42. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.03.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 41. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.03.2012. godine
 2. Prezentacija teksta Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o autocesti na Koridoru Vc
 5. Informacija o prvom sastanku Odbora za praćenje realizacije MOU za pripremu istraživanja ugljikovodika
 6. Prijedlog odgovora na Zaključak Konkurencijskog vijeća i Zahtjev Udruženja predstavnika međunarodnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila V.broj: 153/11 od 07.03.2011. godine 
  2. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa
 2. Informacija o stanju Doma kulture u Kaknju, sa Prijedlogom zaključka
 3. Prijedlog odgovora na zastupničku incijativu koju je podnio zastupnik Mirko Pejanović, a kojom se traži da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pripremi poseban program svojih aktivnosti i aktivnosti institucija Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu nadležnosti i učešća u državnim organima Bosne i Hercegovine u pogledu svega što predstoji nakon što Republika Hrvatska postane članica Evropske unije
 4. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o volontiranju koji je u parlamentarnu proceduru dostavila Komisija za pitanja mladih Predstavničkog – Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole JP-u Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za izgradnju dijela autoceste na Koridoru Vc – dionica: Svilaj-Vukosavlje
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „Rudex“ d.o.o. Sarajevo odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 8. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (za prikupljanje prihoda od GSM licence)
 9. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (za povrat uplate sredstava po osnovu plaćenog PDV-a na revolving osnovi)
 10. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje direktora 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za održavanje 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za održavanje 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za računovodstvo i finansije 
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za računovodstvo i finansije 
  7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje izvršnog direktora za pravne i opće poslove 
  8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne i opće poslove 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima – JP „Aerodrom Mostar“ ( za nabavku neophodne opreme)“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Tešanj za uklanjanje osam objekata izgrađenih na izletištu „Kiseljak“ Općina Tešanj
 5. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke jednog putničkog automobila za potrebe Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku 
 1. Projekat Programa deminiranja 2012 – Faza XIV, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Izvještaj o realizaciji Tekućih transfera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, namjenjenih za podršku zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Izvještaj o relizaciji proizvodnje i usluga namjenske industrije za domaće tržište, te ostvarenom razvoju proizvoda i tehnologije u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključka
 4. Izvještaj o radu i djelovanju Federalnog štaba civilne zaštite za vrijeme proglašenja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 04.02. do 29.02.2012. godine
 5. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
  1. Program rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlozima odluka
 1. Izvještaj o realizaciji Zaključaka V. broj: 928/2011 od 05.09.2011. godine (stepen realizacje i plan razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011-2013)
 2. Izvještaj o monitoringu tla Federacije Bosne i Hercegovine u 2008., 2009. i 2010. godini
 3. Izvještaj Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka, sa prijedlogom rang-liste kandidata
 4. Informacija o stanju u oblasti šumarstva usljed nepostojanja zakonskih propisa
 5. Informacija o kontroli pravnih lica kojima su dodijeljena sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za 2011. godinu, a putem Javnih poziva od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključaka
  1. Izvještaj o izvršenoj kontroli poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Informacija o učinku potpora udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji Zaključka V. broj: 262/2012 od 07.03.2012. godine
 3. Dopuna Informacije Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o mogućnosti preseljenja Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine iz zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Alipašina 41, sa Prijedlogom zaključka
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta "Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014"
 6. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, sa Izvještajem o radu Komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, sa Izvještajem o radu Komisije za izbor direktora i Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za prijem jednog pripravnika
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE