56. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.07.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

Polazeći od potrebe da se otklone manjkavosti dosadašnjeg  Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila iz 2005.godine, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt novog federalnog zakona i uputila ga u parlamentarnu proceduru. 

Njegova svrha je da se na cjelovit i kompleksan način temeljito uredi ova oblast, prije svega, u skladu s tekovinama evropskog prava i EU direktiva koje se odnose na sektor osiguranja, što znači preciznije i potpunije nego do sada regulisanje pitanja osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, ostala obavezna osiguranja od odgovornosti, obrazovanje i ovlasti Zaštitnog fonda FBiH, prekršajne kazne, zaštitu žrtava u saobraćaju /oštećenika/ i njihov položaj, posebno u slučaju stečaja društva za osiguranje.

Obavezna osiguranja u saobraćaju u Federaciji BiH uključuju naročito vanugovorne obavezne odnose odgovornosti za štetu koji nastaju iz ugovora o osiguranju, posebno osiguranje od odgovornosti za štetu kod određene kategorije oštećenih lica, oblike i opseg šteta koje se naknađuju prema ovom Zakonu, postupak i rokove rješavanja odštetnih zahtjeva od strane odgovornog osiguravatelja, zaštitne i zatezne kamate i zastaru potraživanja. Nacrt zakona uređuje i nadležnost, tijela i način financiranja Garancijskog fonda FBiH (GFFBiH), kao i provođenje obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti iz saobraćajnih nezgoda koje na područjima FBiH, država članica Sistema zelene karte, odnosno država članica Multilateralnog sporazuma, prouzroče vozila pokrivena osiguranjem od automobilske odgovornosti.

Očekuje se da novopredložena rješenja doprinesu uvođenju reda u postupke koji se vode po odštetnim zahtjevima oštećenih lica protiv odgovornih osiguravatelja,  racionalizaciji raspodjele finansijskih sredstava koja stoje na raspolaganju odgovornim osiguravateljima za odštete fizičkih lica iz saobraćajnih nezgoda, te smanjenju broja sudskih postupaka-tužbi koje oštećena lica podnose za zaštitu svojih prava.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koji je Federalna vlada, u skladu sa primjedbama iz parlamentarne i javne rasprave obavljene o Nacrtu, danas utvrdila u formi Prijedloga, jeste uvođenje kvalitetnijih zakonskih rješenja u ovoj oblasti.

Predloženim izmjenama i dopunama, u velikoj mjeri, otklanjaju se nedostaci u važećem
Zakonu i uvođenjem  kvalitetnijih rješenja olakšava postupanje sudova u izvršnom postupku, što je pretpostavka i ostvarivanja  većeg stepena ekonomičnosti i efikasnosti u njihovom radu.

Također se na ovaj način stvaraju uvjeti za smanjenje broja predmeta u parničnom postupku pred sudovima u Federaciji BiH.

USKLAĐIVANJE ZAKONA O BANKAMA, O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA I O LEASING DRUŠTVIMA

U skladu sa prijedlozima i sugestijama iz parlamentarne rasprave, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o bankama, Zakona o mikrokreditnim organizacijama i Zakona o leasingu.
One su rezultat potrebe dodatnog implementiranja, usklađivanja i pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih instituta u postojećim zakonima, kao i nužnosti njihovog usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti iz 2009. godine, kao i obaveza iz Strategije i Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period od 2009. do 2013. godine.

Na ovaj način, predloženim izmjenama i dopunama zakona o bankama, o mikrokreditnim organizacijama i leasing društvima, stvara se pravni osnov za ambijent u kojem će i obveznicima na sprovođenju zakona (bankarskim, mikrokreditnim i lizing društvima) i Agenciji za bankarstvo FBiH biti omogućen kvalitetniji rad u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti čije rezultate cijeni komitet Vijeća Evrope (MONEYVAL).

                           
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

U skladu sa  Presudom Ustavnog suda FBiH od 6.6.2011. godine prema kojoj plaćanje troškova medicinskog vještačenja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja treba urediti Zakonom a ne Uredbom kako je to bilo ranije, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Jednom od predloženih dopuna omogućeno je osnivanje odjeljenja za prvostepeni postupak Instituta u Goraždu i Orašju, a inače je preciznije i jasnije nego do sada regulisano plaćanje troškova medicinskog vještačenja za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

Propisano je da će, do dana stupanja predloženog zakona na snagu, Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja izvršiti plaćanja Institutu za izvršena medicinska vještačenja prema važećem Cjenovniku usluga Instituta, a o čemu će zaključiti ugovor.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA FBiH PREMA FEDERALNOM ZAVODU PIO

Danas je Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila  Prijedlog zakona o izmirenju obaveza Federacije BiH prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Svrha ovog zakonskog akta je stvaranje pretpostavki koje bi, s obzirom na tešku finansijsku situaciju, omogućile da se neizmirene obaveze Federacije BiH prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje izmire u dužem vremenskom periodu. Riječ je o sredstvima koja, zaključno sa 31.12.2009. godine, iznose 180.979.871,11 KM. Kako je propisano, ove obaveze izmirit će se u gotovinskom iznosu u deset rata, počev od 2013. godine. Mjesečna tranša ovih sredstava uplaćivat će se najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za koji se vrši isplata penzije.

Predlažući ovaj zakon Federalna vlada je ispunila jedan od uslova za realiziranje novog aranžmana sa Međunarodnim .monetarnim fondom.

UTVRĐEN  ISPLATNI  KOEFICIJENT ZA PENZIJE OSTVARENE POD
POVOLJNIJIM USLOVIMA

U cilju provođenja mjera Stand by aranžmana sa MMF-om i usklađivanja visine penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima sa planiranim sredstvima za ove namjene u Budžetu FBiH za 2012. godinu, Vlada je donijela Odluku kojom je isplatni koeficijent za povoljnije penzije utvrđen u visini od 1,485.

Ovaj koeficijent  primijenit će se na sve penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima koje se finansiraju iz Budžeta Vlade Federacije BiH, kod isplate penzija za period juli-decembar 2012. godine.

SAGLASNOST NA SPORAZUM

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o terminalima i ovlastila premijera Federacije BiH da, u njeno ime, potpiše ovaj dokument.

Riječ je o sporazumu koji potpisuju Vlada FBiH, „Terminali Federacije“  d.o.o. Sarajevo i „Energopetrol“ d. d. Sarajevo, radi rješavanja svih otvorenih pitanja u vezi sa terminalima tečnih goriva.

Osnova za sporazum su dosadašnje odluke Odluke Vlade FBiH i Skupštine Energopetrola o ovim pitanjima, kao i  Ugovor o dokapitalizaciji.

 

KREDITNO ZADUŽENJE BINAS BUGOJNO

Vlada FBiH primila je k znanju Informaciju o stanju u privrednom društvu „Binas" d.d. Bugojno i ocijenila osnovanim i opravdanim da mu se kod Union banke, posredstvom UNIS Group obezbijedi kreditno zaduženje u iznosu od 500.000 KM.

Ova sredstva omogućit će privrednom društvu realizaciju postojećih ugovora, te stabilizaciju na duži period.

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA OD 2013. DO 2015. GODINE

Ekonomski rast koji je obilježio 2012. godinu doživjet će izvjesno poboljšanje tijekom 2013. godine, jer se projicira realni rast od 2,06 posto, kaže se u danas razmatranom i prihvaćenom Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Glavne pretpostavke ovog rasta temelje se na djelimičnom oživljavanju rasta u Europskoj uniji koji je projiciran na 1,2 posto, što znači da i ekonomije zemalja EU ukazuju na veoma spor, odnosno, tek postepeni oporavak od dužničke krize. Ovo će izravno utjecati i na rast ekonomije BiH. Međutim, ovo bi trebalo da inicira preokretanje nekih od očekivanih negativnih trendova.

Nastavak oporavka od dužničke krize u zemljama EU, kao i u zemljama okruženja, izravno će se odraziti i na jačanje ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini koje će započeti skromnim poboljšanjem u 2013., da bi u 2014. iznosio 3,5 posto, a u 2015. godini 4,4 posto.

Očekivani nivo ukupnih poreznih i neporeznih prihoda (bez sredstava finansiranja) i sa uključenim sredstvima za izmirenje spoljnog duga, koji su na raspolaganju za finansiranje funkcija Budžeta Federacije BiH iznosi 1.784 miliona KM u 2013. godini i u poređenju sa procijenjenim 1.525 miliona KM za 2012. godinu, veći je za 17 posto. Planirani nivo ostvarenja prihoda u 2014.godini iznosi 1.897 miliona KM, a u 2015.godini 1.806 miliona KM.

OVLAŠTENJE ZA POTPISIVANJE AKATA

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim se, do okončanja postupka pred Ustavnim
sudom FBiH, u vezi sa Odlukom Predsjednika Federacije BiH, broj: 01-02-600/12 od 22.06.2012. godine, ovlašćuje sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja Adnan Efendić za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje finansijskih obaveza Ministarstva i drugih akata.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG NOMOTEHNIČKIH PRAVILA

Vlada FBiH, na današnjoj sjednici, utvrdila je Prijedlog nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa u Federaciji koji je upućen u parlamentarnu proceduru.

Razlozi za donošenje ovih pravila ogledaju se u činjenici da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije postojao propis, odnosno neki drugi akt kojim su bila uređena nomotehnička pravila koja služe za izradu federalnih zakona i drugih federalnih propisa.

Donošenjem ovih pravila nastoji se osigurati jednoobraznost pri izradi propisa koje donosi Parlament Federacije, odnosno propisa koje donosi Vlada Federacije, a istovremeno uz uvažavanje određenih specifičnosti osigurava se i temeljna harmonizacija sa pravilima u Republici Srpskoj i institucijama Bosne i Hercegovine.

ODOBRENJE OTVARANJA POSEBNOG
RAČUNA ENERGOINVESTA U FRANCUSKOJ

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom „Energoinvestu“ d. d. Sarajevo  odobrava otvaranje posebnog namjenskog (escrow) računa u Banque SBA S.A. Paris – Francuska, radi naplate potraživanja.

Radi se o potraživanjima po presudi Vrhovnog suda za upravne postupke Sirije prema kojoj dužnik Public Establishment for Distribution&Exploation of Electrical Energy Damascus, Syria, treba uplatiti 9.000.000 američkih dolara.

„Energoinvest“ d. d. Sarajevo je dužan da ova sredstva unese u Federaciju BiH i zatvori račun u roku od 30 dana od datuma njihovog priliva.

ODLUKA O UPRAVLJANJU REVOLVING FONDOM

Vlada FBiH donijela je Odluku o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u projektu Poboljšanje pristupa malih i  srednjih preduzeća finansijskim sredstvima (EAF SME ).

Razvojni cilj Projekta je da se poboljša dostupnost finansijskih sredstava za mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini. Projekt se financira kreditom Svjetske banke u iznosu od 47,8 miliona eura sa rokom dospijeća do 25 godina, uz grace period od 10 godina. Od navedenog kredita, koji je postao efektivan 18.7.2010. godine, Federaciji BiH pripalo je 28,7 miliona eura, a za implementaciju Projekta zadužena je Fondacija OdRaz.

S obzirom na pozitivna iskustva, izražen interes banaka i brzu dinamiku povlačenja ovih sredstava, Svjetska banka odobrila je dodatni kredit za iste namjene po osnovu kojeg će Federaciji pripasti 55 miliona eura.

Krajnji korisnici mogu biti obrtnici, mikro, mala i srednja preduzeća u većinskom privatnom vlasništvu.

EKONOMSKA SURADNJA SA SLOVENIJOM

Vlada FBiH dala je danas pozitivno mišljenje na Nacrt memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o ekonomskoj suradnji na trećim tržištima. Prema Nacrtu memoranduma, suradnja na trećim tržištima bi se odvijala u oblastima izgradnje i inžinjeringa, turizma, namjenske, automobilske, strojarske industrije, prerade drveta, prerade hrane, itd.

Federalna vlada je, ujedno, za svog predstavnika u Radnoj skupini za razvoj ekonomske suradnje između Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu na trećim tržištima imenovala Harisa Abaspahića.

PRIJENOS SREDSTAVA NA AUTOCESTE FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je omogućeno da JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo prenese na JP Autoceste FBiH d.o.o.Mostar 1.068.729,27 konvertibilnih maraka kao razliku izvršenih ulaganja za izradu prometne  studije izvodljivosti i studije utjecaja na okoliš brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf.

Naime, Ceste FBiH su, na osnovu planova i programa rada u razdoblju 2003.-2008. godina za izradu projektno-tehničke dokumentacije i studija izvodljivosti i utjecaja na okoliš brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf utrošile ukupno 2.103.879,27 KM. Ranijom odlukom Vlade FBiH prenesen je dio izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iznosu od 1.035.150,00 KM. Dakle, današnjom Odlukom prenosi se preostali dio izvršenih ulaganja.

Drugom današnjom odlukom je s Cesta FBiH na Autoceste FBiH prenesena razlika izvršenih ulaganja za izradu prometne studije izvodljivosti autoceste Tuzla - Orašje, u iznosu od 1.131.876,55 KM.

NAGRADE PRVACIMA  I POBJEDNICIMA KUPA BiH

Na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate Federalna vlada donijela je Odluku o dodjeli nagrada prvacima BiH i pobjednicima kupa naše zemlje u sezoni 2011/2012. Tako su sa po 15.000 konvertibilnih maraka nagrađeni šampioni i pobjednici kupa BiH Fudbalski klub Željezničar i Odbojkaški klub Kakanj.

Za osvojenu titulu prvaka BiH u istoj sezoni, također sa 15.000 KM, nagrađen je Košarkaški klub Čelik iz Zenice. Sredstva potrebna za realizaciju ove odluke predviđena su u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu.

Također, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada je zaključila da se pripremi odluka o dodjeli budžetskih sredstava reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci i atletici nakon ispunjenja kvalifikacione norme za Paraolimpijske igre u Londonu koje će se održati od 29. avgusta do 9. septembra ove godine.

ODLUKE O BORAVIŠNIM TAKSAMA

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesena je Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u kućanstvu za 2013. godinu.

Ovisno o razredu turističkog smještaja, taksa iznosi od 30 konveretibilnih maraka za “D” razred, do 60 KM za “A” razred.

Donesena je i Odluka o visini boravišne takse za 2013. godinu. Ovisno o razredu turističkog mjesta (A, B, C, D) i od toga je li riječ o predsezoni, sezoni ili podsezoni, taksa iznosi od 0,60 KM do 2,00 KM.

 

PRODAJA “PRETISOVE” IMOVINE U BEOGRADU

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju FBiH za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu. Riječ je o poslovnom prostoru privrednih društava „Pretis” d.d. Vogošća i “Unis Pretis” d.o.o. Vogošća veličine 186,52 kvadratna metra koji se nalazi u Beogradu u Ulici Terazije.

Agencija će ovu imovinu prodati putem aukcije. Početna cijena nekretnine utvrdit će se na osnovu podataka koji će se pribaviti od nadležne poreske uprave.

Također, posebnom odlukom Vlada je Agenciji iz sredstava pasivnog podbilansa (sredstva od prodaje obveznica iračke Vlade ostvarene 8. maja ove godine) odobrila 500.000 američkih dolara. 

Ova sredstva koristit će za finansiranje rada Agencije za privatizaciju u skladu sa njenim Finansijskim planom za 2012. godinu za koji je Vlada dala saglasnost.

 

ZAKLJUČCI O POŽARIMA

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite i drugih institucija tokom velikog požara na području općine Konjic, Vlada FBiH je iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2012.  godinu odobrila Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju 26.173,04 KM. Ova sredstva namijenjena su za plaćanje 9.516 litara goriva (kerozina) za angažiranje helikoptera Oružanih snaga BiH.

Imajući u vidu sve probleme tokom akcije gašenja požara upravo oko angažovanja helikoptera, Vlada FBiH je zadužila Federalnu direkciju robnih rezervi da osigura zalihu od 30 tona  goriva (kerozina) koje bi se koristilo za angažiranje, kako helikoptera OS BiH, tako  i letjelica susjednih i drugih država, sa kojima naša zemlja ima zaključene  sporazume o pružanju međusobne pomoći u slučaju katastrofa. Ovako nabavljeno gorivo koristiće se samo po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite ili po zahtjevu Federalne uprave civilne zaštite u slučaju velikih požara na području Federacije BiH, odnosno požara na nepristupačnim terenima.

O PROGRAMU DEMINIRANJA 2011 – FAZA XIII

U Informaciji o implementaciji Programa deminiranja 2011 - Faza XIII koju je danas usvojila Vlada FBiH, navodi se da su deminerski kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite, kroz smanjenje sumnjive površine i broja neeksplodiranih ubojnih sredstava u životnoj sredini lokalnih zajednica, dali značajan doprinos u ostvarivanju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma - povratku izbjeglih i prognanih i realizaciji ciljeva Strategije protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini do 2019. godine. Ovo se posebno odnosi na ciljeve iz Programa deminiranja 2011.-Faza XIII u vezi manuelnih operacija deminiranja, te aktivnosti na uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava koji su realizovani u cijelosti. Pošto dio ciljeva  Programa deminiranja koji se odnosi na mašinsku pripremu zemljišta nije realizovan u planiranom obimu, planirana je nabavka nove mašine za deminiranje, za koju su izdvojena sredstva i što će u značajnoj mjeri ojačati deminerske kapacitete Federalne uprave civilne zaštite.

Kumulirana sredstva na računu u iznosu od 1.457.000 KM će se koristiti za tekuće potrebe Programa deminiranja u situaciji kad Federalno ministarstvo finansija zbog nelikvidnosti i manjeg priliva sredstava na depozitni račun Budžeta FBiH ne bude bilo u mogućnosti da prenese sredstva od transfera za deminere (TUN timove) na račun Programa deminiranja, u skladu sa visinom sredstava odobrenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

Vlada je zadužila Federalnu uprava civilne zaštite da nastavi implementaciju Programa deminiranja u kojem povratak izbjeglih i progranih osoba i dalje treba da ima prioritet u izboru deminerskih zadataka, te da nastavi sa efikasnim i bezbjednim uklanjanjem neeksplodiranih ubojnih sredstava na području FBiH i o tome redovno informiše Vladu FBiH.

SUGLASNOST NA KREDITNO ZADUŽENJE

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom prihvata zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za dodatno financiranje Projekta olakšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća u iznosu do 53.924.850 eura, što iznosi 60 posto od ukupno odobrenih sredstava za BiH.
Kredit se daje na 25 godina, uz desetogodišnje grace razdoblje.
Odlukom je data i suglasnost za zaključenje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a za njegovo potpisivanje je ovlašten federalni ministar financija.

KREDIT ZA DIONICE NA KORIDORU Vc

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke u iznosu do 166 miliona eura za realizaciju Projekta Koridor Vc - II faza.

Ovom odlukom ostvaren je osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kojim će se propisati uslovi za davanje kredita Federaciji, identični uslovima pod kojima Evropska investicijska banka odobrava kredit Bosni i Hercegovini. Federacija Bosne i Hercegovine će pod istim uslovima sredstva kredita proslijediti dalje Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar.

Cilj Projekta je podrška razvoju mreža autocesta u Bosni i Hercegovini, odnosno nastavak izgradnje prioritetnih dionica na Koridoru Vc ukupne dužine 31 kilometar. Riječ je o dionici Svilaj-Odžak koja se u cijelosti nalazi u Posavskom kantonu i povezuje Sjeverni dio BiH sa Hrvatskom i dionici Tarčin-Vlakovo koja se, dijelom, nalazi u Kantonu Sarajevo, a dijelom u Srednjobosanskom kantonu.

Implementacijom ovog Projekta umnogome bi se poboljšao potencijal za privredni razvoj regiona i time povećala udobnost i brzina dnevne migracije stanovništva među gradovima.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Danas su doneseni programi utroška sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta. Radi se o 800.000 KM za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, 450.000 KM za Fondaciju za bibliotečku djelatnost i 700.000 KM za Fondaciju za izdavaštvo.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas usvojila Program utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama- za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju," utvrđenog Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata od 675.702 KM.

Drugi danas usvojeni Program utroška sa kriterijima raspodjele odnosi se na sredstva "Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti -zdravstvena zaštita Roma u Federaciji BiH" u iznosu od 50.000 KM.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje Mirande Tibold za vršioca dužnosti direktora društva, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa. Prethodna saglasnost je data i za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora na isti period i to Pere Džepine za proizvodnju i razvoj i Aide Fruško - Haseljić za ekonomsko- finansijske poslove.

Mehmed Konaković i Muharem Zjajo biće, prema prethodnoj saglasnosti Vlade FBiH, razriješeni dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS -GROUP" d.o.o. Ilidža, radi potrebe smanjenja ukupnog broja članova ovog odbora.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena tako da je, umjesto Amira Jahijafendića, u ovo tijelo imenovan Sadat Begić.

Donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH za čije je provođenje zadužen Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je privremeno na mjesto direktora Umjetničke galerije BiH imenovala Straju Krsmanovića.

 

Sjednica Vlade FBiH završena je u  16,25 sati.

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE