41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.03.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠĆENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBiH

Izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH, utvrđene na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu, u formi Nacrta, rezultat su potrebe usklađivanja sa izmjenama postojeće procedure donošenja prostorne osnove. Naime, ove osnove, umjesto Parlamenta FBiH, donosi Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva što ima za cilj skraćenje procedure i ubrzanije donošenje prostorno-planskih akata. Ovo je posebno bitno sa stanovišta skraćivanja rokova za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola u cilju ubrzanja procedura, a sve iz razloga implementacije preporuka iz Projekta uklanjanja administrativnih barijera.

Istovremeno, izvršeno je i terminološko usklađivanje određenih pojmova sa u međuvremenu donesenim propisima.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA

Razlozi za donošenje Zakona o prijevozu opasnih materija proizašli su iz potrebe da se ova oblast na jedinstven način uredi na teritoriji Federacije BiH. Obaveza njegovog donošenja proistekla je iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, prema kojem je Bosna i Hercegovina dužna omogućiti slobodno kretanje putnika i roba na nediskriminirajućoj osnovi. Obaveza Bosne i Hercegovine je da usaglasi svoje propise o sigurnosti na cestama, naročito u pogledu transporta opasnih tvari s propisima Zajednice, u roku od tri godine od stupanja na snagu SSP.

S obzirom na to da ne postoji zakon o prijevozu opasnih materija na nivou BiH, a da je u Republici Srpskoj donesen Zakon o prevozu opasnih materija, neophodno je donijeti Zakon o prijevozu opasnih materija za teritorij Federacije.

Prijevoz opasnih materija dio je cjelokupnog prijevoznog sistema Federacije, a posebnost prijevoza opasnih materija je u multidisciplinarnosti što je našlo svog odraza i u predloženim zakonskim rješenjima.

Nadležnosti federalnih i kantonalnih organa uprave u ovoj oblasti, utvrđene su u skladu sa djelokrugom njihovog rada i uglavnom oslikavaju princip praktične nadležnosti kakva je trenutno na terenu u vezi sa prijevozom opasnih materija.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Nakon što je uočeno kako se pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak pogrešno tumače i primjenjuju, jer nisu dovoljno jasno definirane, Vlada FBiH danas je, u formi Prijedloga, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila po hitnoj procedure njegove izmjene i dopune.

Jedna od izmjena je i brisanje odredaba koje reguliraju oporezivanje prihoda fizičkih osoba ostvarenih sudjelovanjem u igrama na sreću i u nagradnim igrama, budući da će ovo pitanje biti regulirano Prijedlogom novog Zakona o igrama na sreću. Ova odredba počet će se primjenjivati šest mjeseci nakon stupanja ovoga Zakona na snagu.

Fizičke osobe kojima je, na temelju ugovora o životnom ili dobrovoljnom mirovinskom osiguranju, po isteku ugovorenog razdoblja osiguranja, isplaćena osigurana suma ušteđena od uplaćenih premija, prema predloženim izmjenama Zakona, neće imati obvezu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak na tako isplaćenu sumu. Uvjet je da su na prihode od nesamostalne djelatnosti u vrijeme trajanja ugovora o osiguranju premije obračunati i uplaćeni obvezni doprinosi iz plaće i akontacija poreza na dohodak.

Isto se odnosi i na korisnike životnog ili dodatnog mirovinskog osiguranja za koje je tijekom razdoblja osiguranja premije uplaćivao poslodavac (tzv. menadžerska osiguranja) i na njih obračunavao i uplaćivao propisane doprinose. Ukoliko poslodavac ne obračuna i ne uplati na ime korisnika propisane doprinose i porez na dohodak, kao korist od nesamostalne djelatnosti, isplatitelj osiguranja će biti obvezan na ukupan iznos isplaćene sume obračunati i uplatiti porez na dohodak.

Izmjenama i dopunama se oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti smatraju zaostale plaće, odnosno razlike plaća koje se odnose na protekle porezne periode, a koje se zaposleniku ili bivšem zaposleniku isplaćuju u tekućem poreznom periodu na osnovu sudskih presuda, osim iznosa zateznih kamata koje se, u ovom slučaju, ne smatraju oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti.

Akontacije poreza na dohodak će, prema novom rješenju, biti oslobođene sve osobe koje su ostvarile povratak iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Distrikt Brčko BiH (porezna osnovica se umanjuje za iznos osobnog odbitka od 300 KM). Ovo stoga što je veliki broj povratnika u prijeratna mjesta prebivališta u RS, a koji su zaposleni i ostvaruju dohodak u FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

Potreba donošenja Zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku, koji je Vlada FBiH utvrdila i u formi Prijedloga poslala u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, jeste provođenje presude Ustavnog Suda Federacije BiH od 28. septembra 2011. godine.

Budući da je Zakonom predviđeno da se izvršenje sudskih presuda na teret sredstava Budžeta FBiH, općina i kantona provodi u visini predviđenoj na određenoj budžetskoj poziciji Bužeta i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta, čime je osigurano njihovo izvršavanje,  ocijenjeno je, stoga, nepotrebnim da se propisuje procentualni iznos budžetskih sredstava potrebnih za ove namjene, pa je ta odredba brisana iz Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici, obuhvata usklađivanje sa obavezama iz Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1.7.2008. godine, a odnose se na primjenu principa utvrđenih u Ugovoru o EZ.

Implementaciju odredaba Privremenog sporazuma koje se odnose na ova pitanja zatražila je i Evropska Komisija - Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju Bosne i Hercegovine i to na istovjetan način u entitetskim propisima koji regulišu rad javnih preduzeća. U skladu s tim, sačinjen je istovjetan tekst dopuna Zakona o javnim preduzećima u oba entiteta, s tim da je on, bez izmjena i dopuna, usvojen u Republici Srpskoj po skraćenom postupku, dok je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tekst ovog zakona vraćen u redovnu proceduru uz određeni broj primjedbi i sugestija, o kojima se vodilo računa prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona.

Predloženi način dopuna Zakona ide u pravcu da se samo definišu principi konkurencije Ugovora o EU. Njihova detaljnija razrada bila bi predmet posebne uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine(rok 30.6.2012.), dok bi kontrola dodijeljene pomoći bila predmet propisa o državnoj pomoći na nivou Bosne i Hercegovine.

Jednom od predloženih dopuna utvrđuje se obaveza javnih preduzeća da informacije o svojoj finansijskoj i organizacionoj strukturi i informacije koje se odnose na upravne i stručne poslove iz nadležnosti organa uprave koji se obavljaju u okviru propisanih javnih ovlaštenja učine dostupnim javnosti putem internet stranice javnog preduzeća ili na drugi odgovarajući način.

Dopunama se, također, utvrđuje pravo da jedno mjesto u nadzornom odboru pripada kandidatu sa najvećim brojem glasova iz skupštine koji je bio kandidiran od dioničara sa najmanje pet posto dionica sa pravom glasa, a pored dioničara dodaju se i vlasnici udjela, u skladu s odredbom prema kojoj javno preduzeće može biti organizovano u obliku dioničkog društva i u obliku društva sa ograničenom odgovornošću.

O IZMIRENJU OBVEZA SPRAM MALIH DIONIČARA

Vlada FBiH primila je danas na znanje Informaciju u svezi tužbi gospodarskog društva “General servis” d.o.o. Sarajevo, inače dioničara “Energopetrola” d.d. Sarajevo, podnesenih radi izmirenja obveza Federalne vlade malim dioničarima za izuzete terminale u Federaciji BiH. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da je izvijesti o realizaciji njezinih odluka iz 2007. i 2008. godine koje se odnose na izmirenje ovih obveza, kao i da pripremi prijedlog njihova tumačenja, te ih dostavi Federalnom pravobraniteljstvu.

Cilj je izbjegavanje negativnih učinaka koje su ove odluke, nepravilnom uporabom termina “mali dioničari” umjesto termina “Energopetrol” d.d. Sarajevo, proizvele po Federaciju BiH u sudskim postupcima po tužbama “General servisa”. Isto ministarstvo treba za Vladu pripremiti prijedloge za izmjene spornih odluka na način da se u svezi zaduženja za realizaciju odluka briše Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

U cilju otklanjanja primjedbi koje je na rad Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dao Parlament FBiH, odnosno Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju, kao i Ured za reviziju institucija u FBiH po pitanju realizacije odluka Vlade, Federalno ministarstvo financija će Federalnoj vladi i Uredu za reviziju dostaviti informaciju s dokazima da je “Energopetrol” na Jedinstveni račun Riznice Proračuna FBiH uplatio sredstva utvrđena odlukama Vlade o izmirenju obaveza spram malih dioničara za terminale.

POKRENUTI GOSPODARSKU SURADNJU S IRAKOM

Upoznavši se danas s Informacijom o provedenim aktivnostima “Energoinvesta” d.d. Sarajevo na ponovnom otvaranju tržišta u Iraku, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u suradnji s drugim federalnim ministarstvima, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, ostvari bilateralne kontakte s nedležnim ministarstvima Iraka. Cilj ovih aktivnosti je upoznavanje i apliciranje gospodarskih društava iz Federacije BiH za dobijanje novih projekata iz oblasti energetike, građevinarstva i prerađivačke industrije.

O DUGOROČNIM KREDITIMA RAZVOJNE BANKE FBiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je za današnju sjednicu Vlade Federacije BiH Informaciju o zahtjevima privrednih društava za obezbjeđenje povoljnijeg dugoročnog kredita od Razvojne banke Federacije Bosne i Hecegovine.

Tim povodom zadužen je Nadzorni odbor Razvojne banke FBiH da razmotri mogućnost otvaranja posebne kreditne linije za finansiranje realizacije projekata u inostranstvu, te da u roku od petnaest dana o tome informiše Federalnu vladu.

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA DELEGATA MUŠIĆA

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH nije dala pozitivno mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima koji je u parlamentarnu proceduru uputio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Zijat Mušić.

Ovo iz razloga što je predmet Prijedloga samo uvođenje nove kategorije korisnika prava na povoljnije penzionisanje, bez detaljnog i cjelovitog uređivanja ove oblasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako je to predviđeno zaključcima oba doma Parlamenta FBiH donesenim prilikom rasprave o Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima. S tim u vezi, Vlada FBiH podsjeća da su u toku aktivnosti na reformi ove oblasti u cilju pravednije raspodjele sredstava. U tom sklopu je na njenoj 35. sjednici od 1.2.2012. godine, razmatran radni tekst Zakona o povoljnijem penzionisanju, koji je s ciljem jedinstvenog uređenja svih povoljnijih penzija u Federaciji BiH, izradila u te svrhe formirana Interresorna radna grupa.

Ovaj tekst bit će poslan u parlamentarnu proceduru nakon što Federalni zavod PIO napravi precizan izračun sredstava nužnih za isplatu predviđenih prava, računajući i dosad isplaćene otpremnine  i o njemu se izjasne predstavnici boračkih udruženja.

UREDBA O UVJETIMA I NAČINU PREZENTACIJE NACIONALNIH SPOMENIKA

Vlada FBiH je donijela Uredbu o uvjetima i načinu prezentiranja - interpretiranja nacionalnih spomenika kojom se uređuju uvjeti i način prezentacije dobara koja su odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima BiH, a nalaze se na području Federacije BiH.

Njihova se prezentacija ili interpretacija vrši s ciljem integriranja naslijeđa u privredni i društveni razvoj BiH što se posebno odnosi na turizam i obrazovne programe, te promociju kulturnog, socijalnog, političkog i ekonomskog identiteta ove baštine uz upoznavanje šire javnosti sa njenim vrijednostima, a u svrhu korištenja za kulturne, naučne,obrazovne i turističke potrebe.

Zahtjev za prezentaciju - interpretaciju nacionalnih spomenika mogu podnijeti fizička ili pravna lica uz dokaz o pravu vlasništva ili saglasnost vlasnika, historijski i graditeljski opis izvornog stanja građevine ili kompleksa, elaborat prezentacije - interpretacije i mišljenje nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Razlozi za donošenje Uredbe su vezani za obavezu Federacije BiH da osigura provođenje Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika vezanih za prezentaciju, postupak i način izdavanja odobrenja za prezentaciju - interpretaciju nacionalnih spomenika BiH. Ovo je u skladu i sa Okvirnom konvencijom Vijeća Evrope kojom se državama preporučuje prezentacija kulturne baštine u cilju upoznavanja šire javnosti o vrijednostima kulturnog i nacionalnog identiteta svake države.

SREDSTVA ZA PROJEKAT UTOPLJAVANJA ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE

Vlada FBiH je usvojila Program i kriterije raspodjele sredstava Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekat utopljavanja zgrada u svrhu uštede energije. Planirano je da se za ove namjene utroši po 50 hiljada KM za svaki od šest odabranih programa u skladu sa kriterijima raspodjele. Uz opšte kriterije kod odabira programa će se posebno voditi računa o značaju objekta, o visini učešća drugih subjekata u njegovom sufinansiranju, ukupnom finansijskom planu i posjedovanju energetskog certifikata u kandidiranom objektu.

Javni poziv za dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 300 hiljada KM objaviće se u jednom dnevnom listu, kao i na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Ocjenu programa kandidiranih za dodjelu ovih sredstava izvršiće posebna komisija. Njihovi korisnici imaju obavezu da u roku od 15 dana od završetka programa o tome dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom.

OKVIRNI I FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VODNO
PODRUČJE JADRANSKOG MORA MOSTAR 2012. - 2014.

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Okvirni i finansijski plan Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar za period 2012-2014. godina. Realizacijiom plana provodit će se aktivnosti na dostizanju ciljeva upravljanja vodama i zadaci agencije u ovoj oblasti, prema raspoloživim sredstvima.

Osnovna polazišta za izradu ovog plana su, između ostalog, Zakon o vodama Federacije BiH, međunarodni sporazumi koje je BiH ratificirala, kao i Prijedlog strategije upravljanja vodama Federacije BiH. Predviđeno je određeno postupno povećanje prihoda po osnovu opšte i posebnih vodnih naknada, tako da bi, prema procjenama, ova sredstva za trogodišnji period iznosila 12.395.000 KM.

Predviđena procjena prihoda uslovljena je, prvenstveno, povećanjem stepena izmirenja obaveza od strane komunalnih preduzeća, kao i obaveza od strane ostalih obaveznika, uz pojačanu saradnju sa inspekcijskim i poreskim službama.

ODLUKA O PRIJENOSU JAVNIH OVLASTI IZ
OBLASTI RADA STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Vlada FBiH donijela je Odluku o prijenosu javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila na stručnu instituciju, kojom je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zadužila da s partnerima “Mervik” d.o.o. iz Sarajeva, lnstitut za privredni inženjering d.o.o. iz Zenice i “Centar motor” d.o.o. iz Širokog Brijega sklopi ugovor o prijenosu ovih ovlasti.

Ugovorom će biti regulirani obujam i vrsta poslova koji se prenose pojedinom partneru, raspodjela prikupljenih novčanih sredstava, tako što “Merviku” i Institutu za privredni inženjering pripada po 40, a “Centar motoru” 20 posto.

Server sa aplikativnim programima i podacima o obavljenim tehničkim pregledima nalazit će se u Mostaru, u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, koje je i vlasnik pripadajućeg hardwarea i softwarea.

Donošenjem ove, prestaje važiti Odluka iz 2006. godine o prijenosu javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica.

SREDSTVA ZA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti- za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH” utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva.

Radi se o 26 miliona KM namijenjenih implementaciji šest programa i to: 7,508 miliona KM za dijalizu, 9,698 miliona KM za liječenje malignih oboljenja, 326.000 KM za preventivne programe i programe unapređenja zdravlja kod djece, 1,765 miliona KM za liječenje oboljelih od hemofilije, hepatitisa C i složenih oblika hepatitisa B, multipla skleroze i Chronove bolesti, 6,669 miliona KM za najsloženije oblike zdravstvene zaštite i 34.000 KM za humanu reprodukciju lica sa invaliditetom.

Sredstva će se koristiti u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti, u cilju osiguranja jednakih prava i uvjeta korištenja zdravstvenih usluga osiguranim licima u Federaciji BiH.

PODRŠKA PROGRAMU RADA I FINANSIJSKOM
PLANU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH je danas razmatrala više dokumenata koji se tiču rada Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Donijeta je Odluka kojom je data saglasnost na Program rada ovog zavoda za 2012. godinu koji je usvojio Upravni odbor Zavoda. Program slijedi prioritetni cilj definiran u Strategiji i Akcionom planu da se smanji stopa dugotrajno nezaposlenih i drugih teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, odnosno da se stopa zaposlenosti mladih poveća za dva posto godišnje i zaposlenosti žena 1,5 posto godišnje. U skladu s tim, predviđene su mjere aktivne politike zapošljavanja kojima bi trebalo biti obuhvaćeno oko 5.000 osoba. Usmjerene su na stvaranje uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva, podizanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada, poticanje samozapošljavanja/pokretanja vlastitog biznisa i sprječavanje dugotrajne nezaposlenosti.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH razmatrani su Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu, Odluka o Prvim izmjenama i dopunama ovog plana, kao i finansijske procjene u naredne dvije godine. Novinu, koju je Vlada FBiH pozitivno ocijenila, predstavlja Plan ušteda zasnovan na smanjenju prvobitno planiranih troškova za plaće i druge administrativne troškove za osam posto i povećanju sredstava za programe zapošljavanja za deset posto.

IZVJEŠĆE O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada danas je razmatrala i usvojila Izvješće o zaduženju FBiH temeljem emisije trezorskih zapisa. Nakon što je Vlada FBiH donijela 9.2.2012. godine Odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa u iznosu od 60.000.000 konvertibilnih maraka, Federalno ministarstvo financija je, radi financiranja obveza po osnovu unutarnjeg duga, donijelo Odluku o emisiji ovih zapisa u iznosu od 20.000.000 KM. Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa objavljen je 20.2.2012. godine putem aukcije na Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira.

Federacija BiH je na aukciji održanoj 28.2.2012. godine ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (što ukupno iznosi 20.000.000 KM) s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena. Za vrijeme aukcije ukupno je pristiglo 15 ponuda za kupovinu 3.669 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 36.690.000 KM. Prihvaćeno je osam ponuda i prodano svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Najveća prihvaćena cijena iznosila je 98,8662 uz kamatnu stopu 2,3 posto, a najniža 98,6716 uz kamatnu stopu 2,7 posto. Ukupan iznos prikupljenih sredstava ovim putem je 19.758.709,58 KM. Osigurana sredstva putem ove emisije bit će korištena za prioritetno izmirenje obveza iz osnova stare devizne štednje, kao i za izmirenje obveza po osnovu emitiranih trezorskih zapisa FBiH u 2011. godini.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 29.8.2012. godine.

USPOSTAVITI KVALITETAN SOCIJALNI DIJALOG

Vlada FBiH upoznala se sa Informacijom o štrajku prosvjetnih radnika na području FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da i dalje prati stanje u ovoj oblasti i o tome je izvještava. Isto ministarstvo dužno je da, u skladu sa svojom koordinirajućom ulogom, nastavi započete aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenih pedagoških standarda i normativa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u FiH, te, radi iznalaženja optimalnih rješenja, kontinuirano radi na uspostavi što kvalitetnijeg socijalnog dijaloga između sindikata i nadležnih kantonalnih obrazovnih vlasti.

O BORBI PROTIV HIV-a I TUBERKULOZE

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o završetku R5 Projekta “Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratu narušenom i izuzetno stigmatiziranom okruženju” podržanom od Globalnog fonda za 2006.-2011. godinu. Za ove namjene izdvojena su sredstva u iznosu od jedanaest miliona dolara.

Cilj programa je jačanje prevencije među mladima, smanjenje širenja spolno prenosivih bolesti u ovoj populaciji, povećanje dostupnosti i poboljšanje kvaliteta usluga u centrima za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV.

Na početku programa pod kontrolom zdravstvenih autoriteta u BiH bilo je 14 HIV pozitivnih osoba, a koncem 2010. godine taj broj je povećan na 66 (u Federaciji 44, u RS 22). U početku je samo mali broj preživljavao jednu godinu od otkrića infekcije (25 posto), a danas je dostignuto preživljavanje prve godine kod 93 posto zaraženih.

Kroz ovaj program nabavljen je PCR aparat za Kliničku bolnicu Mostar, te uređaji za utvrđivanje broja CD4 (CD4 counter) 600 u krvi za KC Sarajevo, Tuzla i Mostar.

U Federaciji BiH je 3.113 zdravstvenih profesionalaca obuhvaćeno treninzima, a obukama se prisustvovala 1.483 nezdravstvena radnika. Također su sve institucije snabdjevene neophodnim testovima.

URGENCIJE DOMU NARODA PARLAMENTA FBiH

Cijeneći potrebu da detektivska djelatnost u FBiH bude pravno regulirana, Vlada FBiH danas je zaključila da Domu naroda Parlamenta FBiH uputi urgenciju za što hitnije razmatranje i usvajanje ranije dostavljenog Prijedloga zakona o privatnim detektivima u FBiH.

Riječ je o zakonu čiji je Prijedlog usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH 23.2.2010. godine. Vlada FBiH u sadašnjem sastavu je 18.4.2011. godine podržala ovaj usvojeni prijedlog, ali ga, i pored već jedne urgencije, Dom naroda nije stavio na svoj dnevni red.

Urgencija Domu naroda upućena je i kada je riječ o Zakonu o reviziji privatizacije.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz “Tekuće rezerve Vade Federacije BiH“ Budžeta FBiH za 2012 . godinu danas je odobreno izdvajanje 50.000 KM Federalnoj upravi civilne zaštite. Sredstva su namijenjena kao pomoć Kantonu 10 za plaćanje troškova angažovanja preduzeća “Krajinaputevi” d.o.o. Bihać na rasčišćavanju komunikacija na području Kantona 10.

Drugom danas donesenom Odlukom istoj upravi odobreno je izdvajanje 10.000 KM na ime pomoći Crvenom krstu FBiH za nabavku lijekova, medicinskih sredstava i hrane za djecu.

Danas je podržana inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke (IDA - Međunarodna asocijacija za razvoj) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja u iznosu do 20 miliona dolara. Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora sa Svjetskom bankom.

Vlada FBiH danas je donijela zaključak da u Budžetu FBiH nema sredstava kojima bi bili finansirani prijevremeni izbori za načelnika sarajevske općine Novi Grad.

KADROVSKA PITANJA

Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo da Elvedin Begić bude imenovan za izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju - člana Uprave ovog preduzeća.

Data je i saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije od 7.3.2012. godine, kojom se za direktora agencije imenuje Faruk Borić, a za zamjenika direktora Marko Dragić. Istovremeno, donesene su odluke o raspisivanju Javnog oglasa i o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora ove novinske agencije, te imenovana Komisija koja će obaviti ovu proceduru. U Komisiju su imenovani: Adnan Efendić (predsjednik), Srđan Mikić, Edita Kalajdžić, Helena Jurković i Danko Rašeta (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.50 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE