55. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.06.2012.
Saopćenje o raduUTVRĐEN NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I
NAMJEŠTENICMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE FBiH


Utvrđujući Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Federacije BiH, Vlada BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, opredijelila da, u cilju ekonomičnosti i racionalnosti, jednim zakonskim aktom, umjesto dosadašnja dva, reguliše radno-pravni status uposlenih u organima državne službe Federacije BiH. Njegovo donošenje je i izraz potrebe usklađivanja propisa sa Strategijom reforme javne uprave čiji su ciljevi stvaranje učinkovitije i efikasnije javne uprave koja bi u potpunosti bila u službi građana, uz istovremeno ispunjavanje svih uvjeta potrebnih za evropske integracije.

Cilj je da se ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovog zakona osigura jednak položaj državnih službenika i namještenika u federalnim organima uprave i ostvare zakonske pretpostavke za osiguranje jedinstva sustava državne službe u Federaciji.

I praksa provođenja dosadašnja dva zakona o državnoj službi i o namještenicima ukazala je na potrebu otklanjanja određenih nejasnoća što se, također čini, danas utvrđenim Nacrtom zakona.

To se odnosi na preciznije i potpunije uređivanje pitanja ispunjavanja uvjeta za postavljenje na radno mjesto državnog službenika, poništavanje javnog natječaja, izuzeće članova Povjerenstva za izbor, sadržaja javnog natječaja, postupka za izbor, popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika, prijema i prava vježbenika i volontera, status namještenika koji uz rad stekne visoku stručnu spremu, unaprjeđenja i rasporeda u nižu kategoriju, nagrade za postignute natprosječne rezultate u radu, stegovnog postupka i stegovne odgovornosti, uvođenja jedinice za ljudske resurse, te potrebu propisivanja kazne za prekršaje rukovoditelja organa državne službe, koje eventualno počine u tijeku obavljanja dužnosti u tim organima i druga pitanja.

Nacrtom zakona precizirana je proporcionalna zastupljenost svih konstitutivnih naroda i građana BiH u organima državne službe, sukladno Presudi Ustavnog suda FBiH, naglašena zabrana diskriminacije u svim aspektima kadrovske politike, propisani zakonski principi i jedinstvo sustava državne službe, te definirani izuzeci u primjeni ovog zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FBiH


Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH, čime se vrši usaglašavanje sa drugim krivično procesnim zakonima u Bosni Hercegovini, kao i s odlukama Ustavnog suda BiH.

Dosljedno provođenje Odluke Ustavnog suda BiH od 15.7.2011. godine, zahtijevalo je izmjenu u postojećem zakonu, tako da je, umjesto određivanja pritvora po sili zakona u slučaju izricanja presude kojom je osoba osuđena na kaznu zatvora od pet godina ili težu, ostavljena mogućnost da optuženom sud odredi, odnosno produži pritvor, ako je to neophodno radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, uzimajući u obzir sve okolnosti vezane za izvršenje krivičnog djela, odnosno ličnost počinioca.

Jednom od izmjena izvršeno je terminološko usklađivanje sa organizacijom sudova u Federaciji BiH i, istovremeno, precizirana obaveza suda da u drugostepenom postupku po službenoj dužnosti ispituje presudu u pogledu eventualne povrede krivičnog zakona na štetu optuženog. Ovim rješenjem se odredbe zakona harmoniziraju sa istim u Republici Srpskoj, što doprinosi ujednačavanju principa jednakosti građana pred zakonom.


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU


Izmjene i dopune Zakona o pravosudnom ispitu koje je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila u formi Prijedloga imaju za cilj usaglašavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini, kao i sa reformisanim sistemom visokog obrazovanja.

Pored osoba koje su prije reforme visokog obrazovanja četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini stekle zvanje diplomiranog pravnika, kao i onih koje su to zvanje stekle u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, kako je bilo do sada, polaganje ovog ispita omogućuje se i osobama koje su prema Bolonjskom procesu završile četverogodišnji studij na pravnom fakultetu u BiH, pod uvjetom da su stekle najmanje 240 ECTS bodova i koje su tokom školovanja u nastavnom planu i programu imale sve predmete iz kojih se na ispitu provjerava sposobnost kandidata.

Ako su domaći ili strani državljani, kao i osobe bez državljanstva stekle diplomu na pravnom fakultetu u inostranstvu, mogu polagati pravosudni ispit uz dokaz o važenju i priznavanju inostrane diplome u Bosni i Hercegovini i uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom.

Na ovaj način se obezbjeđuje da kandidati, pod jednakim uvjetima, mogu pristupiti polaganju ispita u cijeloj Bosni i Hercegovini.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog novog federalnog zakona o zapošljavanju stranaca radi usklađivanja sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, prije svega u pogledu izdavanja radne dozvole i dozvole boravka.

Njime se propisuje zabrana diskriminacije stranaca u odnosu na državljane BiH i definira njihova ravnopravnost sa državljanima Federacije BiH u pogledu prava, obaveza i odgovornosti.

Uz opće uvjete zapošljavanja utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, stranac mora imati radnu dozvolu, koju je obavezan dostaviti Službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH. Pored postupka izdavanja radne dozvole, regulirani su uvjeti pod kojima se ona dobija, kao i izuzeće za neke kategorije stranaca.

U poglavlju Kvota radnih dozvola, propisan je postupak dostavljanja podataka o broju potrebnih radnih dozvola za strance, izuzeci od utvrđene kvote u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, a u posebnom dijelu Zakona tretirane su kategorije stranaca na koje se ne primjenjuje ovaj zakon.

Kazne za kršenje zakonskih odredbi propisane su u rasponu od 2.000 KM do 10.000 KM za poslodavca - pravnu osobu i od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu kod poslodavca, koliko iznosi i za fizičku osobu.

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je pozitivno mišljenje u vezi s Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi koji je, po skraćenom postupku, predložila zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasminka Durić.

Ocijenjeno je da su predložene dopune u potpunosti prihvatljive i opravdane, te da mogu biti ugrađene u tekst novog zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju čija je izrada u toku u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na ovaj način bila bi izbjegnuta dvostruka parlamentarna procedura i racionaliziran cjelokupni postupak donošenja ovog zakona koji je planiran do kraja ove godine, a već narednog mjeseca biće u proceduri konzultacija.

PODRŠKA PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO


Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ismeta Osmanovića. Ocijenjeno je da je riječ o gotovo identičnim rješenjima koje je Vlada FBiH u formi Prijedloga zakona poslala u parlamentarnu proceduru, a koji nije dobio podršku na 13. sjednici Predstavničkog doma od 11. i 12. aprila 2012. godine.

Uz podršku Prijedlogu zakona poslanika Osmanovića, Vlada FBiH je predložila novi stav člana 47. Zakona kojim se precizira da pravo na zamjenske stanove, osim izvornih vlasnika i njihovih zakonskih nasijednika, imaju i pravna lica upisana kao izvorni vlasnici nacionaliziranih stanova, kao i pravna lica- pravni sljednici upisanih izvornih vlasnika i koja, shodno pozitivnim propisima, imaju pravo da zastupaju i predstavljaju izvorne vlasnike.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O KAKVOĆI I NAČINU
UTVRĐIVANJA CIJENE SVJEŽEG SIROVOG MILIJEKA


Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Uredbu o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja njegove cijene, tako što je u ovaj propis dodana odredba koja se odnosi na uvjete što ih moraju ispunjavati laboratoriji registrirani za obavljanje te djelatnosti.

Laboratorij mora imati posebne radne prostorije za preuzimanje i dobro skladištenje uzoraka, za smještaj uređaja i instrumenata za ispitivanje, kemikalija i laboratorijske opreme, te za njezino pranje, kao i biti osposobljena za obradu rezultata i pripremu izvješća.

U radnom odnosu mora imati najmanje jednog zaposlenika sa završenom visokom stručnom spremom poljoprivrednog, veterinarskog, tehnološkog ili kemijskog smjera i dvije godine radnog iskustva u struci, zaposlenike sa završenom srednjom stručnom spremom (poljoprivredni, veterinarski ili kemijski tehničari) osposobljene za rad na odgovarajućim poslovima - broj zaposlenika primjeren obimu rada laboratorije, te pomoćno osoblje.

Izmjene Uredbe uslijedile su nakon što je istekao rok do kojeg je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovlastilo tri laboratorije za kontrolu kvaliteta svježeg sirovog mlijeka - Federalni, te veterinarske zavode u Tuzli i Bihaću.

Obzirom da Agencija za sigurnost hrane BiH nije realizirala obavezu da do svibnja 2012. godine osnuje stručno povjerenstvo koje bi, nakon pregleda laboratorija, sačinilo izvješće na temelju kojeg bi Agencija predložila Vijeću ministara BiH ovlašćivanje ispitnog laboratorija za provođenje analize hrane,bilo je neophodno izmijeniti postojeću uredbu, kako bi Federalno ministarstvo bilo u mogućnosti izdavati ovlasti laboratorijama za kontrolu mlijeka.

ŠTAMPANJE I DISTRIBUCIJA MATIČNIH KNJIGA I IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je ovlastila Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo da za potrebe svih općina i gradova u Federaciji BiH obavlja štampanje matičnih knjiga i obrazaca izvoda iz matičnih knjiga utvrđenih u Zakonu o matičnim knjigama radi ostvarivanja zaštite podataka iz matičnih knjiga koji tome podliježu u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Prema ovoj odluci, svaka općina i grad će, u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutarnjih poslova, neposredno nabavljati potreban broj matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga od Službenog lista BiH i za te potrebe osiguravati finansijska sredstva.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH danas je, kroz više odluka, dala prethodne saglasnosti da se razriješe dužnosti dosadašnji  i privremeno imenuju novi nadzorni odbori u JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar , JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo,  HT Mostar d.d. Mostar , JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo.

Odlukom je predhodna saglasnost data i Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Erdal Yavuz, Serhat Kaya i Mustafa Aydin razriješe dužnosti članova Uprave ove kompanije, te da se na ova mjesta imenuju Altan Buyukyilmaz, Mehmet Fatih Guclu i Ali Riza Mortas.

Zukan Helez predložen je za imenovanje na poziciju jednog člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Rješenje o prijedlogu za imenovanje biće upućeno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, radi provođenja dalje procedure.

Danas je formirana Radna grupa za pripremu izmjene propisa sa ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva. Radna grupa u sastavu Omer Sokolović, Adnan Džindo i Jasenko Muharemagić ima zadatak da pripremi prijedlog za izmjenu relevantnih, a naročito propisa iz oblasti penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, s ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva (sportskih saveza i klubova).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena 19.20 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE