51. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.05.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Nacrtom zakona o energetskoj efikasnosti, koji je Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici u Sarajevu, uređuju se energetska efikasnost kao djelatnost od općeg interesa u krajnjoj potrošnji, donošenje i sprovođenje planova za njeno unapređenje i mjere za njeno poboljšanje, uključujući energetske usluge i energetske preglede, obaveze javnog sektora i velikih potrošača, prava potrošača u pogledu primjene mjera energetske efikasnosti, način finansiranja poboljšanja energetske efikasnosti i druga pitanja.

Svrha ovog zakona je da se ostvare ciljevi održivog energetskog razvoja i to smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljenje energetskih potreba potrošača i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte, primjenom mjera energetske efikasnosti u krajnjoj potrošnji.

Njegova rješenja ne primjenjuju se na energetsku efikasnost u instalacijama za proizvodnju, prenos, distribuciju i transformaciju energije.

Propisano je da se obavezujući ciljevi poboljšanja energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, kao i nacionalni ciljevi ostvarivanja ušteda u potrošnji energije u BiH, u periodu do 2020. godine, utvrđuju Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti BiH (NEEAP), čiji je sastavni dio Akcioni plan za energetsku efikasnost u Federaciji BiH (EEAPF).

Zakonom se formira Agencija za energetsku efikasnost, kao neprofitna organizacija, sa svojstvom pravnog lica, za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i mjera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i poboljšanje energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje energije.

Propisano je da je Strategija energetske efikasnosti sastavni dio energetske strategije Federacije, te, uz definiciju Akcionog plana za energetsku efikasnost u FBiH, utvrđeno da se on priprema u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, a na prijedlog resornog ministarstva donosi ga Federalna vlada.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko­invalidske zaštite.

Brisane su odredbe Zakona koje se referiraju na, u međuvremenu ukinute, uredbe o povoljnijem penzionisanju osiguranika bivše Vojske FBiH i bivšeg Federalnog ministarstva odbrane. Među novim rješenjima je i ono koje reguliše nadležnost Federalnog zavoda PIO za donošenje rješenja o ukidanju prava za korisnike penzija pod povoljnijim uslovima.

Dodana je i odredba koja se odnosi na osobe kojima je kroz dosadašnju reviziju utvrđen prestanak prava na porodičnu invalidninu, a koji su svoj status pripadnosti Oružanim snagama ostvarili na osnovu izjava dva svjedoka. Prema novom, ove osobe mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje pripadnosti i okolnosti stradanja u Oružanim snagama nadležnom organu za vođenje evidencija u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i u skladu s njihovim izmjenama i dopunama.

Rješenja o utvrđivanju pripadnosti i okolnosti stradanja podliježu reviziji koju vrši Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Kako su se u provedbi Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je na snazi od 20.6.2004. godine, javile određene dvojbe, prije svega za korisnike prava, Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH, po žurnoj proceduri, uputila Prijedlog zakona o njegovim izmjenama i dopunama. Glavni cilj je omogućavanje obiteljima poginulih pripadnika Oružanih snaga da ostvaruju pravo na braniteljsko-invalidsku zaštitu.

Jedna od novina odnosi se na uvjerenja za korisnike koji su prava po ovom zakonu ostvarili do 19.6.2007. godine, a boravili su na teritorijima na kojima je pružan otpor, a kasnije su zauzete od strane Vojske Republike Srpske, te za koje ne postoji pisana vojna dokumentacija. Njima će uvjerenja biti izdavana na osnovu rješenja donesenih u upravnom postupku uz najmanje dvije izjave pripadnika vojne jedinice kojoj su pripadali.

UTVRĐENE OSNOVICE I KOEFICIJENTI ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH je, kroz dvije današnje odluke, utvrdila visinu osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH za 2012. godinu, te koeficijent za obračun i isplatu ovih naknada u ovoj godini.

Kroz posebne odluke, utvrđena je osnovica za određivanje mjesečnih novčnih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i koeficijent za obračun i isplate ovih dodataka za 2012. godinu.

Na ovaj način stvoreni su uslovi da ove naknade budu na prošlogodišnjem nivou.

INFORMACIJA O REVIZIJI KORISNIKA
PRAVA IZ BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o implementaciji Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 5.7.2010. do 31.3.2012. godine, koju će dostaviti Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, predsjedniku i dopredsjednicima FBiH, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu.

Dajući punu podršku nadležnom federalnom ministarstvu i ministru na daljoj implementaciji Zakona, Vlada poziva općinska, kantonalna i federalna tijela vlasti koja su, prema odredbama ovog Zakona, uključena u proces njegove provedbe, da daju maksimalan doprinos u njegovoj realizaciji na principu pravičnosti i pravne odbranjivosti.

Od početka revizije na terenu je do 31.3.2012. godine pregledano ukupno 38.798 predmeta, za 25.745 izdat je nalog za obrazac FMB1, za 2.140 izdat je nalog za obrazac FMB 2, za 225 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, kod 317 predmeta je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga), dodatno je za 4.541 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO i pregledano 5.634 predmeta korisnika povoljnije mirovine. U ovom razdoblju radilo je od devet do petnaest revizorskih timova.

Kada se od ukupnog broja kontroliranih predmeta oduzmu oni za koje je zatražena dodatna provjera, te predmeti povoljnijeg umirovljenja i ostali nezavršeni predmeti, dolazi se do 28.427 ukupno završenih predmeta u prvoj fazi revizije.

U poredbi s ranijim izvještajnim razdobljima, konstatira se kako je mjesečni prosjek pregledanih predmeta po revizorskim timovima za kontrolu u mandatu sadašnje Vlade FBiH 189, dok je kod prethodne bio 83.

NIJE PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ZA IZMJENU ZAKONA

Vlada Federacije BiH nije prihvatila dopunu članka 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koju je, kroz Nacrt zakona o dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, podnio zastupnik Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Ibrahim Nadarević. Kako je danas obrazloženo, dopuna se odnosi na materiju koja se po osnovu važeće regulative u FBiH ne uređuje općim propisom u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, a prema kojem svi osiguranici pod jednakim uvjetima stječu i ostvaruju prava.

Nadalje, člankom 94. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, već je uređeno pitanje povoljnosti kod stjecanja i ostvarivanja prava iz ove oblasti za sve osobe koje su sudjelovale u obrani Bosne i Hercegovine u sastavu Armije RBiH, HVO-u i MUP-u od 18.9.1991. do 23.12. 1995. godine, dakle i onih koji su u tom razdoblju proveli 24 mjeseca.

Svima je priznato jednako pravo po kojem im se u mirovinski staž, kao poseban staž u dvostrukom trajanju, računa vrijeme koje su proveli u pripremama za obranu, odnosno u obrani BiH, za što se u Federalnom proračunu planiraju i izdvajaju sredstva od 1.1.2009. godine.

SAGLASNOST ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA

Današnjom Odlukom, data je saglasnost za zaključivanje Sporazuma o saradnji u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom između Vlade Federacije BiH i BBRZ - Centra za stručno osposobljavanje i rehabilitaciju iz Linza, Republika Austrija. Cilj Sporazuma je unaprjeđenje stanja u oblasti profesionalne rehabilitacije i osposobljavanja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, kroz usvajanje i implementaciju uspješnog modela, usklađenog sa aktuelnim svjetskim standardima i potrebama osoba sa invaliditetom.

Također, ova aktivnost korelira s ciljevima, mjerama i aktivnostima koje su planirane Strategijom za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom i u duhu je Politike i Smjernica u oblasti invalidnosti u FBiH, koji predstavljaju referentni okvir aktualnih i budućih djelovanja u oblasti invalidnosti.

Za provedbu Sporazuma koji će, po ovlaštenju Vlade, potpisati federalni ministar rada i socijalne politike, nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Budžetu FBiH.

ODLUKE O ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Federalna vlada donijela je danas tri odluke koje se odnose na željeznički promet.

Prvom odlukom je dala suglasnost na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i financiranju poslova željezničke infrastrukture za 2012. godinu između JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Zaključivanjem i provedbom ovog ugovora uspostavlja se zakonska uloga Federacije BiH kao vlasnika željezničke infrastrukture i sufinancijera željezničkog putničkog prometa, provode odredbe Zakona o željeznicama FBiH, kao i europske direktive u ovoj oblasti.

Druga Odluka odnosi se na utvrđivanje interesa FBiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa. Ona se odnosi na željezničke pravce Sarajevo - Budimpešta (na dijelu Sarajevo - Maglaj), Zagreb - Sarajevo - Ploče (na dijelu Maglaj - Čapljina granica), Sarajevo - Zagreb (na dijelu Sarajevo - Maglaj), Sarajevo - Ploče (na dijelu Sarajevo - Čapljina granica), Sarajevo - Beograd (na dijelu Sarajevo - Maglaj), Tuzla - Brčko (na dijelu Tuzla - Bukovac), te Bihać - Bosanski Novi/Novi Grad (na dijelu Bihać - Blatna).

Također, Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU MAGISTRALNE CESTE

Donošenje današnje Odluke o utvrđivanju javnog interesa, omogućava pristupanje izvođenju geodetskih snimanja i istražnih radova na terenu u svrhu izrade projektne dokumentacije i eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje magistralne ceste M-18 Sarajevo-Tuzla, dionica Kladanj-Podpaklenik, potez prevoj „Karaula”.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je Vlada FBiH svojim zaključcima od 21.6.2011.godine naložila nastavak aktivnosti u cilju završetka izvođenja radova na projektu rekonstrukcije magistralne ceste M-18 Sarajevo-Tuzla, dionica Kladanj-Podpaklenik. Radi se o cestovnom pravcu koji se odlikuje vrlo skromnim tehničkim elementima, oštrim horizontalnim i vertikalnim krivinama, većim uzdužnim nagibima, te nedovoljnom širinom kolovoza. Na usponima brzine vozila su niske, što je naročito izraženo kod teretnih vozila i prouzrokuje nagomilavanje vozila, smanjuje nivo usluge i utiče na bezbjednost kretanja vozila, pri čemu se stvaraju duže kolone, te povećavaju eksploatacioni troškovi i vrijeme vožnje. To je posebno izraženo na prevojnoj dionici Kladanj-Podpaklenik, s prevojem „Karaula”, na kojem su u zimskom periodu otežani uslovi vožnje.

Obzirom da je ova dionica, zbog nepovoljnih elemenata, kvalifikovana kao „usko grlo”, a budući da se nalazi na magistralnoj cesti koja je od značaja za Federaciju BiH, Planom i programom JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu, predviđeno je izvođenje radova, uz uslov prethodne eksproprijacije zemljišta.

ZADUŽENJA CESTAMA FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih budžetima FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 31.3.2012. godine.

Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH Vlada je naložila da osigura i poprati dosljednu realizaciju ugovora s izabranim izvođačem za izvođenje preostalih ragova na izgradnji Sarajevske obilaznice LOT 1 Butila-Briješće. Također je potrebno da, u saradnji sa sarajevskom općinom Novi Grad, preduzme aktivnosti u cilju okončanja eksproprijacije za LOT 2A Butila-Briješće, što bi omogućilo uvođenje izvođača na preostali dio LOT 2A i izgradnju vijadukta Briješće.

Na današnjoj sjednici je usvojen i Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 31.3.2012. godine, te preduzeću naloženo da nastavi s intenzitetom započetih aktivnosti i radova u cilju završetka realizacije projekta Magistralna cesta M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica “Kreka“) - petlja Šićki Brod, odnosno intenziviranje aktivnosti u građevinskoj sezoni na izvođenju radova za LOT2 ovog projekta. Ceste Federacije BiH trebaju da hitno preduzmu potrebne aktivnosti u cilju deblokade zastoja investiranja preostalog iznosa raspoloživih sredstava (32.601 KM) za rekonstrukciju magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo (Šićki Brod-Jošanica), dionica Kladanj-Podpaklenik-Olovo. Dužne su i nastaviti eksproprijaciju i izgradnju ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac.

Ceste Federacije BiH trebaju da hitno preduzmu potrebne aktivnosti u cilju deblokade zastoja investiranja preostalog iznosa raspoloživih sredstava (41.851 KM) namijenjenih izgradnji ceste M-14 Bihać-Bosanska Krupa, dionica Čavkići-Spahići.

SREDSTVA ZA SREBRENICU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom odobrava izdvajanje sredstava Asocijaciji studenata Srebrenice, utvrdenih Budžetom FBiH za 2012. godinu. Riječ je o iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka za finansiranje Projekta „Registracija građana koji žive u općini Srebrenica, a prijavljeni su na području Federacije Bosne i Hercegovine”.

Ovo, kako je obrazloženo, predstavlja podršku povratničkoj populaciji na području Srebrenice, u pogledu regulisanja ličnih dokumenata i prijave prebivališta u mjestima povratka, u cilju stvaranja osnovnih preduslova za ostvarivanje prava glasa za općinu Srebrenica na predstojećim izborima. Direktna ciljna populacija je oko 2.000 građana - povratnika u Srebrenicu, koji još imaju prijavljeno prebivalište na području FBiH. Indirektna ciljna populacija je oko 7.000 građana Srebrenice koji će biti animirani za izlazak na lokalne izbore.

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Vlada Federacije BiH dala je danas prethodnu saglasnost na sporazumni raskid Ugovora o kupoprodaji dionica zaključen između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF), kao prodavca, i Ortačke grupe radnika i menadžmenta Konfekcije „Borac“ d.o.o. Travnik, kao kupca, od 23.1.2003. godine i Aneksa ovog ugovora od 24.10.2007. godine.

APF je zadužena da nastavi postupak povrata preostalog dijela dionica koje nisu obuhvaćene sporazumom, a bile su predmetom kupoprodaje. Riječ je o 13,809 posto ukupnog kapitala u privrednim društvima „Borca“ u Travniku, Banovićima i Zenici, koja su nastala podjelom Konfekcije „Borac“ d.o.o. Travnik nakon privatizacije.

Troškove prenosa dionica s dioničara članova Ortačke grupe na Federaciju BiH snosit će Vlada Federacije BiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je donijela tri odluke kojima je Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za imenovanja Huseina Hasibovića za direktora, Zuhreta Hodžića za izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju, te Lejle Mujčić za izvršnog direktora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove. Svi su imenovani na period od četiri godine.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo prije isteka mandata, zbog sprovođenja odredbi člana 23. Zakona o Željeznicama Federacije BiH, Vlada FBiH je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje članova novog Nadzornog odbora. Na period do 60 dana, počev od dana donošenja odluke Skupštine Društva, ove dužnosti će obavljati Goran Mikulić (predsjednik), Ensar Šehić, Saveta Zvizdić, Omer Sadiković, Šefkija Botonjić. Još po jedan član bit će naknadno imenovan kao predstavnik sindikata, te malih udjeličara.

Danas su razriješeni dužnosti dosadašnji predstavnici Vlade FBiH u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, a za imenovanje na ove dužnosti su predloženi Zdenko Šimunović i Fuad Nurkić.

Zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu (navršenih 65 godina života), Vlada je danas Enesa Sarača razriješila dužnosti direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a na ovo mjesto privremeno, na period do 60 dana, imenovala Almira Bijedića.

Vlada FBiH je danas donijela i akte neophodne za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH i to Odluku o raspisivanju Javnog konkursa i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Željko Silađi, Ivan Matešić, Ferid Kulovac, Amira Karamehić i Fatima Borić.

Nakon što je razmotrila Izvještaj Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Federalne novinske agencije, Vlada FBiH je, s liste od 12 uspješnih kandidata, u ovaj odbor imenovala Nikolu Čiču (predsjednik), Emira Hadžimuratovića, Elmira Huremovića, Emila Karamatića, Gordanu Karanjac-Ekmečić, Zoranu Pavković i Zlatka Vukmirovića.

Na današnjoj sjednici Federalne vlade je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH, tako što je u ovo tijelo, kao član, imenovan Marko Musić umjesto Donka Jovića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.25 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE