12. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.06.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija zapisnika 3. vanredne i  11.  sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
 3. Nacrt zakona o eksproprijaciji;
 4. Prijedlog mišljenja u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje odredaba Zakona o porezu na plaće i Zakona o doprinosima;
 5. Prijedlog mišljenja u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje člana 33. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijane zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
 6. Program javnih investicija u Federaciji BiH za period 2007.-2009. godina, sa Prijedlogm zaključaka;
 7. Prijedlog Akcionog plana za izradu konačne verzije Strategije reforme penzionog sistema u federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlog rješenja o formiranju Ekspertne grupe za reformu penzijskog sistema;
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planina Prenj, Čvrsnica, Čabulja područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine Prenj, Čvrsnica, Čabulja za period od 2007. do 2027. godine;
 10. Prijedlog odluke o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju – Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo na dalje korištenje Posebnog računa za navigacijske usluge;
 11. Prijedlog odluke o finansiranju Programa pokretanja proizvodnje eksploziva u PS “Vitezit” d.o.o. Vitez;
 12. Mišljenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa finansiranjem i načinom raspolaganja sredstvima Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH;
 13. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2006. godinu, sa mišljenjem Federalnog ministarstva zdravstva;
 14. Informacija o aktuelnoj situaciji u oblasti zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 15. Informacija sa prijedlogom za rješavanje pitanja u vezi primjene propisa o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom zaključka;
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja – davanje saglasnosti;
 17. Prijedlog rješenja o prijedlogu kandidata za nezavisnog člana Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP, IFAD  Lo 697 BA) ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama i postupku izračunavanja kamata za dio općih obaveza;
 20. Prijedlog Okvirnog programa održavanja Prvog eko-kampa FBiH 2007.;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa escow računa.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE