41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.03.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 40. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prednacrt zakona o prijevozu opasnih materija
 4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku
 6. Nacrt zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Informacija u vezi tužbe privrednog društva „General servis“ d.o.o. Sarajevo, dioničara privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, podnesenih radi izmirenja obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za izuzete terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 8. Informacija o provedenim aktivnostima Energoinvesta d.d. Sarajevo na ponovnom otvaranju tržišta u Iraku, sa Prijedlogom zaključaka
 9. Informacija o zahtjevima privrednih društava za obezbjeđenje povoljnijeg dugoročnog kredita od Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 10. Izvještaji o provedbi Akcionog plana (presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine) 
  1. Izvještaj Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH o relizaciji tačke 4. Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  2. Izvještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o provedbi Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencija povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine
 1. Informacija o stanju voznog parka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Zijat Mušić delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog uredbe o uvjetima i načinu prezentacije nacionalnih spomenika
 4. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar za period 2012-2014. godine
 7. Prijedlog odluke o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju, sa Informacijom o provedenom postupku izbora i Prijedlogom zaključaka
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju-člana Uprave J.P Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 9. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite – „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“ 
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite – „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“ 
 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti-za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 3. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora J.U. Federalne novinske agencije 
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije 
  3. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije 
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije 
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila V.broj: 153/11 od 07.03.2011. godine 
  2. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila 
 1. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godine, Finansijski plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godine i procjena plana za 2013. i 2014. godinu sa prvim izmjenama i dopunama i Plan jačanja mjera aktivne politike zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
 2. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova u periodu 01.01.-31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa
 4. Izvještaj o implementaciji Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja – SSNESP za 2011. godine
 5. Izvještaj o provedbi za 2011. godinu u okviru praćenja provedbe Akcijskoga plana za uvođenje gender odgovornih budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje“ 2010–2012 (AP GOB F BiH 2010-2012), sa Prijedlogom zaključaka
 6. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 1.10. do 31.12.2011. godine
 1. 29.1.   Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 1.1. do 31.12.2011. godine 
 1. Informacija o završetku R5 Projekta „Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratu narušenom i izuzetno stigmatiziranom okruženju“ podržanom od Globalnog fonda 2006-2011. godina
 2. Informacija o štrajku prosvjetnih radnika na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o stanju Doma kulture u Kaknju, sa Prijedlogom zaključka
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
 5. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 6. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-179/2012 
  2. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-179-1/2012 
  3. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-179-2/2012 
 1. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 169/2012 od 01.02.2012. godine
 2. Molba za obezbjeđenje finansijskih sredstava za prijevremene izbore za Općinskog načelnika Općine Novi Grad Sarajevo
 3. Informacija o Projektu razvoja navodnjavanja finansiranim od strane Svjetske banke, sa Prijedlogom zaključka
 4. Prijedlog prigovora na Zaključak Općinskog suda u Sarajevu i Prijedlog žalbe na Rješenje Općinskog suda u Sarajevu
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE