45. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.04.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 43. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.03.2012. godine
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 4. Prednacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije Bosne i Heregovine
 5. Prijedlog mišljenja po Incijativi za davanje autentičnog tumačenja provođenja Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Muhamed Budimlić, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
 6. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Informacijom Veterinarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni zakona iz oblasti veterinarstva
 7. Prijedlozi izjašnjenja
  1. Prijedlog izjašnjenja na zahtjev za sudjelovanje umješača Bašić Džemala u predmetu Sanja Radlović Lizdek i Midhat Bjelošević protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog izjašnjenja na zahtjev za sudjelovanje umješača Muje Begića u predmetu Sanja Radlović Lizdek i Midhat Bjelošević protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog odgovora na tužbu u pravnoj stvari tužitelja Džemala Bašića, zastupan po punomoćniku Veliji Sabljiću, advokatu iz Sarajeva protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Odluku V. broj: 1371/11 od 07.12.2011. godine
 2. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za mart 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijsko i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Centar Sarajevo za prodaju stana na kojem postoji stanarsko pravo u dijelu 3/20 vlasništvo Drvno industrijskog preduzeća iz Nove Gradiške, Republika Hrvatska
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o postignutom dogovoru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Hotela “ERO” d.o.o. Mostar, vezanom za regulisanje međusobnih odnosa u vezi sa Ugovorom o zakupu poslovnog prostora – Istočno krilo Hotela “ERO” Mostar
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi da od preduzeća „Zovko Oil“ d.o.o. Žepče primi u zakonito vlasništvo Naftni terminal u Orašju
 10. Izvještaj Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor direktora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka, sa prijedlogom rang-liste kandidata
 11. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 337/2012 od 22.03.2012. godine
 12. Informacija Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – „Autoceste na koridoru Vc“ za period 2008-2028
 13. Informacija o aktivnostima na izradi Strategije za uspostavljanje Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 14. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa tabelarnim pregledom za period januar – decembar 2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 15. Informacija o posebnim namjenskim transakcijskim računima (podračuni u okviru JRT) period januar – oktobar 2011. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 16. Informacija o obavezama po osnovu izvršnih sudskih rješenja
 17. Informacija o stepenu realizacije Zaključka V.broj: 1127/2011 i V.broj: 115/2012 – podrška objedinjavanja ugovora o fiksnom, mobilnom i internet saobraćaju, sa Prijedlogom zaključaka
 18. Informacija o potrebi donošenja Uredbe o nomotehničkim pravilima za izradu zakona i drugih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 19. Informacija o kasarni „Ramiz Salčin“ u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka
 20. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta „Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014 godina“
 21. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile region
 22. Prijedlozi rješenja
 1. 29.1.   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
  1. dostavljeno na zahtjev broj: 03/05-31-217/2012-A.N. od 28.02.2012. godine 
  2. dostavljeno na zahtjev broj: 03/05-31-272/2012 MB od 09.03.2012. godine 
 1. 29.2.   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine 
  1. dostavljeno na zahtjev broj: 03/05-31-226/2012- NS od 29.02.2012. godine 
 1. Prijedlog zaključka u vezi davanja mišljenja na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2012. godini
 2. Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Planom privatizacije za 2012. godinu i Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
  1. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
  2. Izmjene i dopune Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sticanja dionica privrednog društva “Pobjeda Sport” d.d. Goražde inostranoj firmi “Umarex Sportwafen GmbH & Co.KG”, Njemačka, u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog savjeta Agencije na nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluku o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog rješenja o poništavanju Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu spornih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovorenih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo
 4. Informacija o Zaključcima Vijeća ministara BiH u vezi sa ostvarivanjem prava na povoljnije penzionisanje otpuštenih vojnika OS BiH
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za kinematografiju” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 6. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu kultur i sporta/športa za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
 7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/ Federalnog ministarstva kulture i športa
 8. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog rješenja o prevetivnoj suspenziji direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za vršenje dužnosti direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. 
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE