42. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.03.2012.
Saopćenje o radu


PREZENTIRAN RADNI TEKST ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE
KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM I PREKRŠAJEM U FBiH

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu prezentiran je radni tekst Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u Federaciji BiH. Potreba donošenja ovog zakonskog akta proizilazi iz činjenice da postojeći propisi, kao što su Krivični zakon FBiH, Zakon o krivičnom postupku FBiH, Zakon o izvršnom postupku i drugi koji regulišu ovu materiju, nisu uzajamno usklađeni i funkcionalno povezani, čime je stvoren značajan prostor za slobodno činjenje krivičnih djela i pribavljanje imovinske koristi iz takvih djela. Stoga je intencija da se novim zakonom na jedinstven, sveobuhvatan, precizan i jednostavan način uredi predmetna materija i time u praksi osigura efikasno provođenje osnovnog pravnog i civilizacijskog prinicipa da niko ne može zadržati protivpravno stečenu imovinsku korist.

To i određuje njegov karakter kao lex specialis kojim se namjeravaju otkloniti sve normativne prepreke za primjenu instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koje trenutno egzistiraju u praksi, odnosno, stvoriti svi neophodni uslovi potrebni za efikasno utvrđivanje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje takvom koristi.

Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, a sva imovina koja je trajno oduzeta prema odredbama ovog Zakona postaje vlasništvo Federacije BiH. U cilju obavljanja poslova i provođenja mjera predviđenih Zakonom, Vlada FBiH osniva Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom, sa sjedištem u Sarajevu, a može imati i posebne organizacione jedinice izvan sjedišta.

Odredbe Zakona primjenjuju se posebno u postupku oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima privrednog, organiziranog i imovinskog kriminala, korupcije, zloupotrebe opojnih droga i trgovine ljudima. Ovo se odnosi i na imovinsku korist koja je pribavljena ostalim krivičnim djelima propisanim krivičnim zakonodavstvom u BiH, ukoliko se takva imovina nalazi ili se njeno korištenje odvija na teritoriji Federacije BiH. Rješenje o oduzimanju imovine može donijeti isključivo sud.

Vlada FBiH je zaključila da se rasprava o prezentiranim rješenjima obavi za 15 dana, nakon što sva federalna ministarstva daju svoje primjedbe i sugestije.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Razlozi za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o cestama Federacije BiH, koje je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila u formi Nacrta, jeste potreba smanjenja broja članova nadzornih odbora upravitelja cesta, kao i jednostavnija procedura njihovog izbora, odnosno usklađivanje njihovog imenovanja sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH.

Nadzorni odbori imali bi sada pet članova i to stručnih lica, uz zastupljenost konstitutivnih naroda.

Pored toga, ovim izmjenama konkretizuju se nadležnosti kada je riječ o zaštiti cesta i inspekcijskom nadzoru, te otklanjanju određeni tehnički nedostaci.

Naime, inspekcijski poslovi za pojedine kategorije cesta podijeljeni su tako da je Federalna uprava za inspekcijske poslove nadležna za magistralne, kantonalna za regionalne ceste, a općinska, odnosno gradska inspekcija za lokalne i nekategorisane ceste i ulice u gradovima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O AUTOCESTI NA KORIDORU Vc

S obzirom na to da se radi o vrlo složenom građevinskom objektu, u koncipiranju Prijedloga zakona o autocesti na Koridoru Vc, koji je utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade, ispoštovano je više općih zakona, čime je ovaj projekat dobio epitet multidisciplinarnosti. U tom pravcu izvršene su analize Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, Zakona o cestama Federacije BiH, Zakona o eksproprijaciji, seta okolinskih zakona, Zakona o koncesijama, kao i zakona koji reguliraju opšta dobra data na korišćenje i upravljanje javnim poduzećima ili privrednopravnim društvima koji gazduju tim dobrima. Stoga, Prijedlog ovog zakona predstavlja kompilaciju već reguliranih pitanja otvorenih u postupku realizacije projekta i to od istražnih radova i projektiranja, preko rješavanja imovinsko-pravnih pitanja i obezbjeđenja potrebnih suglasnosti i dozvola, načina obezbjeđivanja investicionih sredstava do konačne izgradnje i puštanja u funkciju cijele autoceste u Koridoru Vc ili dijelova tog složenog projekta.

Predloženim rješenjima su precizirana nedovoljno regulisana područja, pojednostavljene standardne procedure, izmijenjen redoslijed aktivnosti i korigovane nadležnosti i rokovi dati u općim zakonima, a sve u cilju intenziviranja radova na autocesti Koridora Vc. Ako su određena rješenja i u eventualnom sukobu sa općim pravilima, pravila iz ovog Zakona imaju u primjeni prednost.

Izgradnja autoceste na Koridoru Vc je jedan od vitalnih interesa kako za Federaciju BiH i Republiku Srpsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Parcijalna rješenja na pojedinim dionicama na trasi autoceste pokazala su svu složenost realizacije projekta, a brojni problemi, od rješavanja imovinsko-pravnih poslova, određivanja trase autoceste, do nedostatka investicionih sredstava, uzrokovala su mnoga sporenja, pa i nedoumice, te je bilo neophodno predložiti potpuno novi zakon koji bi obuhvatio sva ova pitanja na jednom mjestu.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA U 2012. GODINI

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa iznosi 922.679 hiljada KM, a transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1,5 miliona KM.

Za udruženja građana i organizacije u oblasti kulture planirano je ukupno 360 hiljada KM, dok je za sport od značaja za Federaciju BiH predviđeno ukupno 1,5 miliona KM.

Konačno, za podršku projektima omladinskih organizacija predviđeno je 200 hiljada KM.

Sredstva će se podijeliti na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalni ministar kulture i sporta. Njihovi su korisnici u obavezi da ih troše namjenski i u roku od 15 dana po završetku programa o tome dostave izvještaj.

O ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI

Danas je utvrđen i odgovor povodom inicijative zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Mirka Pejanovića da Vlada FBiH pripremi poseban program svojih aktivnosti i aktivnosti institucija Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu nadležnosti i učešća u državnim organima BiH u pogledu svega što predstoji nakon sto Republika Hrvatska postane članica Evropske unije.

U odgovoru se ističe da je Vlada FBiH, ovo pitanje razmatrala na tematskoj sjednici 24.2.2012. godine posvećenoj procesu evropskih integracija.

Između ostalog, prihvaćena je Informacija o procjeni implikacija pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, koju je izradila Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Ocijenjeno je da se za BiH očekuju značajne posljedice pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, posebno u oblastima imovinsko-pravnih odnosa, pogranične problematike, uključujući pitanje graničnih inspekcijskih službi, trgovine industrijskim i poljoprivrednim proizvodima, državljanstva i putnih isprava, rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija, saobraćaja, te elektroenergetike. Zaključeno je da se, u saradnji sa svim nadležnim institucijama, identificiraju potencijalni efekti pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, kako bi se blagovremeno mogle poduzeti potrebne mjere i aktivnosti na umanjivanju negativnih efekata po privredu Bosne i Hercegovine i društvo u cjelini.

PRIPREME ZA IZGRADNJU DIONICE SVILAJ - VUKOSAVLJE

Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar u svrhu izgradnje dijela autoceste na Koridoru Vc, dionica: Svilaj - Vukosavlje. Ovo iz razloga što dio autoceste zahvata i šumsko zemljišta, a za oblast šumarstva ne postoji propis koji bi definisao promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko, što je jedan od uslova za gradnju, odnosno izdavanje pomenutih dozvola.

Postupak promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šume) pokrenut je u skladu sa ranije važećim propisom (Uredba o šumama) koja se u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH prestala primjenjivati 6.12.2011. godine, te postupak donošenja dozvole za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenje šume) nije okončan.

Donoseći danas Odluku o saglasnosti, Vlada FBiH je vodila računa o tome da je utvrđen javni interes za izgradnju navedene dionice autoceste na koridoru Vc, da su pribavljeni svi potrebni akti za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenje šume) propisani Uredbom o šumama u vrijeme njenog važenja, te da je izdata prethodna saglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona od 01.12.2011. godine.

Realizacijom ove odluke ostvariće se prihod u Budžet Federacije BiH u iznosu od 50.229,14 KM.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

Vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim Budžetom za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Za finansiranje studentskog standarda izdvojeno je milion KM radi subvencioniranja smještaja i ishrane studenata, podrške projektima studentskih organizacija i najboljim studentima, te za školovanje Roma, podršku studentima sa invaliditetom kao i pomoć bibliotekama.

Za obrazovanje je izdvojeno 1,9 miliona KM, od kojih će se 800 hiljada utrošiti za poboljšanje rada u predškolskim ustanovama, te osnovnim i srednjim školama u FBiH, 225 hiljada KM za podršku ujedinjenju odgojno-obrazovnih ustanova, a 95 hiljada KM za podršku školovanju romske populacije i drugih nacioalnih manjina.

Za učešće učenika, udruženja i škola na takmičenjima i smotrama te za nagrade izdvojeno je 119 hiljada KM. Za nabavku udžbenika učenicima prvih razreda u devetogodišnjem osnovnom obrazovanju izdvaja se ukupno 455 hiljada KM.

Kao pomoć u implementaciji Bolonjskog programa osigurano je 380 hiljada KM, a za recenziranje udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje 110 hiljada KM.

Transfer za fond za studentske zajmove iznosi 441 hiljadu KM.

Za nauku od značaja za Federaciju BiH izdvaja se ukupno 1,9 miliona KM od kojih će se 943 hiljade KM usmjeriti za podršku izdavanju referentnih izdanja iz ove oblasti, a 99 hiljada KM za pristup međunarodnim bazama podataka i 100 hiljada KM za podršku aktivnostima Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Pola miliona je predviđeno za naučno-istraživačke i razvojne projekte.

Ukupno će se 950 hiljada KM usmjeriti za javne naučne i visokoškolske ustanove od značaja za FBiH.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Danas je usvojen Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za ovu godinu za “Akcioni plan strategije okoliša” u ukupnom iznosu 2.500.000 KM.

Ova sredstva raspodjeljuju se na tri programa i to 1,5 milion KM za sufinansiranje projekata za tehničko unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH, na koje pravo ostvaruju opštine i kantoni putem javnog poziva, 500.000 KM za sufinansiranje programa podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, za koje mogu aplicirati javne institucije koje upravljaju takvim područjima na području Federacije BiH, sa projektima kojima se poboljšava upravljanje, razvoj neophodne infrastrukture i održivo korištenje resursa u zaštićenom području i 500.000 KM za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara), kao dio mreže monitoring kvalitete zraka od značaja za FBiH.

SAGLASNOST ZA UKLANJANJE OBJEKATA U OPĆINI TEŠANJ

Vlada FBiH je Općini Tešanj dala saglasnost za uklanjanje o svom trošku ukupno osam objekata izgrađenih na izletištu “Kiseljak” za koje je građevinsko-urbanistička inspekcija izdala rješenje o rušenju zbog njihove fizičke dotrajalosti i oštećenja.

Pravo upravljanja i korištenja nad ovim objektima je odlukom Vlade FBiH iz decembra 2005. vraćeno u posjed Općini Tešanj, nakon ukidanja Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH koji su ih koristili.

Ovom je odlukom Vlada pozitivno odgovorila na zahtjev Općinskog pravobranilaštva Općine Tešanj i Doboj Jug.

O RAZVOJU NAMJENSKE INDUSTRIJE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji proizvodnje i usluga namjenske industrije za domaće tržište, Izvješće o ostvarenom razvoju proizvoda i tehnologije u 2011. godini, te Plan razvoja proizvoda i tehnologija u 2012.godini.

Vlada je ovom ministarstvu, te Federalnoj direkciji za namjensku industriju naložila da, shodno svojim nadležnostima, a putem tijela upravljanja gospodarskih društava namjenske industrije u Federaciji BiH, preduzmu mjere u cilju intenziviranja nastupa na domaćem i inozemnom tržištu proizvoda koji zadovoljavaju određene standarde kvalitete i sigurnosti. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je izvršiti koordinaciju između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika u Federaciji BiH i PS “Vitezit” d.o.o. Vitez, kako bi bila sagledana mogućnost plasmana eksploziva iz “Vitezita” d.o.o. Vitez u rudnike u FBiH.

PROGRAM DEMINIRANJA U 2012. GODINI

Federalna vlada je prihvatila Projekat Programa deminiranja 2012.-faza XIV, koji implementira Federalna uprava civilne zaštite. Planirana sredstva za implementaciju ovog projekta iznose 7,02 miliona KM.

Deminerski timovi FUCZ su u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće zbog velikih snježnih padavina u februaru ove godine bili angažovani u akcijama zaštite i spašavanja u ugroženim kantonima sa 32 terenska vozila, dva kamiona i radnom mašinom.

Obavljena je 21 medicinska evakuacija ukupno 70 osoba, a timovi za spašavanje izvršili su osam izlazaka u zavijana mjesta iz kojih su evakuisali 25 osoba, te ugroženom stanovništvu ovih područja dostavili ukupno 703 paketa hrane iz Crvenog krsta /križa FBiH.

Implementacija Programa deminiranja za ovu godinu je već u toku i očekuje se njegova uspješna realizacija i u ovoj XIV fazi.

KONTROLA UTROŠKA ODOBRENIH SREDSTAVA

Povodom razmatranja Informacije o kontroli pravnih lica kojima su dodijeljena sredstva za financiranje i sufinanciranje programa i projekata za 2011. godinu, a putem Javnih poziva od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te Izvještaja Financiske policije o izvršenoj kontroli poslovanja ovog fonda, Vlada Federacije BiH donijela je zaključke koji obavezuju nadležne organe na preduzimanje daljnjih mjera.

Financijska policija FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove treba da izvrše kontrolu poslovanja i namjenskog korištenja ovih sredstava odobrenih preduzećima DES d.o.o. Sarajevo, Apel Promet d.o.o. Travnik i COLOR SERVIS d.o.o. Mostar.

Nakon izvršene kontrole, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dužno dostaviti kompletan izvještaj Vladi Federacije BiH, s prijedlogom mjera.

ŠTO BOLJE ORGANIZIRATI UDRUGE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Federalno ministarstvo trgovine, kao jedan od nositelja zaštite potrošača i aktivnosti na izvršenju Državnog godišnjeg programa zaštite potrošača je i u svom planu rada za 2011. godinu kao jedan od strategijskih ciljeva utvrdilo unaprjeđenje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača.

U provedbi tog zadatka utvrđena je kontinuirana potreba za davanje podrške radu i razvoju udruga potrošača. Protekle godine Federalno inistarstvo je, najvećim dijelom, ostvarilo planirane ciljeve i zadatke, posebno kad se imaju u vidu raspoloživa financijska sredstva. Za ove potrebe je u 2011. godini u Proračunu Federacije BiH bilo osigurano 90.000 konvertibilnih maraka, od čega je zbog dogovorenih ušteda utrošeno 30.000 KM. Uštedu od 60.000 KM bilo je moguće ostvariti iz razloga što su sredstva grantova za 2010. godinu bila raspoloživa tek u posljednjem kvartalu te godine, kada su i raspoređena za sufinanciranje projekata udruga, tako da je njihova realizacija vršena u 2011. godini.

Jačanju kapaciteta udruga potrošača data je podrška kroz sufinanciranje materijalnih troškova, pri čemu je vođena politika ravnomjerne regionalne zastupljenosti. Ministarstvo je pružalo kontinuiranu stručnu pomoć i vršilo nadzor nad radom udruga, posebno s aspekta zakonitosti i opravdanosti trošenja odobrenih sredstava.

U 2011. godini je u devet kantona Federacije BiH djelovalo deset udruga potrošača. Iako su sve udruge u cijelosti realizirale projektne aktivnosti, ocijenjeno je kako nije ostvaren očekivani i nužni učinak na senzibiliranju javnosti, podizanju javne svijesti i informiranosti potrošača.

Kako bi se profilirale u javnosti i dobile povjerenje građana, udruge moraju, prije svega, biti dobro organizirane, aktivne i kompetentne, te uz članove okupljati i stručne ljude za rad na područjima i problemima kojima se bave. U Federaciji BiH je malo takvih udruga, kaže se u Informaciji Federalnog ministarstva trgovine prezentiranoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Ceste” d.d. Mostar da se Jozo Krivić razriješi dužnosti direktora, prije isteka mandata, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala, te da se za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci, imenuje Ivan Pandža. Iz istih razloga, odnosno gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala razriješeni su dužnosti izvršni direktori - članovi uprave i to: za održavanje Tomislav Sušac, na koju je poziciju za vršioca dužnosti imenovan Niko Teklić; dužnosti je razriješena i Ludmila Kovačević (za računovodstvo i finansije), a za vršioca dužnosti imenovan Željko Batinović; umjesto Olge Rozić koja je razriješena dužnosti izvršnog direktora za pravne i opće poslove, imenovana je za vršioca dužnosti na period do šest mjeseci Olivija Grizelj-Perić.

Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo da se, prije isteka mandata, razriješi vršilac dužnosti generalnog direktora Nataša Fazlić, radi imenovanja za vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove u ovom privrednom društvu. Istovremeno je data saglasnost Nadzornom odboru da se za novog vršioca dužnosti generalnog direktora na period do šest mjeseci imenuje Dženan Šoro. Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Selima Hrvata dužnosti člana Nadzornog odbora u ovom preduzeću, te na privremeno imenovanje Senada Kljajića na ovu poziciju na period do 60 dana.

Za člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo imenovan je Midhat Kulo.

Nakon provedene konkursne procedure, danas je doneseno Rješenje kojim je Kenan Rešo imenovan na period od četiri godine za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Radi ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu danas je Đurđica Šišul razriješena dužnosti člana Odbora državne službe za žalbe.

Danas je imenovana Komisija koja treba da u roku od 30 dana izradi Pravilnik o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji BiH na koje se ne uplaćuje doprinos, u sastavu: Dobrica Jonjić, Tomislav Pupić, Esma Palić, Adem Šačić, Sabina Jusufović i Edina Macić (člnovi).

Imenovana je i Radna grupa koja ima zadatak da u roku od 60 dana sačini Akcioni plan za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u FBiH” u sastavu: Ivica Cvjetković (predsjednik), Dijana Bukovac (zamjenik predsjednika), Merima Maslo, Amra Vučijak, Đula Đukić, Lela Glibo, Sanin Pačariz, Mirsad Čolić, Stipe Šakić, Amela Čatić, Elbisa Zagorčić, Viktor Dadić, Sanela Jakubović, Meho Rekić, Jakov Gavran i Emir Pašić (članovi).

Donesene su i odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje i o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku, te imenovana Komisija za obavljanje ovog posla koju sačinjavaju Edita Kalajdžić i Adnan Efendić, a ostali članovi su iz Agencije za državnu službu FBiH.

Vlada FBiH imenovala je Radnu grupu sa zadatkom da u roku od 90 dana izradi dokument “Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014 godina”, u sastavu: Goran Miraščić (predsjednik), Haris Abaspahić, Vjeko Domjan, Alija Aljović, Hajrudin Hadžimehanović, Kenan Spahić i Ljubiša Đapan.

Nakon što je Dragan Vikić razriješen dužnosti predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH, na ovu poziciju imenovan je Ljubomir Divković.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.35 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE