53. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.06.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STOČARSTVU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o stočarstvu. Pored uzgoja, selekcije i reprodukcije u stočarstvu, te proizvodnje uzgojno vrijednih grla i hrane za životinje, koji su regulisani postojećim zakonom, postoji izražena potreba da se u Federaciji BiH uredi trgovina uzgojno vrijednim grlima, zoohigijenski uslovi uzgoja i držanja, zaštita uzgoja i iskorištavanja uzgojno vrijednih grla, očuvanje genetskih resursa, kao i druga pitanja važna za unaprjeđenje stočarstva.

Novopredloženi zakon tretira vrste koje imaju privredni značaj, a koji bi za krajnji cilj imao praćenje učinkovitosti proizvodnje uz očuvanje i poboljšanje njihove vitalnosti, te povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje, kao i poboljšanje kvaliteta proizvoda životinjskog porijekla uz očuvanje raznolikosti uzgojno vrijednih životinja. I zakon, kao i podzakonske akte koji se moraju donijeti, treba u dobrom dijelom uskladiti sa pravnim okvirima članica EU, uvažavajući i specifičnosti našeg državnog ustroja i ambijenta.

Pored opštih odredbi, Zakonom su regulisani proizvodnja i uzgoj uzgojno vrijednih životinja, oplodnja i licenciranje domaćih životinja, trgovina uzgojno vrijednim životinjama i genetskim materijalom, zootehnički i zoohigijenski uslovi držanja i iskorištavanja domaćih životinja, hrana za životinje i proizvodi životinjskog porijekla, provođenje uzgoja uzgojno vrijednih životinja, kao i nadzor i kaznene odredbe. Propisuju se novčane kazne u rasponu od 2.000 KM do 15.000 KM za pravna i od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica.

DOPUNA UREDBE O KAKVOĆI SVJEŽEG MLIJEKA

Federalna vlada dopunila je danas Uredbu o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja njegove cijene. Naime, dodano je cijelo novo poglavlje koje se odnosi na uvjete koje trebaju ispunjavati laboratoriji koji kontroliraju kakvoću mlijeka.

U obrazloženju dopune, kaže se kako je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovlastilo tri laboratorije za kontrolu svježeg sirovog mlijeka - veterinarske zavode u Tuzli, Bihaću i Federalni zavod za poljoprivredu u Sarajevu na razdoblje od godinu dana, a to je ovlaštenje isteklo u ožujku/martu 2012. godine.

Uz to, Agencija za sigurnost hrane BiH je bila u obvezi do svibnja ove godine osnovati stručno povjerernstvo koje bi, nakon pregleda laboratorija, napravilo izvješće na temelju kojega bi, u saradnji s nadležnim tijelima, Vijeću ministara BiH predložilo ovlašćivanje laboratorija za analizu hrane. Obzirom da Agencija još nije osnovala to povjerenstvo, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo dopunu Uredbe, kako bi bilo u mogućnosti izdavati ovlasti laboratorijama za kontrolu mlijeka.

Laboratorije kojima je Federalno ministarstvo dalo ovlaštenje za kontrolu mlijeka vode evidencije koje, na zahtjev, dostavljaju nadležnom tijelu.

UREDBA O PRAVILIMA ZA UČEŠĆE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U
POSTUPKU PRIPREME FEDERALNIH PRAVNIH PROPISA I DRUGIH AKATA

Uredbom koju je danas donijela Vlada FBiH, uređuju se pravila za postupanje Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija u pripremi prednacrta / nacrta / prijedloga zakona, strategija, programa i drugih akta, koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju osiguravanja učešća zainteresirane javnosti.

U obrazloženju Uredbe navodi se da Strategija reforme javne uprave koja je usvojena 2006. godine i koja se primjenjuje u entitetima i Brčko Distriktu BiH, sadrži konkretne preporuke u vezi sa procesom javnih konsultacija, prema kojem je bez podrške građana, teško praviti i provoditi dobre politike. Revidiranim akcionim planom uz Strategiju reforme javne uprave, u okviru dijela 1. pod nazivom “Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika“, predviđen je kao cilj postavljeno unaprjeđivanje konsultacija sa zainteresiranom javnošću“, te da je za realizaciju ovog cilja potrebno usvojiti smjernice za konsultacije sa zainteresiranom javnošću i ugraditi u poslovnike vlada obavezu poštivanja smjernica.

Institucije odgovorne za realizaciju ove aktivnosti su generalni sekretarijati vlada svih nivoa vlasti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 20. sjednici održanoj, 2011. godine, jednoglasno prihvatila Incijativu za institucionalno rješenje partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva u Federaciji BiH, a ovom uredbom se konkretizuje i njihovo učešće u postupku izrade federalnih pravnih propisa i drugih akata.

POMOĆ POVRATNICIMA U REPUBLIKU SRPSKU

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“, te za njegovu realizaciju odobrila Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ukupno izdvajanje 14.000.000 KM. Od toga se na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odnosi 7.800.000 KM, na Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, 1.000.000 KM, a na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica od 3.000.000 KM.

Ukupan iznos raspoređuje se na investicije, projekte i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke (8.000.000 KM), te na izgradnju i opremanje farmi i stajskih objekata i dodjelu poljoprivredne mehanizacije i staklenika (6.000.000 KM).

Svrha Programa je stvaranje uslava za uspješnu realizaciju projekata povratka na prostoru Republike Srpske, kroz udruživanje sredstava više ministarstava, što je od posebnog interesa Vlade Federacije BiH. Programom ce se stvoriti uslovi za zapošljavanje, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zajednicama.

Kriteriji za izbor projekata koji će biti pomognuti ovim sredstvima su namjena njihovog utroška, vrsta djelatnosti, broj uposlenih povratnika i povećanje tog broja, ostvarivanje pozitivnog trenda za povratnike u Republiku Srpsku, izvozna orijentacija i uvođenje novih tehnologija.

Korisnici sredstava za investicije, projekte i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi mogu biti pravne osobe i obrtnici, registrirani na teritoriji BiH, koji će realizovati projekte zapošljavanja povratnika na području RS. Trebaju imati najmanje troje zaposlenih na neodređeno vrijeme, namjeravati kroz investiciju zaposliti 2/3 osoba iz povratničke populacije, te se nalaziti u najmanje 51 posto privatnom vlasništvu državljana BiH.  Minimalno će tri miliona KM (sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica) od ukupno osam miliona KM za ove namjene biti dodijeljeno korisnicima na prostorima općina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Milići.

Konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi Vlada FBiH na prijedlog svoje radne grupe.

PRAVA NEZAPOSLENIH POVRATNIKA IZ FBiH U RS

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku. Cilj je da se ovim osobama privremeno osiguraju prava stečena na osnovu statusa nezaposlene osobe i to na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i drugim propisima iz oblasti zapošljavanja koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH. Odlukom je propisano da povratnici koji su to pravo ostvarili u Federaciji BiH, zadržavaju to pravo i nakon povratka u mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

SREDSTVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o 2.739.985 KM, a ova sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna. Namijenjena su, uz ostalo, izgradnji poduzetničke infrastrukture, stipendije inovatorima i učenicima koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate, kao podsticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama.

Istom ministarstvu je, Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera odobreno 2.300.000 KM radi realiziranja Programa „Sufinansiranje investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH“. I u ovom slučaju se radi o nepovratnim serdstvima. Maksimalni iznosi kredita koji odobrava Razvojna banka Federacije BiH po korisniku mogu biti do 100.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od tri do devet uposlenih, do 200.000 KM za one koji imaju od 10 do 49 uposlenih, te do 300.000 KM za one s 50 do 250 uposlenih. Javni konkurs za dodjelu finansijskih sredstava raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", na web-stranici ovog ministarstva i u najmanje dvoje dnevnih novina dostupnih na teritoriji FBiH.

Danas je, također, donesena i Odluka kojom se Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, odobrava izdvajanje 2.700.000 KM. Sredstva će bti putem Razvojne banke FBiH, na revolving osnovi s rokom povrata sredstava na JRT Budžeta FBiH od sedam godina, grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom do dva posto. Kreditni program ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Korisnici kreditnih sredstava mogu biti subjekti male privrede i obrtnici čije je sjedište na području Federacije BiH, te imaju najmanje tri uposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51 posto privatnom vlasništvu državljana BiH. I za ova sredstva bit će, na isti način, raspisan Javni konkurs.

O IZMJENAMA ZAKONA NA INICIJATIVU UDRUŽENJA
POSLODAVACA KOMUNALNE PRIVREDE U FBiH

Uvažavajući obrazloženje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu Udruženja poslodavaca komunalne privrede u FBiH za izmjenu Zakona o vodama, budući da se smatra da rješenje materijalnog položaja javnih komunalnih preduzeća nije u daljem smanjivanju, ionako niskih, posebnih vodnih naknada, nego u osiguranju sredstava za sanaciju vodovodnih mreža kroz iznalaženje donatorskih i kreditnih sredstava, efikasniju naplatu i postepeno povećanje cijene usluge.

Vlada FBiH je, također, razmatrala i inicijative istog udruženja za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na Nacrt zakona o radu i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

U svom izjašnjenju Federalno ministarstvo finansija navelo je da je pismenu inicijativu o ovome već uputilo Upravi za indirektno oporezivanje, ali da povratna informacija nije stigla.

INICIJATIVA VIJEĆU MINISTARA BiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH prihvatila je inicijativu da od Vijeća ministara BiH zatraži donošenje propisa na državnoj razini kojim se reguliraju statusna pitanja gospodarskih subjekata čiji je osnivač Republika Bosna i Hercegovina, među kojima je i JP “Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.

Naime, nakon pribavljanja izvoda iz sudskog registra u cilju donošenja odluke o usuglašavanju statusa, poslovanja i organizacije “Bosanskohercegovačkih šuma” Sarajevo sa Zakonom o javnim poduzećima i Zakonom o gospodarskim društvima Federacije BiH i nakon konzultacija s ovlaštenim notarskim uredom, utvrđeno je kako je osnivač ovog poduzeća Republika BiH, čiji je pravni sljednik Bosna i Hercegovina. Stoga je, po naputku notarskog ureda, nužna suglasnost Vijeća ministara BiH (odnosno osnivača) za bilo kakve statusne promjene. U svrhu pribavljanja suglasnosti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je uputilo više zahtjeva i urgencija Vijeću ministara BiH. Dana 28.10.2011. godine dostavljen je odgovor Ministarstva pravde BiH kako je pitanje osnivanja, spajanja ili prestanka rada gospodarskih subjekata regulirano entitetskim propisima i da Bosna i Hercegovina nema propise kojim se reguliraju statusna pitanja gospodarskih subjekata, kao ni propise kojim se odlučuje o njihovim imovinskim pravima. Ministarstvo pravde BiH se oglasilo nenadležnim za odlučivanje po ovoj pravnoj stvari. Od strane predstavnika Ministarstva pravde BiH i predstavnika Opštinskog suda u Sarajevu - Odjeljenje registra za upis pravnih lica, upoznati smo sa činjenicom da je neophodno donijeti propis na državnom nivou kako bi se mogao regulisati status preduzeća/pravnih lica koja su osnovana od strane Republike BiH. Također, obzirom na nepostojanje propisa, ni Vijeće ministara BiH nema nadležnosti da izdaje suglasnosti u ime osnivača.

Općinski sud u Sarajevu je zauzeo stajalište kako ne može prihvatiti da registrira bilo kakve statusne promjene “Bosanskohercegovačkih šuma”, kao ni ostalih 50-60 drugih gospodarskih subjekata u FBiH kojima je status nedefiniran iz istog razloga.

AKCIONI PLAN ZA EFIKASNIJE IZVRŠAVANJE PROJEKATA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Akcioni plan usklađivanja jedinica za implementaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zaduženo je ovo ministarstvo da do 31.12. 2012. godine provede sve aktivnosti iz Akcionog plana i Vladi Federacije dostavi izvještaj o njegovoj realizaciji.

Podrazumijeva se da su Projektne jedinice PIU, PCU i PMU i organizacione jedinice Ministarstva, kao i službenici, pojedinačno, obavezni pristupiti realizaciji Akcionog plana i poslove izvršiti u utvrđenim rokovima, te po potrebi poduzeti i druge mjere koje nisu taksativno navedene u ovom Planu, a koje su u nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode i koje su od značaja za realizaciju ovog Plana.

OBEZBIJEDITI SREDSTVA ZA AKREDITACIJU
VETERINARSKIH DIJAGNOSTIČKIH LABORATORIJA

Usvojena je Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u veterinarskim dijagnostičkim laboratorijama na teritoriji Federacije BiH i ministarstvo zaduženo da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, u cilju bržeg akreditiranja metoda za ovlaštene veterinarske laboratorije, preduzme odgovarajuće aktivnosti.

Ovo se, prije svega, odnosi na obezbjeđenje sredstava za finansiranje troškova akreditacije dodatnih metoda (standardizirane metode EU) u ovlaštenim veterinarskim laboratorijama, čije je uvođenje neohodno za garanciju kvaliteta vlastitih proizvoda, a time i izlazak na tržište EU. Neophodno je, također, obavijestiti Vijeće ministara BiH o ovoj Informaciji i zaključcima, sa sugerisanjem za hitno obezbjeđenje traženih sredstava u Budžetu Bosne i Hercegovine za rad Instituta za akreditaciju BiH (BATA), koji vrši akreditiranje laboratorija.

IZJAŠNJENJE NA AMANDMAN

Vlada FBiH se izjasnila na Amandman na Prijedlog zakona o Autocesti na Koridoru Vc, kojeg je podnio Tomislav Mandić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, a kojim se predlaže smanjenje predložene širine obuhvata koridora.

U izjašnjenju se ističe da je prilikom utvrđivanja Prijedloga prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - „Autocesta na koridoru Vc", koji su oba parlamentarna doma prihvatila u formi Nacrta, uvažen prijedlog Predstavničkog doma FBiH sa 7. sjednice od 27.10.2011. godine da se ukupna širina obuhvata Kridora, s ranije predloženih 500 m (po 250 m od osovine trase), poveća na 1.000 m od osovine trase.

Ovaj parlamentarni dom je 29.12.2011.godine donio Odluku o donošenju Prostornog plana (sa definisanim obuhvatom 2000 m), dok je Dom naroda donošenje ove odluke skinuo s dnevnog reda 9. sjednice od 23.2.2012.godine, s tim da se u roku od 30 dana održi tematska sjednica koja se odnosi na Koridor Vc, što se do sada nije desilo.

Budući da još nije okončana parlamentarna procedura o ovom planskom dokumentu i predloženi obuhvat Koridora Vc ovisi o njenom ishodu, ističe se u izjašnjenju Vlade FBiH na predloženi amandman delagata Mandića.

SUGLASNOST NA IZMJENE SPORAZUMA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu nadležnosti i nastavku financiranja i rada Povjerenstva za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica sukladno članku XVI. Anexa VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Za potpisivanje ovog akta Vlada je ovlastila premijera FBiH.

MOGUĆNOST IZGRADNJE POVRŠINSKOG KOPA I TE BUGOJNO

Vlada Federacije BiH primila je danas k znanju Informaciju o mogućnosti realizacije projekta “Otvaranje površinskog kopa Kotezi i izgradnja termoelektrane Bugojno”, te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da s projektom upozna Vladu Srednjebosanskog kantona, radi mišljenja i stajališta o njegovoj realizaciji. U razdoblju od 60 dana, Federalno ministarsttvo će ispitivati tržište s ciljem utvrđivanja mogućnosti za realizaciju projekta, a po okončanju svih ovih aktivnosti će za Vladu Federacije BiH pripremiti detaljnu informaciju s prijedlogom mjera i sljedećih aktivnosti.

Analiza projekta “Otvaranje površinskog kopa Kotezi i izgradnja termoelektrane Bugojno” polazi. od stvarnih financijskih mogućnosti JP Elektroprivrede BiH, ali i jasnog opredjeljenja Vlade Federacije BiH za jačanjem energetskog sektora uz privlačenje inozemnih investicija koje će, istodobno, osigurati otvaranje novih radnih mjesta, bolji standard stanovništva, povećanje prihoda fondova, uključujući i pokretanje industrijske proizvodnje.

Evidentno je, konstatira se u Informaciji, kako se radi o projektu koji svakom investitoru osigurava povrat uloženih sredstava u vremenu koje ovu investiciju čini jako atraktivnom. Osigurava se, također, otvaranje više od 1.000 novih radnih mjesta u Srednjebosanskom kantonu, ali i u velikom broju uslužnih pratećih poslova koji prate realizaciju ovakvog projekta, a nakon realizacije i servisiranje usluga za kontinuiran rad budućeg rudnika i termoelektrane.

Otvaranje površinskog kopa Kotezi, bez izgradnje TE Bugojno, ne bi bilo opravdano jer sada ne postoje instalirani potrošači u njegovoj blizini. Otvaranje ovog kopa opravdano je samo pod uvjetom da se u njegovoj blizini, na teritoriji općina Bugojno ili Gornji Vakuf/Uskoplje, izgradi TE snage 350 MW ili 2 x 300 MW, gdje bi se proizvodila električna energija za potrebe EP BiH, EP HZHB ili izvoza.

Na ovom kopu je dokazana prosječna debljina čistog ugljenog sloja od 21,30 metara. Na temelju bušotina rađenih na površini od oko 700 hektara, pretpostavlja se da ima 130,3 milijuna tona čistog ugljena i 495,14 milijuna zapreminskih metara čvrste jalovine.

O ZENIČKOJ ŽELJEZARI

Vlada FBiH upoznala se danas s Informacijom o statusnim problemima Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica. Zaključila je kako će donijeti odluku o formiranju interresorne radne skupine, sačinjene od predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva financija, Federalnog pravobraniteljstva i Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Zadatak radne skupine je da, nakon analize stanja, a u roku od 30 dana po utemeljenju, Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog za rješenje statusnih problema zeničke Željezare na ime potraživanja ovog gospodarskog društva od Federacije BiH.

O PISMU NAMJERE RFK “VALJČIĆI” d.d. KONJIC

Na današnjoj sjednici je Vlada FBiH prihvatila Informaciju o pismu namjere gospodarskog društva RFK “Valjčići” d.d. Konjic za kupovinu udjela tvornice ležajeva UTL d.o.o. Vogošća. Vlada je zadužila Nadzorni odbor UNIS-a d.d. Sarajevo da pripremi i Agenciji za privatizaciju u FBiH dostavi potrebnu dokumentaciju za prodaju udjela UNIS-a u UTL-­ovoj tvornici ležajeva, kako bi ona, sukladno privatizacijskim propisima, provela postupak prodaje.

Riječ je o pismu namjere što ga je 17.4.2012.godine RFK “Valjčići” dostavio Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iskazujući interes za kupovinu dijela UNIS-a, odnosno tvornice ležajeva, s ciljem upošljavanja postojećih kapaciteta i njihovog dovođenja u funkciju koju prihvata automobilska industrija.

ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH u nominalnom iznosu do 30.000.000 konvertibilnih maraka.

Riječ je o 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, s rokom dospijeća od pet godina. One će biti prodane na javnoj aukciji čiji će datum održavanja biti utvrđen javnim pozivom objavljenim na internet stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

KREDITNI SPORAZUM IZMEĐU VLADE FBiH I MEĐUNARODNE
AGENCIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA PROJEKAT NAVODNJAVANJA

Na osnovu usaglašenih stavova entiteta, Ministarstvo finansija i trezora BiH je 2008. godine Svjetskoj banci dostavilo zahtjev za pripremu finansiranja Projekta razvoja navodnjavanja s ciljem poboljšanog upravljanja vodama i modernizacije sistema navodnjavanja i odvodnje voda, a kako bi se povećala produktivnost sektora poljoprivrede. Strategijom partnerstva Grupacije Svjetske banke u BiH za period 2012-2015 planirano je odobrenje navedenog Projekta u 2012. godini.Vlada Federacije BiH je Zaključkom od 15.3.2012. godine podržala inicijativu za kreditno zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o financiranju u iznosu do 19.500.000 dolara što predstavlja 49 posto od ukupno odobrenih sredstava za BiH od 40.000.000 dolara, a danas je donijela neophodne akte za prihvatanje ovog kreditnog zaduženja. Projekat predviđa potporu sektoru poljoprivrede i okoliša kroz povećano navodnjavanje obradivog zemljista sa postojećih 0,6 na 1,6 posto. Rok otplate kredita je 25 godina, uz grace period od pet godina i kamatnu stopu 1,25 posto na godišnjem nivou.

U periodu implementacije Projekta u Budžetu FBiH neophodno je osigurati sredstva za sufinansiranje u iznosu do 2.925.000 dolara.

Na temelju provedenih analiza i razrađenih kriterija izvršeno je rangiranje projekata i definisano šest projektnih područja i to: Tuzlanski kanton - Živinice i Kalesija, Zapadnohercegovački kanton - Široki Brijeg, Hercegovačko-neretvanski kanton - Čapljina, Posavski kanton - Odžak i Bosansko-podrinjski kanton - Foča, Ustikolina i Goražde.

PODRŠKA POSLANIČKOJ INICIJATIVI

Danas je Vlada FBiH razmatrala i podržala Inicijativu poslanika Hazima Kapića o aktiviranju zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i zdravstvenih ustanova na federalnom i kantonalnom nivou, u naplatama sredstava liječenja pacijenata od osiguravajućih kuća i zavoda koji to nisu učinili zbog nedovoljno ažurnog odnosa menadžmenta.

Inicijativu je usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH na 13. sjednici od 11.4.2012. godine. Inicijativa je motivirana teškom situacijom u zdravstvenom sektoru i sve većom potrošnjom u ovoj oblasti, gdje se, s obzirom na mogućnost smanjenja naplate iz sredstava doprinosa i nekvalitetnog upravljanja ovim sredstvima, mogu očekivati ozbiljne posljedice u zdravstvenom sistemu.

OVLAŠTENJE ZA POTPIS PROTOKOLA

Uz saglasnost koju je dala na Prijedlog protokola o saradnji između Vlade FBiH i ImmoFinanzCenter - International Finance Menagment, Vlada FBiH je danas ovlastila premijera FBiH Nermina Nikšića za potpisivanje ovog dokumenta.

KADROVSKA PITANJA

Danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Uprave ove kompanije - Eldara Yavuza, Serhata Kaya i Mustafe Aydina ispred dijela kapitala TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI.

Nadzornom odboru B&H Airlinesa data je i prethodna saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Amira Jažića za v.d. direktora kompanije na period do šest mjeseci.

Vlada FBiH dala je saglasnost na prijedlog da Haris Jašarević, Amadeo Mandić, Miroslav Galić, Marko Musić i Ranko Krneta budu privremeno imenovani za članove Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, na period do 60 dana.

Vlada FBiH dala je saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje Željka Matoca, Siniše Bilića, Medine Kočan, Vildane Smajlović Hoti i Marka Ivankovića za članove Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, na period do 60 dana.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.00 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE