44. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.04.2012.
Saopćenje o radu

IZVJEŠTAJI O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNE VLADE I ORGANA UPRAVE

Današnja tematska sjednica Vlade Federacije BiH, održana u Sarajevu, bila je posvećena rezultatima postignutim u prošloj godini u njenom i radu federalnih organa uprave, kao i programskim zadacima u ovoj godini. Ovo je prvi put da Federalna vlada na jednoj sjednici okupi rukovodioce svih federalnih organa kako bi zajednički analizirali učinke rada institucija kojima su na čelu i ukazali na pravce daljih aktivnosti.

Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH, koji će biti poslan u Parlament Federacije BiH, sačinio je Federalni zavod za programiranje razvoja, na bazi pojedinačnih izvještaja federalnih ministarstava i drugih organa i tijela.

Izvještaji su rađeni po novoj metodologiji ustanovljenoj Uredbom o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanja u federalnim ministarstvima, koja definira obavezu svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i podnose godišnje izvještaje o radu. U skladu s novom metodologijom, izvještaji sadrže uvodni dio o najznačajnijim aktivnostima ostvarenim u izvještajnom periodu, tabelarni pregled strateških ciljeva, programa i aktivnosti, obrazloženja u slučaju kada predviđene aktivnosti nisu ispunjene, procjenu izvršenih aktivnosti na osnovu pokazatelja i procenat izvršenja. Posebno su prezentirani pokazatelji o utrošenim budžetskim sredstvima i o namjeni za koju su iskorištena. Međutim, najveći broj ministarstava nije iskazao zbirni procenat realizacije plana rada svog ministarstva za 2011. godinu.

Uz konstataciju da se rad Vlade FBiH u 2011. godini odvijao u izuzetno složenim uslovima (političkim, socijalnim, ekonomskim), ističe se da je održana ukupno 35 sjednica, od čega 31 redovna i četiri vanredne. Pored programiranih, tokom prošle godine Vlada FBiH je intervenisala u rješavanju mnogih aktuelnih pitanja koja je nametala trenutna situacija.

Uz Izvještaj o radu Vlade FBiH razmatrani su i usvojeni izvještaji: o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, sa Izvještajem o radu Stručne službe ovog zavoda, o ostvarivanju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i o radu Federalnog štaba civilne zaštite.

Danas su, također, razmatrani i usvojeni izvještaji o radu federalnih organa uprave i to o radu Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, o izvršenju Plana geodetskih poslova, o radu Agencije za privatizaciju u FBiH, sa Izvještajem o izvršenoj privatizaciji i Finansijskim izvještajem, više federalnih zavoda, uključujući kazneno-popravne zavode poluotvorenog tipa, uprava, ureda i stručnih službi Vlade FBiH, kao i Stručne službe zajedničkih organa i tijela u Federaciji BiH. Također, usvojeni su, uz izvještaje o radu, planovi i programi Federalne uprave za inspekcijske poslove i Financijske policije FBiH.

Istovremeno je Vlada FBiH dala saglasnost i na programe rada za ovu godinu ovih organa i tijela, uz zaključak da se izvršavanju planiranih zadataka pristupa blagovremeno i s krajnjom ozbiljnošću, primjerenoj situaciji u kojoj se Federacija BiH nalazi i potrebi što bržeg i učinkovitijeg rješavanja aktuelnih pitanja u svim segmentima života i rada.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.50 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE