43. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.03.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEKOVIMA

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o lijekovima, kojima se postojeći usklađuje sa državnim Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima, kao i sa u međuvremenu donesenim Zakonom o apotekarskoj djelatnosti u Federaciji BiH.

Pošto je saglasno državnom zakonu formirana Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kao jedinstveno regulatorno tijelo na nivou države iz ove oblasti koja je preuzela većinu poslova iz oblasti farmaceutike koje su do tada obavljali entiteti, u nadležnosti entitetskih, kao i nadležnih organa Brčko Distrikta BiH ostao je manji broj poslova. To su uređivanje prometa lijekova i medicinskih sredstava na malo, farmaceutsko-inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, rješavanje interventnog uvoza lijekova i medicinskih sredstava, primjenu lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama, osiguranje stanovništvu dostupnosti lijekovima, te s tim u vezi osiguranje sigurnih izvora finansiranja za provođenje listi lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Nadležni organ odgovoran za oblast lijekova koji se upotrebljavaju u medicini u Federaciji, u dijelu za koji nije nadležna Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, je Federalno ministarstvo zdravstva.

IZJAŠNJENJE NA ZAHTJEV OMBUDSMENA

Vlada FBiH danas se, na zahtjev Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, izjasnila na žalbu uposlenika JP “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar.

U izjašnjenju se, na temelju informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ukazuje da je Vlada FBiH razmatrala i, shodno ranijim zaključcima, na 159. sjednici od 14.12.2010. godine dala saglasnost na Plan reorganizacije ovog preduzeća koji je usvojio Nadzorni odbor. Realizacijom ovog plana, koji ima za cilj zaštitu imovine preduzeća, njenu identifikaciju i procjenu onog njenog dijela imovine koji je za prodaju, treba osigurati sredstva za podmirenje zaostalih plaća, poreza i otpremnina i konačno riješiti pravni status radnika i imovine JP “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar. Pored toga, Planom reorganizacije su predviđene mjere i aktivnosti čijom će se provedbom osigurati zakonski uslov za pripajanje Društva u JP Šumskoprivredno društvo “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar.

Očekuje se realizacija zaključaka kojima je Nadzorni odbor preduzeća zadužio vršioca dužnosti direktora da sačini analizu stanja u preduzeću. Nakon njenog usaglašavanja Skupština društva treba donijeti konačnu odluku o statusu ovog preduzeća. Sve ostale aktivnosti odvijat će se u skladu sa Zakonom o šumama, čiji je tekst u pripremi.

ZAHTJEV OCIJENJEN NEUTEMELJENIM

Vlada FBiH prihvatila je mišljenje Federalnog ministarstva branitelja i invalida domovinskog rata kako je neutemeljen zahtjev Predsjednika FBiH za utvrđivanje usuglašenosti članaka 1., 2., 5., 7. (st. 9.), 9. i 12. Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite s odredbama dijela II. A, članak 2. stavak 1. točka c.

Kako je obrazloženo, neutemeljeni su navodi da je članak 1. diskriminirajući iz razloga jer se u ovom slučaju radi o kontroli dokumentacije na temelju koje je ostvareno mjesečno novčano davanje koje se isplaćuje iz Proračuna FBiH.

Člankom 2. propisano je da revizija podrazumijeva provjeru i sravnjavanje pokazatelja iz vojnih evidencija koje su izdavale vojne jedinice, a kojima raspolaže Federalno ministarstvo, s onima koji se nalaze u arhivama Armije RBiH, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutarnjih poslova i uvjerenjima o neisplaćenim vojničkim plaćama. Ukoliko se utvrdi razlika između pokazatelja kojima raspolaže Federalno ministarstvo s onima iz arhiva, njihovu nadležnost će utvrditi revizorski tim u svakoj konkretnoj situaciji.

Odredbe članka 5. kompatibilne su odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. U tom smislu, u postupku revizije pokazatelja iz vojnih evidencija otklanja se svaka dilema što se smatra validnom dokumentacijom na temelju koje se utvrđuje i koristi neko od prava.

Kada je riječ o odredbi članka 7. stavak 9., kaže se u obrazloženju, on je sukladan odredbi članaka 11. i 222. Zakona o upravnom postupku.

Iz članka 9. Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite jasno proizilazi kako van snage stavljaju uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama, okolnostima stradanja, uvjerenja o obnašanju zapovjedne dužnosti, kao i ostala uvjerenja izdata u upravnom postupku samo na temelju izjava svjedoka, potvrda braniteljskih udruga ili na temelju medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o nesiplaćenim vojničkim plaćama.

Člankom 12. propisano je potpisivanje sporazuma s Ministarstvom odbrane BiH, jer su arhivi ARBiH i HVO-a u njegovoj nadležnosti. Nema privilegiranog položaja pripadnika MUP-a jer se dokumentacija o njima nalazi u Federalnom i kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova. Imajući u vidu odredbe Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH, nije potrebno zaključenje sporazuma s federalnim tijelima uprave, odnosno s Federalnim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova, jer su ovim zakonom propisani obveza suradnje i ustupanje dokumentacije.

Iz navedenih razloga predloženo je Ustavnom sudu Federacije BiH odbijanje kao neutemeljenog zahtjeva za ocjenu ustavnosti nekoliko članaka Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

SREDSTVA ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH

Danas je Vlada FBiH usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, prema kojem je za proces vakcinacije i za sufinansiranje troškova raseljenih lica planirano 5,5 miliona konvertibilnih maraka utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu. Od toga se 3,5 miliona KM odnosi na obaveznu vakcinaciju djece od zaraznih bolesti, a dva miliona KM na bolničko liječenje povratnika iz Federacije BiH u općine u Republici Srpskoj.

Cilj je da se ovim osobama osigura liječenje u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, pod istim uvjetima kao za osigurana lica iz Federacije Bosne i Hercegovine.

NOVA EMISIJA OBVEZNICA ZA IZMIRENJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je donijela Odluku o četvrtoj emisiji obveznica stare devizne štednje u vrijednosti od 75.219.921 konvertibilnu marku. Obveznice se, kao elektronski zapis, prenose u Registar vrijednosnih papira u FBiH i njihovom imaocu daju pravo naplate glavnice duga i kamata. Obveznice su dugoročne sa kamatnim prinosom, neograničeno prenosive sa nominalnom vrijednošću po obveznici od jedne KM. Biće emitovane 31. marta ove godine sa rokom dospijeća od 53 mjeseca.

Fiksna kamatna stopa iznosi 2,5 posto godišnje i računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate koja se obračunava polugodišnje. Vlasnik obveznice ima pravo na pripadajući dio glavnice i obračunatu kamatu na preostali dio glavnice u polugodišnjim periodima. Prvo dospijeće kamate je 31. avgust ove godine.

Obveznice se emituju u serijama AB, BB, CB, DB i EB. U slučaju neplaćanja kamate ili glavnice u roku dužem od 30 dana od dana njihovog dospijeća, Federalno ministarstvo finansija će platiti zakonsku zateznu kamatu obračunatu od dana njihovog dospijeća. Pravo vlasništva nad obveznicama stiče se danom njihovog upisa kod Registra na račun vlasnika.

Ovom je Odlukom predviđeno da se obaveze po osnovu računa stare devizne štednje verifikovane do 31.12. 2011. godine izmire do 31. avgusta 2016. godine.

IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Od ukupno planiranih 1.735,8 milijuna konvertibilnih maraka po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, Proračun Federacije BiH za 2011. godinu ostvario je 1.483,4 milijuna KM ili 85,8 posto od plana. Od ukupnog ostvarenja, 76,7 posto, odnosno 1.137,6 milijuna KM odnosi se na prihode od poreza (porez na dobit, prihodi od neizravnih poreza), a neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne...) ostvareni u iznosu od 256,6 milijuna KM, što je 17,3 posto ukupno osvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu financiranja ostvareni u iznosu od 89,1 milijuna KM, sa sudjelovanjem od šest posto u ukupnom ostvarenju.

U odnosu na 2010. godinu, ostvareni prihodi, primitci i financiranje manji su za 14,2 posto, ili u apsolutnom iznosu za 244,2 milijuna KM, na što je direktno utjecalo znatno veće financiranje u 2010. godini, koje je iznosilo 322,7 milijuna KM.

Ukoliko promatramo ostvarenje prihoda, isključujući financiranje Proračuna, ono iznosi 1.394,3 milijuna KM i gotovo je na istoj razini kao i u 2010. godini, odnosno ostvareni prihodi su manji za 10,5 milijuna KM, ili za 0,8 posto.

U odnosu na Proračunom planirana sredstva, ostvareni prihodi, bez financiranja, manji su za 192,8 milijuna KM, odnosno procentualno za 12,2 posto.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.137,6 milijuna KM. U odnosu na rebalans Proračuna ostvareni su s indeksom od 95,1 posto, a u odnosu na 2010. godinu, porezni prihodi manji su za 1,4 posto, ili za 15,9 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci za 2011. godinu iznose 1.645 milijuna KM, što je 94,7 posto planiranih rebalansom. U odnosu na izvršenje u 2010. godini, rashodi i izdatci manji su za 5,2 posto, odnosno u apsolutnom iznosu za 89,2 milijuna KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 960,2 milijuna KM i u odnosu na 2010. bilježe pad od 7,4 posto. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera, odnose se na MIO (170,1 milijuna KM), neratne invalidnine (151,3 milijuna KM), invalidnine (321,6 milijuna KM), poticaje za poljoprivredu (52 milijuna KM), za konsolidaciju rudnika ugljena (28 milijuna KM), itd.

Bitno je napomenuti kako je u 2011. godini izmiren ukupan dug od 14,5 milijuna KM spram kantonalnih službi za upošljavanje - isplata naknada razvojačenim braniteljima iz 2009. godine, a 13,6 milijuna KM Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za pokriće gubitka iz 2010. godine. Također, izmireno je 43,7 milijuna KM po osnovu duga za osobe s invaliditetom - neratni invalidi, po Zakonu koji je važio do 11.3.2009. godine.

Kapitalni transferi u 2011. godini izvršeni su u iznosu od 11,6 milijuna KM, i to drugim razinama vlasti 2,4 milijuna KM, pojedincima 45 tisuća KM, neprofitnim organizacijama 5,3 milijuna KM, javnim poduzećima 0,8 milijuna KM i privatnim poduzećima i poduzetnicima tri milijuna KM. U odnosu na rebalans Proračuna za 2011. godinu, indeks izvršenja je 87,6 posto.

U 2011. godini, iz Proračuna Federacije BiH izdvojeno je 264,2 milijuna KM za otplatu duga, što je u odnosu na rebalans Proračuna za 2011. godinu 92,1 posto. Za otplatu vanjskog duga dato je 148 milijuna KM, za otplatu domaćeg pozajmljivanja 8,8, milijuna KM, a za otplatu unutarnjeg duga 107,4 milijuna KM. Inače, na dan 31. prosinca 2011. godine vanjski dug Federacije BiH iznosio je 4.133.882.298,22 KM, a unutranji 830.881.032 KM.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA POTICAJ RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava “Transfera za poticaj razvoja poduzetništva i obrta” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Kako se navodi u Izvještaju, financijska poticajna sredstva u 2010.godini dodijeljena su za 587 korisnika u iznosu od 4.972.100 KM.

Navedena financijska sredstva usmjerena kroz razvojne projekte subjekata malog gospodarstva znatno su utjecala na stvaranje i poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, a što je kao rezultat imalo povećanje uposlenosti, izvoza, produktivnosti, sukladnijeg razvoja gospodarstva, kvalitete i konkurentske sposobnosti, kao i razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš. Utvrđeno je da je od 587 korisnika, izvješća o utrošku dodijeljenih poticajnih sredstava dostavilo 557 korisnika.

KREDIT SAUDIJSKOG FONDA ZA IZGRADNJU
ZGRADE OPĆINSKIH ORGANA UPRAVE U SREBRENIKU

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH od tri miliona dolara po Sporazumu o kreditu Saudijskog fonda, namijenjenog realizaciji Projekta izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku.

Njegovom se realizacijom omogućava da se organi uprave u Srebreniku, koji su razmješteni na sedam lokacija, smjeste na jednom mjestu radi njihovog efikasnijeg rada.

Kredit je sa rokom otplate od 25 godina, uz grejs period od pet godina i kamatnu stopu od jedan posto na godišnjem nivou. Kredit će se vraćati u dvije rate godišnje i to 15. februara i 15. avgusta svake godine otplatnog roka, s tim da se iz ovih sredstava ne mogu plaćati carine, porezi i druge dadžbine.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu između BiH i FBiH, te Podugovora između FBiH i Općine Srebrenik.

Sredstva kredita će se prenijeti na Općinu Srebrenik koja je krajnji korisnik i obveznik njihovog vraćanja prema naznačenim uvjetima.

ZAKLJUČCI O “KRIVAJI”

Nakon što je danas razmotrila stanje u IP “Krivaja” Zavidovići, Vlada FBiH je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da izmijeni i dopuni Program dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz revolving sredstava, tako što će formirati novu kreditnu liniju za očuvanje najmanje 800 zaposlenika ovog kolektiva u stečaju.

Također, treba otvoriti novi podračun namjenskog depozita Federalnog zavoda za zapošljavanje kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 6.000.000 konvertibilnih maraka, koji će biti realiziran odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda.

SUGLASNOST NA SREDNJOROČNI I OVOGODIŠNJI PLAN KOMUNIKACIJA

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesena je Odluka kojom je, na prijedlog Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, data suglasnost na Plan komunikacije Vlade FBiH 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcioni plan za 2012. godinu.

Izrada ova dva plana komunikacije predstavlja realizaciju Revidiranog akcionog plana 1 za provedbu Strategije reforme javne uprave, koji je Federalna vlada usvojila na 16. sjednici od 24.8.2011. godine.

Plan komunikacije Vlade FBiH za razdoblje od 2012. do 2014. godine je strategijski dokument kojim su definirani kratkoročni i srednjoročni komunikacijski ciljevi, ciljne skupine, komunikacijski kanali, osnovne poruke i analiza učinaka. Također, definirana je uloga Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću FBiH i drugih službi za odnose s javnošću u strukturi federalnih ministarstava i drugih federalnih institucija.

Izrada Plana komunikacije izraz je opredjeljenja Vlade Federacije BiH za unaprjeđenjem transparentnosti u radu njezinih tijela, te predstavlja političku i društvenu odgovornost u institucionalnom odlučivanju, uključujući i odgovorno upravljanje javnim dobrima. Namjera je da se u dvosmjernoj komunikaciji s građanima FBiH izgradi potpora javnosti njezinim aktivnostima, uključujući i potporu za realizaciju strategijskih Vladinih razvojih projekata.

Komunikacijskim planom za 2012. godinu precizirane su obveze federalnih ministarstava i drugih federalnih institucija u odnosima s medijima i javnošću uopće. Naglasak je stavljen na dalje uspješno ispunjenje obveza proisteklih iz Zakona o slobodi pristupa informacijama, na promotivne kampanje, kao što su one o aktualnim reformama, javnim politikama ili bitnim integracijskim procesima.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH imenovala Upravni odbor Fonda za studentske zajmove i to u sastavu: Armin Ćatić, Omer Korjenić, Želimir Lalić, Bekir Isaković i Marijana Markota.

Kao kandidati za članove Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka Parlamentu FBiH predloženi Jakov Gavran (za predsjednika), Mijo Marušić, Safeta Sejdić, Ibrahim Tirak i Zenit Kelić (za članove).

Vlada FBiH je izmijenila Odluku o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Donesena je i Odluka kojom Vlada FBiH daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o Mostar za donošenje Odluke o imenovanju Sanje Sabljić za direktoricu - predsjednicu Uprave ovog društva.

Vlada je imenovala Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Ivo Rozić (predsjednik), Faruk Salčinović, Nasef Milanović, Safet Husanović, Mirsad Kaljiković, Sedina Obuća, Almir Spaho, Ana Zadro i Omer Omerefendić. Imena svojih kandidata za Upravni odbor nisu dostavili Kanton 10 i Posavski kanton.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.20 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE