40. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.03.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 38. sjednice i Zapisnika 39. tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o vinu
 3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o koncesijama
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
 6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju
 7. Informacija o "Bosnalijeku" d.d., sa Prijedlogom zaključaka
 8. Prijedlog izjašnjenja na Urgenciju Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-1179/11 od 21.10.2011. godine, u vezi Prigovora na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 9. Prijedlog izjašnjenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: P-195/11 u predmetu Ž-SA-04-1071/11
 10. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 1407/2011 od 13.12.2011. godine
  1. Izvještaj o obavljenom inspekcijskom nadzoru Federalne uprave za inspekcijske poslove kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine - realizacija Zaključka V.broj: 1407/11 od 13.11.2011. godine
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 2. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za februar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. 13.   Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora i Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 5. Informacija u vezi sa Zaključkom V. broj: 172/2012 od 15.02.2012. godine, sa Prijedlogom rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe i Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev za izjašnjenje Institucije ombudsmana/ombudsmena za ljudska prava na žalbu članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: Ž-SA-05-612/11 P-208/11 od 28.11.2011. godine
 7. Prijedlog mišljenja na Nacrt Memoranduma o razumijevanju u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije
 8. Prijedlog odgovora na zastupničko pitanje koje je postavio zastupnik Vlado Ivanković, a koji se odnosi na broj pravnih osoba kojima nije uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, na iznos prijavljenih neuplaćenih doprinosa i na definirani model izmirenja dugovanja na području Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog uredbe o mjerama zaštite finansijskih institucija
 10. Prijedlog uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
 11. Efekti rotacije direktora Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, sa Prijedlogom zaključka
  1. Prijedlog odluke o opozivu rotacije direktora Kazneno-popravnih zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Bihaću 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hecregovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskaraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom „Binas“ d.d. Bugojno
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog – domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 9. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 10. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 11. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 12. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu
 13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za NP „Una“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 17. Prijedlog odluke o vraćanju putničkog motornog vozila
 18. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-za objekat Riva Trpanj“ utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Informacija sa prijedlozima za rješavanje statusa objekta "Dom odmora" u Trpnju
 1. Izvještaj za IV kvartal Jedinice za impementaciju Projekta Svjetske banke za zamljišnoknjižnu administraciju
 2. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za provođenje aktivnosti na uspostavljanju nezavisnog regulatora za tržište distribucije prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period oktobar – decembar 2011. godine
 4. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 979/2011 od 22.09.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine 
 1. Informacija o realizaciji naplate potraživanja Energoinvesta d.d. Sarajevo u Siriji po osnovu Izvršne presude Vrhovnog suda Sirije, sa Prijedlogom zaključka
 2. Informacija o načinu utvrđivanja kriterija za korištenje sredstava za podsticanje OIEIK u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Projekta "Velike nesreće u rudnicima - procjena resursa i mogućnost odgovora centralnih stanica za spasavanje", sa Prijedlogom zaključaka
 4. Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2012. godine
 5. Informacija u vezi sa odgovorom na zastupničko pitanje koje se odnosi na definiranje dokumenta za provodbu mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize, koje je postavio Fehim Škaljić zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 6. Informacija o mogućnosti preseljenja Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine iz zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Alipašina 41. u poslovni prostor u Kulovića br.7, sa Prijedlogom zaključka
 7. Informacija sa prijedlogom rješenja za smještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda – davanje saglasnosti
 11. Prijedlog rješenja o rješavanju negativnog sukoba nadležnosti između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalne uprave za inspekcijske poslove, nastalog povodom zahtjeva Rudnika željezne rude d.d. Vareš, broj: 237/06 od 05.07.2011. godine
 12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu informacije sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine, V. broj: 1265/11 od 17.11.2011. godine
 13. Prijedlog rješenja o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
 14. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom
 15. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 
  2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 
 1. Prijedlog zaključka u vezi davanja saglasnosti budžetskim korisnicima za popunu upražnjenih radnih mjesta
 2. Prijedlog zaključka u vezi sa materijalima koji se upućuju na razmatranje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog zaključka na Incijativu Federalnog pravobranilaštva vezano za sudski postupak koji se vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu, po tužbi tužitelja JP „Elektroprivreda“ HZ HB d.d. Mostar protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Zahtjevi za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kazneno-popravnim zavodima
  1. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju, sa Prijedlogom zaključka 
  2. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka 
 1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju federalnog pravobranitelja
 2. Prijedlog odluke o prenosu sredstava od GSM licence
 3. Prijedlog zaključka
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE