52. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.05.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 51. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.05.2012. godine
 2. Prezentacija funkcionalnog registra za administriranje gotovinskih naknada za koje se ne uplaćuju doprinosi: GAP analize i mapiranje procesa
 3. Prednacrt zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Informacija o Prijedlogu plana reorganizacije privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
 8. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, koju je uputio Osmo Sejfić iz Sarajeva
 9. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 80. Zakona o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Bego Gutić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
 10. Prijedlog mišljenja na Zahtjev Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za tumačenje člana 32. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivnju određenih prava iz radnog odnosa
 11. Prijedlog uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Statuta
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izboru kandidata Odbora za reviziju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provođenje Zakona o matičnim knjigama u periodu 2012. i 2013. godine (zadaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova)
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog protokola o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ImmoFinanzCenter - International finance Managment
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju pregovaračkog tima za pregovore sa Konzorcijem INA-MOL a vezano za provođenje Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo
  1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, da u ime Vlade Federacije BiH provodi sve aktivnosti u vezi sa kontrolom i provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 2. Prijedlog elemenata za zaključenje Sporazuma o izmirenju potraživanja JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar po osnovu Rješenja o utvrđivanju pogrešno i više uplaćenih prihoda sa jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar/siječanj - mart/ožujak 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za maj 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog zaključka o davanju punomoći za Selmu Softić, stručnu savjetnicu za pravne i kadrovske poslove u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da zastupa tuženu Federaciju Bosne i Hercegovine-Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u predmetu broj: 650Rs22882712 Rs po tužbi tužitelja Sanje Radlović-Lizdek i Midhata Bjeloševića
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - liječenje od tuberkuloze neosiguranih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 7. Inicijativa za normativno uređenje rokova ispunjenja novčanih obaveza između pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o trenutnom stanju u društvu "Šipad Export - Import" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije Bosne i Hercegovine - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 10. Informacija o pripremi promjene propisa koji se odnose na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao korisnika Projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u Bosni i Hercegovini - implementacija Faze I"
 11. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću - davanje saglasnosti
 12. Izvještaj o radu Koordinacionog tijela i Ekspertne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, za period april 2011. - april 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
  1. Prijedlog zaključka u vezi pripreme kartografske dokumentacije potrebne za provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine
 1. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-507/2012-ES od 15.05.2012. godine
 2. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine
 2. Informacija u vezi sa blokadom radova na Sarajevskoj zaobilaznici
 3. Informacija o uspostavljanju sistema državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Prijedlog uredbe o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovini
 5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, sa Izvještajem o radu Komisije
 7. Informacija Komisije za statusna pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE