47. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.04.2012.
Dnevni red

 1.   Verifikacija Zapisnika 46. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.04. i 23.04.2012. godine

2.   Prednacrt zakona o nasljeđivanju

3.   Prednacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava

4.   Prednacrt zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine

5.   Prijedlog uredbe o nomotehničkim pravilima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hecegovine

6.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine

7.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje informatičke opreme kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova

8.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za dodjelu opreme na poklon učesnicima takmičenja organizovanog u okviru obilježavanja sedmice globalne sigurnosti

9.   Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade Federacije BiH i Međunarodne finansijske korporacije - Program poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u Bosni i Hercegovini (IFC)- davanje saglasnosti

10.   Informacija o epizootiološkoj situaciji i provođenju Programa suzbijanja i kontrole bruceloze ovaca i koza u Federacije Bosne i Hercegovine u periodu 2010-2016. godine za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključaka

11.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I kvartal 2012. godine

12.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine za finansiranje IDA – Istraživačko dokumantacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za I kvartal 2012. godine

13.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za I kvartal 2012. godine

14.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za I kvartal 2012. godine

15.   Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine

16.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa

17.   Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za IV kvartal (oktobar, novembar, decembar) 2011. godine

18.   Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat vodoopskrbe Čapljine, sa dokumentacijom

a)   Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj 

b)   Ugovor o podršci Projekta između Federacije Bosne i Hercegovine i Općine Čapljina i Evropske banke za obnovu i razvoj 

c)   Projektni ugovor između JP Komunalno Čapljina d.o.o. i Evropske banke za obnovu i razvoj 

d)   Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za realizaciju Projekta vodooprskrbe Čapljine 

19.   Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda

20.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda

21.   Prijedlozi odluka

a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora društva 

 b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju električne energije 

c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju električne energije 

d)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za opskrbu električne energije 

 e)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske poslove 

f)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za pravne poslove 

g)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za razvoj 

22.   Prijedlozi odluka

a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 

 b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko 

c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 

d)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 

 23.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje direktora društva

24.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo

25.   Inicijativa za donošenje odluke o zabrani uništavanja viškova naoružanja, ubojnih i drugih minsko-eksplozivnih sredstava na bivšem vojnom poligonu Glamoč, sa Prijedlogom zaključaka

26.   Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini, sa Prijedlogom odluke

27.   Izvještaji

a)   Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770) zaključno sa 31.12.2011. godine 

b)   Izvještaj o implementaciji Projekta ESCEE APL3 – BiH (POWER IV) zaključno sa 31.12.2011. godine 

 28.   Informacija o provođenju nadzora u toku 2011. godini nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, sa Prijedlogom zaključaka

29.   Informacija o zahtjevu privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za pokretanje inicijative o aktiviranju članstva Bosne i Hercegovine u Afričkoj banci za obnovu i razvoj i Fondu za afrički razvoj, sa Prijedlogom zaključaka

30.   Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke

31.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transfer javnim preduzećima-sufinansiranje izgradnje dionice autoputa na koridoru Vc“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija“

32.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tokom Sportskih igara mladih od Udruženja za sport i rekreaciju mladih

33.   Izvještaj o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke

34.   Izvještaj Radne grupe za analizu pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji "Energopetola" d.d. Sarajevo

a)   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na zahtjev za odlaganje odlučivanja o predmetu 

b)   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor sa advokatskim društvom "WENGER & VIELI" d.o.o. i Advokatsku punomoć 

 35.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uništenje vozila bivšeg Novinskog preduzeća „Večernje novine“ Sarajevo

36.   Prijedlozi odluka

36.1.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 

 

 

 36.2.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj 

 37.   Informacija Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja u vezi sa Presudom Općinskog suda u Sarajevu, u pravnoj stvari tužitelja Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja protiv tuženog Vlada Federacije BiH, u sporu vrijednosti 180.979.871,11 KM

38.   Informacija u vezi sa isplatom plaća policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

39.   Informacija JP "BH GAS"d.o.o. o obustavi isporuke prirodnog gasa KJKP-u "Sarajevogas" d.o.o.

40.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 397/2012 od 28.03.2012. godine

 

 

 

 

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE