43. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.03.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 42. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.03.2012. godine
 2. Nacrt zakona o lijekovima
 3. Prijedlog izjašnjenje na žalbu uposlenika J.P. „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar na Zahtjev Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje usklađenosti čl. 1, 2. i 5. i člana 7. stav 9., te čl. 9. i 12. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ("Službene novine Federacije BiH, broj 82/09) sa odredbama dijela II A. član 2.1.c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Informacija u vezi sa aktom konzorcija kojeg čine MOL Mađarska javna kompanija za naftu i gasnu industriju s ograničenom odgovornošću i INA Industrija nafte d.d. Zagreb, broj: 01-17-362/12 od 06.03.2012. godine
 6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnio Sead Hasić, ministar rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za proces vakcinacije i sufinansiranja troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine Federalnom ministarstvu zdravstva
 8. Prijedlog odluke o prenosu računarske opreme nabavljene kroz okončani Projekat „Tehničke pomoći socijalnom osiguranju“ SITAP krajnjim korisnicima
 9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 10. Prijedlog odluke o četvrtoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti Agencije za privatizaciju u Federacije Bosne i Hercegovine za prodaju obveznica na osnovu civilnih poslova sa Republikom Irak
 12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi Vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine
 14. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava "Transfera za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
 15. Izvještaj Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka, sa prijedlogom rang-liste kandidata
 16. Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku, sa dokumentacijom
 17. Prijedlog zaključka o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine na koje se ne uplaćuje doprinos
 18. Prijedlog za rješavanje načina implementacije aktivnosti koje su definirane u dokumentu „Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011. - 2015. godine
 19. Informacija o mogućnostima Federalnog zavoda za zapošljavanje u pružanju podrške nastojanjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zadržavanje zaposlenika IP "Krivaja" d.o.o. - u stečaju, Zavidovići, sa Prijedlogom zaključka
 20. Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2012. – 2014. godina i Komunikacijski akcioni plan 2012. godina, sa Prijedlogom odluke
 21. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora“ Mostar
 1. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi H.P. „GIK 1.MAJ“ U STEČAJU, Bačka Topola
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju direktora - predsjednika Uprave
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE