56. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.07.2012.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 9. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem, 9.07.2012. godine
2.   Prednacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
5.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama
6.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
7.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
8.   Nacrt zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
9.   Prijedlog odluke o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima koje se finansiraju iz Budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
10.   Dokument okvirnog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2015. godine
11.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine koje je podnio Said Mujkanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
12.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici
a)   podnesenih od strane Odbora za rad i socijalnu zaštitu i Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 
b)   podnesenih od strane Aide Brčić, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
13.   Prijedlog za povlačenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine iz parlamentarne procedure
14.   Inicijativa za donošenje Zakona o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
15.   Nacrt nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine
16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o terminalima
17.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
19.   Prijedlog odluke o odobravanju otvaranja deviznog računa Energoinvestu d.d. Sarajevo u Banque SBA S.A. Paris – Francuska

20.   Prijedlog odluke o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima
21.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS GROUP" d.o.o. Ilidža
22.   Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora društva za proizvodnju i razvoj 
c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora društva za ekonomsko-finansijske poslove 
23.   Prijedlog mišljenja na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Slovenije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima
24.   Prijedlog odluke o prenosu razlike izvršenih ulaganja za izradu Saobraćajne studije izvodljivosti i Studije uticaja na okoliš brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
25.   Prijedlog odluke o prenosu razlike izvršenih ulaganja za izradu Saobraćajne studije izvodljivosti autoceste Tuzla – Orašje sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar;
26.   Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
27.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
28.   Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2011. godine (konsolidovani); Izvještaja o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2011. godine; Izvještaja o izvršenju finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2011. godine i Programa sanacije viška rashoda nad prihodima federalnog fonda solidarnosti i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

 
29.   Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate sa Inicijativom za dodjelu nagrade Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka
a)   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Fudbalskom klubu „Željezničar“ Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Ženskom košarkaškom klubu „Čelik“ iz Zenice 
c)   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja 
d)   Prijedlog zaključka 
30.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za 2013. godinu
31.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2013. godinu
32.   Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
33.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za pokretanje postupka legalizacije objekta Komandne zgrade u Goraždu
34.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju na raspolaganje Kasarne "Husein kapetan Gradaščević" u Tuzli Univerzitetu u Tuzli
35.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine, zemljišta i kotlovnice Općini Bihać, za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać
36.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na zakup poslovnog objekta za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
37.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranija broj 12), Sportskim savezima
38.   Prijedlog odluke o dodjeli na trajno korištenje putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
39.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 
b)   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 
40.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu 
41.   Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za I kvartal 2012. godine
42.   Izvještaji o radu i Programi rada Fondacija za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
a)   Fondacija za izdavaštvo 
b)   Fondacija za bibliotečku djelatnost 
c)   Fondacija za kinematografiju 
d)   Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti 
43.   Izvještaj o realizaciji Odluke o utrošku dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, V. broj: 761/11 od 12.07.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
44.   Izvještaj o utrošku sredstava utvrđenih u razdjelu 50. Ekonomski kod 822600 – „Ostala domaća pozajmljivanja“, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
45.   Informacija o stanju u privrednom društvu „Binas“ d.d. Bugojno sa Prijedlogom zaključka
46.   Informacija o aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite i drugih institucija tokom velikog požara na području Općine Konjic sa Prijedlogom zaključaka
47.   Informacija o implementaciji Programa deminiranja 2011. - Faza XIII za period 01.01. do 31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključaka
48.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena
49.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   na Zahtjev broj: 03/05-31-532/2012-ES od 25.05.2012. godine 
b)   na Zahtjev broj: 03/05-31-541/2012-DZ od 28.05.2012. godine 
c)   na Zahtjev broj: 03/05-31-594/2012 –ES od 7.06.2012. godine 
d)   na Zahtjev broj: 03/05-31-594-1/2012-ES od 07.06.2012. godine 
e)   na Zahtjev broj: 03/05-31-594-2/2012-ES od 07.06.2012. godine 
f)   na Zahtjev broj: 03/05-31-564/2012-DZ od 31.05.2012. godine 
g)   na Zahtjev broj: 03/05-31-602/2012-ES od 08.06.2012. godine 
h)   na Zahtjev broj: 03/05-31-611/2012-DZ od 12.06.2012. godine 
i)   na Zahtjev broj: 03/05-31-615/2012-ES od 13.06.2012. godine 
j)   na Zahtjev broj: 03/05-31-622/2012-DZ od 13.06.2012. godine 
50.   Prijedlog za poravnanje duga “Zovko-Oil“ d.o.o. Žepče prema Federalnoj direkciji robnih rezervi
51.   Prijedlog zaključaka u vezi sa preseljenjem federalnih ministarstava u poslovni prostor u Sarajevu, ulica Marka Marulića broj 2
52.   Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 854/2012 od 30.05.2012. godine 53.   Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc- II Faza sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za finansiranje projekta Koridor Vc – II Faza
54.   Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća
55.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine
56.   Prijedlozi odluka

 a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa 
b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa 
c)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za Fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa 
57.   Prednacrt zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima
58.   Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akta iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE