48. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.05.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 47. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.04.2012. godine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine
 3. Prednacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom 4.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnio Slaviša Šućur, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici
 5. Prijedlog Općeg plana borbe protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 1. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje „Sanska Ilidža“ u Sanskom mostu
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „ Od našeg polja do našeg stola“
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godine
 10. Informacija o provedenim aktivnostima i rješavanju statusa JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
 11. Informacija o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključaka
 12. Prijedlog mišljenja na prijedlog Amandmana CX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“ za II kvartal 2012. godine
 16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 17. Izvještaj o radu Komisije za revolving sredstva po projektima Lokalne incijative (LIP) i Lokalni razvoj (LPD) za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 18. Informacija o pokretanju postupka utvrđivanja vlasništva i drugih prava nad dionicama Jubmes banke Beograd, sa Prijedlogom zaključaka
 19. Informacija o implementaciji Zakona o fiskalnim sistemima, sa Prijedlogom zaključka
 20. Informacija o isplaćenim jubilarnim nagradama u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključka
 21. Plan i program JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
 22. Izvještaj o realizaciji Plana i programa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine, sa Prijedlogom odluke
 23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 24. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za prevenciju zloupotrebe opojnih droga“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 25. Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini
  1. Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini 
  2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini 
  3. Izvještaj o radu direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine 
  5. Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2011. godine 
  6. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 
  7. Program rada Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 
  8. Prijedlog odluke o prihavatanju Izvještaja o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini 
 1. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava preostalih nakon realizacije projekta „Rekonstrukcija Gimnazije Mostar“ F/P 1523 Federanom ministarstvu obrazovanja i nauke
 2. Izvještaji
  1. Izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
  2. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godinu
   1. Prijedlog zaključka 
   2. Nacrt odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu 
 1. Izvještaji o planu i programu otklanjanja nedostataka utvrđenih revizijom za 2009. i 2010. godinu
 2. Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period februar-mart 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Prijedlog rješenja o nominiranju kandidata za članove Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog zaključka o formi akata koji se dostavljaju na razmatranje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Informacija o realizaciji zaključka sa 37. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.02.2012. godine u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 2/3 dijela poslovne zgrade „Soda-So“ Tuzla
 6. Prijedlog zaključka u vezi uređivanja statusa pojedinih pravnih osoba u skladu sa zakonom i drugim propisima
 7. Zahtjev za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora, sa Prijedlogom odluke o izdvajanju javnih sredstava po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga na poseban namjenski transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa Trezora
 8. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1376/2011 od 9.11.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o toku realizacije Zaključka V. broj: 589/2011 od 25.05.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o ponudi zakupa poslovnog prostora u Mostaru
 11. Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta
 12. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
   1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-338/2012-A.N od 28.03.2012. godine 
  2. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine 
   1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-356/2012- ES od 30.03.2012. godine 
   2. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-376/2012- N.S od 10.04.2012. godine 
   3. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-383/2012- A.N od 09.04.2012. godine 
 1. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika na neodređeno vrijeme, sa Prijedlogom zaključka
 2. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ putničkog automobila za potrebe Arhiva Federacije
 3. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 663/2012 od 30.04.2012. godine
 4. Prijedlog odluke o odobravanju pozajmice Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE