije u FBiH za period 2012. do 2022. godine koju je usvojio Parlament FBiH.

Cilj ovog plana je da utvrdi zadatke i dinamiku realizacije aktivnosti koje treba da doprinesu konkurentnosti namjenske industrije na tržištu i uspješnijem poslovanju preduzeća iz ovog sektora. Jedan od osnovnih zadataka je saniranje stanja u privrednim društvima namjenske industrije sa većinskim državnim kapitalom u FBiH, uključujući i restrukturiranje nekih od ovih preduzeća.

Zaduženi su svi nosioci aktivnosti da blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima u utvrđenim rokovima za realizaciju iz Akcionog plana.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da, putem
Federalne direkcije za namjensku industriju, prati, analizira i izvještava Vladu o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana,  jednom godišnje, a po potrebi i češće.

JEDINSTVENI KRITERIJI ZA BOLOVANJA

Na temelju i u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Vlada FBiH je danas donijela Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti.

Cilj donošenja ovog akta jeste osiguranje jednakih uvjeta u pogledu načina, postupka odnosno kriterija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti odnosno povrede osiguranih lica
( bolovanje) na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Do sada su ova pitanja regulisana kantonalnim propisima što je uticalo na neujednačenost kod ostvarivanja ovog prava.

BESPLATNI UDŽBENICI ZA PRVAČIĆE I U HNK

Na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada je odobrila preraspodjelu tekućih transfera ovog ministarstva kako bi se obezbijedili besplatni udžbenici i za prvačiće u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Preraspodjelom je za ove svrhe obezbijeđeno 40.025 KM, što sa neutrošenih 10.000 KM omogućava realizaciju projekta i u HNK.

U projekt  nabavke besplatnih udžbenika u 2012/2013. godini, za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 445.000,00 KM uključilo se sedam kantona, koji su participirali sa 50 posto sredstava, a naknadno je i Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvatila njegovu realizaciju.

Odobrenom preraspodjelom su također osigurana sredstva za uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su za vrijeme rata u BiH radili u eksteritorijalnim školama u inostranstvu.

SAGLASNOST NA SPONZORSTVO

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na odluke Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sponzorstvo. U prvom slučaju riječ je o sponzorstvu HKK Široki WWin, u iznosu od 100.000 KM.

Također, data je i saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora o sponzoriranju Sarajevo Film Festivala, u iznosu od 250.000 KM (bez PDV-a), za 2012. godinu.

KADROVSKA PITANJA

Za članove Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH, koje na prijedlog Vlade FBiH imenuje Vijeće ministara BiH, nominirani su danas Haris Abaspahić i Mira Bradara. Rješenjem o nominiranju stavlja se van snage obavijest Vlade FBiH o prijedlogu kandidata, broj: 03/05-34-48/2011 old 24.01.2011. godine i Rješenje Vlade FBiH, V.broj: 712/2012 od 8.5.2012. godine.

Na inicijativu Federalnog pravobranilaštva od 5.6.2012. godine,a u vezi sa sudskim postupkom pred Općinskim sudom u Sarajevu, po tužbi tužitelja JP „Elektroprivreda" HZ HB d.d. Mostar, protiv tužene Federacije BiH, radi isplate duga u iznosu od 5.263.340,23 KM, Vlada Federacije BiH je imenovala novu Komisiju sa zadatkom utvrđivanja osnovanosti i visine obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane prema JP „Elektroprivreda" HZ HB d.d. Mostar. U Komisiju su imenovani Tihomir Ćurak, Mira Bradara i Jasmina Pašić.

Vlada FBiH je danas donijela neophodne akte u vezi sa imenovanjem na poziciju člana Nadzornog odbora JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo i to odluke o raspisivanju javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija, te Rješenje o imenovanju komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Esad Osmanbegović ( predsjednik), Dejan Vračić, Ismet Demirović, Željko Matoc, Jasenko Muharemagić i Miodrag Zotović.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik da se Enes Hodžabegović imenuje za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci.

Sjednica Vlade FBiH završena je u  18,45 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE