48. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.05.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJAMA I UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

Razlog za izmjene i dopune je taj što su, kroz dosadašnju primjenu Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, uočeni određeni nedostaci. Naime, pojedina zakonska rješenja otežavaju i stvaraju probleme u njegovoj provedbi.

Taj problem naročito se odnosi na obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, pri čemu u pojedinim kantonima inspekcijski nadzor nad radom agencija i pravnih osoba koja imaju organiziranu unutrašnju službu zaštite obavljaju policijski službenici ili komisije koje imenuje kantonalni ministar.

Također, određena pravna rješenja u Zakonu o agencijama i unutrašnjim poslovima za zaštitu ljudi i imovine su prevaziđena, te ih je potrebno uskladiti sa važećom dinamikom razvoja zaštitarske djelatnosti. Naprimjer, to se odnosi na ovlaštenja u primjeni mjera zaštite u toku obavljanja ovih poslova. Bilo je potrebno karoz izmjene i dopune urediti pravni osnov kantonima, odnosno općinama i gradovima da utvrde subjekte koji su obavezni osnovati zaštitu svojih ljudi i imovine.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI
BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM

Vlada Federacije BiH utvrdila je i Federalnom parlamentu uputila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Donođenje ovog zakona predviđeno je Programom rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2012. godinu, a taj zadatak proizlazi i iz Strategije za unaprjeđenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji BiH 2010.-2019., usvojene na 157. sjednici Vlade Federacije BiH. Zakon je jedan od prioriteta dijela Strategije koji se odnosi na planiranje obitelji, uključujući i usluge u slučaju neplodnosti. Zasnivanje obitelji zagarantirano je kao jedno od temeljnih ljudskih prava, te i Ustav FBiH sadrži odredbe koje se odnose na ovo pravo.

Cilj ovog zakona je omogućiti ostvarivanje potomstva i planiranja obitelji za one bračne parove s bračnim sterilitetom postupcima medicinski potpomognute oplodnje, odnosno omogućiti im ostvarivanje njihovog temeljnog ljudskog prava garantiranog kako međunarodnim, tako i domaćim dokumentima, uz osiguranje kvalitete i sigurnosti. U izradi Zakona korišteni su međunarodni pravni izvori, a za komparaciju i zakoni zemalja u okruženju.

U Federalnom ministarstvu zdravstva bit će osnovano Povjerenstvo za primjenu postupaka medicinski potpomognute oplodnje (MPO), kao stručno savjetodavno tijelo, čiji je zadatak da, uz ostalo, daje mišljenje o ispunjenosti, odnosno prestanku ispunjenosti uvjeta zdravstvenih ustanova za primjenu ovog postupaka.

Pravo na liječenje primjenom MPO imaju muškarac i žena koji u vrijeme primjene ovog postupaka žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i koji, obzirom na iskustva medicinske znanosti i već poduzete načine liječenja, ne mogu očekivati kako će doći do trudnoće prirodnim putem i da im nije moguće pomoći drugim postupcima liječenja neplodnosti. Na ovo liječenje pravo imaju bračni ili vanbračni partneri koji su punoljetne, poslovno sposobne i osobe u starosnoj dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, vaspitanje i osposobljavanje djeteta za samostalan život i koje su u takvom psihosocijalnom stanju na osnovu kojeg se može očekivati kako će djetetu osigurati uvjete za pravilan i potpun razvoj. Zabranjeno je u postupak liječenja primjenom MPO-e uključiti ženu koja nije u starosnoj dobi primjerenoj za rađanje ili koja, po općem zdravstvenom stanju, nije sposobna rađati.

NIJE PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ZA IZMJENU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Imajući u vidu zakonske, a posebno odredbe Ustava Federacije BiH kojima se utvrđuje nadležnost u oblasti zdravstva, Vlada FBiH prihvatila je mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva da ne treba pristupati izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema Prijedlogu koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Slaviša Šućur.

Prijedlog se odnosio na izmjenu člana 53. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Nakon široke javne rasprave, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

U smislu ovog zakona smatrat će se da postoji nasilje u obitelji, ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje kojim član obitelji nanosi tjelesnu, psihičku ili seksualnu bol ili patnju, kao i prijetnje koje kod drugog člana obitelji izazivaju strah od ovih vrsta nasilja.

Primjenu i provedbu ovog zakona osigurat će općinski sud, policija, organ starateljstva i druge institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, uz obvezu zajedničkog i usuglašenog djelovanja. Zaštitu žrtvava nasilja u obitelji mogu pružiti i nevladine organizacije registrovane za pružanje ovih usluga.

Onima koji počine nasilje u obitelji izriču se zaštitne mjere udaljenja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora i zabrane vraćanja u njih, zabrane približavanja i uznemiravanja i uhođenja žrtvi nasilja, te obvezni psihosocijalni tretman i liječenje od ovisnosti.

OPĆI PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o usvajanju Općeg plana Vlada Federacije BiH za borbu protiv korupcije, kojim se u FBiH uspostavlja osnova za sustavno i sveobuhvatno djelovanje protiv ove disfunkcionalne pojave. Izradi Plana, kao strategijskog okvira, predhodila je metodična analiza o fenomenologiji korupcije i mjerâ na njezinu suzbijanju, te stručna i novisna procjena institucionalnih kapaciteta Vlade i njezinih institucija za učinkovitu prevenciju i suprotstavljanje korupciji.

Plan je izrađen sukladno Uredbi o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada FBiH i federalna ministarstva i uz poštivanje standarda suvremenog strategijskog planiranja, te posebice obveza koje za Federaciju BiH proizlaze iz Strategije borbe protiv korupcije (2009.- 2014.) Bosne i Hercegovine i čl. 22. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Općim planom borbe protiv korupcije uspostavljaju se mehanizmi za sprječavanje korupcije putem izrade i provedbe niza sveobuhvatno razrađenih aktivnosti koje su utemeljene na analizi postojećeg stanja u praksi, čime se, između ostalog, ispunjava jedna od obveza iz Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Ovakvim pristupom će, nakon dužeg kašnjenja u ispunjavanju strategijskih obveza, biti pokrenute značajnije aktivnosti koje, između ostalog, trebaju doprinijeti i boljoj suradnji između institucija vlasti u FBiH i državne Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kako bi se sinergijom javnih politika smanjio prostor za javljanje korupcije.

Opći plan borbe protiv korupcije sastoji se od pet komponenti, koje, između ostalog, zagovaraju i Ujedinjeni narodi. One se tiču normativnog okvira, aktivnosti koje treba implementirati javni sektor, aktivnosti pravosudnih i organa za provedbu zakona, sudjelovanje društva u suprotstavljanju korupciji, te monitoringa nad provedbom Plana.

Iako se neke komponente Plana podudaraju, ovakav je koncept ipak dovoljno precizan za osiguranje smislenog i koherentnog okvira djelovanja. Ukupni cilj Plana je smanjenje korupcije putem kvalitetnijeg normativnog okvira, učinkovitije uprave i osnaživanja civilnog sektora.

Donošenjem Općeg plana borbe protiv korupcije, Vlada Federacije BiH pokazuje odlučnost za nastavak aktivnosti na odgovornijoj i učinkovitijoj vladi i europskim standardima.

SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA O KONCESIJI

Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 1 Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje „Sanska Ilidža” u Sanskom Mostu. Aneksom se vrši usklađivanje Ugovora o koncesiji sa Zakonom o koncesijama pošto je potpisan prije donošenja ovog zakona.

RAZMATRAN PROGRAM POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH je danas razmatrala Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom: „Od našeg polja do našeg stola”, u iznosu od 78.294.000 konvertibilnih maraca.

Konačna Odluka o usvajanju ovog programa trebala bi biti donesena na sljedećoj sjednici Federalne vlade.

POTICAJNA SREDSTVA ZA VETERINARSTVO

Današnjom Odlukom Vlade FBiH usvojen je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom FBiH za 2012. u iznosu od 2.500.000 konvertibilnih maraka. Program će biti realiziran u zavisnosti od ostvarenih budžetskih sredstava. Podsticaji za veterinarstvo obuhvaćaju finansiranje provođenja mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti. Vakcinacija ovaca i koza starosti od tri do šest mjeseci protiv bruceloze provodit će se i ove godine na cijelom području Federacije BiH. U ovoj godini biti će nastavljena dijagnostička pretraga na brucelozu goveda čije se mlijeko plasira u javnu potrošnju.

Bit će nastavljeno i dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu i leukozu goveda, s obzirom na zahtjeve Europske unije da se utvrdi zdravstveni status stada kako bi osigurali uslove za plasman naših proizvoda na strano tržište. Od ostalih zaraznih bolesti bitnih sa ekonomskog, ali i s aspekta zaštite javnog zdravlja u ovoj godini, iz Budžeta će biti finansirane i dijagnosticke pretrage na kravlje ludilo, bjesnilo i salmonelozu.

PRISTUPANJE IZRADI PROGRAMA RURALNOG
RAZVOJA FBiH ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o pristupanju izradi Programa ruralnog razvoja FBiH za period od 2013. do 2020. godine. Ovim dokumentom bit će definirani prioriteti, mjere finansijski plan, odnos javnih i privatnih sredstava po mjerama, institucije i Akcioni plan za realizaciju Programa. Nosilac aktivnosti izrade Programa je, u saradnji s drugim federalnim ministarstvima, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Praćenje izrade Programa pratit će Koordinacioni odbor koji će formirati Federalna vlada.

Izrada Plana bit će finansirana iz sredstava Projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj 2008-2012. Rok za njegovu izradu je devet mjeseci od dana potpisivanja ugovora s najpovojnijim ponuđačem.

O STANJU U „ŠUMAMA HERCEG-BOSNE”

Usvojivši danas Informaciju o provedenim aktivnostima i rješavanju statusa JP „Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar, Vlada FBiH naložila je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, sukladno važećim zakonskim propisima, pokrene proceduru i imenuje Nadzorni odbor ovog javnog poduzeća.

Ovo ministarstvu treba po žurnom postupku, te sukladno važećim zakonskim propisima, pokrenuti proceduru i angažirati neovisnu revizorsku kuću sa zadatkom da analizira poslovanje i izradi revizorsko izvješće za 2010. i 2011. godinu u „Šumama Herceg-Bosne”, te da obveže Skupštinu društva, Nadzorni odbor i Upravu ovog poduzeća da, nakon izrade revizorskog izvješća, sačine prijedlog mjera i predlože rješenje budućeg statusa poduzeća.

U cilju potpune transparentnosti i pomoći predstavnika Sindikata tijekom rješavanja tog statusa, Nadzorni odbor i Uprava društva u postupku pregovora trebaju imati legitimnog predstavnika Sindikata koji će zastupati interese uposlenika ovog poduzeća.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o realizaciji današnjih zaključaka.

ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA PODIĆI NA VIŠU RAZINU

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u FBiH u 2011. godini, istaknuvši kako je zaštita zdravlja bilja neodvojivi segment cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i od interesa je za Federaciju, te mora biti podignuta na višu razinu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da Informaciju proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama kako bi, putem svojih nadležnih tijela uprave i upravnih organizacija, poduzeli mjere iz svoje nadležnosti i osigurali sredstva za implementaciju propisa.

Federalno ministarstvo će pristupiti izradi potrebnog zakonodavstva usuglašenog s državnim Zakonom o zaštiti zdravlja bilja.

Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, putem nadležnih federalnih i kantonalnih inspektorata, osigura implementaciju Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima iz svoje nadležnosti.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar i nadležna kantonalna tijela uprave i upravne organizacije trebaju poduzeti sve mjere u daljoj uspostavi izvještajno-prognozne službe i osigurati sredstava za njeno funkcionisanje.

Ova dva zavoda trebaju dugoročno planirati i osigurati proračunska sredstva za izvršenje poslova iz programâ posebnog nadzora koji su im dati u nadležnost ili su im dodijeljeni javnim ovlastima (npr. program posebnog nadzora karantenskih štetnih organizama na krumpiru).

Dugoročno planiranje odnosi se i na osiguranje sredstva za dodatno upošljavanje i edukaciju kadrova u dijagnostičkim laboratorijama, te ubrzanje aktivnosti na ispunjavanju propisanih uvjeta za dijagnostičke laboratorije, sukladno preporukama stručnjaka.

PODRŽAN PRIJEDLOG AMANDMANA CX NA USTAV FBiH

Vlada FBiH dala je pozitivno mišljenje na Prijedlog amadmana CX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.

Amandmanom se predlaže brisanje odredbi Ustava Federacije BiH koje se odnose na rad i funkcionisanje Institucije Ombudsmena FBiH, što Vlada FBiH smatra opravdanim s obzirom da je provedena aktivnost i okončan proces objedinjavanja entitetskih institucija sa Institucijom Ombudsmena BiH.

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2014. GODINE

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija FBiH za razdoblje od 2012. do 2014. godine (PIP 2012-2014), te zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj document, s konačnom listom prioritetnih programa i projekata, dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini Bosne i Hercegovine.

Federalna ministarstva dužna su provesti projekte iz svojih nadležnosti, te usuglasiti pravilnike o unutarnjoj organizaciji tako što će jedinice koje implementiraju projekte biti uključene u organizacionu strukturu ministarstva.

Federalnim i kantonalnim ministarstvima će PIP 2012-2014 služiti kao osnov za mobilizaciju vanjskih kredita i donacija. Prije apliciranja za sredstva nužna za nove projekte, kantonalna ministarstva trebaju osigurati predhodnu suglasnost kantonalne vlade, vodeći računa o okviru za zaduživanje kantona.

Vlada FBiH zadužila je Federalni zavod za programiranje razvoja da analizira svoje kapacitete i resurse u cilju njegovog funkcionalnog uključivanja u izradu budućih programa javnih investicija FBiH i o rezultatima obavijesti Vladu i Federalno ministarstvo financija. Ovo ministarstvo će, nakon toga, prirediti i Vladi na usvajanje dostaviti izmjenu uredbe koja se odnosi na uspostavu koordinacijskog mehanizma za upravljanje sredstava za razvoj u Federaciji BiH.

U razdoblju od 2012. do 2014. planirana je realizacija 2.691,98 milijuna KM, od čega 2.044,68 milijuna KM (76,00 posto) iz inozemnih izvora.

Najznačajniji projekti iz sektora prometa su izgradnja autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar u vrijednosti od 637 milijuna KM i regionalni projekt obnove željeznica, čija vrijednost iznosi 183.06 milijuna KM

U sektoru energetike najznačajniji su izgradnja bloka 8-300 MW TE Kakanj, u vrijednosti 1.036,49 milijuna KM, kao i projekat „Vjetroelektrane Mesihovine Tomislavgrad”, čija vrijednost iznosi 152,6 milijuna KM.

U sektoru administracije najveću vrijednost ima projekat podrške razvoju lokalnih zajednica, ukupne vrijednosti 65,52 milijuna KM.

Najveći projekat iz sektora vodoprivrede je „EIB - Sakupljanje i tretman otpadnih voda u FBiH”, ukupne vrijednosti 34,23 milijuna KM.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Federacije BiH je, za prva tri mjeseca 2012. godine, ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja od 397,6 milijuna konvertibilnih maraka. To je 46,7 posto, odnosno 126,2 milijuna KM više u istom prošlogodišnjem razdoblju, na što su utjecale uplate od Razvojne banke FBiH po osnovu povrata od plasiranih sredstava danih u komision u iznosu od 16,2 milijuna KM i od BH Telecoma u iznosu od 18 milijuna KM po osnovu dividende, te 15 milijuna KM po osnovu poreza do dobit. U ovo je uvršten i prijenos sredstvava od 39 milijuna KM po osnovu GSM licence, kao i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 44 milijuna KM. Na ime prihoda od poreza ostvareno je 246,8 milijuna KM, što je 19,9 posto planiranog za 2012. godinu. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, bilježe porast od 6,1 milijuna KM, odnosno za 2,5 posto.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci su u prvom kvartalu 2012. godine iznosili 374,7 milijuna KM, što je 19,5 posto planiranog. Rashodi i izdatci na gotovinskoj osnovi iznose 288,7 milijuna KM, odnosno 77 posto ukupno obračunatih, što ukazuje na nisku razinu likvidnosti. To je posljedica izmirenja prenesenih obveza iz 2011. godine u iznosu od 119,5 milijuna KM.

Na ime transfera za MIO isplaćeno je 52,9 milijuna KM, za invalidnine 79,5 milijuna KM, za neratne invalidnine 32,8 milijuna KM, za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 2,3 milijuna KM, za civilne žrtve rata 5,7 milijuna KM, te za deminere (TUN) timovi 1,6 milijuna KM.

Otplata duga iznosila je 16,3 milijuna KM, što je u odnosu na Proračunom planirana sredstva 23,4 posto.

Informacija o tromjesečnom izvršenju Proračuna bit će upućena Parlamentu FBiH.

UČINCI UVOĐENJA FISKALNIH KASA

Odbor Porezne uprave Federacije BiH za primjenu Zakona o fiskalnim sustavima dostavio je, za današnju sjednicu Vlade FBiH, Informaciju u svezi primjene Zakona o fiskalnim sustavima, te učincima primjene fiskalnih kasa sa stanovišta evidentiranja prometa.

Porezna uprava je s 3.4.2012. godine dobila ukupno 59.769 zahtjeva za fiskalne sustave, te obradila 57.410.

Dinamika primjene Zakona o fiskalnim sustavima bila je podložna stalnim promjenama i pomjeranjima rokova za fiskalizaciju određenih skupina obveznika, pa tako i krajnji rok (15.7.20ll. godine) nije bio ispoštovan, jer je data preporuka Poreznoj upravi do odgodi kontrolu do 31.10.2011. godine, što su obveznici fiskalizacije prihvatili kao krajnji rok. Proces fiskalizacije jos nije okončan, broj fiskaliziranih uređaja konstantno raste, te se trenutno učinci ne mogu pouzdano izmjeriti.

Na temelju činjenica do kojih se došlo obavljanjem inspekcijskih nadzora konstatirano je kako primjena fiskalnih uređaja dosad nije dala očekivane učinke sa stanovišta evidentiranja ostvarenog prometa. Naime, porezni obveznici koji su evidentirali svaki pojedinačno ostvareni promet na starim registar kasama, to čine i putem fiskalnih uređaja. Prema zapažanjima s terena, ostaju i dalje rizične skupine poreznih obveznika koji ne evidentiraju većinu ostvarenog prometa putem fiskalnih uređaja, a posebno obveznici u trgovini na malo, ugostiteljstvu, uslugama i obrtništvu. Do 30.3.2012. godine je redovitom kontrolom obuhvaćeno 3.590 obveznika fiskalizacije, izdato je 998 prekršajnih naloga (871 zbog neposjedovanja fiskalnog sustava i 127 zbog neevidentiranja ili nepravilnog evidentiranja ostvarenog prometa). Ukupna visina izrečenih novčanih kazni je 1.875.490 konvertibilnih maraka.

Od 12.11.2011. do 25.3.2012. godine bile su 1.144 izvanredne kontrole, u kojima su izdana 682 prekršajna naloga, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.197.320 KM, te izdato 79 rješenja o obustavi poslovne aktivnosti i 285 o otklanjanju nepravilnosti.

PLAN I PROGRAM JP CESTE FEDERACIJE BiH ZA 2012. GODINU

Vlada Federacije BiH dala je danas suglasnost na Plan i program JP Ceste Federacije BiH za 2012. godinu. Ovim dokumentom ukupni i prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 161.328.700 konvertibilnih maraka. Na prihodovnoj strani, najveću stavku od 64.000.000 KM čine javni prihodi, a slijede, s 55.519.700 KM, kreditna sredstva iz međunarodnih izvora.

U investicije se planira uložiti 103,16 miliona KM, što je 117 posto ili 55,67 miliona KM više u odnosu na sredstva iz prošlogodišnjeg rebalansiranog plana.  Prioritet investiranja je dat završetku radova projekta rehabilitacija cesta, gdje se planira investirati 58,44 miliona KM.

U projekte JP Ceste FBiH planira se uložiti 15,27 miliona KM, a obuhvataju eksproprijaciju, izradu i okončanje projektne dokumentacije za nastala i potencijalna klizišta, škarpe, zasjeke i kosine, zatim sanaciju i rekonstrukciju objekata na magistralnim cestama. Za projekte koji se financiraju iz osiguranih namjenskih sredstava Proračuna FBiH i GSM licence planirana je realizacija u iznosu od 29 miliona KM.

Ceste Federacije su već sačinile Plan zimske službe održavanja magistralnih cesta za zimu 2011./12.godina. Planom je predviđeno održavanje 1.363,852 kilometara cesta prvog, 598,166 km drugog prioriteta i 13 km cesta trećeg prioriteta.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji Plana i programa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu.

SREDSTVA ZA POVRATAK U SREBRENICU

Vlada FBiH usvojila je danas Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnog transfera „Podrška implementaciji i održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica” utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu.

Svrha Programa vrijednosti 1.483.207 KM je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz „Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2012. godinu”, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama sa područja regije Srebrenica kroz obezbjeđenje uslova za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja obnovom, kao i izgradnjom infrastrukture i stvaranjem uslova za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu, a sve u cilju njihove ekonomske samoodrživosti.

SREDSTVA ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE DROGA

Vlada FBiH usvojila je danas Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama” za potrebe prevencije zloupotrebe opojnih droga, u iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Raspodjela ovih sredstava realizirat će se na osnovu Javnog konkursa, a prema općim i posebnim kriterijima utvrđenim u ovoj odluci. U njenom obrazloženju navodi se da je, u skladu s Državnom strategijom nadzora nad opojnim drogama, sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2009. do 2013. godine, kao i Akcionim planom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u FBiH, predviđena podrška neprofitnim organizacijama u cilju prevencije bolesti ovisnosti i sprječavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Federalni ministar zdravstva će, nakon objavljivanja ove odluke u dnevnim listovima i web stranici Ministarstva, imenovati posebnu komisiju. Njen zadatak će biti da ocijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava, da izvrši bodovanje pristiglih zahtjeva, te da federalnom ministru zdravstva dostavi prijedlog raspodjele sredstava, na osnovu čega će on donijeti konačnu odluku.

USUGLASITI POSLOVANJE I UPRAVLJANJE SA ZAKONSKIM ODREDBAMA

Federalna vlada donijela je danas zaključak koji se odnosi na uređivanje statusa pojedinih pravnih osoba sukladno zakonima i drugim propisima.

Naime, zadužila je nadležna federalna ministarstva da, u roku od 30 dana, pripreme prijedlog mjera i aktivnosti u cilju usuglašavanja pitanja organizacije, poslovanja i upravljanja pravnih osoba utemeljenih federalnim zakonima, odnosno gospodarskim društvima, u kojima ovlasti po osnovi sudjelovanja državnog kapitala obnašaju tijela Federacije BiH, sa Zakonom o gospodarskim društvima, Zakonom o javnim poduzećima i drugim zakonima.

FINANSIJSKE ODLUKE

Federalnom ministarstvu kulture i sporta na današnjoj sjednici Vlade FBiH odobreno je izdvajanje 118.200 KM na ime finansijske podrške izgradnji Župne crkve svetog Ignacija na Grbavici u Sarajevu.

S budžetske pozicije „Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” danas je odobreno izdvajanje 72.000 KM za sufinansiranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti” za II kvartal 2012. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Harisa Abaspahića i Gorana Miraščića Vlada FBiH nominirala je danas za članove Upravnog odbora izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine, koje imenuje Vijeće ministara BiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.40 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE