53. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.06.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 52. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.05.2012. godine
 2. Nacrt zakona o stočarstvu
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
 4. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka
 5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
 6. Prijedlog uredbe o pravilima za učestvovanje zainteresirane javnosti u postupku izrade federalnih pravnih propisa i drugih akata
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog protokola o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ImmoFinanzCenter - International finance Management
 8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine
  1. za izmjenu i dopunu Zakona o vodama
  2. za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
  3. na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 1. Prijedlog inicijative za poduzimanje aktivnosti u cilju donošenja propisa na državnom nivou za rješavanje statusa JP "Bosanskohercegovačke šume", Sarajevo i ostalih pravnih lica osnovanih od strane Republike Bosne i Hercegovine
 2. Akcioni plan za usklađivanje jedinica za implementaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o veterinarskim dijagnostičkim laboratorijama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
 4. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o Autocesti na Koridoru Vc, kojeg je podnio Tomislav Mandić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
 6. Informacija o mogućnosti realizacije projekta "Otvaranje površinskog kopa Kotezi i izgradnja termoelektrane Bugojno", sa Prijedlogom zaključaka
 7. Informacija o statusnim problemima Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica na ime potraživanja od Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 8. Informacija o pismu namjere privrednog društva RFK "Valjčići" d.d. Konjic za kupovinu udjela tvornice ležajeva "UTL" d.o.o. Vogošća, sa Prijedlogom zaključaka
 9. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Informacija o kreditu Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Prijekat razvoj navodnjavanja
  1. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja 
  2. Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja 
  3. Federalni projektni sporazum između Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) i Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku
 4. Informacija o ostvarenim troškovima provođenja penzijskog i invalidskog osiguranja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu 2003. do 2011. godine sa Prijedlogom zaključka
 5. Prijedlog izjašnjenja na inicijativu gosp. Hazima Kapića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, upućenu zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na federalnom i kantonalnom nivou i zdravstvenim ustanovama u vezi naplate sredstava liječenja pacijenata od osiguravajućih kuća i zavoda
 6. Inicijativa Federalne uprave za inspekcijske poslove za izmjenu i dopunu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
 7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa "Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (2.739.985,00 KM)
 11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (sufinansiranje Investicionih prijekata iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH)
 12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE