45. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.04.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke da se emisija dužničkih vrijednosnih papira, u koje spadaju i oni koje emituje Federacija BiH (obveznice i trezorski zapisi), može obaviti i izvan berze. To predstavlja znatnu uštedu u troškovima posredovanja koji se plaćaju iz Budžeta Federacije BiH. Ovo stoga što se, osim na berzi i drugom uređenom tržištu, uvodi mogućnost trgovanja na vanberzovnom tržištu i neposredno.

Važan cilj je i propisivanje obaveze traženja saglasnosti od Komisije za vrijednosne papire za povećanje ili smanjenje kvalifikovanih udjela fizičkih i pravnih lica u profesionalnom posredniku, što je do sada bilo djelimično uređeno Pravilnikom Komisije. Time se daje značaj osnivačima profesionalnog posrednika u smislu njihove provjere kod povećanja i smanjenja kvalifikovanih udjela.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, jer se ne radi o obimnom i složenom zakonskom aktu.

Predloženo je, naime, ukidanje obaveze podnošenja “Godišnje prijave podataka o doprinosima” što će rezultirati smanjenjem troškova poslodavaca i Porezne uprave Federacije. Naime, ova potreba prestaje s obzirom na to da su tokom 2011. godine obveznici uplate doprinosa počeli dostavljati u Jedinstveni sistem Porezne uprave FBiH mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak koji sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje penzijskog osnova, kao i sve podatke o uplaćenim doprinosima za obavezna socijalna osiguranja po osiguraniku i po obvezniku uplate doprinosa, koje vabudžetski fondovi mogu koristiti i na godišnjem nivou.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI
PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM I PREKRŠAJEM U FBiH

Odlučna da osigura efikasno provođenje osnovnog pravnog i civilizacijskog pristupa da niko ne može zadržati protivpravno stečenu korist, Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u Federaciji BiH. Na potrebu donošenja ovog zakonskog akta ukazuje i činjenica da postojeći propisi kao što je Krivični zakon FBiH, Zakon o krivičnom postupku FBiH, Zakon o izvršnom postupku i drugi koji regulišu ovu materiju nisu uzajamno usklađeni i funkcionalno povezani čime je stvoren značajan prostor za slobodno činjenje krivičnih djela i pribavljanje imovinske koristi iz takvih djela. Intencija je, stoga, da se na jedinstven, sveobuhvatan, precizan i jednostavan način uredi predmetna materija čime ovaj zakonski akt predstavlja lex specialis kojim se otklanjaju normativne prepreke za primjenu instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koje trenutno egzistiraju u praksi.

U namjeri da stvori sve neophodne uslove potrebne za efikasno utvrđivanje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje takvom koristi, Nacrt zakona uređuje postupak utvrđivanja tako pribavljene imovinske koristi, postupak osiguranja njenog oduzimanja, kao i postupak izvršenja odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Također se novopredloženim rješenjima uređuje i upravljanje sa privremeno i trajno oduzetom imovinskom koristi, pa je predviđeno osnivanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom sa sjedištem u Sarajevu, s mogućnošću osnivanja i posebnih organizacionih jedinica izvan svog sjedišta.

Pri koncipiranju Nacrta zakona dosljedno je poštovan stav da se, u pravilu, oduzima imovinska korist pribavljena najtežim oblicima krivičnih djela privrednog i organiziranog kriminala i korupcije, zloupotrebe opojnih droga i drugih teških krivičnih djela iz kojih proizilazi nezakonita imovinska korist. Ovako predložen tekst Zakona šalje ultimativnu poruku kako će se na teritoriji Federacije BiH oduzimati svaka ona imovinska korist koja je stečena krivičnim djelima iz krivičnog zakonodavstva u BiH čime se iskazuje načelo “nulte tolerancije” spram ovog pitanja.

Poštujući princip da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, Nacrt zakona definira da sva imovina koja je trajno oduzeta prema odredbama ovog zakona postaje vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju, predviđeno je da se primjena ovog zakona proširuje i na imovinsku korist pribavljenju činjenjem prekršaja, tim prije jer i prekršajna delinkvencija u nekim slučajevima rezultira sticanjem imovinske koristi koja se, shodno univerzalnim pravnim principima, također treba oduzimati u zakonom uređenim postupcima.

Utvrđujući Nacrt zakona, kojeg će uputiti i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Vlada FBiH je donijela zaključke kojim traži od Federalnog tužilaštva da joj, u roku od 15 dana, dostavi informaciju o primjeni Krivičnog zakona FBiH, s posebnim osvrtom na krivična djela iz oblasti privrednog kriminala, korupcije, zlopupotrebe opojnih droga, organiziranog i imovinskog kriminala. Riječ je o krivičnim djelima na koje se odnose odredbe danas utvrđenog Nacrta zakona.

Takođe, zatražila je da, u istom roku, Federalno tužilaštvo dostavi Izvještaj o svom radu za 2011. godinu.

IZMJENE UREDBE O VERIFICIRANJU TRAŽBINA
I GOTOVINSKIH ISPLATA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je donijela izmjene Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH kojima je rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju ostavljen do 31.10.2012. godine počevši od 3.5. ove godine i uz obavezu da Agencija zvrši postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Izmjena je donesena zbog činjenice da je Zakonom o izmirenju ovih obaveza utvrđen krajnji rok verifikacije sa 31.12.2012. godine, a da je još veliki interes vlasnika računa za verifikaciju ovih tražbina pa im je na ovaj način omogućeno da u redovnom roku tu verifikaciju i izvrše.

PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI
I RURALNOM RAZVOJU ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH je danas razmatrala Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu u visini od 78,29 miliona konvertibilnih maraka. Konačno opredjeljenje o ovom dokumetu Vlada će dati nakon široko provedene javne rasprave.

Poticaji treba da doprinesu stabiliziranju ponude i zadovoljavanju potražnje za domaćim poljoprivrednim proizvodima. Treba osigurati i povećanje zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda, te unaprjeđenje i povećanje poljoprivredne proizvodnje i izvoza, kao i ublažavanje posljedica nastalih potpisivanjem Sporazuma o saradnji i pridruživanju i Ugovora CEFTA-e. Na ovaj se način treba omogućiti stabilnost poljoprivrednog dohotka i standard poljoprivrednih proizvođača uz očuvanje postojećih radnih mjesta i omogućavanje novog zapošljavanja i zaštitu ruralnih područja.

Na sjednici Vlade je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva upriličilo prezentaciju  o aktuelnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede u BiH, s posebnim osvrtom na strateške ciljeve, kao i ciljeve Vlade FBiH u ovom mandatnom periodu.

SREDSTVA ZA UDRUŽENJA POTROŠAČA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 81.000 KM.

Kako je navedeno, cilj programa je podrška radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača, te informisanje i savjetovanje potrošača o osnovnim pravima i zaštiti i njihovo upoznavanje sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu potrošača.

Izbor korisnika sredstava vršit će se na osnovu javnog poziva kojeg će raspisati Federalno ministarstvo trgovine, a poziv će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Ministarstva trgovine.

STRATEGIJA ZA USPOSTAVLJANJE
INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima na izradi Strategije za uspostavljanje Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH. Infrastruktura prostornih podataka je integrirani sistem prostornih podataka koji korisnicima omogućuje pristup prostornim informacijama, prikupljenim iz različitih izvora i predstavlja skup mjera, normi, specifikacija i servisa koji za cilj imaju omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje georeferenciranih prostornih podataka u Federaciji BiH.

Vlada FBiH prepoznala je potrebu izgradnje integriranog sistema prostornih podataka kao osnovice ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja Federacije BiH, dok je Federalno ministarstvo prostornog uređenja imenovalo Stručni tim za pripremu i implementaciju uspostave Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH. Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da nastavi aktivnosti potrebne za izradu Strategije, i da u tom smislu, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača za njenu izradu.

Kako se navodi, Strategija bi trebala da stvori mogućnosti korištenja što većeg broja prostomih podataka u interesu javnog sektora, privrede i ostalih korisnika, a što će rezultirati transparentnošću rada javnih institucija, zadovoljenju ekoloških potreba zajednice i potrebe politika i aktivnosti koje mogu imati uticaja na životnu sredinu, uravnotežujući ekonomske aspekte i potrebe svih korisnika prostornih podataka.

INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA U 2011. GODINI

Na razini Federacije BiH za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi na temelju poreza, pristojbi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda iznosili su 6.406,2 milijuna konvertibilnih maraka, što je dva posto ili 121,8 milijuna KM više u odnosu na ostvarenje prihoda u 2010. godini.

Ostvareni prihodi za financiranje funkcija Federalnog, te kantonalnih i općinskih proračuna iznose 3.646 milijuna KM, odnsono dva posto ili 86,4 milijuna KM više u odnosu na isto proračunsko razdoblje 2010. godine. Proračun Federacije BiH bilježi pad od jedan posto, odnosno 17,4 milijuna KM manje u odnosu na 2010. godinu, dok je zabilježen jedan posto rasta kantonalnih proračuna, odnosno 17 posto rasta općinskih proračuna, što zbrojno predstavlja 103,8 milijuna KM više nego u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za šest posto veće ostvarenje, što je u apsolutnom iznosu 7,8 milijuna KM.

Prihodi prikupljeni po osnovu doprinosa za MIO, za zdravstveno osiguranje, te za osiguranje od neuposlenosti iznose 2.632,4 milijuna KM i bilježe rast od jedan posto, odnosno 27,6 milijuna KM. Od toga, doprinosi za zdravstveno osiguranje veći su tri posto, a za osiguranje od neuposlenosti četiri posto, dok za MIO bilježe pad od jedan posto, odnosno za 8,9 milijuna KM u odnosu na 2010. godinu.

Kantoni, zajedno sa općinama i kantonalnim direkcijama cesta su po osnovu neizravnih poreza ostvarili za dva posto ili za 30,9 milijuna KM veće prihode u odnosu na prošlu godinu, u ukupnom iznosu od 1.516,8 miliona KM, u koji su uključene i izravne uplate, koje se odnose na uplate zaostalih obaveza poreza na promet i reprogramirane obveze do uvođenja Jedinstvenog računa kod UIO. Većina kantona bilježi rast prihoda po osnovu neizravnih poreza, osim Posavskog kantona u kojem je zabilježen pad od tri posto i Kantona Sarajevo, čiji su se prihodi po osnovu neizravnih poreza zadržali na istoj razini kao i u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine.

Federaciji BiH je s Jedinstvenog računa doznačeno 2.676,2 milijuna KM. Po odbitku spoljnog duga u iznosu od 212,4 milijuna KM i sredstava na ime poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske u iznosu od 37,3 milijuna KM, raspoloživa sredstva Federacije BiH s Jedinstvenog računa za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine iznosila su 2.426,5 milijuna KM, što je dva posto ili 59,1 milijuna KM više u odnosu na predhodnu godinu.

UJEDNAČAVANJE VISINE NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA

Vlada FBiH zadužila je danas sve budžetske korisnike koji imaju podračune u okviru JRT da propišu rad, učešće, naknade i vrijeme obavljanja poslova vezanih za projekte koji se finansiraju iz podračuna.

U okviru toga, Vlada FBiH je zadužila sve budžetske korisnike da preispitaju opravdanost visine naknada po osnovu ugovora o djelu, komisija i stručnih odbora koji se isplaćuju iz sredstava podračuna za 2011. godinu.

Vlada FBiH će potom propisati visinu ukupnih godišnjih naknada po navedenim osnovama.

LISTA PRIORITETNIH ZADATAKA BHMAC-a ZA DEMINIRANJE

Federalna vlada je razmatrala Listu prioritetnih zadataka utvrđenih u Zakonu o deminiranju u BiH koju je na odobrenje dostavio Ured BH MAC-a.

Lista je sačinjena na osnovu Strategije protuminskih akcija BiH za period 2009. do 2019. godine koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Utvrđeni su prioriteti za akcije deminiranja prema kojim u prvu kategoriju spadaju lokaliteti humanitarnog karaktera kao što su objekti za stanovanje, infrastruktura, javne ustanove, ekonomski resursi i preventivno deminiranje, kao i prioriteti razvojnog karaktera - stanovanje, energetika, vodoprivreda, poljoprivreda, zaštita okoliša, turizam i šumarstvo.

U drugoj kategoriji prioriteta su lokaliteti u povremenoj upotrebi i oni koji su u kontaktu sa lokacijama iz prve kategorije prioriteta. U trećoj su kategoriji sumnjive površine bez poznate minske opasnosti na bivšim linijama razdvajanja. Čine ih ruralna područja bez prirodnih resursa od strateškog značaja.

Vlada je zaključila da Centar za uklanjanje mina u BiH putem Federalne uprave civilne zaštite na zahtjev Vlade FBiH treba otvoriti i deminerske zadatke vezane za izgradnju i rekonstrukciju trase gasovoda, Koridora Vc i drugih objekata.

ODLUKA O USLOVIMA I PROCEDURAMA EMISIJE OBVEZNICA FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o uslovima i procedurama emisije obveznica FBiH. Njom se definišu uslovi i pravila za emisiju obveznica Federacije BiH, koje se emituju radi prikupljanja sredstava za finansiranje Federalnog budžeta.

Emisijom obveznica - dugoročnih vrijednosnih papira, kao rasprostranjenim načinom finansiranja, moguće je prikupiti slobodna finansijska sredstva, često pod povoljnijim uslovima od kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka.

Emisijom obveznica, osim razvoju tržišta vrijednosnih papira, doprinosi se i razvoju finansijskog tržišta generalno. Donošenjem današnje odluke uspostavlja se jasan i transparentan pravni okvir za emisiju dugoročnih vrijednosnih papira, a učesnicima na finansijskom tržištu stavljaju se na raspolaganje sigurni državni vrijednosni papiri prihvatljivog prinosa, s jasnim uslovima, procedurama i aktivnostima koje se tiču same emisije.

 

PLAN AUTOCESTA FBiH ZA 2012.

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Plan poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2012. godinu.

Ukupno raspoloživa sredstva za investicije iznose 577.217.429 konvertibilnih maraka, od čega 234.088.356 KM vlastitih, a preostali dio iz kredita i drugih izvora. Planirane su ukupne investicije od 485.749.078,15 KM, odnosno ostaje 91.468.350,85 KM neplaniranih sredstava.

PODRŠKA ZAKLJUČCIMA VIJEĆA MI NISTARA BiH

Danas se Federalna vlada upoznala sa zaključcima Vijeća ministara BiH u vezi sa ostvarivanjem prava na povoljnije penzionisanje otpuštenih vojnika OS BiH. Nakon rasprave, Vlada FBiH je u potpunosti podržala ove zaključke.

SREDSTVA ZA KINEMATOGRAFIJU

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za kinematografiju“, utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu.

Riječ je o iznosu od 2.200.000 konvertibilnih maraka, od kojih je najveći dio, odnosno 1.000.000 KM, namijenjen sufinanciranju novih i ugovorenih dugometražnih filmskih projekata. Između ostalog, proizvodnja kratkometražnih filmova i promocija bosanskohercegovačkog filma bit će sufinancirani s po 220.000 KM, a s po 200.000 KM bit će sufinancirani novih dugometražni projekti izrazito uspješnih autora, te filmski projekti manjinskih bosanskohercegovačkih koprodukcija.

Kako je obrazloženo, Fondacija za kinematografiju će nastojati da u 2012. godini svoje operativne ciljeve prilagodi promjenama na audio-vizualnom i tržištu filmskog kapitala u Europi, a s ciljem povećanja konkurentske sposobnosti bh. kinematografije, kako u pogledu kreativnih standarda filmova, tako i produkcijskih vrijednosti.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za predstavnika Vlade FBiH za koordinaciju aktivnosti na sprječavanju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile region imenovan je danas Predrag Kurteš, federalni ministar unutrašnjih poslova.

Danas je doneseno Rješenje o prijedlogu za imenovanje Senada Rahimića za direktora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka, kao najuspješnijeg sa rang-liste kandidata po Javnom konkursu.

U Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja u FBiH imenovani su Željko Šain (predsjednik), Elvis Beganović, Ivan Krezo, Osman Hodžić i Miroslav Galić.

Vlada je dala ovlaštenje predsjedniku Sindikalne organizacije JP VZ „Orao“ d.o.o. Rajlovac - Sarajevo Zijadu Muratoviću da kod Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar ovjeri sve akte po pitanju povezivanja penzijskog staža osiguranja za sedam radnika ovog preduzeća.

Danas je oformljena Radna grupa za analizu spornih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo. 

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.45 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE