11. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 30.05.2007.
ONASA

SARAJEVO, 30. MAJA (ONASA)

- Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, raspravljala o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je pripremljen kao rezultat potrebe usklađivanja zakonskih odredbi sa presudom Ustavnog suda BiH, kao i zahtjevima pojedinih udruga i udruženja boračke populacije za poboljšanjem određenih rješenja.

U današnjoj raspravi su usaglašeni stavovi o svim glavnim izmjenama i dopunama, a Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da za sljedeću sjednicu pripremi konačan tekst koji bi, u formi Prijedloga zakona, bio upućen u parlamentarnu proceduru.

S obzirom na financijska sredstva potrebna za provedbu novih zakonskih rješenja, predloženi tekst će biti usaglašen s Federalnim ministarstvom finansija.

* * *

SARAJEVO, 30. MAJA (ONASA)

- Radi osiguranja zaštite voda u Federaciji BiH i poduzimanja odgovarajućih mjera za smanjenje emisije zagađenja Uredbom se propisuje koje su to opasne (12) i štetne tvari (metali, metaloidi i njihovi spojevi, te neki anorganski spojevi) i njihove najveće dozvoljene koncentracije u pojedinim klasama površinskih voda.

Temelj za definiranje koncepta zaštite voda pružaju Zakon o vodama i Okvirna direktiva o vodama Evropske unije, te legislativa evropskih zemalja iz oblasti politike voda.

Sve zemlje u okruženju donijele su provedbene propise ovog sadržaja, a donošenjem Uredbe u FBiH se uklanja postojeća pravna praznina u dijelu upravnog područja upravljanja vodama koji se odnosi na zaštitu voda, osigurava se konzistentnost koncepta ove zaštite, kao dijela integralnog upravljanja vodama, te uspostavlja osnov za primjenu novog Zakona o vodama.

* * *

SARAJEVO, 30. MAJA (ONASA)

- Radi racionalnijeg organiziranja, kao uvjeta efikasnijeg obavljanja određenih poslova, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, donijela šest podzakonskih akata (uredbi) koje se odnose na uspostavu novih i izmjenu organizacije i nadležnosti postojećih stručnih službi Vlade.

Na ovaj način pripremljena je infrastruktura za novi način i metod rada, što podrazumijeva jaču koordinaciju djelovanja i komunikaciju unutar Vlade FBiH, te prezentiranje njenog rada i prema ukupnoj javnosti i prema Federalnom parlamentu.

Riječ je o novim uredbama: o Glavnom uredu Vlade FBiH u kojem bi se objedinjeno obavljali poslovi za potrebe Premijera i njegovih zamjenika i o Uredu Vlade FBiH za poslove upravljanja nekretninama, na kojima pravo upravljanja ima Vlada Federacije BiH i, s tim u vezi, o izmjenama i dopunama uredbi o Stručnoj službi Vlade FBiH (iz koje je izdvojeno obavljanje poslova za potrebe Premijera i njegovih zamjenika) i o Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH (u čijoj nadležnosti su do sada bili poslovi upravljanja nekretninama FBiH). Konačan naziv ove službe bit će utvrđen nakon konsultacija Federalnog ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo.

Danas su usvojene i izmjene i dopune postojećih uredbi: o Uredu za informiranje i o Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH, s tim što su, u skladu sa proširenim nadležnostima, ova dva ureda izmijenila nazive. Sada se zovu Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću i Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU.

* * *

SARAJEVO, 30. MAJA (ONASA)

- Vlada FBiH je donijela Odluku kojom usvaja Program utroška sa kriterijima raspodjele tekućih grantova namijenjenih podsticaju proizvodnje i prestrukturiranje industrije i rudarstva utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu. Grantovi se u visini od 10,5 miliona konvertibilnih maraka odnose na podsticaj industrije i rudarstva i 400 hiljada KM za naučne i stručne manifestacije, te programe udruženja ili pojedinaca za stručno-naučni angažman.

Ova sredstva će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspoređivati prema kriterijima za dodjelu i to prema pojedinim programima na osnovu odluka koje, na prijedlog ovog ministarstva, donosi Vlada FBiH.

Sredstva namijenjena rudnicima treba usmjeriti na održavanje i podizanje proizvodnje, nabavku i održavanje zaštitne opreme, finansijsko saniranje i unapređenje tehnologije u proizvodnji uglja, te za aktiviranje novih nalazišta, sanaciju općeg stanja bezbjednosti i socijalnog statusa.

U industriji će se kod dodjele sredstava preferirati izvozna orijentacija i održavanje zaposlenosti, pokretanje proizvodnje i novo zapošljavanje, povećanje produktivnosti, porast kvaliteta, te angažovanje inostranog kapitala.

U kriterije za dodjelu ovih sredstava industriji spadaju i povećanje stepena bezbjednosti, stepen samofinansiranja programa, uticaj tehnologije na okolinu i uvođenje EU standarda, supstitucija uvoza i saniranje socijalnog statusa.

Kako je danas konstatirano, ovi podsticaji predstavljaju realizaciju dijela Programa rada Vlade Federacije BiH, koji je usvojio Federalni parlament, koji se odnosi na podršku izvozno orijentisanim firmama i dobijanje CE certifikata.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE