47. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.04.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FBiH

Novi federalni zakon o nasljeđivanju koji je, na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, utvrđen u formi Nacrta, rezultat je potrebe da se i ova oblast uredi u skladu sa promjenama društveno-ekonomskog uređenja, jer je u primjeni Zakon o nasljeđivanju SRBiH iz 1973. godine, u velikoj mjeri oslonjen na raniji savezni Zakon iz 1955. godine. Potrebno je, također, i da se odredbe ovog zakona usaglase s organizacijom i nadležnostima organa pravosuđa i drugih organa osnovanih u Federaciji BiH, kao i sa preporukama Evropske komisije iz strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa, da se, prijenosom na notare, pravosuđe rastereti vanparničnih ostavinskih predmeta.

Istovremeno je izvršeno i usklađivanje sa rješenjima usvojenim u Republici Srpskoj radi osiguranja jednakosti građana BiH na cijeloj njenoj teritoriji, a harmonizacijom nasljednopravnih odnosa sa zemljama regiona, na tragu je postupanja po pozitivnim evropskim standardima u ovoj oblasti.

Predloženi zakonski tekst ne predstavlja, stoga, radikalnu izmjenu postojećih nasljednopravnih normi, već prije svega usklađivanje sa ustavnim reformama i provedenim procesom pretvorbe, kao i izmjenama drugih propisa (Porodični zakon i drugi propisi). Uglavnom je zadržana sistematika i struktura postojećeg zakona, uz pojedine izmjene i neophodna usklađivanja. Bitno je da su Nacrtom ovog zakona istovremeno regulisani materijalno nasljedno pravo i ostavinski postupak, za razliku od dosadašnjeg propisivanja u dva zasebna zakona.

Novopredložena rješenja imaju za cilj, prije svega, obezbijediti potreban nivo zaštite privatnog vlasništva, garanciju tog prava i slobodu raspolaganja testamentarnim i ugovornim putem (npr. uvođenjem instituta ugovora o nasljeđivanju, proširenjem kruga zakonskih nasljednika, kako bi se izbjeglo da zaostavština lako bude bez nasljednika te tako postane državno vlasništvo, ukidanjem ograničenja kod nasljeđivanja autorskih prava itd.).

Uvažavajući princip jednakosti između bračne i vanbračne zajednice ustanovljen Porodičnim zakonom, Nacrtom zakona o nasljeđivanju vanbračni drug je uvršten u krug zakonskih nasljednika. Novinu predstavljaju i odredbe kojima se regulira ugovor o nasljeđivanju, te odredbe koje reguliraju registar testamenata.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava, koji je Federalna vlada danas utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru, izraz je potrebe izmjene i dopune postojećih rješenja iz 2005. godine, a u cilju poboljšanja zašite interesa malih dioničara kod preuzimanja dioničkih društava i usklađivanja sa odgovarajućom direktivom Evropske unije radi osiguranja pravne sigurnosti kod preuzimanja ovih društava.

Novina je to što se prvi put kod nas definira i multilateralna trgovinska platforma, koja je zapravo preuzeta iz direktive EU. Predviđena su tri načina preuzimanja: putem Registra vrijednosnih papira, putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta i putem ovlaštenog učesnika za brokerske poslove. Do prijema BiH u EU preuzimanje će se vršiti putem berze i ovlaštenog učesnika, a nakon toga isključivo putem Registra vrijednosnih papira.

Ukupno šest načela na kojima se zasnivaju zakonska rješenja odnose se na jednak položaj dioničara u postupku preuzimanja, zabranu stvaranja poremećaja na tržištu, obavezu osiguranja sredstava za preuzimanje itd.

Posebnim poglavljem regulira se zajedničko djelovanje, kao vrlo bitan institut u preuzimanju dioničkih društava, dok je najobimnijim zakonskim poglavljem propisan sam postupak preuzimanja, posebno utvrđivanje broja i postotka glasova, kao i vrijeme sticanja dionica.

Obaveza preuzimanja nastaje kada se stekne više od 25 posto dionica s pravom glasa, a određen je i dodatni prag (sticanje više od 10 posto dionica) i konačni prag (75 posto dionica s pravom glasa).

Kao način plaćanja predviđeni su novac (novčana naknada), zamjenske dionice (zamjenska naknada) i srazmjeran dio novca i zamjenskih dionica u kojem slučaju ponudilac omjer novca i zamjenskih dionica može slobodno odrediti (kombinirana naknada).

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA U FBiH

Polazeći od potrebe da se uloga privrednih komora uredi primjereno savremenim uslovima uređenja privrednog sistema, sukladno zemljama okruženja i većini zemalja Evropske unije, Vlada FBiH je danas utvrdila Nacrt novog zakona o privrednim komorama u FBiH, koji se temelji na kvalitetnijim odnosima s organima vlasti i uprave Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za privredne subjekte, bolje promocije izvoza, adekvatnije pomoći na projektima, bolje zaštite domaće proizvodnje i smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj razmjeni. U njegovoj pripremi sudjelovali su predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Privredna komora FBiH, a urađen je u skladu sa Uredbom o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada FBiH i federalna ministarstva, odnosno prema metodologiji UNDP-ja.

Propisano je da se članstvo privrednih subjekata u komorama stiče upisom u sudski i druge registre, čime bi komore bile legitiman zastupnik privrede u cjelini, što je praksa u većini zemalja Evropske Unije, kao i zemljama u okruženju s kojima Federacija i BiH imaju najveću spoljnotrgovinsku razmjenu.

Privredne komore u Federaciji BiH su samostalne, nezavisne i neprofitne stručno-poslovne organizacije pravnih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Federacije BiH.

Organizacija rada Privredne komore FBiH odvija se u obliku jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora kantona i preko udruženja koja se organizuju za pojedine oblasti privrede, te mogućnost da Komora može na svom području osnovati organizacione jedinice (urede, centre i drugo).

Sredstva za rad Komore osiguravaju se iz: članarine, kotizacije kolektivnih članova, naknada za obavljanje javnih ovlaštenja, prihoda od naknada za usluge i drugih izvora.

Kriteriji za plaćanje članarine, koju članice plaćaju privrednim komorama, utvrdiće se Statutom Komore, s tim što je Nacrtom zakona precizirano da ona u ukupnoj masi iznosi do tri promila na osnovicu bruto plate iz prethodne godine za članice Komore. Skupština Komore, uz saglasnost Vlade FBiH, donosi Odluku o osnovici, stopi, načinu obračuna i plaćanja članarine.

PRIJEDLOG UREDBE O NOMOTEHNIČKIM PRAVILIMA
ZA IZRADU ZAKONA I DRUGIH PROPISA FBiH

Danas je na sjednici Federalne vlade predložena Uredba kao prvi akt kojom se u Federaciji BiH uređuju nomotehnička pravila koja služe za izradu federalnih zakona i drugih federalnih propisa, jer su do sada korištena Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH donesena od strane domova Parlamentarne skupštine BiH.

Tekst uredbe izradio je Ekonomski fakultet u Sarajevu, u sklopu aktivnosti Akcionog plana 1. Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, a na osnovu projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akta u Bosni i Hercegovini”.

Ovom uredbom, koju Vlada FBiH donosi uz saglasnost oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine treba osigurati jednoobraznost pri izradi propisa koje donosi Parlament Federacije, odnosno propisa koje donosi Vlada Federacije, uz istovremeno uvažavanje određenih specifičnosti, kao i osigurati temeljnu harmonizaciju sa pravilima u Republici Srpskoj i institucijama Bosne i Hercegovine.

Njome je predviđen unificirani sadržaj i struktura koju mora da ima propis, te uređen postupak izrade propisa (ovlaštenje za pripremu propisa, sastav tima za izradu propisa, priprema teza, odobrenje teza, priprema prednacrta, proces konsultacija, pripreme nacrta i odobrenje nacrta). Također su predviđene obaveze usklađivanja propisa FBiH s propisima EU, te izrade instrumenata za usklađivanje nacionalnog sa zakonodavstvom EU.

Uredba će biti upućena na saglasnost u oba doma Federalnog parlamenta.

AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA

Na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada FBiH danas je utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH.

Jednim od amandmana se precizira kako se detektivski poslovi obavljaju kao samostalna djelatnost koja se upisuje u sudski registar u skladu s propisom o upisu gospodarskih društava u sudski registar. Također, dodata je odredba kojom se terminologija korištena u ovom usuglašava sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Prema jednom od amandmana, utvrđuje se obvezno oduzimanje odobrenja za rad, a ne kako je bilo ranije predloženo, kao jedna od radnji koja se može poduzeti. Predviđa se i obveza oduzimanja odobrenja za rad ukoliko se utvrdi da privatni detektiv obnaša poslove koji nisu utvrđeni ovim zakonom.

Utvrđen je i amandman kojim se se ovaj zakon usuglašava s odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakonom o pravobraniteljstvu Federacije BiH.

INFORMATIČKA OPREMA KANTONALNIM MUP-ovima

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je dala saglasnost da se kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, za potrebe umrežavanja baze podataka o saobraćaju sa onima koji se vode u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, na trajno korištenje, bez naknade, ustupi neophodna informatička oprema. Riječ je o umrežavanju baze podataka u vezi s provođenjem obaveza iz Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008.-2013.” Nabavku opreme je, kao nosilac ovih aktivnosti, izvršilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Donijeta je i Odluka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova da određenu opremu (laptop, kameru i fotoaparate) dodijeli na poklon učesnicima takmičenja srednjih škola, organiziranog u okviru obilježavanja Sedmice globalne sigurnosti.

ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA

Federalna vlada donijela je Odluku kojom odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2012. godinu, u nominalnom iznosu do 130.000.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o 130.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, te rokom dospijeća od tri godine.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica bit će objavljen na internetskim stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije aukcije.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa. Aukcija trezorskih zapisa je realizirana putem Sarajevske berze 27. marta ove godine, čime je stvorena obaveza po osnovu unutrašnjeg zaduženja od 25 miliona KM.

U Budžetu FBiH za ovu godinu planirano je ukupno zaduženje putem trezorskih zapisa od 60 miliona KM. Na Sarajevskoj berzi je na aukciji bilo ukupno ponuđeno 2.500 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu sa rokom dospijeća od 182 dana. Od 15 pristiglih ponuda prihvaćeno ih je deset, pa su trezorski zapisi prodati po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 98,8760 uz ponderisanu kamatnu stopu od 2,28 na godišnjem nivou.

Aukcijom trezorskih zapisa ukupno je prikupljeno 24.718.996 KM koji dospijevaju na naplatu 26. septembra ove godine.

Ova će se sredstva prioritetno koristiti za izmirenje obaveza iz osnova stare devizne štednje i obaveza po osnovu emitiranih trezorskih zapisa u 2011. godini.

ZAJAM EBRD-a ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKAT VODOOPSKRBE ČAPLJINE

Vlada FBiH je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu (EBRD) i razvoj u iznosu do pet miliona eura za realizaciju Projekta vodoopskrbe Općine Čapljina. Njime će se dugoročno osigurati uvjeti za kontinuiranu i kvalitetnu vodoopskrbu područja ove općine i znatno smanjiti gubici u postojećoj mreži, te stvoriti uvjeti za priključenje novih korisnika na javni sistem vodovoda.

Zajam je odobren s rokom otplate od 15 godina, uz grejs period od tri godine i otplatama u jednakim polugodišnjim ratama 15. februara i 15. augusta svake godine.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i Općine Čapljina. Ovo je strateški projekat Općine Čapljina kojim treba poboljšati vodosnabdijevanje na ovom području. Projekat obuhvata radove na uspostavi vodoopskrbnih sistema platoa Dubravske visoravni, kao i u naseljima Trebižat, Prčavci i Zvirovići, te obnovu i rekonstrukciju Centralnog vodoopskrbnog sistema. Krajnji korisnik i dužnik ovog kredita je Općina Ćapljina.

REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvršenju Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2011. godini.

U ovom je periodu ostvarena proizvodnja od oko sedam miliona tona uglja što je zadovoljilo domaće potrebe, a izvezeno je 240,6 hiljada tona. Potrošeno je 6,87 miliona tona ili za 26 posto manje od planiranog. Proizvedeni se ugalj u najvećem obimu koristio za potrebe termoelektrana, zatim za potrebe drugih industrijskih postrojenja i za domaćinstva.

U prošloj je godini proizvodnja od 7.754 Gigawat sati električne energije zadovoljila domaće potrebe za ovim energentom, pa je elektroenergetski sistem Federacije BiH radio stabilno i bez poremećaja. Potrošeno je 8. 519 Gigawat sati ili dva posto manje od planiranog..

U prošloj je godini na područje Federacije BiH uvezeno 630,9 hiljada tona nafte i naftnih derivata, dok je međuentitetskom trgovinom nabavljeno dodatnih 280,9 hiljada tona, pa je ukupna količina ovog energenta u prošloj godini iznosila 911, 6 hiljada tona. Potrošeno je 904,6 hiljada tona ili dva posto manje od plana. Snabdijevanje tržišta je bilo uredno.

Prirodnog gasa na područje Federacije BiH uvezeno je 212,28 miliona metara kubnih a potrošeno je 213,13 miliona kubnih metara. Snabdijevanje tržišta je bilo uredno a ugovor sa ruskim isporučiocem ovog energenta je produženo do 31.12. ove godine.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA „GASIFIKACIJA SREDNJEBOSANSKOG KANTONA”

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjebosanskog kantona” zaključno sa 31.12. prošle godine. Projekat vrijedan 17 miliona eura finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj a potpisani ugovor uključuje izgradnju oko 37 kilometara gasovoda visokog pritiska i oko sedam kilometara čeličnih odvojaka za gasifikaciju četiri općine-Bosovače,Viteza, Novog Travnika i Travnika.

Na tenderu je za nabavku cijevi pobijedila kompanija UMRAN CELIK BORU SANAYII iz Istanbula (Turska) čija je ponuda od 3,28 miliona eura ocijenjena najpovoljnijom.Ova će kompanija prema ugovoru isporučiti oko 37 kilometara uzdužno zavarenih čeličnih cijevi čija je proizvodnja okončana krajem prošle godine, a do sada su izvršene i dvije isporuke prema dinamici iz ugovora.

Do kašnjenja u implementaciji projekta došlo je zbog žalbe građana mjesnih zajednica Gaćice, Kruščica i Bila na području općine Vitez zbog trase gasovoda na ovom području pa su usporene aktivnosti na rješavanju eksproprijacije. Tako je prolongiran i krajnji rok za ponude na tender za izvođenje radova i nabavku opreme, kao i za tender za nadzor. Nakon pregovora je postignut dogovor za izmještanje trase gasovoda na ovom području i trenutno se čeka potvrđivanje Općinskog vijeća Vitez kako bi se pristupilo eksproprijaciji i izradi Glavnog izvedbenog projekta. Do sada je dobijeno prvo odobrenje za građenje gasovoda za dionicu od 7,8 kilometara kroz Općinu Busovača i u toku je postupak za drugo odobrenje na ovom području za trasu dužine sedam kilometara.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ECSEE APL3-BiH-POWER I

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji Projekta ECSEE APL3- Komponenta za Bosnu i Hercegovinu - Power IV zaključno s krajem prošle godine.

Ovaj projekat, koji implementiraju tri elektroprivredna preduzeća u BiH, ima za cilj razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegovu integraciju u unutrašnje tržište električne energije Evropske unije. To podrazumijeva implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

Ukupni projektni troškovi procijenjeni su na 286, 57 miliona dolara, u šta je uključen i „nedostatak sredstava” u iznosu od 14,6 miliona dolara, tako da neto planirani iznos kredita (za sve tri EP) čini 272,41 milion dolara, od čega se 92 miliona dolara odnosi na JP EP BiH, a 77,9 miliona dolara na JP EPHZ HB. Pored vlastitih sredstava elektrprivrednih preduzeća ovaj projekat finansiran je kreditnim sredstvima IDA, EBRD, EIB i KFW.

ZAKLJUČCI O KONSOLIDACIJI RUDNIKA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi nadzora tijekom 2011. godine nad realizacijom Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine.

Sredstva za 2011. godinu realizirana su u iznosu od 15.913.445,36 KM, odnosno 56,83 posto od planiranih (za mirovinsko-invalidsko osiguranje 12.703.166,40 KM; za porez na plaću 3.210.278,96 KM), a za uplatu preostalo je 12.086.554,64 KM (za mirovinsko-invalidsko osiguranje 10.166.434,60 KM; za porez na plaću 1.920.120,04 KM), te je nužno da Federalno ministarstvo financija u sto kraćem roku izvrši uplatu preostalih sredstava.

Vlada je, također, zaključila kako treba nastaviti započete aktivnosti na realizaciji Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika, te nakon usvajanja Prijedloga zakona o njegovim izmjenama i dopunama, koji je u parlamentarnoj proveduri, Rješenjem ministra FMERI, utvrditi raspodjelu sredstava za financiranje duga rudnika ugljena i Rudnika boksita Posušje po osnovu mirovinsko-invalidskog osiguranja i poreza na plaću za 2012. godinu u okviru planiranih proračunskih sredstava za ovu namjenu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo financija da, u roku od 30 dana, dostavi Vladi Federacije BiH Informaciju o realizaciji njezinih zaključaka koji se odnose na primjenu članka 3. stavak 3. Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika i na kamate koje je obračunala Federalna porezna uprava na glavnicu duga rudnika iskazanu u Zakonu.

PODRŽANA INICIJATIVA “ENERGOINVESTA”

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije obratilo se privredno društvo “Energoinvest” d.d. Sarajevo sa inicijativom o aktiviranju članstva Bosne i Hercegovine u Afričkoj banci za obnovu i razvoj, kao i Fondu za afrički razvoj kojim ta banka upravlja.

Kako je obrazloženo, jedino članstvo države Bosne i Hercegovine u ovim institucijama otvara mogućnost nastupa na tržištima čiji se projekti finansiraju iz ovog izvora. Afrička banka za obnovu i razvoj ima 53 regionalne i 24 neregionalne zemlje članice, a bavi se finansiranjem raznih projekata.

Članstvo u ovoj financijskoj instituciji je od izuzetne važnosti kako za “Energoinvest”, tako i za druga gospodarska izvozno orijentirana društva iz FBiH i BiH u cjelini.

Stoga je Vlada FBiH danas zadužila Federalno ministarstvo financija da, njezinim posredstvom, pokrene inicijativu spram Vijeća ministara BiH o aktiviranju članstva naše zemlje u Afričkoj banci za obnovu i razvoj i Fondu za afrički razvoj.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU AUTOPUTA NA KORIDORU Vc

Prema Programu utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - sufinansiranje izgradnje dionice autoputa na koridoru Vc” utvrđenih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za 2012.godinu, koji je danas usvojila Federalna vlada ova sredstva iznose 20.000.000 KM.

Sredstva će se se koristiti za sufinansiranje izgradnje prioritetnih dionica autoputa na koridoru Vc. U obrazloženju odluke navodi se da se u obavljanju trenutno najznačajnijih aktivnosti na izgradnji dionica na koridoru Vc suočava sa nedostakom sredstava za normalnu realizaciju svih projektovanih poslova, što može dovesti u pitanje planiranu dinamiku izgradnje dijela koridora koji prolazi kroz Federaciju BiH.

Javno preduzeće Autoceste FBiH je, putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, podnijelo zahtjev Vladi Federacije BiH da se za ove namjene obezbijedi dio sredstava iz Budžeta Federacije BiH.

USVOJENO IZVJEŠĆE FED CAD-a

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je usvojila Izvješće o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD).

U 2011. godini ukupno su ostvareni prihodi od 18.100.001 konvertibilne marke, što je 1,35 posto više od planiranih. Prihodi iz Proračuna Federacije BiH iznosili su 8.499.843 KM, dok je na ime prihoda od naplate terminalnih navigacijskih usluga i navigacijskih usluga preleta kroz zračni prostor BiH ostvareno ukupno više od 9,5 milijuna KM.

INFORMACIJA O PRESUDI

Federalna vlada danas se upoznala s Informacijom povodom Presude Općinskog suda u Sarajevu, u pravnoj stvari tužitelja - Federalnog zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja  - protiv Vlade Federacije BiH, odnosno u sporu vrijednosti 180.979.871,11 konvertibilnih maraka.

Riječ je prvostupanjskoj presudi koja se odnosi na obveze FBiH prema Fondu MiO, a na ime dugova za mirovine pod povoljnijim uvjetima za 2008. i 2009. godinu.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju 80.000 KM za nabavku usluge putem sponzorskog aranžmana tokom Sportskih igara mladih od Udruženja za sport i rekreaciju mladih.

Donijeto je i više odluka kojima se odobravaju sredstva predviđena Budžetom FBiH za 2012. godinu za određene svrhe i projekte.

Za finansiranje Crvenog krsta/križa FBiH u prvom kvartalu ove godine odobreno je 101.250 KM, a za finansiranje IDA-Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za I kvartal ove godine 78.000 KM.

Sa 112.500 KM biće finansiran Savez logoraša u BiH u prvom kvartalu ove godine, a u istom periodu sa 62.500 KM Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela četiri odluke o davanju saglasnosti na prijedloge za imenovanje članova nadzornih odbora privrednih društava. Riječ je o Halidu Krnjiću (BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Zvonimiru Pavloviću (KTK „Visoko” d.d. Visoko), Abazu Ćutuku („Pretis” d.d. Vogošća) i Nikici Ćurku (PS „Vitezit” d.o.o. Vitez).

Data je prethodna saglasnost da se na poziciju direktora „Hidrogradnje” d.d. Sarajevo imenuje Džemaludin Peljto, kao i prethodna saglasnost za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu. To su: Mirsad Kikanović, Belma Mujadinović, Ibro Buljubašić i Emir Felić.

Venan Hadžiselimović imenovan je za predstavnika Vade FBiH u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke.

Vlada je donijela Rješenje kojom Sanelu Pokrajčić predlaže se za imenovanje za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda hrvatskog naroda, na mandatni period od pet godina. Konačnu riječ o ovom imenovanju dat će Parlament FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.50 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE