46. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.04.2012.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

Nakan što je, prema Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, obavljena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u skladu sa datim primjedbama i prijedlozima, utvrdila Prijedlog ovog zakonskog akta. Razlozi za izmjene i dopune postojećeg zakona iz 1998. godine su, prije svega, u značajnim organizacionim promjenama koje se odnose na federalna ministarstva, čime su promijenjene i nadležnosti za izdavanje određenih spisa i radnji.

Istovremeno, izvršene su i izmjene u Tarifi kao sastavnom dijelu Zakona, u kojoj se propisuje visina federalne upravne takse za pojedine spise i radnje, a na prijedlog nadležnih ministarstava.

Dopunjena je i precizirana odredba obaveze plaćanja takse kada je u izdavanje spisa ili obavljanje radnji uključeno više učesnika, a neki od njih su, prema odredbama Zakona, oslobođeni plaćanja federalne administrativne takse, kao i izjednačena prava civilnih invalida sa pravima vojnih invalida kada je u pitanju oslobađanje obaveze plaćanja općih taksi.

Zakon je dopunjen kaznenim odredbama koje se odnose na porezne prekršaje sukladno Zakonu o Poreznoj upravi FBiH, jer do sada nije bilo sankcija za prekršaj ukoliko se ne izvrši plaćanje propisanih taksi za spise i radnje ili je taksa uplaćena u manjem iznosu nego što je to propisano u Tarifi.

Kao rezultat javne rasprave o Nacrtu zakona došlo je i do korekcije visine određenih taksa, kao što je ona koja se odnosi na promjenu entitetskog državljanstva, tako što je sa 90,00 KM smanjena na 10,00 KM, što predstavlja harmoniziranje sa onom za iste radnje u drugom entitetu i u Brčko Distriktu BiH. Također je korigirana visina takse koja se odnosi na izdavanje rješenja o prijemu u državljanstvo FBiH maloljetne djece, čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo Federacije nakon rođenja djeteta, kao i za izdavanje rješenja za sticanje državljanstva FBiH maloljetne djece putem naturalizacije. Smanjena je i visina takse za spise i radnje iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva, dok je istu sugestiju imalo i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kad su u pitanju visine tarife za kategorizaciju ugostiteljskih objekata, što bi bilo stimulativno za investitore.

AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Osnovni razlog i cilj dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je, danas, u skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i podnijetim amandmanima, utvrđen u formi Prijedloga, jeste namjera da se, otpisom zatezne kamate, stimuliše oblast privrednih djelatnosti, kao i aktivnosti na rasterećenju preduzeća od obaveze plaćanja zatezne kamate čime se utiče na poboljšavanje likvidnosti, a time i bržem razvoju.

U tom cilju, Vlada Federacije BiH je danas prihvatila dva amandmana na Prijedlog ovog zakona. Prvi je amandman Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a odnosi se na promjenu, odnosno produženje rokova za jednokratno izmirenje utvrđene porezne i druge obaveze , što je uslov za otpis kamate na nenaplaćene javne prihode.

Drugi prihvaćeni amandman, poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Elvira Karajbića i Senada Subašića, omogućava da se poreznim obveznicima uplata glavnog duga nastalog do 31.12.2011. godine, prizna kao njegovo izmirenje i to do visine duga koji je bio osnova za obračun, što do sada nije bilo moguće zbog primjene člana 39. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH (jer je uplata evidentirana za izmirenje zatezne kamate).

STRATEGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG
I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG RADA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas tekst Strategije naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada (NI-IR) u FBiH za period 2012.-2022. godine, koju će uputiti Parlamentu FBiH na konačno usvajanje.

Dokument, koji je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa eminentnim naučnim radnicima, odražava višegodišnja nastojanja akademske zajednice i poslovnog sektora da se nauci u našem društvu posveti veća pažnja.

Predložena strategija temelji se na istraživanju svih ključnih faktora razvoja NI-IR u jednom društvu i daje okvirno rješenje finansiranja ovog rada, usklađeno s politikom Evropske unije. Plan aktivnosti za realizaciju Strategije obuhvata sva pitanja bitna za razvoj NI-IR i implementaciju rješenja koja treba da promijene stanje u ovoj oblasti u srednjoročnom vremenskom okviru.

Javna rasprava o ponuđenom tekstu Strategije, obavljena u akademskoj javnosti, poslovnom i nevladinom sektoru, rezultirala je korisnim sugestijama koje su doprinijele da finalni dokument Strategije inkorporira sve segmente bitne za NI-IR razvoj. U svakoj sredini na sličnom stadiju razvoja kakav je u Federaciji BiH, prvo pitanje vezano za razvoj NI-IR odnosi se na način njegovog finansiranja. Time se određuje položaj nauke u društvu, te načini na koje se upravlja naukom i grade naučni potencijali na univerzitetima i istraživačko-razvojnim centrima, posebno u preduzećima i NI-IR projektima.

Finansiranjem se, također, definiše saradnja u okviru evropskog istraživačkog prostora, kao i saradnja nauke i privrede, što određuje prostor za implementaciju rezultata NI-IR u preduzećima, privredi i društvu. Zbog toga fokus Strategije predstavlja formiranje radne grupe za implementaciju Strategije i uspostavljanje održivog načina finansiranja NI-IR.

Dugoročno, Federacija BiH bi trebala izdvajati u sistem istraživačko-razvojnih aktivnosti najmanje dva posto BDP-a. Garancije za to su donošenje i implementiranje Zakona o sistemu i politici razvoja naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti na nivou Federacije BiH, te stabilni i dugoročni izvori finansiranja, odnosno zakonski definirana stopa od prihodovne strane budžeta na svim nivoima.

PODRŠKA REVIDIRANIM ROKOVIMA eSEE
AGENDE ZA RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA

Na osnovu obrazloženja resornih federalnih ministarstava, Vlada FBiH je danas utvrdila mišljenje na Prijedlog revidirane eSEE Agende + za razvoj informacionog društva u jugoistočnoj Evropi 2007-2012. godine, sa Zajedničkom izjavom o razvoju informacionog društva Ministarske konferencije Inicijative za jugoistočnu Evropu.

Prihvatanjem revidiranih krajnjih rokova eSEE Agende za period 2007-2012. godine Vlada FBiH potvrđuje svoju opredijeljenost za razvoj mehanizma koji će doprinijeti još bližoj saradnji vlada SEE zemalja u njihovom nastojanju da razviju informaciono društvo.

Ispunjenje ciljeva pobrojanih u listi ciljeva, po prioritetnim oblastima i revidirani rokovi za jedinstveni SEE informacioni prostor, inovacije i ulaganja u IKT istraživanja i obrazovanje i cjelovito/uključivo informaciono društvo, osnova su za bolju saradnju zemalja jugoistočne Evrope, što će rezultirati podsticajem inovacija, ekonomskog rasta, regionalne konkurentnosti i poboljšanju kvaliteta.

Vlada FBiH pri tome izražava spremnost da angažuje raspoložive resurse za ispunjenje ciljeva po prioritetnim oblastima i iskoristi pogodnosti koje se nude kroz projekte UNDP-a: program e-liderstva za zapadni Balkan i jačanje uloge marginaliziranih grupa u e-upravljanju i aktivnosti Centra za razvoj eupravljanja.

SAGLASNOST NA TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA JP AUTOCESTE FBiH

Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, na koji je Vlada FBiH danas dala saglasnost, pripremio je menadžment preduzeća, u skladu sa Zakonom o cestama FBiH i Statutom preduzeća, a o njegovom prihvatanju Odluku donio Nadzorni odbor 9.3. ove godine.

Plan poslovanja za period 2012.- 2014.godina ima za cilj planiranje ekonomskih i finansijskih pokazatelja JP Autoceste FBiH i definiranje osnovnih postavki na kojima počiva razvoj i rad ove kompanije u narednom periodu. Akcenat je, prije svega, na radu na ekonomskim principima samoodrživosti i uz dugoročno ostvarivanje profitabilnog poslovanja, ubrzanje završetka priprema i početak izvođenja radova na dionicama autoceste za koje postoji projektna dokumentacija i definisani izvori finansiranja, izgradnja autoceste radi bolje prometne regionalne povezanosti, te ostvarivanje finansijskih efekata ostvarenjem prihoda od usluga naplate cestarine, nastavak aktivnosti na pronalaženju izvora sredstava koji će osigurati  povećanje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijaciji zemljišta i nastavku gradnje.

S obzirom na nedefinisane rokove povlačenja sredstava od međunarodnih kredita, te proširenje aktivnosti Javnog preduzeća radi početka pripreme izgradnje dodatnih dionica navedeni plan óe biti predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti od strane Uprave preduzeća, zaključak je Vlade FBiH koja je ocijenila da ovaj trogodišnji plan odražava ciljeve u oblasti cestogradnje definisane njenom strategijom razvoja autocesta i brzih cesta.

IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA ZA CESTOVNU INFRASTRUKTURU

Vlada Federacije BiH je usvojila Izvješće o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Proračunom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

Istodobno, naložila je JP Ceste Federacije BiH da, kao implementator odobrenog projekta iz Programa, intenzivira aktivnosti u cilju okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje preostalih radova za izgradnju Sarajevske obilaznice Lot1 Butila - Briješće. Također, potrebno je da Ceste Federacije BiH, u suradnji sa sarajevskom općinom Novi Grad, preduzmu aktivnosti u cilju okončanja postupka eksproprijacije na dionici Lot 2A Sarajevske obilaznice.

Danas je usvojeno i Izvješće o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

Vlada je naložila implementatoru odobrenih projekata - Cestama Federacije BiH - da nastavi aktivnosti i radove u cilju okončanja realizacije projekta magistralne ceste M-4 Doboj-Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica “Kreka”) - petlja Šićki Brod (LOT1), odnosno intenziviranje aktivnosti u građevinskoj sezoni na izvođenju radova za LOT2.

Ceste Federacije BiH dužne su poduzeti nužne aktivnosti u cilju investiranja preostalog iznosa raspoloživih sredstava (32.696 KM) za izvođenje radova na rekonstrukciji magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo (Šićki Brod-Jošanica), Kladanj-Podpaklenik-Olovo.

Također, trebaju poduzeti aktivnosti u cilju nastavka eksproprijacije i radova na izgradnji ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac. Kod ovoga projekta došlo je do deblokade implementacije i započeo je proces eksproprijacije i izvođenja radova.

Poduzimanje aktivnosti u cilju investiranja preostalog iznosa raspoloživih sredstava (41.851 KM) naloženo je i s ciljem okončanja realizacije projekta izgradnja ceste M-14 Bihać-Bosanska Krupa, dionica Čavkići-­Spahići.

PRIJENOS OKONČANIH PROJEKATA NA KRAJNJE KORISNIKE

Vlada Federacije BiH danas je usvojila tri informacije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija koje se odnose na projekte financirane sredstvima prikupljenim izdvajanjem GSM licence, i to za 2008/2009., za 2009/2010. i za 2010. godinu. Ujedno, usvojila je zaključke na temelju svake od ovih informacija, te ukupno 92 odluke o prijenosu isto toliko okončanih projekata na krajnje korisnike.

Data je suglasnost za nastavak implementacije projekata financiranih na ovaj način onim implementatorima koji su proveli postupak javne nabavke, potpisali ugovor ili započeli radove, a dostavili su svu potrebnu dokumentaciju, da intenziviraju aktivnosti u cilju realizacije projekata.

Vlada obavještava implementatore projekata u zastoju da će, u slučaju da projekti ne budu okončani i dokumentacija dostavljena do 1.6.2012. godine, donijeti odluku o preusmjeravanju odobrenih a nerealiziranih sredstava iz ovih na druge projekte.

AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA

Budući da Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, imaju različito mišljenje o primjeni člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje nije usaglašeno ni nakon svih do sada preduzetih aktivnosti, Vlada FBiH je danas utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog autentičnog tumačenja ove zakonske odredbe.

Prema ovom tumačenju, sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika vode se na jednom podračunu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i penzije svih vojnih osiguranika isplaćuju se sa tog računa, neovisno da li se radi o primjeni propisa na nivou Federacije Bili ili propisa na nivou Bosne i Hercegovine, a koji tretiraju vojne osiguranike.

Autentično tumačenje primjenjuje se i važi od dana primjene člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

SREDSTVA ZA “DJEČIJU NEDELJU”

Odlukom Vlade FBiH utvrđeno je da se u toku oktobra ove godine povodom “Dječije nedelje” na teritoriji Federacije izdvajaju posebna sredstva .

Tako će se na svaku prodatu voznu kartu u željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom međunarodnom i međumjesnom saobraćaju na njihovu ukupnu cijenu posebno plaćati po jedan posto za ove namjene.

Isti će se procenat naplaćivati za prodate ulaznice za kulturne i sportske manifestacije, te za video kasete i nosače zvuka. Na poštanske će se pošiljke u unutrašnjem saobraćaju posebno plaćati po 20 posto, sa izuzećem novina i časopisa.

Vlada je obavezala kantonalne vlade da joj redovno dostavljaju izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima po ovom osnovu. Prikupljena će se sredstva uplaćivati u budžet kantona u roku od 15 dana po isteku oktobra, dok će kantoni utvrditi način naplate ovih sredstava.

Ona su namijenjena za podsticanje i organiziranje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci u cilju unapređenja razvoja brige o ovoj polupaciji na području Federacije BiH.

RASPODJELA TRANSFERA FEDERALNOG MINISTARSTVA
RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH usvojila je danas Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Prema općim kriterijima, raspodjela će se vršiti ravnomjerno na cijelom teritoriju FBiH uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa i projekata. Sredstva su namijenjena za zapošljavanje Roma u iznosu od 90.000 KM, za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH u iznosu od 52.000 KM, za strategiju protiv maloljetničkog prestupništva 73.000 KM, za organizacije civilnih invalida 630.000 KM, za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida, u iznosu od 1.252.259 KM, za odvikavanje od ovisnosti 162.000 KM, za provedbu zakona zaštite od nasilja nad članovima porodice u iznosu od 162.000 KM, neprofitnim organizacijama – “Dječija nedelja”, u iznosu od 30.600 KM, za realizaciju Startegije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH “2011.-2014.” 400.000 KM, te za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH 2.500.000 KM.

Korisnici sredstava su obavezni da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljaju mjesečne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije do kraja narednog mjeseca za tekući mjesec. Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15.1. naredne godine.

POLITIKA I STRATEGIJA ZA ZAŠTITU I
UNAPRJEĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA U FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Prijedlog politike i strategije za zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH za period 2012.-2020. godina. Strategijom se utvrđuju pravci djelovanja koji će osigurati uspostavljanje sistema za promociju mentalnog zdravlja, prevenciju mentalnih poremećaja, rano otkrivanje i djelovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju i oporavak, te redukciju stigme i diskriminacije.

Ovakvim sistemom se omogućava efikasniji pristup uslugama mentalnog zdravlja u zajednici svim građanima Federacije BiH. Kada je riječ o sistemu zaštite mentalnog zdravlja, izazovi pred Federacijom BiH su slični kao i u većini evropskih zemalja: nizak stepen izdvajanja financijskih sredstava za mentalno zdravlje, nedovoljno prepoznavanje značaja promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja i neophodnosti multisektorskog djelovanja na tom polju.

Definisanje politike i strategije je korak dalje u kreiranju efikasnijeg sistema zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja i zaštite ljudskih prava osoba sa mentalnim problemima i poremećajima.

Razvoj visokokvalitetnih usluga iz oblasti mentalnog zdravlja zahtijeva aktivno učešće građana i saradnju svih relevantnih pružalaca usluga i različitih nivoa vlasti. Definiranje politike i strategije djelovanja ovim dokumentom ukazuje na opredjeljenje Federacije BiH za kontinuiranim unapređenjem sistema zaštite mentalnog zdravlja.

KORIŠTENJE ROBA IZ FEDERALNIH ROBNIH REZERVI VLADAMA KANTONA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju na korištenje roba iz federalnih rezervi vladama kantona u FBiH koje su se ranije obratile Federalnoj direkciji robnih rezervi sa ovakvim zahtjevom. Njen cilj je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH koji se nalaze u stanju socijalnih potreba. Radi se o najosnovnijim artiklima prehrambene (brašno, ulje, šećer, sol i mesni narezak) i higijenske (deterdženti) prirode ukupne vrijednosti 390.608,95 KM.
Federalna direkcija robnih rezervi će raspodjelu vršiti preko Crvenog križa /krsta FBiH,odnosno organizacijske strukture Crvenog križa/krsta FBiH u kantonima, gradovima i općinama, budući da ova humanitarna i dobrovoljna organizacija ima funkcionalnu i razvijenu mrežu profesionalaca i volontera na cijelom prostoru Federacije BiH. Federalna direkcija robnih rezervi će informirati vlade kantona o količinama i načinu raspodjele pomenute robe, dok će kantonalne vlade snositi troškove transporta roba.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tokom jednogodišnjih aktivnosti Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u iznosu od 100.000 KM.

Usvojen je Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu“, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu, u iznosu od 350.000 KM čija je svrha poboljšanje standarda zdravstvene zaštite i sigurnosti pružene usluge u zdravstvenim ustanovama primarne i bolničke zaštite.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluka o imenovanju Senada Hadžiselimovića za izvršnog direktora za tehničke poslove i Dragana Trebovića za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u ovom preduzeću.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru privrednog društva “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo da se vršilac dužnosti generalnog direktora Alija Dautović, na lični zahtjev, prije isteka mandata razriješi ove dužnosti, te da se na ovo mjesto, na period do šest mjeseci, imenuje Milan Duka.

* * *

Zbog obaveza nekoliko federalnih ministara, 46. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena u ponedjeljak, 23.4.2012. godine.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE