50. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.05.2012.
Saopćenje o radu

PROGRAM REALIZACIJE PROJEKTA ODRŽIVOSTI
POVRATKA ZA 2012. GODINU NA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE

Vlada Federacije BiH danas je, na sjednici u Sarajevu, dala saglasnost na „Program realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ u ukupnom iznosu od 14 miliona konvertibilnih maraka.

Svrha Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju projekata povratka na prostor ovog entiteta, kroz udruživanje sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Inače, Program ima poseban interes za Vladu Federacije BiH i predstavlja realizaciju zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Programom će se, kako se navodi, stvoriti uslovi za zapošljavanje, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zajednicama. Bit će  realiziran kroz pokretanje proizvodnje izgradnjom i opremanjem farmi, stvaranjem novih radnih mjesta i zapošIjavanje povratnika u različitim privrednim i poljoprivrednim djelatnostima dodjelom poljoprivredne mehanizacije, staklenika i odgovarajućih priključaka, kao i kroz druge programe koji imaju za cilj osiguranje što većeg stepena samoodrživosti povratnika u Republiku Srpsku i prevazilaženje negativnih uticaja ekonomske krize.

Nakon javnog poziva, konačne odluke o izboru korisnika, vrsti i visini pomoći će donositi Vlada FBiH na prijedlog Radne grupe u kojoj će, uz ministre iz ovih ministarstava, biti i federalni ministar finansija.

O RADU REVIZORSKIH TIMOVA

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom utvrđuje kadrovske i materijalne pretpostavke za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Za provođenje Zakona zaduženi su Revizorski timovi za kontrolu i Revizorski tim za koordinaciju, a kadrovske i materijalne pretpostavke za njihov rad bit će obezbijeđene u okviru sredstava budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U cilju osiguranju kadrovskih pretpostavki za provođenje Zakona, resorni federalni ministar može angažovati spoljne saradnike po osnovu ugovora o djelu.

O POSLOVANJU AFIPA-a i FIP-a

Federalna vlada prihvatila je godišnja i revizorska izvješća o poslovanju Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP) i Agencije za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar (FIP) za 2011. godinu.

U usvojenim zaključcima, Vlada je danas dala naputke za daljnje postupanje u cilju pripreme adekvatne dokumentacije za registraciju Financijsko-informatičke agencije Sarajevo (FIA), kao sljednika AFIP-a i FIP-a, kod Federalnog ministarstva pravde.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je u pregovarački tim za pregovore s predstavnicima MMF-a imenovala premijera FBiH Nermina Nikšića, federalnog ministra finansija Antu Krajinu, federalnog ministra rada i socijalne politike Vjekoslava Čambera, federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukana Heleza, federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Sanjina Halimovića, direktora Agencije za privatizaciju u FBiH Šuhreta Fazlića, savjetnika premijera FBiH Harisa Abaspahića, savjetnike dva zamjenika premijera FBiH Vjekoslava Domljana i Gorana Miraščića, te pomoćnika federalnog ministra finansija Aliju Aljovića.

U Nadzorni odbor Agencije za vodno područje Jadranskog mora - Mostar danas su imenovani Ozana Bulić (predsjednica), Željko Prce i Nezir Tanović (članovi).

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Uprave kompanije. Za generalnog direktora na period od četiri godine imenovan je Nikola Krešić, a na isti period imenovani su i izvršni direktori - članovi Uprave i to: za proizvodnju električne energije Robert Križan, za distribuciju električne energije Damir Leko, za opskrbu električne energije Robert Majić, za ekonomske poslove Ivana Bunoza, za pravne poslove Mate Pavković i za razvoj Milan Lovrić.

Današnjim odlukama, Federalna vlada dala je Nadzornom odboru PS “Vitezit” d.o.o. Vitez prethodne saglasnosti za imenovanje Nikole Biljeka za v.d. direktora, a Esada Alića za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj ovog preduzeća, obojice na period do šest mjeseci.

Donesenim Rješenjem Vlada je, nakon provedene konkursne procedure, za člana Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o Sarajevo, iz reda zaposlenika ovog preduzeća, a ispred državnog kapitala, predložila Safeta Trakića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.15 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE