46. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.04.2012.
Dnevni red

Dnavni red:

1.   Verifikacija Zapisnika 44. sjednice, održane 03.04.2012. godine, Zapisnika 45. sjednice, održane 05.04.2012. godine i Zapisnika 8. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem 11.04.2012. godine
2.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi
3.   Nacrt zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
a)   Prijedlog izjašnjenja na amandmane koji su dostavljeni na Nacrt zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 
4.   Nacrt Strategije razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012-2022. godina, sa Prijedlogom zaključaka
5.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi Vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovini
6.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije 
7.   Prijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 3. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo JKP Gradsko groblje d.o.o. Visoko
8.   Prijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba člana 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i člana 15. stav 1. alineja 8. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je uputila gđa. Dinka Omanović, vijećnica Općinskog vijeća Općine Visoko
9.   Prijedlog revidirane eSEE Agende +za razvoj informacionog društva u jugoistočnoj Evropi 2007-2012
10.   Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012. - 2014. godina, sa Prijedlogom odluke
11.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana tokom aktivnosti Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine
12.   Prijedlog odluke o realizaciji Projekta Fe- uprava sa funkcijama G2G, G2B i G2C
13.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za tehničke poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
14.   Izvještaj o implemantaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (stanje 31.12.2011. godine), sa Prijedlogom zaključaka
15.   Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 31.12.2011. godine), sa Prijedlogom zaključaka
16.   Informacija o projektima finansiranim iz sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka po Programu investiranja sredstava GSM licence 2008/2009. godina
16.1.   Prijedlog zaključaka     
16.2.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokane ceste Brina u Livnu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu  
16.3.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta asfaltiranje gradskih ulica Kupres i to u naseljima: Čardačica i Brijeg, Kratelj i Čardačica 2. iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.4.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog Bila Lipa (dovršetak, preostalo cca. 2800m) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.5.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u Općini Grude iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu     
16.6.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta put R418B Šćipe-Kute, Općina Prozor iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.7.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta završetak rekonstrukcije lok. ceste L.13 za Podveležje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.8.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija i asfaltiranje ceste Gabela-Gabela polje i sanacija i asfaltiranje ceste kroz naseljeno mjesto Modrič u Općini Čapljina iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.9.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lok. puta Krajšine-Uzunovići, Općina Stolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.10.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija puta Košćan- Aleksići, dionica pristupnog puta za kampus centar iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu   
16.11.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta regionalni put Hadžići-Lepenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.12.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva u Općini Goražde iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.13.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R459 Šibošnica-Brnjik-Vražići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.14.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija reg. puta R459 Tuzla-Šibošnica, dionica Lovački dom-Šibošnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.15.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u MZ Velino Selo-Općina Čelić iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.16.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izgradnja mosta na rijeci Turiji (Mosorovac) na putu R471 uz rehabilitaciju i sanaciju kolovoza, nastavak od Babica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.17.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta hitna sanacija dijela ceste u naselju Slatina u Tuzli (dionica od MZ Slatina do zgrade Tuzlanskog Kantona), sanacija dijela sjeverne saobraćajnice u Tuzli (dionice od „Male pijace do Tenisa“), asfaltiranje ulice Armije BiH MZ Solina i asfaltiranje ulice Pašage Mandžića MZ Tušanj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.18.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta regulacija dijela putne komunikacije i kanalizacionih i otpadnih voda na dionici puta M18 od osnovne škole „Djurdjevik“ do mjesne džamije iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.19.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta put Mašinovići u MZ Jezerski, Bosanska Krupa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.20.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta put Rojnica-Lubanovo brdo u MZ Tržačka Raštela iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.21.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta put Kozarice-Tromeđa u MZ Mahmića selo i Jezerski, Općina B. Kupa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.22.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta Luke-Donja Borovica-Gornja Borovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.23.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija dionice lok. ceste Vareš-Očevlje-Ligatići-Olovo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.24.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izgradnja cete na području Općine Žepče i to: Žepče-Osova-Dubravica (Zavidovići) i Žepče-Karaula-Ozimica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu  
16.25.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Očevlje-Mižnovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.26.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izgradnja mosta preko rijeke Vrbas u naselju Gračanica, Općina Bugojno iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
16.27.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lok. put Prusac-Ajvatovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu     
16.28.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta R 413A Dolac-Ovnak-Zenica, izgradnja donjeg stroja dionice Kraban-Han Bila L=1km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 
17.   Informacija o projektima finansiranim iz sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka po Programu investiranja sredstava GSM licence 2009/2010. godina
17.1.   Prijedlog zaključaka 
17.2.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Lipa - Mesihovina iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.3.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta M16 Skijaški centar iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.4.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta u naselju Grkovci iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.5.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta obilaznica Trn-Vaganj-Puringaj i lokalna cesta Kruševo-Knešpolje-Ljuti Dolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu   
17.6.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalne ceste u Općini Grude: Grude-Dragićina, Ledinac-Podledinac i Poteševica- Jabuka iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu  
17.7.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnih cesta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu (Općina Stolac) 
17.8.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnih cesta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu (Općina Čapljina) 
17.9.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija gradskih saobraćajnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu (Općina Neum) 
17.10.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalne ceste u Drežnici iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.11.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta u Općini Prozor-Rama iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.12.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta R448 Jabuka-Kriva Draga iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.13.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta: Orašje-Kostrč-Matići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.14.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Domaljevac-Brvnik-Grebenice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.15.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta infrastruktura gradskog stadiona „Banja Ilidža“ iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.16.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Centar-Jukanovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.17.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu (Općina Banovići) 
17.18.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Trostruki klanac-Lipa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.19.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Donji Konjodor-Fejzagići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu  
17.20.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Abdići-Velići-Đogići (MZ Liskovac) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu  
17.21.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Donji Memići-Sivići (MZ Stijena) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.22.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Harbaši (MZ Mutnik) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.23.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta u ulici Novo naselje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu, (Općina Žepče) 
17.24.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Očevija-Mižnovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.25.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta za selo Smršnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu     
17.26.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija puta Luke-Pomenići iz MZ Dabravine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.27.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Medakovo: put Huremovići-Brezovaća iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.28.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Džemilić Planje-put Pire-Šaćirovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.29.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta u Općini Tešanj: put Tugavići-Hasanbašići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.30.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Marin Han-Džamija, Tešanj-Raduša iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.31.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija trotoara (pješačka staza u ulici Branilaca) na regionalnom putu Kakanj-Visoko u gradu Visoko iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.32.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta asfalterski radovi na lokalnom putu za Pećuj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.33.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta asfalterski radovi na lokalnom putu Rostovo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.34.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Barevo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.35.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnog puta Prusac-Ajvatovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.36.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta za naselje Bistrica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.37.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Gromljak-Višnjica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.38.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnih puteva: 1. Lokalni put Kaćuni-Visoko, dionica Lugovi-Pašić iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.39.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta MZ Kamenica-izgradnja trotoara na M5 Kamenica-Bihać iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.40.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izgradanja cestovne infrastrukture za povratnička naselja na području Općine Srebrenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu 
17.41.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalnih puteva iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu, (Općina Čelić) 
18.   Informacija o projektima finansiranim iz sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka po Programu investiranja sredstava GSM licence 2010. godina
18.1.   Prijedlog zaključaka 
18.2.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija i sanacija regionalne ceste Masna Luka-Blidinje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.3.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta u Općini Ljubuški iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.4.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta u MZ Grabovine, Općina Čapljina iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.5.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta nastavak sanacije regionalnog puta R488 Hrenovica-Goražde iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.6.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija dijela ceste R463 D. Mahala-Gradačac u Orašju iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.7.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u Općini Čelić, dionice: ulica Zmaja od Bosne u Čeliću i Stari Brnjik MZ Brnjik iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.8.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u MZ Banovići Selo – Selo II iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.9.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog izgradnja lokalnih cesta u Općini Doboj Istok: lokalni put Klokotnica-Gaj Brijesnica Velika i lokalni put Lukavica Rijeka-Nova Džamija iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.10.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija regionalne ceste Lukavac-Živinice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.11.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija ceste u MZ Banovići selo-Selo II iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.12.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta put Ljusina-Kubeti iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.13.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Trostruki Klanci-Lipa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.14.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta ulica Branilaca Bužima iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.15.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta ulica Muse Ćazima Ćatića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.16.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta put Pudin Han-Velagići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.17.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Balići-Hirkići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.18.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Abdići-MZ Ćoralići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.19.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Donji Memići-Hirkići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.20.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Podgredina-Tromeđa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.21.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Čajići-Gorica-Drim iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.22.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta lokalni put Džehveruša-Selište iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.23.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta obnova i ojačanje kolovoza regionalne ceste R 465 Žepče-Zavidovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.24.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta obnova i ojačanje kolovoza regionalne ceste R 444 Dabravine-Vareš iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.25.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija R413B: Gostilj-Dobretići-Jajce, dionica Rudnik, L=300m, od P43 do P56 iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
18.26.   Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija R413A: Dolac-Ovnak-Zenica, izgradnja gornjeg stroja dionice: Kraban-Han Bila, L=1,6km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu 
19.   Prijedlog Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
20.   Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2012. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“
21.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kritrijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
22.   Izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke
a)   Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke 
23.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 46. stav 1. i 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnio prof.dr Bakir Mehić, dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu
24.   Prijedlog politike i strategije za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2012-2020)
25.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
26.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora 
27.   Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine
28.   lnformacija o razgovorima sa predstavnicima Konzorcija MOL Madarska javna kompanija za naftu i gasnu industriju s ograničenom odgovornošću i INA lndustrija nafte d.d. Zagreb
29.   Informacija o konačnoj odluci Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore po tužbi Deltagrip Trading protiv NTF d.o.o. Ploče
30.   Prijedlog izjašnjenja na amandman I i II na Prijedog zakona o koncesijama
30.1.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o koncesijama koje je podnio Mirza Ustamujić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 
31.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo
32.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
33.   Izvještaj o radu JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za 2011. godinu
a)   Izvještaj privrednog društva za reviziju Fercon d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. 
b)   Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za period od 01.01. do 31.12.2011. godine 
c)   Izvještaj o radu Odbora za reviziju za period 01.01. do 31.12.2011. godine 
d)   Plan poslovanja JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za period od 01.01. do 31.12.2012. godine 
e)   Trogodišnji plan poslovanja JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za period od 2012. do 2014. godine 
f)   Prijedlog za usklađivanje osnovnog kapitala JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. 
g)   Prijedlog raspodjele dobiti JP "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za 2011. godinu 
34.   Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.
35.   Informacija o postupku povrata finansijskih sredstava na depozitni račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
36.   Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ za II kvartal 2012. godine
37.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1445/2011 od 22.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
38.   Informacija o stepenu realizacije Zaključaka koje donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
39.   Prijedlog predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za sastav delegacije za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i omladine, sa Prijedlogom zaključka
40.   Prijedlog odluke o korištenju sredstava sa podračuna u okviru JRT broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF – Post.TR. sredstava za zaštitu i spašavanje
41.   Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnog ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
42.   Informacija o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
43.   Informacija o toku privatizacije sa Prijedlogom odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo
44.   Informacija o toku privatizacije sa Prijedlogom odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u društvu „UNIS – Udružena metalna industrije“ d.d. Sarajevo
45.   Izvještaj Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, sa Prijedlogom zaključaka
46.   Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
a)   Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2011. godine 
b)   Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2011. godine 
c)   Informacija o sektoru lizinga u Federaciji Bosne i Hercegovine sa 31.12.2011. godine 
47.   Godišnji izvještaj o radu nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
48.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 189/2012 od 22.02.2012. godine
49.   Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka V. broj: 237/2012 od 07.03.2012. godine i Zaključka V. broj: 345/2012 od 22.03.2012. godine
49.1.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
50.   Informacija u vezi sa raspodjelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, sa Prijedlogom zaključka
51.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o Autocesti na Koridoru Vc
52.   Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o lijekovima
53.   Informacija o najavi termina usaglašavanja zakona usvojenih u različitim tekstovima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
54.   Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 206/2012 od 22.02.2012. godine
55.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE