11. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 30.05.2007.
FENA

MOSTAR, 30. svibnja (FENA)

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH usvojena je Odluka o razvrstavanju magistralne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica)- Podlugovi- Visoko u kategoriju autoceste A-1, potvrdio je federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović.

On je istaknuo kako je ovo vrlo bitna odluka koja se tiče budućnosti izgradnje i upravljanja autoputem na dijelu koridora Vc.

"Poznato je da već imamo izgrađenu dionicu autoceste u dužini od 20 kilometara. Ona je do danas bila razvrstana kao magistralna cesta. Današnjom odlukom ona prelazi iz kategorije magistralne ceste u autocestu na osnovu Uredbe o autocestama koja je donesena krajem prošle godine. Ovo je potrebno iz dva razloga. Prvi je da bi Direkcija za autoceste koja je formirana pri ovom ministarstvu mogla upravljati ovom dionicom izgrađene autoceste, a drugi razlog je što u mjesecu decembru počinje naplata putarina na ovoj dionici autoceste, a da bi ta naplata mogla startati treba ovu dionicu magistralne ceste zvanično proglasiti autocestom, što smo ovom odlukom i učinili", kazao je Šećkanović.

On je dodao kako se očekuje da će početak naplate putarine na ovoj dionici autoceste u dužini od 20 kilometara startati 1. decembra te da je već u toku instaliranje naplatnih kućica.

"Očekujemo da će učesnici u saobraćaju imati priliku i obavezu da vozeći se ovom dionicom od 1. decembra plaćaju, prema trenutnom prijedlogu cjenovnika, jednu i pol marku za ovih 20 kilometara kada su u pitanju osobni automobili i do 5,5 maraka za ostale kategorije vozila", kazao je Šećkanović.

On je istaknuo kako se do kraja godine očekuje otvaranje za saobraćaj dionice u dužini od blizu 8 kilometara koja se trenutno radi, dodavši da će se izgradnjom svakog novog kilometra autoceste povećavati iznos putarine te da će to biti solidna osnova za dalje reinvestiranje u izgradnju autoputa na koridoru Vc.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, raspravljala o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica, koji je pripremljen kao rezultat potrebe usklađivanja zakonskih odredbi sa presudom Ustavnog suda BiH, kao i zahtjevima pojedinih udruga i udruženja boračke populacije za poboljšanjem određenih rješenja.

U današnjoj raspravi su usuglašeni stavovi o svim glavnim izmjenama i dopunama, a Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata da za sljedeću sjednicu pripremi konačan tekst koji bi, u formi Prijedloga zakona, bio upućen u parlamentarnu proceduru. S obzirom na financijska sredstva potrebna za provedbu novih zakonskih rješenja, predloženi tekst će biti usuglašen s Federalnim ministarstvom financija.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Radi osiguranja zaštite voda u Federaciji BiH i poduzimanja odgovarajućih mjera za smanjenje emisije zagađenja Uredbom se propisuje koje su to opasne (12) i štetne tvari (metali, metaloidi i njihovi spojevi, te neki anorganski spojevi) i njihove najveće dozvoljene koncentracije u pojedinim klasama površinskih voda.

Temelj za definiranje koncepta zaštite voda pružaju Zakon o vodama i Okvirna direktiva o vodama Europske unije, te legislativa evropskih zemalja iz oblasti politike voda.

Sve zemlje u okruženju donijele su provedbene propise ovog sadržaja, a donošenjem Uredbe u FBiH se uklanja postojeća pravna praznina u dijelu upravnog područja upravljanja vodama koji se odnosi na zaštitu voda, osigurava se konzistentnost koncepta ove zaštite, kao dijela integralnog upravljanja vodama, te uspostavlja osnovu za primjenu novog Zakona o vodama.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Radi racionalnijeg organiziranja, kao uvjeta efikasnijeg obavljanja određenih poslova, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, donijela šest podzakonskih akata (uredbi) koje se odnose na uspostavu novih i izmjenu organizacije i nadležnosti postojećih stručnih službi Vlade.

Na ovaj način pripremljena je infrastruktura za novi način i metode rada, što podrazumijeva jaču koordinaciju djelovanja i komunikaciju unutar Vlade FBiH, te prezentiranje njenog rada i prema ukupnoj javnosti i prema Federalnom parlamentu.

Riječ je o novim uredbama: o Glavnom uredu Vlade FBiH u kojem bi se objedinjeno obavljali poslovi za potrebe Premijera i njegovih zamjenika i o Uredu Vlade FBiH za poslove upravljanja nekretninama, na kojima pravo upravljanja ima Vlada Federacije BiH i, s tim u vezi, o izmjenama i dopunama uredbi o Stručnoj službi Vlade FBiH (iz koje je izdvojeno obavljanje poslova za potrebe Premijera i njegovih zamjenika) i o Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH (u čijoj nadležnosti su do sada bili poslovi upravljanja nekretninama FBiH). Konačan naziv ove službe bit će utvrđen nakon konsultacija Federalnog ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo.

Danas su usvojene i izmjene i dopune postojećih uredbi: o Uredu za informiranje i o Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH, s tim što su, u skladu sa proširenim nadležnostima, ova dva ureda izmijenila nazive. Sada se zovu Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću i Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Vlada FBiH je donijela Odluku kojom usvaja Program utroška sa kriterijima raspodjele tekućih grantova namijenjenih poticaju proizvodnje i prestrukturiranje industrije i rudarstva utvrđenih Proračunom FBiH za ovu godinu. Grantovi se u visini od 10,5 milijuna konvertibilnih maraka odnose na poticaj industrije i rudarstva i 400,000 KM za naučne i stručne manifestacije, te programe udruženja ili pojedinaca za stručno-naučni angažman.

Ova sredstva će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspoređivati prema kriterijima za dodjelu i to prema pojedinim programima na osnovu odluka koje, na prijedlog ovog ministarstva, donosi Vlada FBiH.

Sredstva namijenjena rudnicima treba usmjeriti na održavanje i podizanje proizvodnje, nabavku i održavanje zaštitne opreme, financijsko saniranje i unapređenje tehnologije u proizvodnji ugljena, te za aktiviranje novih nalazišta, sanaciju općeg stanja sigurnosti i socijalnog statusa.

U industriji će se kod dodjele sredstava preferirati izvozna orijentacija i održavanje zaposlenosti, pokretanje proizvodnje i novo zapošljavanje, povećanje produktivnosti, porast kvaliteta, te angažiranje inostranog kapitala.

U kriterije za dodjelu ovih sredstava industriji spadaju i povećanje stupanj sigurnosti, stupanj samofinanciranja programa, utjecaj tehnologije na okolinu i uvođenje EU standarda, supstitucija uvoza i saniranje socijalnog statusa.

Kako je danas konstatirano, ovi poticaji predstavljaju realizaciju dijela Programa rada Vlade Federacije BiH, koji je usvojio Federalni parlament, koji se odnosi na podršku izvozno orijentiranim firmama i dobivanje CE certifikata.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuju granice riječnih bazena i vodnih područja u Federaciji BiH, rukovodeći se odredbama i definicijama Okvirne direktive o vodama Europske unije. U skladu sa ovim dokumentom, u FBiH su identificirana četiri riječna bazena: dio međunarodnog riječnog bazena Dunava (dio međunarodnog podbazena Save), dio međunarodnog riječnog bazena Neretva s Trebišnjicom, dio međunarodnog riječnog bazena Cetine i dio međunarodnog riječnog bazena Krke.

U cilju integralnog upravljanja i mogućnosti objedinjavanja više riječnih bazena u distrikt riječnog bazena ili vodnog područja, dijelovi riječnog bazena Neretve, s Trebišnjicom, Cetine i Krke su uključeni u vodno područje Jadranskog mora, dok vodno područje Sava obuhvata dio međunarodnog riječnog bazena Dunava (dio međunarodnog podbazena Save) na teritoriju FBiH.

Na ovaj način osigurana je osnova za određivanje mjesne nadležnosti agencija za upravljanje vodnim područjima u skladu sa Zakonom o vodama.

Početkom primjene ove, prestaju da vaše odluke o granicama vodnih područja u FBiH i o granicama glavnih slivnih područja.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Dvije odluke Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo dobile su danas nužnu suglasnost Vlade FBiH. Riječ je o odlukama kojima su, za 2006. godinu. usvojene konačne situacije za izvršenje radova na održavanju željezničke infrastrukture, te obračuna usluga u putničkom prometu. U oba slučaja konstatirano je kako su sredstva od 17.164.634,40, odnosno 2.000.000 konvertibilnih maraka, odobrena iz prošlogodišnjeg federalnog proračuna Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija sa stavke subvencija javnim poduzećima, namjenski utrošena.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Odlukom Vlade FBiH javna cesta M5 na dionici Sarajevo (Jošanica)-Podlugovi-Visoko, do sada kategorizirana kao magistralna cesta, razvrstava se u javnu cestu kategorije autocesta sa oznakom A1. Ovo razvrstavanje usklađeno je sa investiciono-tehničkom dokumentacijom i tehničkim propisima prema kojoj je izvršena izgradnja autoceste na ovoj dionici, na bazi Uredbe o autocestama u FBiH.

Odluku će realizirati Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***

Vlada FBiH je dala suglasnost na Sporazum o izmjeni i dopuni Financijskog ugovora između Europske investicione banke i Bosne i Hercegovine za Projekt za putove BiH (Sarajevska zaobilaznica) , za što će zatražiti odobrenje Parlamenta FBiH.

Izmjene Sporazuma odnose se samo na Sarajevsku zaobilaznicu i to na do sada nerealizirani dio kredita u iznosu od 31,6 milijuna eura. Od odobrenih kreditnih sredstava do sada je povučeno samo pet milijuna eura pa su bile neophodne izmjene i dopune Financijskog ugovora kako bi se kroz parlamentarnu proceduru došlo do odluke koja će omogućiti realizaciju kreditnih sredstava za ovaj projekt.

Osiguranjem potrebnih sredstava biće izgrađeno 10 kilometara zaobilaznice zapadno od Sarajeva uz paneuropski koridor Vc u prvoj fazi, kao i četiri km duga putna veza uz urbanu mrežu i poboljšanje toka saobraćaja na postojećim putovima kojima se pristupa ovoj vezi.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Na današnjoj sjednici je Vlada FBiH donijela tri odluke iz oblasti prostornog uređenja. Jedna od njih je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije BiH za razdoblje od 2000. do 2022. godine, kojom je ovaj dokument usuglašen s, u međuvremenu donesenim, Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH. Izmjene i dopune su neophodne, jer je nakon donošenja originalne Odluke, prijašnje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša razdvojeno na dva nova (Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo okoliša i turizma).

Danas su donesene još dvije odluke o pristupanju izradi Prostornog plana teritorija posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH za razdoblje od 2007. do 2027. godine, koje se odnose na Igman, Bjelašnicu, Treskavicu i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica), odnosno na sliv rijeke Une.

MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Federalna vlada je utvrdila visinu boravišne takse za 2008. godinu, tako da ova pristojba u turističkom mjestu A razreda u glavnoj sezoni iznosi 2, u predsezoni 1,60 te u vansezoni 1,20 konvertibilnih maraka.

Za turistička mjesta B razreda iznosi takse su 1,60 u sezoni, 1,20 u predsezoni i 1,00 KM u vansezoni.

Za C turistički razred takse će iznositi 1,20, 1,00 i 0,80 KM, a za D razred 1,00, 0,80 i 0,60 KM.

Vlada je donijela i odluke o visini boravišne takse u 2007. i 2008. godini za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu.

Za A razred turističkog mjesta taksa je 60 KM po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu, za B razred 48 KM, za C razred 42 KM i za D razred 30 KM.

MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o problemima plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) iz sredstava federalnog proračuna na uvezenu opremu za potrebe javno-zdravstvenih ustanova u FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo financija na pokretanje procedure kod Uprave za neizravno oporezivanje BiH za oslobađanje od plaćanja PDV-a iz entitetskih proračuna za medicinsku opremu koja se, za potrebe ovih ustanova, nabavlja putem donacija ili povoljnih kreditnih aranžmana, a na temelju zaključenih međudržavnih ugovora.

Kako je istaknuto u Informaciji, Federalno ministarstvo zdravstva, u suradnji s drugim nadležnim federalnim i ministarstvima na razini BiH, ulaže velike napore na pronalaženju donacija i povoljnih kreditnih aranžmana s ciljem da zdravstvo u FBiH raspolaže suvremenom opremom i bude u mogućnosti pružati pacijentima najkvalitetnije usluge.

Traženje donacija i kredita nužno je stoga što, zbog limitiranih proračuna, niti Federalna, a ni vlade kantona, nisu u stanju izdvajati sredstva za kapitalne investicije za zdravstveni sektor. Pri tome ni zavodi zdravstvenog osiguranja, kao glavni financijeri zdravstvenih ustanova, već godinama ne doznačavaju sredstva za amortizaciju.

Potreba za oslobađanjem od plaćanja PDV-a ilustrirana je kroz procedure s tri značajna projekta u oblasti zdravstva koje su, kroz donacije ili povoljne kredite, financirali Japan, Republika Koreja i Češka Republika.

U prva dva slučaja, Ministarstvo financija i trezora BiH je, sukladno Zakonu o carinskoj politici BiH, uvezenu robu oslobodilo plaćanja uvoznih dažbina, ali one nisu mogle biti oslobođene i PDV-a zbog izričitosti odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Nakon razmatranja, Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o strukturi i načinu realizacije Projekta ruralnog poduzetništva. Riječ je o pomoći održivom razvitku ruralnih zajednica i pružanju mogućnosti za zapošljavanje u projektnom području u vrijednosti od 24,54 milijuna dolara, od čega je za Federaciju predviđeno 59,4 posto. U ove svrhe IFAD je odobrio kredit u iznosu od 12,62 milijuna dolara (po pola ove sume za FBiH i za RS), OPEC fond se suglasio kao sufinancijer sredstvima od šest milijuna dolara, ali isključivo za Federaciju BiH. Uz to, vlastito učešće Vlade FBiH iznosi 2,25 milijuna, korisnika kredita oko 2,02 milijuna i sudioničkih financijskih institucija sa oko 1,65 milijuna dolara.

Implementaciju Projekta će nadgledati ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u oba entiteta, a provodit će ga jedinice za koordinaciju projekta koje sada provode Projekt Razvoja stočarstva i ruralnog financiranja.

Kako se za FBiH Projekt financira iz dva međunarodna izvora (IFAD i OPEC), to je neophodno provesti iste procedure i za dio OPEC kredita, pa je potrebno imenovati Upravni odbor projekta, za što će, prema zaključku Vlade, prijedlog pripremiti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za slijedeću sjednicu.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o epizootiološkoj situaciji u Federaciji BiH, s posebnim osvrtom na brucelozu, te zadužilo ministarstvo da, u roku od 30 dana, pripremi Program za iskorjenjivanje ove zarazne bolesti. U kontaktu s Uredom za veterinarstvo pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH inzistirat će se na provedbi identičnih mjera na teritoriju cijele BiH, kao i na tome da se, pri uvozu životinja, obvezno provode sve karantenske prouepizootijske mjere.

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo financija da pripremi tekst odluke o izdvajanju iz proračunske rezerve 800.000 konvertibilnih maraka Sektoru za veterinarstvo pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, namijenjenih suzbijanju bruceloze ovaca.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Prihvatajući prijedlog Federalnog pravobraniteljstva, Vlada Federacije BiH dala je Agenciji za privatizaciju u FBiH (APF) generalnu punomoć za zastupanje Federacije BiH u parničnom postupku pred sudovima država nastalih raspadom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Cilj je prekid zastare potraživanja po Anexu G Sporazuma o pitanjima sukcesije, koja nastaje 2.6.2007. godine.

Vlada je zadužila APF da odmah izabere odvjetnika u državama nastalim raspadom SFRJ i zaključi ugovor o zastupanju ili pismo o angažiranju. APF će Federalnoj vladi dostavljati tromjesečna izvješća o stanju spisa u sporovima pred nadležnim sudovima.

Generalnu punomoć će, zaključila je Vlada FBiH, potpisati premijer FBiH.

Upravni odbor i Nadzorni APF-a Vlada FBiH danas je zaduila da dostave informaciju o sadašnjem stanju pasivne podbilance, te utvrde odgovornost zbog neaktivnosti u svezi potraživanja po Anexu G. Ujedno, od Federalnog pravobraniteljstva Vlada FBiH traži detaljnu informaciju o aktivnostima poduzetim na ovom planu.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o okvirnim financijskim sredstvima za provedbu Plana akcije kontrole rada na crno, kojom je za ove namjene predviđeno oko 400.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti raspoređivana po dinamici, odnosno planu koji će biti dostavljen Federalnoj vladi.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom je za maj/svibanj 2007. godine utvrđen koeficijent 1,00 (jedan) za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite.

Istovremeno, federalnog ministra za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Vlada FBiH zadužila je da, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva financija, dostavi informaciju o planu na koji će upravljati proračunskim sredstvima za ove namjene do kraja ove budžetske godine.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela pet odluka kojima je odobrena raspodjela proračunskih sredstava namijenjenih potpori različitim kategorijama korisnika u oblasti socijalne politike. Prva odluka odnosi se na podršku zapošljavanju invalidnih lica u iznosu od 900.000 KM koja se raspodjeljuju kantonima prema ukupnom broju nezaposlenih lica sa invaliditetom evidentiranim u kantonalnim službama za zapošljavanje i načelu solidarnosti. Tako će Kanton Sarajevo, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski i Tuzlanski kanton dobiti po 120.000 KM, Unsko-sanski i Hercegovačko-neretvanski po 90.000 KM, a Posavski, Bosansko-podrinjski, Zapadno-hercegovački i Kanton 10 po 60.000 KM.

Drugom odlukom odobren je utrošak 197.000 KM utvrđenih Proračunom FBiH za ovu godinu kao tekući grantovi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za potrebe ZIPO-a kao elektroračunskog centra PiO/MiO. Ovim povodom, aktualiziran je zaključak Vlade po kojem se ovaj centar treba integrirati u Fond PiO.

Sa iste proračunske stavke, za isto ministarstvo je, trećom odlukom, odobrena raspodjela 1.000.000 KM za implementaciju uvođenja u pravo neratnih invalida. Ova sredstva bit će raspodijeljena između ovog ministarstva, COMP 200 d.o.o. Sarajevo i Instituta za medicinsko vještačenje, a imaju svrhu pomoći kadrovsko i tehničko osposobljavanje centara za socijalni rad za poslove uvođenja u pravo neratnih invalida.

Četvrta odluka odnosi se na raspodjelu Transfera za organizacije civilnih invalida. Riječ je o 400.000 KM raspoređenih na 16 organizacija civilnih invalida, za njihove redovne aktivnosti. Peta odluka regulira raspodjelu sredstava sa Transfera za odvikavanje od ovisnosti u skladu sa generalnom politikom Vlade FBiH u borbi protiv svih vrsta ovisnosti, posebno mladih. Njome se ukupno 150.000 KM raspoređuje na četiri nosioca ovih aktivnosti: CROPS - Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Sarajevo sa sjedištem u Lukavcu, Centar savremenih inicijativa Sarajevo sa sjedištem na Ilidži, Udruga za pomoć u rehabilitaciji ovisnika Milosrdni otac Bijakovići-Međugorje, sa sjedištem u Čitluku i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za promotivne-edukativne aktivnosti u borbi protiv droge na teritoriji FBiH.

Vlada je donijela zaključak da će iz Proračuna FBiH za ovu godinu odobriti tražena sredstva za financiranje rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, nakon što joj Akademija dostavi plan projekata za ovu godinu.

Udruženju Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa Federalna vlada odobrila je 15.000 KM kao hitnu pomoć za realizaciju programskih aktivnosti.

Kao podršku aktivnostima Alijanse za sigurnost BiH, nevladinoj organizaciji čiji je cilj uspostava dijaloga između NATO-a i različitih struktura bh. društva, Federalna vlada danas je dodijelila 40.000 KM.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Rješenje u vezi s postupkom eksproprijacije za potrebe izgradnje zapadnog cestovnog prilaza Sarajevo, odnosno dionice Blažuj Mostarsko raskršće.

Rješenjem je dozvoljen korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nepokretnosti ekspropriranih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske polove i katastar nekretnina općine Ilidža od 13.4.2007. prije pravosnažnosti rješenja za tri katastarske čestice.

Prije predaje u posjed ekspropriranih nepokretnosti, Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske polove i katastar nekretnina općine Ilidža osigurati će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprirane nepokretnosti.

Razmatrajući zahtjev i priložene isprave, Federalna vlada utvrdila je da je zahtjev za predaju u posjed ekspropriranih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji opravdan.
MOSTAR, 30. svibnja (FENA)
***
Federalna vlada je donijela Odluku o pokretanju procedure za objavljivanje javnog natječaja za utvrđivanje kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini, budući da je Draženu Rebiću koji je obavljao tu dužnost istekao mandat. Pored odluke o raspisivanju Javnog natječaja, donesena je i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz FBiH u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u BiH i imenovana Komisija za izbor kandidata na ovu poziciju. U Komisiju su imenovani Muhibija Delić (predsjednik) i članovi Stipe Buljan, Amira Pintul, Vitka Bošnjak i Edina Zukić.

Danas je doneseno i Rješenje o imenovanju predstavnika Federacije BiH u Savjetodavnoj komisiji za dug. To su Vjekoslav Bevanda i Zada Gabela (članovi), te Tihomir Ćurak i Jasna Vukasović (zamjenici članova). Ova komisija državnog nivoa broji 8 članova (po 2 ispred Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Centralne banke), a ima savjetodavni karakter po pitanjima stanja i perspektiva podmirenja državnog duga.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je rješenje kojim je imenovala šestočlanu Komisiju za razgraničenje/podjelu imovine između Federalnog zavoda za penzijsko i imovinsko osiguranje i Instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo. Komisija povjereni posao mora okončati u roku od 15 dana.

Federalna vlada donijela je Odluku o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH. Istovremeno, imenovala je komisiju za provođenje novog konkursa, utvrdila kriterije za izbor i imenovanje i donijela Odluku o ponovnom natječaju za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE