49. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.05.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Razlog za donošenje novog Zakona o prekršajima, čiji je Nacrt utvrđen na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj u Mostaru, a u čijem je radu učestvovao potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, jeste poboljšanje rješenja, odnosno otklanjanje nedostataka uočenih tijekom primjene važećeg federalnog zakona iz ove oblasti.

Predloženi tekst je nastao kao plod provedbe Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH koji ima za cilj poboljšanje svih zakonskih tekstova i procedura na nivou Federacije BiH.

Novoponuđenim zakonskim tekstom otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih tijela, pokreće postupak harmoniziranja rješenja u legislativi iz oblasti prekršaja u Federaciji BiH s propisima o prekršajima na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Na ovaj način se, također, otvara prostor za izmjenu i dopunu drugih propisa koji sadrže kaznene odredbe iz oblasti prekršaja, budući se određuje novi okvir za propisivanje kazni s tendencijom povećanja donje i gornje granice.

Jedna od odredaba u Nacrtu zakona kaže kako nitko ne može biti kažnjen za prekršaj, niti se prema njemu mogu mogu primijeniti prekršajne sankcije, ako radnja koja mu se stavlja na teret prije nego što je bila izvršena nije bila zakonom, ili na zakonu osnovanom propisu, određena kao prekršaj i za koju zakonom, ili drugom na zakonu osnovanom propisu, nije propisana vrsta i visina sankcije za počinitelja.

Svatko tko je okrivljen da je počinio prekršaj ima pravo zahtijevati da o njegovoj odgovornosti odluči sud, ukoliko on to zahtijeva u roku koji je propisan zakonom. Takve osobe imaju, uz ostalo, pravo biti smatrane nedužnima dok se ne dokaže njihova odgovornost, te u najkraćem roku biti izviještene, detaljno i na jeziku koji razumiju, o prirodi i razlogu optužbi protiv njih.

Ako se protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne može pokrenuti postupak, postupak će se pokrenuti i sprovesti samo protiv pravne osobe. Ukoliko je pravna osoba prestala postojati ili postoje druge pravne smetnje za vođenje postupka, postupak će se pokrenuti i provesti samo protiv odgovorne osobe u toj pravnoj osobi.

Prekršaji i prekršajne sankcije mogu biti propisane zakonima BiH, FBiH, kantona ili drugim propisima Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, vlada kantona i odlukama gradskog ili općinskog vijeća.

Kako je precizirano, policijski službenik može, na zahtjev ovlaštene službene osobe, lišiti slobode osobu osumnjičenu za prekršaj, ali takva osoba mora odmah, a najkasnije u roku od 12 sati, biti izvedena pred sud. Svako lišenje slobode može biti određeno samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom mjerom, mora biti razumno i sukladno naravi počinjenog prekršaja. Također, mora se voditi računa o starosti i drugim osobnim svojstvima te osobe, tako da dužina trajanja lišenja slobode odgovara okolnostima.

Radi osiguranja nazočnosti pred sudom, policija (ili drugi ovlašteni organ) može zahtijevati od osobe okrivljene za prekršaj, a koja nema prebivalište u Bosni i Hercegovini ili koja privremeno boravi u inozemstvu a želi da napusti Bosnu i Hercegovinu prije okončanja postupka, a za koju postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjegla odgovornost, da preda putovnicu ili drugi identifikacijski dokument do pojavljivanja na sudu, ali ne duže od 24 sata.

Osobi odgovornoj za počinjeni prekršaj može, kao sankcija, biti izrečena novčana kazna, uvjetna osuda, ukor i zaštitna mjera. Mjere koje mogu biti izrečene su oduzimanje imovinske koristi, obveza naknade štete, kazneni bodovi i lišenje slobode radi naplate novčane kazne.

Novčana kazna može biti propisata u određenom rasponu ili u fiksnom iznosu. Recimo, za prekršaje iz oblasti poreza, carina, financija, zaštite okoliša i koncesija novčane kazne mogu biti propisane u višestrukom iznosu ili kao postotak porezne, carinske, financijske ili koncesijske obveze koja je trebala biti plaćena, ili kao postotak ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u iznosu većem od 200.000 konvertibilnih maraka.

Kada je riječ o prometnim prekršajima, kao sankciju okrivljenom može biti izrečena zabrana upravljanje motornim vozilom na razdoblje ne kraće od 30 dana, niti duže od jedne godine. Moguće je i određivanje ograničenja, kao što su zabrana upravljanja vozilom tijekom noći, ili preko određene udaljenosti od kuće, ograničenje na vožnju do i s posla, ili ograničenje samo na vožnju vezanu za obavljanje posla...

U dijelu Zakona koji govori o malodobnim osobama, kaže se kako se prema onom koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14, a nije navršio 16 godina života mogu se izreći samo vaspitne mjere, kao što su rad za opće dobro na slobodi, te nalaganje osobnog izvinjenja oštećenom, redovitog pohađanja škole, prihvatanja odgovarajućeg zaposlenja, posjećivanja vaspitne, obrazovne, psihološke i druge vrste savjetovališta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA S UGRAĐENIM AMANDMANIMA

Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog zakona o koncesijama FBiH u koji su ugrađeni amandmani iz javne rasprave. Naime, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, u suradnji s nadležnim odborima Parlamenta FBiH, o Nacrtu ovog dokumenta održalo osam javnih rasprava u većim regionalnim centrima na području Federacije.

Cilj ovog zakonskog projekta jačanje gospodarskog razvoja Federacije, stvaranje učinkovitog pravnog okvira za promoviranje i olakšavanje provedbe i razvitak koncesijskih projekata, te unaprjeđenje transparentnosti procesa dodjeljivanja koncesija.

Prijedlog zakona je utvrđen nakon što je Zakon se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje gospodarskih djelatnosti i usluga, te izvođenje radova u oblastima javnih cesta, luka, zračnih luka, željeznica, korištenja voda i javnog vodnog dobra, komunalne djelatnosti, održavanja zaštitnih vodnih objekata ili riječnih korita, hidroakumulacija, pitkih, ljekovitih, termalnih, termomineralnih i mineralnih voda, hidromelioracijskih sustava, energetskih objekata, mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalne energije, građevinskog zemljišta, lovišta, ribolovnih voda, cjevovoda i terminala za skladištenje i transport tekućina i plinova, poljoprivrednog zemljišta, kulturnih dobara, djelatnosti upravljanja otpadom, neškodljivog uklanjanja organskog otpada, skijaških centara i žičara, riječnog prijevoza, sporta i turizma.

Koncesija se može dati i za druge oblasti i djelatnosti.

Prijedlogom zakona o koncesijama FBiH propisana je inicijativa javnog i privatnog sektora, tako da identifikaciju potencijalnih koncesionih projekata obavljaju nadležna tijela javnog sektora, ali i fizičke i pravne osobe putem samoinicijativne ponude. Ovim rješenjem su u potpunosti ispoštovani zahtjevi iz javnih rasprava održanih o ovom zakonskom projektu.

Koncedenti (vlade FBiH i kantona, te općinska vijeća) svojim odlukama započinju proces izbora) i konačnog odabira najboljeg ponuđača.

USVOJEN PROGRAM POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom “Od našeg polja do našeg stola”.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 78.294.000 doznačiti korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna FBiH za 2012. godinu, Zakonu o novčanoj podpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonu o poljoprivredi.

Namjensku kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacija Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih i Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija, u cilju namjenskog utroška sredstava.

Osim namjenske kontrole u tijekom proizvodnje, kontrolu nad realizacijom ostalih dijelova utvrđenih ovim Programom vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija.

O utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će podnositi tromjesečno izvješće Federalnom ministarstvu financija.

UGOVOR O SARADNJI VLADE FBiH I MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE

Vlada FBiH prihvatila je danas tekst Ugovora o saradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, kojim se specificiraju oblasti podrške i pomoći koju će ova finansijska institucija pružiti Vladi FBiH.

Kako je intenziviranje privrednog razvoja, povećanje investicija, direktnih stranih ulaganja i izvoza, te jačanje konkurentnosti strateški prioriteti Vlade Federacije BiH u ovom mandatu, buduća saradnja će biti usmjerena na institucionalizaciju i unaprjeđenje okvira za kontrolu kvaliteta regulative u Federaciji BiH, kao i na unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti poljoprivrednog.

IFC je u decembru 2011. godine pokrenula trogodišnji Program poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su planirane aktivnosti na svim nivoima vlasti. Program je, između ostalog, pokrenut i na osnovu opredjeljnja Vlade FBiH, iskazanog u Pismu interesa u julu 2011. godine, gdje se naglašava zainteresiranost za zajedničkim radom na pitanjim rasterećenja privrede, smanjenja stope sive ekonomije, te zaustavljanju negativnih trendova. Pored toga, Vlada i IFC su objavljivanjem Elektronskog registra administrativnih postupaka u Federaciji BiH, u novembru 2011. godine, uspješno okončali trogodišnju saradnju na implementaciji Projekta regulatorne reforme.

Tom prilikom su premijer Federacije BiH i regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan izrazili obostrani interes i dogovorili nastavak saradnje i zalaganja na unaprjeđenju i pojednostavljenju poslovnog okruženja u Federaciji BiH.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA GRADNJU TRI ELEKTROENERGETSKA OBJEKTA

Današnjom Odlukom, Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH. Riječ je o bloku 7 TE “Tuzla”, snage 450 MW, HE “Ustikolina” od 64 MW, te HE “Vranduk” od 19,63 MW. Kao korisnik eksproprijacije nekretnina za izgradnju ovih elektroenergetskih objekata određena je Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, koja je, uz Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, zadužena za realizaciju Odluke.

Sredstva za izgradnju novih elektroenergetskih kapaciteta bit će obezbijeđena iz Plana poslovanja Elektroprivreda BiH za period od 2012. do 2014.godine.

Utvrđivanje javnog interesa za izgradnju ovih objekta je materijalno-pravna pretpostavka kojom se nadležnom organu omogućava vođenje postupka i donošenje rješenja o eksproprijaciji.

O ODNOSU KAPITALA U MOSTARSKOM “ALUMINIJU”

Vlada FBiH razmatrala je danas Izvješće Radne skupine za analizu relevantne dokumentacije u svezi upisa dionica i dioničara “Aluminija” d.d. Mostar kod Registra vrjednosnih papira FBiH. Zadatak ove radne skupine, koju je Vlada imenovala 13.10.2011. godine, bio je analiza cjelokupne dokumentacije o ovom slučaju, odnosno važeće strukture kapitala kod emitenta.

Nakon današnje rasprave je zaključeno da će, prije izjašnjenja o Izvješću Radne skupine i ponuđenim prijedlozima, premijer FBiH i federalni ministar energije, rudarstva i industrije će još jednom razgovarati sa zainteresiranim stranama.

USVOJENO IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA

Na današnjoj sjednici Federalne vlade usvojeno je Izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcijskog plana za realizaciju projekta “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine. Vlada je, tim povodom, zadužila sve nositelje aktivnosti, definirane Akcijskim planom za realizaciju projekta da neizostavno sudjeluju i pravodobno izvješćuju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima iz ovog plana. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je da pratiti, analizirati i jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvjećivati Vladu o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana. Izvješće o provedbi Akcijskog plana bit će objavljeno na internetskim stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

ZAŠTITA STAROG GRADA VRANDUK

Nakon što je danas primila k znanju Informaciju na aktivnostima na pripremi izgradnje HE “Vranduk”, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo kulture i športa/sporta - Zavod za zaštitu spomenika FBiH da, u okviru svojih nadležnosti, u upravnom postupku utvrdi uvjete, mjere zaštite, unaprjeđenja i prezentacije spomeničke cjeline, te predloži elemente projektnog zadatka za izradu stručnog elaborata i financijskih obveza. Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je, na temelju stručnog mišljenja i uvjeta Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, te druge zakonom utvrđene nužne dokumentacije, izdati urbanističku suglasnost i druge akte u upravnom postupku za izgradnju HE “Vranduk”. Elektroprivredu BiH je Vlada obezala na poštivanje svih uvjeta i mjera definiranih u okviru Predhodne vodne saglasnosti, Vodne saglasnosti, Okolinske dozvole, Saglasnosti i Elaborata o zaštiti nacionalnog spomenika graditeljske cjeline Stari grad Vranduk, Urbanističke suglasnosti i drugih akata upravnog postupka prije i u toku provedbe projekta.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o realizaciji ovih donesenih zaključaka informirati Vladu u razdoblju od 60 dana.

O INTERESU ITALIJANSKIH INVESTITORA ZA ENERGETSKI SEKTOR U BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o iskazanom interesu Republike Italije i italijanskih kompanija da aktivno učeestvuju u pripremi i realizaciji regionalnih projekata koji bi se implementirali u zemljama jugoistočne Evrope, a posebno ulaganja u elektroenergetski sektor u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
U tom smislu, Vlada FBiH je, uzimajući u obzir kompleksnost državnog uređenja u Bosni i Herecegovini, usvojila zaključak kojim se predlaže da se realizacija zajedničkih projekata izvrši na međuentitetskim i međudržavnim slivovima, odnosno vodotokovima. Realizacija projekata bi se trebala vršiti isključivo na način da se formira zajednička kompanija od strane entitetskih vlada, na državnom nivou, koja bi zatim uspostavila strateško partnerstvo sa italijanskim partnerom. Nadalje, aktivnosti na izradi prijedloga sporazuma i ostale prateće aktivnosti, kao što su pitanja vezana za dodjelu koncesije ili prava građenja treba da vodi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uz direktno učešće nadležnih entitetskih ministarstava. U tom smislu, sporazumi potpisani između vlada Republike Srbije i Republike Italije ne mogu biti dio eventualnog budućeg sporazuma o saradnji izmedu BiH i Italije jer se radi o odnosima druge dvije države.
Zaključeno je i da, prije izrade prijedloga sporazuma sa italijanskom stranom, dvije entitetske vlade trebaju dogovoriti stavove po pitanju izgradnje, upravljanja, kao i vlasništva nad energetskim objektima nakon isteka eventualne koncesije.

O STANJU INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE

U industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH, kako se navodi u Informaciji prezentiranoj Vladi FBiH, trenutačno ima oko 25.000 uposlenih, od kojih je više od 80 žena. Proizvodnja je, prvenstveno, namijenjena izvozu, gdje se plasira više od 90 posto proizvoda. Pri tome su dominantni takozvani “lohn” poslovi, koji podrazumijevaju prodaju usluga (rad i energija), tako da klasičnog izvoza gotovo i nema.

Gospodarska društva iz ove industrijske grane susreću se s nizom problema, kao što su visoke stope za doprinose na plaće, nepotrebno osiguravanje bankovnih garancija za privremeni uvoz radi izvoza uz plaćanje provizija inozemnim bankama, više carinske stope u odnosu na zemlje Europske unije na materijale iz zemalja izvan EU, neuvezan staž radnicima u društvima koja nisu završila tranziciju, nepostojanje stimulacije za izvoz, te osiguranje kadrova u struci.

Stoga je danas predloženo da za ovu, kao i za ostale niskoakumulativne industrijske grane, bude definiran poticaj kako bi poslodavci imali pravo i mogućnost obračuna i isplate plaće u iznosima koji su primjereni poslovima i odgovornostima pojedinaca, uz obračun minulog staža. Također, da bude omogućena isplata plaća sukladno vremenu provedenom na radu i ostvarenim rezultatima za svakog pojedinca po satnici 2,05 konvertibilnih maraka (najniža neto osnovica) do razine 80 posto prosječne plaće u FBiH, a za sve isplate iznad tog iznosa da se obračunavaju doprinosi na isplaćeni iznos i u punom procentu.

Ovakav prijedlog ne ide nikome na teret, jer svi dobijaju, uz zadržavanje postojeće razine isplata. Državi bi bili uplaćivani doprinosi na sadašnjoj razini, a radnicima bi bili korektno prikazani obračuni plaća uz iskazivanje ostvarenih rezultata rada.

Vlada Federacije BiH zadužila je danas Federalno ministarstvo financija da analizira predložene mjere poticaja ovoj industrijskoj grani i da joj, u roku od 15 dana, predoči analizu. Ovo ministarstvo dužno je sačiniti prijedlog akata koje je nužno uskladiti s predloženim mjerama poticaja, a u cilju njihove provodivosti.

O INOZEMNIM PREDSTAVNIŠTVIMA U FBiH

Kako se navodi u Informaciji Federalnog ministarstva trgovine, sačinjenoj na temelju pokazatelja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u Federaciji BiH je, sa stanjem na dan 17.4.2012. godine, bilo registrirano 356 predstavništava inozemnih osoba.

Najveći broj ih je u Sarajevskom (263) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (40). U Bosansko-podrinjskom kantonu nije registrirano niti jedno predstavnistvo.

Najveći broj predstavništava (103) otvoren je iz Hrvatske, zatim Slovenije (43) SAD (35), Srbije (24), Njemačke (21) i Austrije (19). Ukupan je 39 zemalja otvorilo predstavništva u Federaciji BiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim je Nermina Hadžića imenovala za predsjednika, a Milenka Pehara i Zlatka Vučinu za članove Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Za članove Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje danas su ispred Vlade FBiH nominirani Mustafa Hujdurović, Aida Pilav, Silvana Marić, Žarko Karačić i Murat Baručija.

Danas je Vlada FBiH imenovala upravne odbore vodoprivrednih agencija. Upravni odbor Agencije za vodno područje rijeke Save - Sarajevo čine Slavko Stjepić (predsjednik), Dževad Škamo, Edvin Šarić, Matija Ćurković i Vesna Cvjetinović (članovi).

U Upravni odbor Agencije za vodno područje Jadranskog mora - Mostar imenovani su Sabit Begić (za predsjednika), Jelena Trutina, Mira Ćorić, Mirko Šarac i Zejnil Durmo (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u14.20 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE