57. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.07.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 56. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.07.2012. godine
 2. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Nacrt zakona o liječništvu;
 7. Nacrt zakona o sestrinstvu i primaljstvu;
 8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, čiji su predlagači Safet Softić i Ibrahim Nadarević, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ;
 10. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su, u istom tekstu, predložili Besima Borić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i mr. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ;
 11.  Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
 13. Prijedlozi odluka :
 14. a)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sponzoriranje HKK „Široki WWin“ ;
  b)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sponzoriranje manifestacije Mostarsko proljeće-Dani matice Hrvatske;

 15. 14.Prijedog odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, br. NO-1.01-846-5/12, NO-1.01-846-6/12 i NO-1.01-846-7/12 od 09.03.2012. godine i broj NO 1-01-3392-5/12 od 12.07.2012.godine, kojima su usvojeni izvještaji o finansijskom poslovanju i izvještaj revizora;
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o djelimičnom razrješenju sudskog spora putem medijacije;
 17. Prijedlog odluke o razvrstavanju javne ceste Drežnik (Bolnica Kreka) – Raskrsnica Siporeks u javnu magistralnu cestu M-4 Tuzla – Lukavac;
 18. Prijedlozi akata u vezi sa za imenovanjem na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo:
 19. a)   Javni oglas za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo; 
  b) Kriteriji za imenovanje na pozicije u Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo; 
  c)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo. 

 20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d., Mostar za potpisivanje Aneksa Ugovora o sponzoriranju Sarajevo film festivala .
 21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekućeg transfera“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta V. broj 896/2012 od 04.06.2012. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12);
 22. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, V. broj 895/2012 od 04.06.2012. godine ("Službene novine Federacije BiH" broj 51/12) ;
 23.  Prijedlog odluke o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ;
 24. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ putničkog vozila za potrebe Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine ;
 25. Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. Godini
 26. Prijedlozi odluka:
 27. a)Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću Hidrogradnja d.d. Sarajevo  ;
  b)  Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Remontni zavod Travnik“ d.d. Travnik  ;

 28. Prijava Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Finansijskoj-Financijskoj policiji za poduzimanje upravnih i drugih mjera za kontrolu izvršenja obaveza po Ugovoru o kupoprodaji državnog kapitala "Feroelektro" d.d. Sarajevo, broj: 03-19-182/04 od 15.01.2004. godine kao i poslovanju preduzeća, sa Prijedlogom zaključaka;
 29. Izvještaj o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijem „Ina-Mol“, u vezi sa provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, sa Specifikacijom honorara za ICC Arbitražu broj 18596 (MOL,INA)
 30. Prijedlog pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti ;
 31. Izvještaj o popisu programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 32.    Informacija o Projektu registracije nekretnina u Bosni i Hercegovini, finansiranih od strane Svjetske banke sa Inicijativom za zaduženje i Prijedlogom zaključka ;
 33.  Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa Prijedlogom zaključaka ;
 34. Mišljenje u vezi obavještenja Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 02-03/1-04-819/11 od 08.06.2012. godine o nemogućnosti postupanja po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1233/11 od 13.10.2011. godine sa Prijedlogom zaključaka i Očitovanjem Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-182/12 od 03.07.2012. godine;
 35.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – davanje saglasnosti ;
 36. Informacija o realizaciji Projekta HE "Dabar" - Gornji horizonti ;
 37.  Informacija o stanju „Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu;
 38. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 741/2012 od 10.05.2012. godine;
 39. Informacija o pokretanju postupka otkaza Kolektivnog ugovora za granu finansija, sa Prijedlogom zaključka ;
 40. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva ;
 41. Informacija o aktuelnoj situaciji u privrednim društvima „Konjuh“ d.d. Živinice i „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa Prijedlogom zaključaka
 42. Akcioni plan implementacije strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
 43. Informacija o stanju projekata na dionici Bilješevo – Kakanj sa Prijedlogom zaključka;
 44. Informacija o raskidu Ugovora broj: JPAC-201-B24-11, dionica Drivuša – Kakanj, poddionica Gorica-Bilješevo sa Prijedlogom zaključka ;
 45. Analiza stanja primjene propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju sa akcentom na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sa Prijedlogom zaključaka;
 46. Analiza uporednih sistema u penzijskom i invalidskom osiguranju zemalja u okruženju i šire, sa Prijedlogom zaključaka;
 47. Informacija u vezi sa Ugovorom o zastupanju, zaključenim između Kočo Midhata, advokata iz Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka;
 48. Informacija u vezi sa participiranjem federalnih organa vlasti u određenim pitanjima koja se definišu na državnom nivou a odnose se na strateška usmjerenja razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka;
 49. Prijedlog rješenja o nominiranju kandidata za članove Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine;
 50. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika;
 51. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi NID „BOSANČICA PRINT“ d.o.o. Sarajevo;
 52. Prijedlog ocjena rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Očitovanje po uloženim žalbama na godišnje ocjene rada;
 53. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ;
 54. Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2012.godinu
 55.      a)  Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Finansijski izvještaj Fonda za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka 
  b)Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu i Prijedlogom odluke ;

 56. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane sa Prijedlogom zaključka o stavljanju van snage Zaključka V. broj 234/2012 od 7.03.2012. godine ;
 57. Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 58. Prijedlog rješenja o privremenom produženju mandata predsjednicima i članovima Upravnih odbora Fondacija u nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa ;
 59. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
 60. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o implementaciji dogovorenih principa u raspodjeli imovine ;
 61. Prijedlog odluke o odobravanju novčanih sredstava za rad Federalne komisije za procjenu šteta za 2011. godinu ;
 62. Zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za kampanju „Glasat ću za Srebrenicu“ sa Prijedlogom odluke.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE