46. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 23.04.2012.
Saopćenje o radu

NASTAVAK 46. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

PRED ZAKAZANU SKUPŠTINU „BOSNALIJEKA“

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije danas je informisao Vladu o aktivnostima na realiziranju zaduženja dobijenog na 40. sjednici Vlade FBiH od 7.3.2012. godine u vezi sa sazivanjem Skupštine “Bosnalijeka” d.d. Sarajevo i smjene članova aktuelnog Nadzornog odbora.

S obzirom da Nadzorni odbor nije ispoštovao zahtjev Federalne vlade za smjenjivanje aktuelne Uprave “Bosnalijeka”, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, nastupajući kao najveći dioničar u “Bosnalijeku”, zatražilo organiziranje Skupštine dioničara, koja je zakazana za 5. maj.

Pred najavljenu Skupštinu društva, Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva je u zakonom predviđenom roku, u petak, 20.4.2012. godine, predložilo listu kandidata za članove Nadzornog odbora u ime ovog ministarstva kao dioničara u ”Bosnalijeku”.

Vlada je danas, u skladu s važećim propisima, donijela Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost de se Rifat Klopić razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora. Također je data i prethodna saglasnost za privremeno imenovanje Fahrudina Smajlagića, Rifata Klopića i Senada Zekića za članove Nadzornog odbora “Bosnalijeka”.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da podnese krivičnu prijavu protiv predsjednika Nadzornog odbora “Bosnalijeka”, jer se oglušio o zahtjev dioničara FMERI da sazove vanrednu Skupštinu društva, čime je prekršio Zakon o privrednim društvima u FBiH.

AMANDMANI NA PRIJEDLOGE TRI ZAKONA

Vlada FBiH je danas prihvatila i Parlamentu FBiH uputila amandman na Prijedlog zakona o koncesijama. Riječ je o uvrštavanju u Prijedlog zakona novog člana kojim se preciziraju i razgraničavaju nadležnosti Federacije BiH, kantona i općina za dodjelu koncesija za pojedine oblasti.

Na ovaj način olakšava se provedba koncesionih projekata, potiče njihov razvoj i unaprjeđuje transparentnost procesa dodjele koncesija.

Vlada je danas, na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sa sjednice održane 18.4.2012. godine, utvrdila osam amandmana na Prijedlog zakona o autocesti na Koridoru Vc.

Jednim od amandmana se precizira da će šume, šumsko i poljoprivredno zemljište, vodne površine, kao i mineralna nalazišta u privatnom vlasništvu biti izuzeti u skladu s propisima koji uređuju oblast eksproprijacije i dati na korištenje JP Autoceste FBiH.

Prihvaćen je i amandman iste komisije na Prijedlog zakona o lijekovima, kojim je naglašeno da se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH i Zakonom o apotekarskoj djelatnosti FBiH, te propisima donesenim na osnovu tih zakona.

O POVRATU POTICAJNIH SREDSTAVA

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o postupku povrata financijskih sredstava “Transfera za razvoj poduzetništva i obrta” iz 2010. godine na depozitni račun Federalnog proračuna.

Vlada je suglasna da u slučajevima kada sredstva poticaja nisu u cijelosti opravdana, a iznos neopravdanih sredstava je manji od 1.000 konvertibilnih maraka, Ministarstvo može odustati od pokretanja postupka povrata sredstava i prekršajnog postupka. Ovo je moguće samo uz obvezu izricanja mjera zabrane pristupa poticajnim sredstvima u narednih pet godina, što je sukladno Zakonu o poticaju razvoja malog gospodarstva.

Iz Proračuna za 2010. godinu je za ove potrebe bilo raspoređeno 4.972.100 KM kroz jedanaest projekata za ukupno 587 korisnika.

Federalno ministarstvo pokrenulo je postupak povrata dodijeljenih sredstava protiv onih korisnika koji se nisu pridržavali preuzetih obveza, odnosno nisu uredno opravdali sredstva. Za proračunsku 2010. godinu postupak povrata pokrenut je za 45 korisnika radi povrata ukupno 105.700 KM. Od tog broja korisnika, samo po Projektu “Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva” 37 korisnika nije opravdalo ukupno 80.000 KM. Preostalih osam korisnika po drugim projektima nisu opravdali ukupno 25.700 KM.

AKTIVNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Federalna vlada je razmatrala Izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o kontroli izvršenih obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Ovim su Izvještajem obuhvaćeni svi ugovori koji podliježu kontroli i stepen izvršenja, uz pregled njihovog statusa. Ukupno je pregledano 612 ugovora koji se odnose na privatizaciju preduzeća i još 624 ugovora koji se tiču prodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora.

Od 612 ugovora o privatizaciji preduzeća, od kojih je Agencija za privatizaciju zaključila njih 19, realizovano je ukupno 802,2 miliona KM ili preko 99 posto od ugovorene cijene. Kada se radi o ugovorenim investicijama ispoštovano ih je 80,57 posto, što u novcu iznosi 1,13 milijardi KM.

Obaveza zadržavanja na poslu zatečenih radnika u postupku privatizacije ispoštovana je sa 83,26 posto, odnosno od ukupno 43.026 radnika na poslu ih je ostalo 35. 823. Obaveza zapošljavanja novih radnika je ispoštovana sa 82,79 posto jer je od obećanog broja 15. 695 novih radnika, zaposlenje dobilo 12.994 radnika ili 82,79 posto.

Od 624 ugovora koji se odnose na privatizaciju imovine, dijelova ili udjela preduzeća ili općinskih poslovnih prostora Agencija za privatizaciju u FBiH je zaključila 24. Kontrolom je utvrđeno da je sa 99,88 posto ispoštovana ugovorena cijena, pa je po tom osnovu realizirano ukupno 126,5 miliona KM.

Obaveze o investiranju su premašene za 8,39 posto sa ukupnom realizacijom od 153,6 miliona KM, ali nije ispoštovana obaveza o zadržavanju na poslu postojećih radnika, dok je novo zapošljavanje realizirano sa 94,15 posto u odnosu na obaveze iz ugovora, tako da je posao u ovom procesu dobilo ukupno 1.868 novih radnika.

Vlada FBiH je danas, također, razmatrala i usvojila Informaciju o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, uz zaključak kojim je Agencija zadužena da u svim predmetima iz svoje nadležnosti blagovremeno poduzima sve pravne radnje i o tome informira Vladu.

METOD PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA
U “ŠIPAD EXPORT IMPORTU” I “UNISU”

Nakon što je razmatrala Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o toku privatizacije, Vlada FBiH je donijela Odluku prema kojoj će se 66,567 posto (759.117 dionica) državnog kapitala u preduzeću “Šipad Export Import” d.d. Sarajevo privatizirati metodom neposredne pogodbe. Postupak će provesti Agencija za privatizaciju u FBiH.

Danas je razmatrana i Informacija o toku privatizacije privrednog društva UNIS d.d. Sarajevo i donesena Odluka da se 51 posto državnog kapitala (2.123.278 dionica) u ovom preduzeću privatizira prodajom dionica na berzi na vanrednim aukcijama, kao i u slobodnoj prodaji.

Na javni poziv za prodaju državnog kapitala u ovom preduzeću do ostavljenog roka 13.2. ove godine pristigla je samo ponuda BBM d.o.o. Sarajevo, koja nije prihvaćena. 

IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2011. GODINU

Federalna Vlada je prihvatila i Parlamentu FBiH na konačno usvajanje uputila Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu.

Kako se u ovom dokumentu navodi, u FBiH je protekle godine prosječno bilo 440.747 zaposlenih, što je, u odnosu na prosjek 2010. godine, više za 1.798 odnosno 0,41 posto. Prošlogodišnja zaposlenost na teritoriju današnje Federacije BiH, u odnosu na stanje iz 1991. godine, dosegla je stopu od 69,85 posto.

Prosječan broj nezaposlenih u 2011. godini bio je 367.515, a u odnosu na prosjek 2010. veći za 1,94 posto. Prosječna stopa nezaposlenosti iznosila je 45,46 posto, uz tendenciju rasta od 0,58 posto u odnosu na predhodnu godinu.

U strukturnim obilježjima nezaposlenosti u Federaciji BiH nema bitnijih promjena u odnosu na ranije godine. To se i dalje ogleda u velikom broju stručnih (238.801) i nestručnih (128.714) osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Broj nezaposlenih žena u Federaciji BiH bio je 188.791, što je više za 2,08 posto nego u 2010. godini. Krajem 2011. godine najbrojnije među registriranim nezaposlenim bile su osobe dobi između 30 i 50 godina (176.504 ili 47,56 posto), zatim one do 30 godina (127.734 i1i 34,42 posto), te stariji od 50 godina (66.852 i1i 18,02 posto).

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje da pripreme prijedlog izmjena zakonskih rješenja o posredovanju u zapošljavanju. Takođe, trebaju predložiti i način vođenja statističkih podataka koji bi omogućio realnije prikazivanje stvarne nezaposlenosti.

SAGLASNOST NA AKTE FILMSKOG CENTRA d.o.o. SARAJEVO

Vlada FBiH je danas razmatrala i dala saglasnost na više dokumenata koji se odnose na prošlogodišnji rad i poslovanje, kao i planove poslovanja u ovoj godini i tekućem trogodišnjem periodu “Filmskog Centra Sarajevo” d.o.o.. Ocijenjeno je da je ovaj centar u 2011. godini u potpunosti ispunio planirane zadatke, te da je izvršen popis, telekiniranje i kolor korekcija 48 igranih, 215 dokumentarnih filmova i osam epizoda igranih serija.

U okviru plana na očuvanju filmskog fonda, očekuje se obrada arhivskog materijala na 35 mm i 16 mm, u ovoj godini 200 000 metara filmske trake, a u 2013. i 2014. godini još 400 000 metara filmske trake arhivskog materijala čime bi bio pregledan, popisan i zbrinut sav filmski materijal koji posjeduje fond. Paralelno s tim, radi se na prikupljanju podataka o filmovima za bazu podataka, kao i na izradi foto arhiva za filmove iz fonda i prikupljanju filmskih plakata. U toku 2011. godine završena je i adaptacija zgrade u ulici Dženetića Čikma, a predstoji opremanje njenog enterijera i nabavka opreme za multimedijalni centar (sistem namijenjen arhiviranju filmova u elektronskom zapisu) čime se stvaraju pretpostavke da dugoročno gledano, Filmski centar Sarajevo, pored zaštite i obnove arhive, postane i baza za dalji uspješan razvoj bosanskohercegovačke kinematografije.

Neto dobit koju je Centar ostvario u iznosu od 8.744 KM biće raspodijeljena na poziciju ulaganja u zaštitu i obnovu Filmskog fonda J.P. “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o.

IZMIJENJEN ZAKLJUČAK

Vlada FBiH je danas izmijenila svoj Zaključak sa sjednice od 22.2.2012. godine, kada je naložila svim budžetskim korisnicima kojima se sredstva za plaće uposlenih osiguravaju u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu da odmah umanje osnovice za obračun plaća u 2012. godini za 4,5 posto.

Izmjenom su od provedbe ovog zaključka izuzeti sudije, tužioci i stručni saradnici koji obavljaju sudijsku funkciju u skladu s članom 43. stav 2. Zakona o sudovima u FBiH.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH odobrila je Federalnoj upravi civilne zaštite korištenje 300.000 KM od sredstava koja se vode na podračunu sredstava za zaštitu i spašavanje evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora. Sredstva će se koristiti za sufinansiranje Projekta “Velike nesreće u rudnicima, procjena resursa i mogućnosti odgovora centralnih stanica za spašavanje”, odnosno za izmirivanje obaveze prema dobavljačima.

Iz Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu odobren je raspored i isplata 875.000 KM utvrđenih na budžetskom Transferu za političke stranke i koalicije, za II. kvartal 2012. godine.

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odredila je danas Adisa Salkića i Jasmina Brankovića za članove bosanskohercegovačke delegacije koja će učestvovati na pregovorima za zaključivanje Sporazuma izmedu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i omladine.

Na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o. danas je imenovan Ivan Lovrenović.

Danas je donesena Odluka kojom je data saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje Gorana Jovanovića, Tarika Nuhanovića i Adnana Ibrahimovića za članove Nadzornog odbora JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo, na period do 60 dana.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.15 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE