40. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.03.2012.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Izmjene i dopune Zakona o sjemenu i sadnom materijalu, koje su utvrđene i u formi Prijedloga upućene u parlamentarnu proceduru sa današnje sjednice Vlade FBiH u Sarajevu, rezultat su potrebe usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave kojima su osnovani na federalnom nivou Zavod za poljoprivredu Sarajevo i Agromediteranski zavod Mostar. Pored vršenja stručnih i drugih poslova iz nadležnosti Federacije, ovi zavodi ovlašteni su i za certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja.

Istovremeno je neophodno izvršiti usklađivanje kazni za nepoštivanje Zakona sa Zakonom o prekršajima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRIKUPLJANJU, PROIZVODNJI I PROMETU
SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNIH MATERIJALA

Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, koji je proglašen 1998. godine, neophodno je uskladiti sa u međuvremenu donesenim zakonima, pa su u tom cilju danas Vlada FBiH utvrdila njegove izmjene i dopune koje su u formi Prijedloga zakona upućene u parlamentarnu proceduru. Prije svega, radi se o usklađivanju sa Zakonom o standardizaciji BiH i Zakonom o mjeriteljstvu BiH, čijim je donošenjem prestao da važi Zakon o standardizaciji, mjeriteljstvu i akreditaciji kojim je bio uspostavljen Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente.

Pored toga, izvršeno je i terminološko usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima (preduzeće zamijenjeno nazivom privredno društvo), te harmonizirane visine kazni za prekršaje sa Zakonom o prekršajima. Prilikom koncipiranja Prijedloga izmjena i dopuna uzete su u obzir prijedlozi i sugestije iz javne rasprave obavljene o predloženim rješenjima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju, koje su u formi Prijedloga utvrđene na današnjoj sjednici Vlade FBiH, predloženo je smanjenje broja članova Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju racionalizacije i smanjenja troškova njenog funkcionisanja.

Tako bi Upravni odbor Agencije, umjesto dosadašnjih devet, imao pet članova, a Nadzorni odbor, umjesto predsjednika i pet članova, imaće ubuduće predsjednika i dva člana.

O STANJU U “BOSNALIJEKU”

Federalna vlada danas je, nakon razmatranja stanja u “Bosnalijeku” d.d. Sarajevo, u kojem je Federacija BiH, s 20 posto udjela u kapitalu, najveći pojedinačni dioničar, od članova Nadzornog odbora zatražila da hitno sazovu sjednicu Nadzornog odbora ove farmaceutske kompanije na kojoj će biti izvršena smjena aktuelne Uprave i imenovanje vršilaca ovih dužnosti.

Također, od Financijske policije Vlada FBiH je zatražila da odmah uđe u “Bosnalijek” i pokrene detaljnu kontrolu njegovog, ali i poslovanja “Berštanice” d.o.o. i s njima povezanih kompanija.

Ukoliko Nadzorni odbor ne sprovede zaključak Vlade FBiH, ovlašteno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u najkraćem roku, organizira sjednicu Skupštine dioničara “Bosnalijeka” koja bi razriješila članove Nadzornog odbora “Bosnalijeka”.

IZJAŠNJENJA NA PREPORUKU I ZAHTJEV OMBUDSMENA

Vlada FBiH opredijeljena je da u cijelosti provede preporuku Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kojom je predloženo intenziviranje mjera u svrhu provođenja Presude Europskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine. U izjašnjenju Vlade FBiH o ovom pitanju ističe se da su već poduzete odgovarajuće aktivnosti. Prije svega, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Njime je povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju BiH, koji su bili korisnici penzija ostvarenih u Društvenom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Sarajevo i kojima je isplata penzija vršena na teritoriji današnje Federacije Bosne i Hercegovine do 30.4.1992. godine, omogućeno da od dana podnošenja zahtjeva imaju pravo na penziju kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Njegovim usvajanjem stiču se osnovne pretpostavke za provođenje Presude Evropskog suda.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH se izjasnila i na Urgenciju Ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi prigovora na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom od 21.10.2011. godine, kao i na Zahtjev za izjašnjenje iste institucije povodom žalbe članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 28.11.2011. godine.

PODRŠKA SARADNJI U TURIZMU SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je tekst Memoranduma o razumijevanju u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije ocijenila prihvatljivim, posebno sa stanovišta doprinosa jačanja suradnje u oblasti turizma kao strateške grane gospodarstva.

Proceduru za zaključivanje ovog memoranduma, u cilju unaprjeđenja saradnje u oblasti turizma između dvije zemlje, pokrenulo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, čijim posredstvom je ovaj dokumenat i dostavljen Federalnoj vladi.

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Danas je definiran odgovor Vlade FBiH na pitanje zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Vlade Ivankovića koje se odnosi na broj pravnih osoba kojima nije uplaćen doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, iznos prijavljenih a neuplaćenih doprinosa i na definirani model izmirenja dugovanja na području FBiH.

U odgovoru se navodi da je Vlada FBiH donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za prijavu neuplaćenog staža mirovinsko-invalidskog osiguranja zaključno sa 31.12.2010. godine i zadužila Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje da, u roku od tri mjeseca nakon prikupljenih, provjerenih i obrađenih podataka, napravi analizu stanja.

Na 16. sjednici, održanoj 24.8.2011. godine, Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o realizaciji obaveza po pomenutoj odluci, pripremljenu na osnovu sačinjene analize Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, i zadužila već formiranu radnu grupu da pripremi i predloži zakonska rješenja koja će regulirati ovu oblast.

UREDBA O MJERAMA ZAŠTITE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Kako je praksa pokazala da dosadašnjom Uredbom o mjerama zaštite financijskih institucija određena pitanja nisu bila obuhvaćena, Vlada FBiH danas je donijela novu Uredbu istog naziva. Ovim aktom sada su obuhvaćeni i poslovi vrijednosnim papirima, inspekcijski nadzor, zaštita novca, sadržina evidencija i druga pitanja. Novom Uredbom preciziran je i pojam uplatno-isplatnog mjesta, a s druge strane, izostavljena su neka rješenja za koje je ocijenjeno da su prevaziđena, jer novija oprema koja se koristi čini zaštitu sigurnijom i efikasnijom.

Uredba o mjerama zaštite financijskih institucija je sistematizirana u devet poglavlja, kojima su obuhavćene kategorizacija financijskih institucija i pravnih osoba prema načinu ostvarivanja uvjeta zaštite, primjena mjera zaštite financijskih institucija, prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti, čuvanje i raspolaganje podacima pribavljenim tehničkim sredstvima zaštite, evidencije, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

UREDBA O KRITERIJIMA ZA NAGRADE SPORTISTIMA, SPORTSKIM
RADNICIMA I UDRUŽENJIMA ZA VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE

Vlada FBiH je donijela Uredbu kojom se uređuju kriteriji za dodjeljivanje nagrada za vrhunska sporstska dostignuća i određuju osobe i sportska udruženja kojima se dodjeljuju nagrade, sportska takmičenja i njihovi rezultati za koje se dodjeljuju nagrade, te definira postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate.

Uredba je donesena s ciljem sistemskog uređenja ove oblasti.

ODLUKA O PRESTANKU ROTACIJE DIREKTORA KPZ-a

Danas su, na temelju Informacije Federalnog ministarstva pravde, razmotreni efekti rotacije direktora kazneno-popravnih zavoda poluotvorenog i zatvorenog tipa u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Bihaću. Rotacija je realizirana na osnovu Odluke Vlade FBiH od 20.10.2011. godine, a u cilju poboljšanja rada i unaprjeđenja sistema izvršenja krivičnih sankcija u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Polazeći od ostvarenih rezultata, kao i uzimajući u obzir zaključak federalnog ministra pravde da je ostvaren cilj ovakvog poteza, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o rotaciji direktora, tako da se direktori kazneno-popravnih zavoda koji su privremeno preuzeli dužnost direktora u nekom drugom zavodu vraćaju obavljanju poslova i zadataka u zavod u kojem su to radili prije rotacije. Nihad Spahić vraća se na mjesto direktora KPZ zatvorenog tipa u Zenici, Romeo Zelenika na mjesto direktora KPZ poluotvorenog tipa u Mostaru, Alija Berberkić na mjesto direktora KPZ poluotvorenog tipa u Sarajevu i Muhamed Krkić na mjesto direktora KPZ poluotvorenog tipa u Bihaću.

SUFINANSIRANJE KANTONALNIH I LOKALNIH
ZAJEDNICA U ZAŠTITI NACIONALNIH SPOMENIKA

Vlada FBiH je usvojila Program i kriterije raspodjele 200.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta za sufinansiranje kantonalnih i lokalnih zajednica u zaštiti nacionalnih spomenika.

Ova se sredstva raspodjeljuju prema projektima i programnima koji ispunjvaju uvjete iz općih i posebnih kriterija za njihovu dodjelu na način da se 100.000 KM odobrava za zaštitu islamskih sakralnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom BiH, a po 50.000 KM za zaštitu sakralnih katoličkih i pravoslavnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom BiH.

Javni poziv za dodjelu sredstava objaviće se na web strani Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u “Službenim novinama Federacije BiH” i najmanje jednom dnevnom listu. Ocjenu pripsjelih aplikacija vršit će posebna Komisija na osnovu čijeg mišljenja federalni ministar prostornog uređenja donosi pojedinačne odluke o dodjeli ovih sredstava.

Korisnici imaju obavezu da sredstva koriste namjenski i o tome sačine izvještaj 15 dana nakon završetka projekta Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

O RADU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, suglasno zaključku 29. sjednice Vlade FBiH, obavila inspekcijski nadzor u oblasti rada i radnih odnosa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, s čijim je rezultatima danas informirala Vladu FBiH. Ukazano je na više nepravilnosti u pogledu zapošljavanja devet uposlenika Fonda (po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme), kao i nepostojanje općih pravnih akata za utvrđivanje visine njihovih plaća. U vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora, a prema prezentiranim aktima, direktor Fonda (kojeg imenuje Upravni odbor a po pribavljenoj suglasnosti Vlade Federacije), te Upravni odbor (kojeg imenuje Vlada Federacije po provedenoj konkursnoj proceduri) su imenovani privremeno.

Na osnovu konstatiranog, Vlada FBiH je zaključila da inspekcijski organi nastave utvrđivanje stanja u Fondu i predlože odgovarajuća rješenja.

GRANT ZA PROJEKAT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM U MOSTARU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvaćanju granta namijenjenog finansiranju zbrinjavanja čvrstog otpada u Mostaru. Riječ je o grantu u okviru drugog Projekta upravljanja čvrstim otpadom po Sporazumu o IPA grantu Evropske komisije, zaključenom između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije.

Glavni cilj prihvatanja granta u iznosu od 2.345.142 EUR je poboljšanje raspoloživosti, kvaliteta, okolišne prihvatljivosti i finansijske održivosti usluga zbrinjavanja čvrstog otpada i unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru, kao i poboljšanje zdravstvenog stanja stanovnika i povećanje zaštite okoliša od negativnog utjecaja otpada.

Donošenjem ove Odluke stvoren je osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH, kojim će se sredstva granta Federacije, posredstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma, proslijediti Gradu Mostaru, odnosno Javnom preduzeću “Deponija” d.o.o. Mostar. Projekt se sastoji od izgradnje postrojenja za recikliranje u Mostaru, odnosno izgradnje industrijske hale i postrojenja za recikliranje.

BEZ SUGLASNOSTI ZA STEČAJNI POSTUPAK

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se, na zahtjev Općinskog suda u Travniku, uskraćuje predhodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom “Binas” d.d. Bugojno. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijeli su Kebir Šehić i Alma Šupić iz Bugojna, te Rasim Žuljko iz Donjeg Vakufa, koje zastupa travnički odvjetnik Adil Lozo.

SREDSTVA ZA BRANITELJSKU POPULACIJU

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela više odluka finansijskog karaktera koje se odose na raspodjelu sredstava tekućih transfera ovog ministarstva.

Prije svega, radi se o odobravanju 800.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH kao pomoć u liječenju branilačke populacije, za čiju će dodjelu biti objavljen Javni poziv sa kriterijima i obrascem aplikacije za podnošenje zahtjeva

Drugom danas donesenom Odlukom usvojen je Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama udruženja-udruga prositeklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata” utvrđenog Budžetom FBiH za 2012. godinu.

Radi se o 300.000 KM na koje, putem Javnog poziva, pravo ostvaruju savezi, organizacije i udruženja/udruge i SABNOR registrovani na federalnom nivou za obavljanje djelatnosti koje se odnose na branilačke populacije, sa razrađenim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Dodatnih 60.000 KM određena su kao interventna sredstva koja bi se koristila kao potpora programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u Javnom pozivu.

Vlada je donijela i odluke prema kojima će se sa 125.000 KM sufinansirati troškovi ukopa pripadnika boračkih populacija, 63.000 KM za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja, te 270.000 KM za manifestacije obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.

PROGRAMI UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Danas su odlukama Vlade FBiH usvojena četiri programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Prvi Program u vrijednosti od 300.000 KM odnosi se na sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapova Kravice i Koćuše. Cilj ove odluke je očuvanje tradicije i prirodne baštine ovog područja kako bi ovi objekti postali dio kulturno-historijskog naslijeđa BiH.

Iz istih je razloga odobreno 400.000 KM iz ovogodišnjeg Bužeta za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce.

Treći danas usvojeni program odnosi se na sanaciju Počitelja za 2012.godinu u iznosu od 300.000 KM. Cilj ovog projekta je, također, očuvanje tradacije i kulturne baštine, te uklapanje u prirodni ambijent čime će ova dobra predstavljati dio turističke ponude područja u kome se nalaze.

Četvrti Program odnosi se na utrošak 500.000 KM iz Budžeta za ovu godinu za Nacionalni park “Una”.

Ova će sredstva Federalno ministarstvo okoliša i turizma transferirati na račun Nacionalnog parka čija je obaveza da svaka tri mjeseca izvještava Federalno ministarstvo okoliša i turizma o utrošenim sredstvima.

KRITERIJI ZA KORIŠTENJE FONDA ZA POTICANJE OIEiK U 2012. GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i utvrdila Kriterije za korištenje fonda za poticanje obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK) u 2012. godini. Kriteriji će biti primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i donošenja podzakonskih akata.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, putem web stranice, javnosti učini dostupnim Kriterije za korištenje sredstava, Registar OIEiK-a i pregled izdatih energetskih suglasnosti. Ova dokumenta bit će ažurirana svakog prvog i petnaestog u mjesecu.

Ukoliko se sredstva za poticanje korištenja OIEiK budu uvećavala podizanjem naknada koje plaćaju krajnji kupci ili povećanjem referentne cijene koju određuje FERK, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će tabele usuglasti s promjenama i dostaviti ih Vladi u formi informacije.

KADROVSKA PITANJA

Za članove Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za nominaciju su danas predloženi: Darko Polić, Jasmir Velić, Dragan Petrović, Mirjana Šakota, Petar Šunjić i Maja Kajtaz. Imenovanje predloženih članova Nadzornog odbora izvršit će Skupština JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar.

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora i Upravnog odbora ovog zavoda. U sastav Komisije imenovani su Miroslav Jurešić, Jasmina Hercegovac, Jasmina Babić, Velida Draško i Sead Pita.

Imenovana je, također, i Komisija za razmjenu podataka o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom. Nakon što je raniji predsjednik Komisije Spomenko Jukić podnio ostavku, na ovu poziciju imenovan je Jakov Dujić, a za članove Amila Busuladžić i Dilaver Gogalija.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, te je umjesto Derviša Đurđevića u ovo tijelo imenovana Hidajeta Bajramović.

Također je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju ekspertne Radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, tako što je umjesto Asife Vrabac imenovana u ovo tijelo Sedžida Đonlagić.

Danas je Inda Ažman privremeno imenovana za federalnog pravobranioca, do okončanja postupka imenovanja na osnovu Zakona o Federalnom pravobranilaštvu.

Vlada je danas, kao svoje predstavnike za novi saziv Državne komisije za granicu BiH, predložila Antoniju Sikimić, Zijada Džananovića i Mahiru Zubetljak.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 18.00 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE