52. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.05.2012.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ISTRAŽIVANJU NAFTE I PLINA U FBiH

Nacrtom zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, koji je utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu, propisuju se uslovi, način i postupak izvođenja istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije BiH.

Ovaj postupak u smislu Zakona podrazumijeva skup aktivnosti koje se odnose na: geološka istraživanja u cilju utvrđivanja potencijalnosti otkrivanja ležišta nafte i plina na istražnom prostoru, privođenja proizvodnji ležišta/razrada ležišta, eksploataciju nafte i plina, izgradnju postrojenja i uređaja za istraživanje i eksploataciju, izgradnju rudarskih objekata, korištenje, demontažu i uklanjanje postrojenja i uređaja. Propisuju se i naknade za koncesije i raspodjela prihoda, obaveze koncesionara, koordinacija i kontrola nad istraživanjem i eksploatacijom, kao i kazne za kršenje zakonskih odredbi.

Geološka istraživanja i eksploatacija nafte i plina u osnovnim načelima definisana su postojećim zakonima o geološkim istraživanjima i o rudarstvu FBiH, ali bez preciziranja uslova i metodologije izvođenja istraživanja i eksploatacije nafte i plina, kao i prava na dobijanje koncesije za ove poslove na prostoru Federacije BiH. Zato je neophodno definirati rješenja za ovu vrstu, specifične, mineralne sirovine čije se istraživanje i eksploatacija razlikuju od ostalih mineralnih sirovina. U tom cilju, Nacrtom zakona su jasno definirana prava, obaveze, stručna i tehnička rješenja koja omogućuju investitoru pristup ovoj djelatnosti, kao i organu uprave kontrolu nad propisanim aktivnostima.

Rješenja predložena Nacrtom zakona predstavljaju osnovu za obezbjeđenje energenata za potrebe Federacije BiH, kao i komercijalnih količina za poticaj privrednog i društvenog razvoja FBiH, na principima provođenja ekonomski opravdanih istraživanja i eksploatacije nafte i plina, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštitu ležišta nafte i plina kao prirodnog bogatstva od interesa za FBiH, gospodarenje i sprečavanje rasipanja nafte i plina, te uvođenje domaćih i stranih investitora na prostor Federacije BiH koji su zainteresovani za ulaganja u visoko rizična istraživanja i eksploataciju.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU
DRŽAVNIM KAPITALOM U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u gospodarskim društvima u Federaciji BiH. Cilj ovog zakona je, uz ostalo, pravno reguliranje ove oblasti, te utvrđivanje tijela Federacije BiH ovlaštenih za upravljanje državnim kapitalom u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala. Također, dosad nije postojao propis kojim bi Parlament na jasan i transparentan način dao ovlasti Federalnoj vladi da, u ime Federacije BiH, u gospodarskim društvima vrši ovlasti po osnovu sudjelovanja državnog kapitala, a kojim bi ujedno bio definiran sadržaj ovih ovlasti, kao i osnovni principi njihova vršenja.

Postojanje pravne praznine u ovoj oblasti na razini FBiH u praksi je proizvelo niz štetnih posljedica koje, uz ostalo, dovode i do poteškoća u radu tijela upravljanja gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, dok svaka promjena u sastavu nadzornih odbora i uprava u javnosti dovodi do rasprava o postojanju pravnog osnova za te promjene. Sve je često praćeno skupim i dugotrajnim sudskim postupcima s neizvjesnim ishodom, što dovodi do pravne nesigurnosti i narušavanja poslovnog ugleda ovih gospodarskih društava, pogotovo kod inozemnih investitora i poslovnih partnera.

Sukladno parlamentarnim zaključcima povodom rasprave o Nacrtu zakona, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, održalo je zasebne javne rasprave sa Savezom samostalnih sindikata BiH i s Gospodarskom komorom FBiH, te s Gospodarskom komorom Tuzlanskog kantona. Uz to, tekst Nacrta zakona s obrazloženjem objavljen je i na službenoj web-stranici ovog ministarstva, te tako isti postao dostupan najširem krugu zainteresiranih.

Prema Prijedlogu zakona, u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala, tijela FBiH vrše ovlasti po osnovu sudjelovanja državnog kapitala sukladno Strategiji i Planu upravljanja državnim kapitalom u gospodarskim društvima iz nadležnosti Federacije BiH.

Strategija koju, na prijedlog Vlade FBiH donosi Parlament FBiH, određuje srednjoročne (desetogodišnje) ciljeve i smjernice upravljanja državnim kapitalom, uvažavajući ekonomske, razvojne i druge interese FBiH.

Planom upravljanja, kojeg za četverogodišnje razdoblje donosi Vlada FBiH, određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine gospodarskog društava sa sudjelovanjem državnog kapitala tijela FBiH ostvaruju putem punomoćnika koji je u svemu dužan postupati sukladno dobijenim pismenim obvezujućim naputcima.

Izbor kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala vrši se sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. Ukoliko ocijeni kako rezultati poslovanja gospodarskog društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala nisu zadovoljavajući, Vlada FBiH, na prijedlog nadležnog tijela, može donijeti odluku o davanju predhodne suglasnosti za smanjenje mjesečne naknade članovima nadzornog odbora, što se može odnositi i na plaće članova uprave ukoliko rezultati poslovanja gospodarskog društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala nisu zadovoljavajući.

Prijedlog zakona sadrži i odredbu po kojoj gospodarsko društvo sa stopostotnim sudjelovanjem državnog kapitala može biti osnovano posebnim zakonom. Ovakvu odluku Vlada FBiH može donijeti kada ocijeni da je osnivanje takvog gospodarskog društva od interesa za Federaciju BiH ili za poslovanje društava sa sudjelovanjem državnog kapitala.

PREZENTIRAN FUNKCIONALNI REGISTAR

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je organiziralo prezentaciju Funkcionalnog registra za administriranje gotovinskih naknada za koje se ne uplaćuju doprinosi: GAP analize i mapiranje procesa. Riječ je o segmentu iz okvira Projekta SOTAC koji financira Svjetska banka, a cilj mu je objedinjavanje podataka o svim korisnicima gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.

Vlada Federacije BiH je već ranije imenovala Komisiju za izradu Pravilnika o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka ovih naknada u Federaciji BiH u skladu sa zakonskom obavezom.

Danas je Vlada zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finacija da, odmah nakon izrade Pravilnika, pristupe formiranju baze podataka.

PODRŠKA PLANU REORGANIZACIJE KTK „VISOKO”

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Prijedlogu plana reorganizacije privrednog društva KTK „Visoko” d.d. Visoko.

Zaduženi su Nadzorni odbor i Uprava „KTK Visoko” d.d. Visoko da provedu ovaj plan kojim se podrazumijeva prodaja tehničko-tehnoloških cjelina u postupku male privatizacije. Nadzorni odbor ovog privrednog društva dužan je pripremiti i dostaviti potrebnu dokumentaciju Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, radi davanja saglasnosti Vlade FBiH, dok je za provođenje postupka prodaje putem male privatizacije zadužena Agencija za privatizaciju FBiH u skladu s privatizacijskim propisima i odlukama Vlade FBiH i Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko.

UREDBA O DRŽAVNOJ POMOĆI

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donesena je Uredba o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći i metodologiji njegove izrade. Ovaj podzakonski akt predstavlja pripremnu radnju za izradu sveobuhvatnog popisa programa državne pomoći u BiH, kao jedne od obevaza koju je naša zemlja preuzela Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Davaoci državne pomoći su, prema Uredbi, budžetski korisnici: federalni, kantonalni, gradski, općinski i drugi organi nadležni za ovu oblast.

Popis programa je dokument koji predstavlja sveobuhvatan skup podataka svih programa pomoći koji su pokrenuti ili realizovani u prethodnoj i tekućoj budžetskoj godini, a Program državne pomoći je akt na osnovu kojeg se neodređenom broju korisnika dodjeljuje pojedinačna državna pomoć.

Prema vrsti, državna pomoć može niti u obliku subvencija, grantova, umanjenja ili izuzeća od primjene finansijskih obaveza, porezna olakšice, otpisivanja dugovanja ili preuzimanje dugovanja, kao i dodjeljivanje zajmova sa preferencijalnim kamatnim stopama.

UREDBA O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o naplati naknade za korištenje Autoceste A1 na izgrađenim dionicama. Naplata će se vršiti na naplatnim mjestima na dionicama autoceste A1, u zatvorenom sistemu naplate cestarine.

Prema Uredbi, naknada za korištenje najduže relacije Jošanica - Kakanj iznosi 4,2 KM za vozila prve kategorije, 8,4 KM za vozila druge kategorije, 12,50 za vozila treće i 16,70 KM za vozila četvrte kategorije. Sredstva ostvarena naplatom cestarine su javni prihod Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, a naplata će se vršiti u domaćoj valuti, kao i eurima. Uprava JP Autoceste Federacije BiH moći će svojom odlukom mijenjati visinu naknade u rasponu od +/- 15 posto definisane cjenovnikom, zavisno od prometa, vremenskih uslova, marketinških aktivnosti i drugih tržišnih prilika.

JP Autoceste Federacije BiH će u periodu od tri mjeseca od donošenja ove Uredbe, za kupce koji će vršiti automatsko plaćanje cestarine putem TAG-ova, iste prodavati po cijeni od jedne KM, a po okončanju ovog perioda cijena TAG-a će iznositi 39 KM. Za svaku obnovu usluge TAG-a korisniku će se odobravati popust u visini od 10 posto od uplaćenog iznosa na način da će za taj iznos biti uvećana uplata na TAG.

Radi provođenja promotivnih akcija i povećanja korisnika automatske naplate cestarine, Uprava JP Autoceste Federacije BiH je ovlaštena da u toku rada može mijenjati cijenu TAG-ova do minimalnog iznosa od jedne KM po TAG-u.

O IZMIRENJU POTRAŽIVANJA HT MOSTAR

Vlada FBiH prihvatila je danas elemente za zaključenje Sporazuma o izmirenju potraživanja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar po osnovu Rješenja o utvrđivanju pogrešno i više uplaćenih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da zaključi takav sporazum.

Naime, Rješenjem Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Mostar - Porezna ispostava grada Mostara od 21.2.2011. godine utvrđeno je da je porezni obveznik JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar uplatio više prihoda u ukupnom iznosu od 19.731.311,14 KM.

Federalno ministarstvo financija je u razgovorima s Upravom HT-a usaglasilo prijedlog Sporazuma o izmirenju duga, te je Vlada FBiH danas dala saglasnost na njegovo zaključenje.

OSTVARENI I RASPOREĐENI JAVNI PRIHODI

U prva tri ovogodišnja mjeseca, ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda na razini Federacije BiH iznosili su 1.518,2 milijuna konvertibilnih maraka, što je tri posto ili za 49,4 milijuna KM više u odnosu na prvi kvartal 2011. godine. U taj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i po osnovu financiranja.

Ostvareni prihodi federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna iznosili su 862,1 milijun KM, sa zabilježenim rastom od šest posto ili 49,4 milijuna KM u odnosu na prošlu godinu. Prihodi Proračuna Federacije BiH veći su za 31 posto u odnosu na siječanj/ožujak 2011. godine, odnosno za 76,3 milijuna KM, dok su kantonalni i općinski proračuni zabilježili pad za četiri, odnosno šest posto, što u zbiru iznosi 26,9 milijuna KM manje u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi prikupljeni po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje, te za osiguranje od nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 623,1 milijuna KM, te zabilježili pad od jedan posto, odnosno pet milijuna KM.

Ostali korisnici javnih prihoda ostvarili su rast od 19 posto ili za pet milijuna KM u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi Federalnog proračuna ostvareni su s 320,5 milijuna KM, s rastom od 31 posto ili 76,3 milijuna KM u odnosu na 2011. godinu. Ukoliko prihodima Federalnog proračuna dodamo sredstva na ime servisiranja vanjskog duga od 32,6 milijuna KM, ukupni prihodi iznose 353,1 milijun KM. Uplate po osnovu financiranja Proračuna FBiH iznosile su 44,5 milijuna KM, dok u prvom kvartalu protekle godine one nisu ostvarene. Zajedno s ovim sredstvima, ukupni proračunski prihodi iznose 397,6 milijuna KM i veći su za 47 posto ili 126,2 milijuna KM u odnosu na 2011. godinu.

JAČATI FINANSIJSKU DISCIPLINU

Kao posljedica nepovoljnih odnosa u privredi izazvanih krizom, plaćanja u poslovnim transakcijama među poduzetnicima, odnosno između poduzetnika i javnih poduzeća i budžetskih korisnika izvršavaju se kasnije nego što je uređeno ugovorom ili dobrim trgovačkim običajima. Uprkos uredne isporuke robe, odnosno pružene usluge, mnogi ispostavljeni računi plaćaju se znatno nakon ugovorenog roka, pa je prosječan period naplate u BiH, prema podacima Eurostata, 104 dana, a često i mnogo duži, konstatira se u Informaciji Federalnog ministarstva trgovine. Takva zakašnjela plaćanja negativno utiču na likvidnost i otežavaju finansijsko poslovanje poduzetnika, odražavaju se na njihovu konkurentnost i profitabilnost, a rizik je znatno veći u periodu privrednog pada, kada pristup finansiranju postaje sve teži.

Ovaj problem je posebno prisutan u poslovanju domaćih proizvođača i velikih, mahom inozemnih, trgovačkih kompanija koje, koristeći svoj položaj i moć na tržištu, uz nametanje raznih uslova za plasman i pozicioniranje domaće robe, dobavljačima nameću i duge rokove plaćanja ili probijaju ugovorene rokove bez ikakvih sankcija.

Kako je ovaj problem prisutan i u cijelom regionu, susjedne zemlje su donijele posebne propise kojima uređuju rokove ispunjenja novčanih obaveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčane obaveze.

Na sastanku federalnog ministra trgovine i ministrice trgovine i turizma Republike Srpske, koji je održan u Banja Luci 19.3.2012. godine, vezano za međuentitetsku harmonizaciju propisa iz oblasti trgovine, otvoreno je i pitanje neurednog plaćanja trgovaca prema dobavljačima. Razmatrajući regulativna rješenja u susjednim zemljama, tada je zaključeno da bi slično rješenje bilo potrebno i u Bosni i Hercegovini, te da će ministri pokrenuti takve inicijative prema entitetskim vladama.

Kako je materija koja se odnosi na ugovorne odnose i na rokove plaćanja novčanih obaveza u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH danas ih je zadužila da, u cilju jačanja finansijske discipline, predlože normativna rješenja u vezi s rokovima plaćanja novčanih obaveza u Federaciji BiH.

SUGLASNOST NA OTVARANJE NAMJENSKOG RAČUNA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je donijela zaključak kojim je dala saglasnost da privredno društvo „Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo otvori namjenski račun u komercijalnoj banci na koji će se vršiti uplata naknada od zakupa poslovnih prostora.

Zaključak je donesen radi rješenja sudskih postupaka koji se vode po pitanju vlasništva i korištenja Luke „Drvo” Šibenik i plaćanja komunalnih usluga.

SREDSTVA ZA PROGRAME IZ TURIZMA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma“ utvrđenih u Budžetu FBiH za 2012. godinu. Radi se o sredstvima u ukupnom iznosu od četiri miliona konvertiblinih maraka.

Prema usvojenom Programu, 2.850.000 KM koristit će se za sufinansiranje projekata za unaprjeđenje postojeće i izgradnju nove infrastrukture unutar postojećih objekata, kao i za izgradnju i obnovu smještajnih kapaciteta na području Federacije BiH. Za Program podrške sajmovima, turističko-kulturnim, gastronomskim i drugim manifestacijama koje imaju internacionalni i nacionalni značaj u FBiH predviđeno je 600.000 KM, dok su za podršku u učešću na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, edukaciji turističkih vodiča i štampanju priručnika predviđeno 200.000 KM, odnosno 50.000 KM. Sredstva od 150.000 KM predviđena su i za podršku uvođenju sistema upravljanja kvalitetom HACCAP i HALAL certifikata u turizmu i ugostiteljstvu.

Sufinansiranje programa kroz ovu Odluku je jedan od načina obogaćivanja i kvalitativnog unaprjeđivanja turističke ponude i promocije, te približavanja savremenim turističkim trendovima, a sve u cilju zadržavanja postojećih uposlenika i upošljavanje i edukacija novih, kao i razvoja cjelokupne privrede BiH.

Javni poziv za dodjelu sredstava bit će objavljen na službenoj web-stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u „Službenim novinama Federacije BiH“ i u najmanje jednom dnevnom listu. Federalna ministrica okoliša i turizma će imenovati stručnu komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava.

PRIPREME ZA POPIS STANOVNIŠTVA

Vlada FBiH obvezala je danas Federalnu uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove da na teritoriju Federacije BiH u cijelosti preuzme poslove u svezi pripreme kartografske dokumentacije za potrebe provedbe popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Nadzor nad provedbom projekta vršit će nadzorni tim što će ga imenovati Federalni zavod za statistiku u suradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Vlada je danas prihvatila i Izvješće o radu Koordinacijskog tijela i Stručne skupine za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, kućanstava i stanova za razdoblje od travnja 2011. do travnja 2012. godine. Prema Planu aktivnosti, ovi poslovi su trebali biti okončani do kraja 2011. godine. No, Plan je morao biti revidiran obzirom da je postupak javne nabavke za navedene faze ponavljan tri puta. Prema revidiranom Planu, izrada kartografske dokumentacije treba biti okončana do kraja studenog 2012. godine.

JAČANJE VLADINIH CENTRALNIH ORGANA

Vlada Federacije BiH je danas razmatrala i prihvatila Informaciju o pripremi propisa koji se odnose na Generalni sekretarijat Vlade FBiH kao korisnika Projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH” - implementacija faze I. Ovaj dokument kojim se predlaže Vijeću ministara BiH (VM), entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta BiH struktura VM/vladinih sekretarijata, njihove funkcije i odgovornosti, te metode koje će koristiti u obavljanju svojih zadataka unutar cjelokupnog sistema politike, Federalna vlada je usvojila 2007. godine Skica je, također, u korelaciji sa Strategijom reforme u javnoj upravi u BiH (2006.) kojom se utvrđuje cilj poboljšanja strukture, kapaciteta i učinka centralnih organa vlade („sekretarijata” kako su nazvani u Strategiji), kako bi se ojačali sistemi za kreiranje politika na svim nivoima izvršne vlasti.

Povodom usvajanja informacije, Vlada FBiH je zaključila da treba nastaviti aktivnosti na provođenju Strategije i, u tom sklopu, pripremiti neophodne propise koji bi uvažavali zahtjeve za boljom strukturom i većom učinkovitošću Generalnog sekretarijata, kao centralnog organa Vlade.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH koje se odnose na nastupe svih nogomentnih reprezentativnih selekcija BiH u periodu od dvije godine i tokom Premijer lige BiH u takmičarskim sezonama 2012/2013 i 2013/2014. Saglasnost se odnosi na sredstva predviđena Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma za period 2012-2014. godina i to u toku poslovne 2012. godine za iznos od 325.000 KM, u toku poslovne 2013. godine 1.300.000 KM i u toku poslovne 2014. godine 825.000 KM.

Iz Tekuće rezerve Vlade FFBiH danas je odobreno izdvajanje 80.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta na ime finansijske pomoći za nastup muške seniorske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u “baražu” za plasman na Svjetsko prvenstvo koje se 2013. godine održava u Španiji.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost data je i za imenovanje kandidata Nihada Pašalića na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „Arcelormittal” Zenica d.o.o. ispred Federacije BiH.

Danas je imenovan tim za pregovore s Konzorcijem INA-MOL u vezi s provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo, u sastavu Šuhret Fazlić, Rasim Kadić, Inda Ažman, Admir Mujanović, Venan Hadžiselimović i Pero Ivošević. Njihov je zadatak da u roku od 60 dana riješe sporna pitanja iz Ugovora o dokapitalizaciji, a u vezi sa izvršenjem ugovorenih obaveza. Današnjim Rješenjem stavljeno je van snage Rješenje o imenovanju Radne grupe za analizu spornih pitanja u vezi sa izvršenjem obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo od 5.4.2012. godine.

Istovremeno, Vlada je danas Agenciji za privatizaciju u FBiH dala ovlaštenje da u njeno ime provodi sve aktivnosti u vezi s kontrolom i provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo, kako prema ugovornoj strani Konzorcij INA-MOL, tako i prema svim nadležnim institucijama.

Marijana Milinović danas je imenovana za predsjednicu, a Avdo Hebib, Fahrudin Kurtović, Lidija Korać, Medina Hadžiahmetović, Rada Lukić i Šima Sabljić za članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Danas je Vlada FBiH dala prethodne saglasnosti da se Venan Hadžiselimović, zbog odlaska na drugu dužnost, razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, te na prijedlog da se Hermedin Zornić privremeno imenuje na ovu dužnost (na period do 60 dana).

Prethodna saglasnost je data i na prijedlog da se privremeno, odnosno na period do 60 dana, za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo imenuju Damir Kočo, Rifat Klopić i Mato Zeko.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.35 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE