54. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 13.06.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O
POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA

Prijedlogom zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koji je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila u skladu sa primjedbama i sugestijama iz parlamentarne procedure, stvaraju se osnove za osnivanje ovih službi u Federaciji BiH na način kako je to urađeno u razvijenim zemljama Evrope.

Ove službe bi imale kvalifikovane i osposobljene savjetodavce, planski rad po jedinstvenim metodama i obavezu da sprovode stalne procjene i učinke rada savjetodavaca. Istovremeno se ovim zakonom stvaraju osnove za formiranje privatnih savjetodavnih službi kao konkurencija javnim, što omogućuje poljoprivrednim proizvođačima da biraju kvalitetnije.U Prijedlog zakona ugrađene su primjedbe većine općina koje se odnose na način organizovanja općinskih poljoprivrednih savjetodavnih službi.

Jedan od razloga za njegovo donošenje je i stvaranje pravnih pretpostavki za kvalitetnije implementiranje projekata koje realiziraju međunarodne vladine i nevladine organizacije i praćenje rada savjetodavaca uključenih u projekte.

Ovaj zakonski projekat pripremila je Stručna komisija imenovana u Federalnom ministarstvu poljoprivrede u čiji rad su uključeni i stručnjaci iz naučno-obrazovnih institucija (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo i Agronomski fakultet Mostar.). O njegovim rješenjima još u formi Prednacrta izjasnila su se kantonalna ministarstva nadležna za poljoprivredu, kao i ostale stručne i naučne institucije iz oblasti poljoprivrede, čije su primjedbe, shodno njihovoj opravdanosti i svrsishodnosti, prihvaćene i ugrađene u danas utvrđeni Prijedlog zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o stvarnim pravima, vodeći računa o prijedlozima i primjedbama datim u okviru javne rasprave koja je, u skladu sa zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, obavljena o Nacrtu zakona.

Cilj ovog zakonskog projekta je da u cijelosti i na jednom mjestu uredi ova prava, prvenstveno pravo vlasništva, kao osnovno stvarno pravo, zatim ograničenje stvarnih prava, posjeda, kao i pitanje zakona koji bi prestali da važe u momentu stupanja na snagu ovog zakona.

Potreba za donošenjem novog zakona iz ove oblasti izražena je u činjenici suštinskih promjena, posebno u pogledu ukidanja kategorije društvenog vlasništva do kojih je došlo od 1998. godine, od kada je u Federaciji BiH u primjeni Zakon o vlasničko-pravnim odnosima. U kontekstu novonastalih odnosa, ovaj zakon poznaje samo jednu vrstu prava vlasništva, nezavisno od njegovog nosioca, što znači da su svi nosioci prava vlasništva (fizičke i pravne osobe, kao i država) potpuno izjednačeni u pogledu ovlašćenja koja nosilac prava vlasništva ima po općim pravilima građanskog prava.

Ovakvim rješenjem država gubi sve privilegije koje je imala po do sada važećim propisima, a posebno u vrijeme kada je društveno vlasništvo bilo jedna od osnovnih vrijednosti tadašnjeg sistema.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI
POTROŠAČA KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

Intencija danas utvrđenog Nacrta zakona o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga jeste uspostava mehanizama i instrumenata zaštite koji će osigurati informisanost korisnika, pravičan i fer tretman od davalaca lizinga i pravo na efikasne i jeftine mehanizme mirnog rješavanja sporova, kao alternative sudskim postupcima. Prvi uvjet podrazumijeva obavezu da korisniku budu na raspolaganju sveobuhvatne, pravovremene i razumljive informacije o uslugama finansijskog lizinga, koje osiguravaju donošenje informisane odluke, drugi se odnosi na odgovorno odobravanje finansijskog lizinga i finansijsko prosvjedovanje korisnika, a treći uvjet je osnivanje institucije Ombudsmena u bankarstvu.

Propisivanjem zaštite korisnika finansijskih usluga vrši se usklađivanje s pravnim tekovinama Evropske unije, koja se proteže preko općih uslova poslovanja davalaca finansijskih usluga, informisanja potrošača u predugovornoj fazi propisivanjem sadržaja informacionog lista, načina zaključivanja ugovora o pružanju usluge, sve do propisivanja obaveznih elemenata takvih ugovora.

Posebno je razrađena zaštita korisnika finansijskih usluga u pogledu njihovih prava i obaveza iz ugovora o kreditu i o ostalim uslugama, kao što su revolving kredit, ugovor o bankovnom tekućem računu i ugovor o novčanom depozitu, a na osnovu preporuka Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH u sektoru potrošačkih kredita.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I REALIZACIJI POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Vlada FBiH je danas predložila produženje roka za otkup stanova u certifikatima za godinu dana, utvrđujući Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije koji je upućen u parlamentarnu procedure po skraćenom postupku.

Ovo iz razloga što bi istekom zakonskog roka (30. juna 2012. godine), svim licima kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate.

Navedena izmjena, koju je inicirala Agencija za privatizaciju FBiH, ima podlogu u zakonskom rješenju kojim je ostavljena mogućnost da se rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo može produžavati zavisno od promjena propisa iz oblasti restitucije.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Slijedom zajedničke izjave, potpisane sa Vijećem stranih investitora u Bosni i Hercegovini u Sarajevu 7.10.2011. godine, kojim je prihvaćena obaveza konkretnijeg razmatranja 67 preporuka iz dokumenta „Bijela knjiga”, Federalna vlada je danas, u cilju otklanjanja pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u FBiH, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Predloženo je uvrštavanje nove zakonske odredbe koja nadležni organ obavezuje da donese rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti privrednom društvu ukoliko u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da ono djelatnost obavlja protivno odredbama Zakona.

Jednom od izmjena, domaćim i stranim privrednim društvima omogućava se osnivanje podružnica na teritoriji FBiH, s tim da se one registruju u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Ovo je u skladu i sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju kojim je utvrđeno da će Bosna i Hercegovina omogućiti društvima Zajednice, kad je u pitanju njihovo nastanjivanje na teritoriji naše države, ne manje povoljan tretman od onog koji imaju domaća preduzeća. S obzirom na mogućnost osnivanja podružnica stranih privrednih društava koja nisu upisana u registru poslovnih subjekata kod domaćih sudova, biće potrebno izmijeniti Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.

U skladu sa preporukom da se preciznije reguliše finansiranje kupovine dionica/udjela, jednom od dopuna Zakona je definirano da dioničko društvo ne može davati zajmove, kredite ili obezbjeđenja za sticanje svojih dionica, s čime se saglasila Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH. Ista zakonska odredba dopunjena je i stavom kojim se ostavlja mogućnost plaćanja dionica nove emisije i na način koji nije uređen Zakonom o privrednim društvima ali samo ako je to predviđeno posebnim zakonom.

Izvršeno je i usklađivanje sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, tako što je precizirano da je, u roku utvrđenom u ovom zakonu, dioničko društvo dužno podnijeti zahtjev Komisiji za odobrenje javne ponude dionica,

U cilju preciznijeg definiranja prava dioničara i obaveze sazivanja skupštine društva, propisana je obaveza sazivača da, prilikom neposrednog sazivanja skupštine, utvrdi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogući ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ
KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBiH

Izražen problem održavanja likvidnosti u poslovanju privrednih društava jedan je od osnovnih razloga što se Vlada FBiH odlučila pripremiti Nacrt zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava koji je s današnje sjednice poslan u parlamentarnu proceduru.

Cijeni se da bi njegovim donošenjem bili stvoreni preduslovi za učestvovanje ovih društava u postupku javnog nadmetanja putem tendera za obavljanje radova i usluga na tržištu, realizaciju kreditnih sredstava, rješavanje problema dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za veći broj radnika kojima oni nisu uplaćeni, otklanjanje opasnosti od pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka i slično.

Finansijska konsolidacija bi imala različit obim u ovisnosti od strukture kapitala privrednog društva koje se konsoliduje. Tako bi ona, za društva sa 100 postotnim učešćem državnog kapitala i društva sa većinskim učešćem državnog kapitala, mogla obuhvatiti dospjela, a nenaplaćena dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti, poreza (osim na dodatnu vrijednost), dugovanja za isporučenu vodu, struju, komunalne usluge i druga dugovanja komunalnim društvima, te dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima. Ista dugovanja, ali u manjem obimu obuhvatila bi finansijska konsolidacija privrednih društava sa učešćem državnog kapitala do 50 posto i ona sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala.

Dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, vršilo bi se obveznicama po osnovu ratnih potraživanja i vrijednosnim papirima izdatim na ime privrednog društva koje se konsoliduje, a čiji emitent je Federacija BiH ili izmirenjem duga na teret kapitala privrednog društva koje se konsoliduje. U slučaju da se otpis duga vrši na teret Federacije BiH obavezno je izvršiti izmjene u strukturi kapitala društva, na račun povećanja učešća državnog kapitala, izuzev onda kada se finansijska konsolidacija vrši uz proporcionalno učešće ostalih vlasnika kapitala društva.

Za izmirenje dugovanja za isporučenu vodu, struju i druge komunalne usluge u društvima sa 100 postotnim učešćem državnog kapitala i onim sa većinskim učešćem državnog kapitala predviđena je mogućnost njihovog reprogramiranja radi izmirenja pod povoljnim uslovima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja na rate, kao i mogućnost umanjenja dugovanja ukoliko se plaćanje izvrši u određenom roku i to jednokratnom uplatom. Finansijska konsolidacija kod ovih dugovanja odnosi se samo na glavni dug, dok se kamate otpisuju.

Dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima, moći će se izmiriti iz gotovinskih novčanih sredstava ostvarenih prodajom dijelova privrednog društva, odnosno prodajom sredstava koja nisu uslov obavljanja njihove osnovne djelatnosti u postupku male privatizacije ili ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost privrednog društva.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNI ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE

Jedan od razloga zbog kojih je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila izmjene i dopunu Zakona o poticanju razvoja male privrede i u formi Nacrta poslala u parlamentarnu proceduru, jeste usklađivanje postojećih rješenja sa Preporukama Komisije EZ od 6.5.2003.godine, kao i Aktom o malim poduzećima.

U skladu s tim definirano je da malu privredu čine subjekti male privrede koji sudjeluju u privrednoj djelatnosti bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući samostalno zaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima, kao i partnerstva ili udruženja koja redovno obavljaju privredne djelatnosti pod uvjetima da su samostalni u poslovanju, da zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba, ostvaruju godišnji prihod manji od 97.500.000 konvertibilnih maraka i/ili čiji je godišnji bilans stanja manji od 84.000.000 KM. Na ovim kriterijima, Zakonom su definirani mikro, mali i srednji subjekti male privrede.

Pored toga, u ovisnosti od težine prekršaja, umjesto jedinstvene zaštitne mjere zabrane pristupa sredstvima razvoja, koja je po važećem zakonu propisana u trajanju od pet godina, ona bi sada bila različita.

PRIVREMENO PREUZIMANJE POSLOVA VOJNE EVIDENCIJE

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija.

U procesu reforme odbrane BiH propisano je da se evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u bilo kojem entitetu prenose na odgovarajuće organe uprave u entitetima, kantonima ili opštinama, a Zakonom o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije BiH regulisan je prijenos nadležnosti s Federalnog ministarstva odbrane na organe uprave entiteta, kantona ili opština, koje ne prelaze na Ministarstvo odbrane BiH.

U skladu s tim, kao i Zaključcima Vlade Federacije od 27.7.2006. godine poslove prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane preuzimaju Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo finansija, Federalno pravobranilašvo, Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH.

Prema danas donesenoj Uredbi, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljaće poslove evidencija o činjenicama iz oblasti regulisanja vojne obaveze, angažovanju u formacijama oružanih snaga tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH, odnosno formacijama Armije RBiH i HVO, nadležnog organa unutarnjih poslova, civilnoj zaštiti, organima i pravnim licima, vođenje evidencija o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli, nestali, evidencije o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tokom vojne službe, preuzimanje vojno evidencionih dokumenata evidencije iz komandi, jedinica i ustanova Armije RBiH i HVO (VOB-8 i po potrebi druga dokumentacija), kao i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije. Preuzimanje ovih poslova u resorno federalno ministarstvo, znatno će doprinijeti ubrzanju poslova revizije korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Obzirom da se nadležost uređuje zakonom, obavljanje ovih poslova na način uređen Uredbom je privremenog karaktera, odnosno važiće do izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

PISMO ARBITRAŽNOM TRIBUNALU ZA BRČKO

Vlada Federacije BiH usuglasila je danas tekst pisma Arbitražnom tribunalu za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčko što će ga, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, dostaviti Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Pismo se odnosi na postupanje sukladno Deklaraciji o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt BiH, koju je usvojio Parlament FBiH na sjednicama Zastupničkog doma 16.5.2012. godine i Doma naroda od 15.5.2012. godine.

Izražavajući poštivanje Arbitražnom tribunalu i njegovu predsjedniku Robertsu B. Owenu, Federalna vlada, u ime Federacije BiH, kao jedne od strana u ovom međunarodnom arbitražnom postupku, ističe kako bi eventualna odluka Vijeća za provedbu mira u BiH o okončanju režima supervizije u Brčko Distriktu BiH, prije nego što budu ispunjeni svi uvjeti propisani Konačnom odlukom, bila u suprotnosti s tom odlukom. Stoga, Vlada FBiH traži od Arbitražnog tribunala zvanično očitovanje o ovom pitanju.

Kako je obrazloženo, Daytonski sporazum ustanovio je obvezu oba entiteta da bez odlaganja sprovedu Konačnu obvezujuću odluku Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte u oblasti Brčko.

Vlada FBiH podsjeća na ocjenu Parlamenta Federacije BiH kako Republika Srpska još nije u cijelosti ispunila sve obaveze iz Konačne odluke, niti je pokazala nesumnjivu spremnost na pridržavanje svih svojih obveza prema Brčko Distriktu BiH iz ove odluke, Statuta Brčko Distrikta BiH i Amandmana I. na Ustav BiH, te je uputio poziv visokom predstavniku međunarodne zajednice i supervizoru Brčko Distrikta BiH da zahtijevaju od Narodne skupštine Republike Srpske poništenje svoje odluke o neprihvatanju Konačne odluke, te donošenje odluke ili zaključka o njezinu prihvatanju.

Federalni parlament je, također, zatražio da se, prije razmatranja odluke o okončanju režima supervizije za Brčko, riješe preostala pitanja od vitalnog značaja za Brčko Distrikt BiH, kao što su zastupanje Distrikta Brčko BiH u institucijama BiH, financiranje i infrastruktura, te njegova opskrba električnom energijom.

Parlament FBiH nužnim je ocijenio da Parlamentarna skupština BiH donese Zakon o Brčko Distriktu BiH, kako bi, na taj način, sveobuhvatno i trajno bila regulirana sva neriješena pitanja i sve oblasti gospodarskog, društvenog i političkog života u Brčko Distriktu BiH, a koja su dosad bila regulirana odlukama i zaključcima entitetskih izvršnih i zakonodavnih vlasti.

Sve ovo ukazuje kako se nisu stekli uvjeti iz članka XIII. Konačne odluke da supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, izvijesti Tribunal kako su oba entiteta u potpunosti ispunila obaveze u omogućavanju uspostave institucija Brčko Distrikta BiH na način propisan Konačnom odlukom i da te institucije funkcioniraju djelotvomo i, po svemu sudeći, trajno, kaže se u pismu Vlade FBiH naslovljenom na Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčko.

KREDITNA SREDSTVA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U „KONJUHU“

Vlada FBiH danas je donijela zaključak kojim nalaže Upravnom odboru Federalnog zavoda za zapošljavanje da pristupi izmjeni i dopuni Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, koji se realizira iz namjenskog depozita Federalnog zavoda za zapošljavanje kod Razvojne banke Federacije BiH.

Radi se o novoj kreditnoj liniji namijenjenoj očuvanju radnih mjesta za 450 zaposlenika u preduzeću „Konjuh“ d.d. Živinice i otvaranju novog podračuna namjenskog depozita na koji bi se preusmjerio iznos od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bi se plasirala po kamatnoj stopi od tri posto fiksno na godišnjem nivou, s rokom otplate od 48 mjeseci, uključujući i grace period od 12 mjeseci, uz hipoteku u omjeru minimalno 1:2 kao instrumentom osiguranja kredita.

AKONTATIVNA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆA IZ FEDERALNOG PRORAČUNA

Federalna vlada donijela je danas Odluku kojom je dala suglasnost na Sporazum o utvrđivanju akontativne osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH za drugi kvartal 2012. godine, zaključen 23.5.2012. godine između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikala državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sporazum se ne odnosi na nositelje sudačke i tužiteljske dužnosti, te na stručne suradnike koji obnašaju sudačku dužnost.

Istom odlukom, suglasnost je data i na Sporazum o utvrđivanju akontativne osnovice za obračun plaća policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za drugi kvartal 2012. godine, zaključen 4.6.2012. godine između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Sindikata službenika FMUP-a.

Sukladno Odluci, Vlada je donijela zakključke da se akontativna osnovica za obračun plaća za drugi kvartal 2012. godine utvrđuje u visini od 315 KM za izabrane dužnosnike, nositelje izvršne vlasti, savjetnike u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti, državne službenike i namještenike u tijelima uprave, upravnim organizacijama, stručnim i zajedničkim službama, za federalnog pravobranitelja i njegove zamjenike, službenike sudske policije, zatvorske policajce ­ stražare u kazneno-popravnim zavodima FBiH, koji se finansiraju iz Federalnog proračuna.

Ista akontativna osnovica za drugi kvartal 2012. godine odnosi se i na državne službenike i namještenike FMUP-a.

Vlada FBiH će pratiti stanje u dijelu financijskih pokazatelja tijekom 2012. godine i, sukladno tome, ponuditi eventualne korekcije osnovica.

MODERNIZACIJA SARAJEVSKIH PROMETNICA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje gradskih prometnica u Sarajevu u iznosu od 16.500.000 eura.

Primarni cilj ovog projekta je proširenje i modernizacija gradske prometnice na Dvanaestoj transverzali s dvije na četiri trake u dužini od oko 900 metara, uključujući proširenje i završetak Stupske petlje, te proširenje i modernizaciju dijela gradske prometnice na Južnoj longitudinali s dvije na četiri trake u dužini od 2,4 kilometra.

Sredstva zajma Federacija BiH prenosi na kreditnom osnovu na Kanton Sarajevo, s kojim će Federalno ministarstvo financija usuglasiti i sklopiti Podugovor o kreditu.

Vlada FBiH Odlukom je dala i suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i Kantona Sarajevo.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PUTNIČKE TAKSE

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH je izmijenjena Odluka o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unaprjeđenje zračnog prometa, tako što se naplaćivanje ove takse sada odnosi samo na Međunarodni aerodrom “Sarajevo”.

Ovim je Federalna vlada uvažila inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona i “Međunarodne zračne luke “Mostar za oslobađanje od plaćanja putničke takse - naknade za zračne kompanije koje lete s aerodroma “Tuzla” i “Mostar”. Na ovaj način stimuliraju se niskobudžetne zračne aviokompanije da lete iz i do Mostara i Tuzle.

SUGLASNOST ZA SPONZORSTVO

Vlada FBiH donijela je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Odluku kojom je dala suglasnost na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, muške reprezentacije BiH, u razdoblju od dvije godine.

Suglasnost se odnosi na sredstva predviđena Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Tijekom poslovne 2012. godine riječ je o iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka, a tijekom 2013. godine 200.000 KM.

FEDERALNI ZAVOD MiO MORA SMANJITI SVOJE ADMINISTRATIVNE TROŠKOVE

Usvojivši danas Informaciju o ostvarenim troškovima provedbe mirovinsko-invalidskog osiguranja za razdoblje od 2003. do 2011. godine, Vlada FBiH zadužila je Federalni zavod MiO da preduzme mjere kako, počevši od 1.9.2012. godine, ukupni administrativni troškovi ne bi prelazili 1,8 posto od ukupnih sredstava za mirovinsko i invalidsko osiguranje ( umjesto sadašnjih 2, 8 posto ). Također je dužan da, u roku od 30 dana, sačini plan ušteda, a o izvršenju zaključaka s današnje sjednice će, putem nadležnog federalnog ministarstva, izvijestiti Vladu FBiH.

Inače, cilj razmatrane Informacije jeste potreba za uštedama u svim segmentima, uključujući i vanproračunske fondove. Također, riječ je o potrebi za racionalnijim i transparentnim načinom korištenja sredstava, a što će se pozitivno odraziti i na ukupno stanje u mirovinskom i invalidskom osiguranju. Ovo iz razloga što se svi troškovi rada Federalnog zavoda, uključujući materijalne, plaće uposlenika i druge, osiguravaju iz ukupno ostvarenih sredstava koja su prvenstveno namijenjena isplati mirovina i drugih prava.

Pitanje visine troškova nije uređivano gotovo deset godina, iako su se parametri za to bitno promijenili. Na temelju pokazatelja koje je dostavio Federalni zavod MiO, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je sačinilo analizu prihoda, rashoda, plaća i naknada, kao i materijalnih i nematerijalnih troškova Zavoda za razdoblje od 2003. do 2011. godine.

Konstatirano je kako su u 2011. godini ukupni prihodi porasli za 907.744.079 KM, ili za 123 posto u odnosu na 2003. godinu, a ukupni rashodi veći su za 984.279.736 KM, ili za 139 posto. Administrativni troškovi provedbe mirovinskog i invalidskog osiguranja su porasli za 11.659.997 KM ili za 49,23 posto. Od toga su sredstva za isplate bruto plaća porasla s 18.091.135 KM na 28.209.860 KM, odnosno za 55,93 posto, iz čega proizilazi da su plaće u Federalnom zavodu MiO u prosjeku svake godine rasle za sedam posto. Materijalni troškovi su porasli s 5.593.864 KM na 7.135.136 KM, ili za 27,55 posto.

Od 2003. do 2011. godine su troškovi provedbe mirovinskog i invalidskog osiguranja iskazani u relativnim pokazateljima svedeni s 3,35 posto na 2,09 posto u 2011. godini. Međutim, ovi troškovi iskazani u apsolutnim pokazateljima su rasli iz godine u godinu, te su lani dosegli 35.344.996 KM (bez troškova nabavke stalnih sredstava).

I pored smanjenja broja uposlenika, plaće i naknade su rasle iz godine u godinu. Prosječna neto-plaća je porasla s 796 KM u 2003. na 1.445 KM u 2011. godini. Naknada sredstava na ime toplog obroka po jednom uposleniku iznosi 250 KM, dok su sredstva na ime regresa za godišnji odmor isplaćivana u iznosima od 500 KM do 700 KM.

Vlada smatra kako se troškovi provedbe mirovinskog i invalidskog osiguranja trebaju svesti u realne okvire, obzirom na teško financijsko stanje u Federaciji BiH i na težak materijalni položaj oko 200.000 umirovljenika čije se mirovine kreću od 310,73 KM do 414,30 KM.

PREDLOŽENO GAŠENJE PODUZEĆA “RIVA TRPANJ”

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH predložila je danas Federalnoj vladi gašenje poduzeća “Riva Trpanj” d.o.o. Trpanj za poslovanje nekretninama i usluge. Ovo je obrazloženo time što je, prema završnom računu za 2011. godinu, za pokriće troškova bilo potrebno 47.200 konvertibilnih maraka. Isto tako, od 1.1.2012. do 30.6.2012. godine potrebno je osigurati 23.500 KM. Dakle, za oba ova razdoblja treba osigurati 70.700 KM. Budući da se objekat “Dom odmora” u Trpnju ne koristi, a poduzeće “Riva Trpanj” nema nikakvih poslovnih aktivnosti, kao i da se troškovi multipliciraju (mjesečno za oko 7.000 KM), predloženo je da Vlada FBiH žurno osigura 70.700 KM, kako bi se izmirili svi nastali troškovi, nakon čega bi bio pokrenut postupak gašenja poduzeća sukladno propisima Republike Hrvatske. 

Ovo tim više što je Porezna uprava Republike Hrvatske, ispostava Korčula, poduzeću “Riva Trpanj” 11.5.2012. godine dostavila opomenu zbog neplaćanja poreza i doprinosa, te da će, u slučaju njihovog neizmirenja u roku od osam dana (koji je već protekao) pokrenuti postupak ovrhe.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH je danas donijela Odluku kojom je ovlastila Marinka Bošnjaka da u periodu od godinu dana, u svojstvu punomoćnika, zastupa Federaciju Bosne i Hercegovine na skupštinama privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. Za potpisivanje pojedinačnih prijava i punomoći sa mišljenjem o načinu glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda skupština privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ovlašten je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Danas su doneseni neophodni akti za pokretanje procedure utvrđivanja prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH i to: odluke o kriterijima i o raspisivanju Javnog oglasa, kao i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Amira Pintul (predsjednik), Tarik Begić, Marinko Bošnjak, Azra Sljepčević i Nedžad Numić.

Za članove Nadzornog odbora JP „B&H Airlines" d.o.o Sarajevo danas su kao kandidati predloženi Goran Jovanović, Tarik Nuhanović i Adnan Ibrahimović, čije imenovanje će izvršiti Skupština ovog privrednog društva.

Prethodna saglasnost data je i na prijedlog da se Dijana Tomić privremeno imenuje za člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo iz reda predstavnika sindikata, na period do 60 dana.

Na današnjoj sjednici imenovani su predsjednik i članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH u sastavu Ljubomir Divković (predsjednik), Ensad Korman i Samir Čolak, dok će administrativno-tehničke poslove za ovo tijelo obavljati Đeneta Mekić.

Danas je za direktora Federalnog zavoda za statistiku postavljena Hidajeta Bajramović.

Imenovana je Radna grupa za izradu Kodeksa o odnosima između nivoa vlasti u Federaciji BiH, u roku od 90 dana. U grupu su imenovani Enver Išerić, Ivana Boban, Hafeza Sabljaković, Senahid Šaković, Srđa Obradović, Boris Brajković, Slaviša Šućur, Mersad Beglerbegović, Kata Marijan Krljež, Miroslav Živanović i Predrag Šupljeglav.

U Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije imenovani su Edita Kalajdžić (predsjednik), Ivan Matešić, Elvedina Hodžić, Alija Aljović i Džemo Ćar.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, tako što je umjesto Ane Dominković, imenovan Marijan Oršolić.

Nakon što je donijeta Odluka kojom se utvrđuju kriteriji za imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, koje imenuje Vlada FBiH, imenovana je i Komisija koja će obaviti ovaj posao.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE