38. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2012.
Saopćenje o radu

PRESTANAK STANJA PRIRODNE NESREĆE U FBiH

Na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, s danom 22.2.2012. godine. Ovo stanje, proglašeno je 4.2.2012. godine uslijed velikih snježnih padavina i niskih temperatura.

Zadužen je Federalni štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području i, na toj osnovi, utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite, dok će vlade kantona i načelnici općina, na osnovu vlastitih procjena, utvrditi dalji rad svojih štabova civilne zaštite. Federalna komisija za procjenu šteta dužna je, prema zaključku Vlade, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i Odlukom o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta, izvršiti procjenu štete na području Federacije, koja je nastala usljed velikih snježnih padavina i niskih temperature. Rok za ovaj posao je 60 dana od dana dostavljanja izvještaja od strane vlada kantona, odnosno kantonalnih komisija za procjenu šteta.

Zaduženi su rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioci općinskih službi za upravu da, u okviru svoje redovne djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće, i to najkasnije do 30.4.2012.

Danas je Vlada zaključila da posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od mogućih klizišta, odrona i eventualnih poplava, te, u tom smislu, koordinirati aktivnosti agencija za vodna područja, elektroprivreda i Federalnog štaba civilne zaštite, kako bi bile usklađene neophodne preventivne mjere. Istaknuta je i potreba analize dosad poduzetih mjera u oblasti zaštite i spašavanja, na osnovu koje bi bili otklonjeni određeni nedostaci u oblasti zaštite ljudi i imovine.

 

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O VETERINARSTVU

Donošenje novog zakona o veterinarstvu u Federaciji BiH, čiji je Prednacrt danas razmatrala Vlada FBiH, neophodno je zbog usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom, posebno u pogledu osiguranja uvjeta za izvoz namirnica životinjskog porijekla u zemlje članice EU. Prednacrt zakona uređuje zdravstvenu zaštitu životinja, hranu životinjskog porijekla i hranu za životinje, certificiranje i veterinarske preglede u unutarnjem prometu, sistem provedbe veterinarske djelatnosti, naknade i troškove, upravni i inspekcijski nadzor.

Nakon razmatranja ponuđenih rješenja, zaključeno je da nadležni odbor Parlamenta FBiH, predstavnici veterinarske struke i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva još jednom analiziraju sadržaj pojedinih odredbi, kako bi se došlo do rješenja koja će u praksi najbolje funkcionirati.

 

UTVRĐEN PRJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FBiH

Jedan od razloga za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je u formi Prijedloga danas utvrđen na sjednici Federalne vlade, jeste potreba preciziranja odredbi koje se odnose na njegovu primjenu u kantonima i općinama.

Pošto sadašnje odredbe ne ostavljaju mogućnost kantonalnim, odnosno općinskim i gradskim vlastima da, u dogovoru sa sindikatom, utvrde osnovicu u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, predloženim izmjenama je precizirano da se ne može utvrditi veća osnovica od utvrđene na federalnom nivou i ostavljena mogućnost da se, preko osnovice i istih koeficijenata kao na federalnom nivou, utvrde plate zavisno od specifičnosti svakog pojedinog kantona. Riječ je, dakle, o mogućnosti i obavezi organa vlasti da, u dogovoru sa sindikatom, utvrde osnovicu za obračun plata u skladu s raspoloživim sredstvima za te namjene, odnosno, u skladu sa finansijskim mogućnostima svakog od njih.

U suštini, namjera je da se koeficijenti za pojedina radna mjesta u državnoj službi (državni službenici i namještenici) izjednače s koeficijentima predviđenim na federalnom nivou, a da se koeficijenti za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u kantonima, gradu i općini donesu od strane kantonalne skupštine i općinskih i gradskih vijeća, s tim da ne mogu biti veći od utvrđenih za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike kako je utvrđeno ovim zakonom.

Prije utvrđivanja Prijedloga zakona, s ponuđenim rješenjima upoznati su svi kantoni, kao i Savez općina i gradova FBiH kao legitimni predstavnik općina i gradova u Federaciji BiH.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU,
PRESTANKU MANDATA, OPOZIVU I ZAMJENI NAČELNIKA U FBiH

Na inicijativu Centralne izborne komisije BiH, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH. Dopunom je utvrđen izuzetak u odnosu na osnovnu odredbu, odnosno precizirano da se prijevremeni izbori za izbor načelnika ne mogu vršiti u izbornoj godini predviđenoj za lokalne izbore.

Prema sadašnjem rješenju u Zakonu, postupak opoziva načelnika ne može se voditi 100 dana nakon izbora načelnika, niti u izbornoj godini predviđenoj za lokalne izbore. U ostalim slučajevima prestanka mandata načelnika u izbornoj godini, potrebno je provesti prijevremene izbore. Predložena dopuna je rezultat ocjene da je cjelishodno i finansijski opravdano da se ograničenje za prijevremeni izbor načelnika u izbornoj godini predviđenoj za lokalne izbore, predvidi i u ostalim slučajevima prestanka mandata utvrđenim članom 1.10. Izbomog zakona BiH.

 

PODRŠKA REZOLUCIJI O DIJABETESU

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH je danas donijela Odluku o prihvatanju Rezolucije o dijabetesu, koju treba da usvoji i donese Parlament Federacije BiH.

Riječ je o dokumentu kojim se sve nadležne institucije u Federaciji BiH na svim nivoima vlasti obavezuju da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzimaju mjere na sprječavanju i širenju dijabetesa koji i za Bosnu i Hercegovinu predstavlja sve veći problem. Prema podacima Internacionalne dijabetes federacije (IDF), u Bosni i Hercegovini je 2010. godine bilo 271.000 oboljelih od ove bolesti, s tendencijom povećanja, tako da se očekuje da ih 2030. godine bude 309.000.

To govori o ozbiljnosti situacije koja zahtijeva poduzimanje organiziranih mjera, uključujući i obezbjeđenje neophodnih finansijskih sredstava za te svrhe.

 

PRIHVAĆEN AMANDMAN

Vlada FBiH danas je prihvatila amandman što su ga na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za razdoblje 2008. do 2028. godine, tijekom javne rasprave, uložili predstavnici Zeničko-dobojskog kantona i općine Žepče.

Amandman se odnosi na promjenu trase Koridora VC na dijelu koji prolazi kroz općinu Žepče, s tim što se prihvata trasa ranije planirana Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona.

 

OSNOVE ZA POTPISIVANJE KONVENCIJE

Na temelju mišljenja federalnih ministarstava unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i Gender centra FBiH, Vlada FBiH je danas dala pozitivno mišljenje o Osnovama za vođenje pregovora radi zaključivanja Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (CAHVIO).

Pri tome je uzeta u obzir činjenica da ova konvencija predstavlja prvi pravni instrument u svijetu kojim se kreira cjeloviti pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja, te za sprječavanje, procesuiranje i eliminisanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.

Pored toga, ovim dokumentom se dopunjuju i proširuju standardi koje su u ovoj oblasti postavile ostale organizacije koje se bave ljudskim pravima, što podrazumijeva potrebu da se i postojeći zakoni i drugi propisi u Bosni i Hercegovini usklade s tim.

 

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POSLOVIMA OSNOVNE
DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Ovo je učinjeno radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi kojim je propisana mogućnost da osobe koje su stekle obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja mogu učestvovati na javnim konkursima za prijem u organe državne službe.

Na ovaj način se otklanjaju diskriminacije u ostvarivanju prava svih kandidata na jednak pristup državnoj službi pod jednakim uvjetima.

 

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA

Današnjom je Odlukom Federalna vlada dala suglasnost na Akcijski plan za provedbu Zakona o matičnim knjigama u razdoblju od 2012. i 2013. godine, koji se odnosi na zadatke Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. Zadužen je federalni ministar unutarnjih poslova da po.isteku kalendarske 2012. i 2013. godine dostavi izvješće o realizaciji ovog plana.

Saglasnost Vlade FBiH na ovaj dokument neophodna je iz razloga kako bi se u provedbu Zakona o matičnim knjigama, koji je vezan za ispunjenje zadataka iz Mape puta, uključili različiti subjekti (Europska komisija, GAP, UNHCR, Vaša prava i dr), koji su izrazili spremnost da pomognu njegovu realizaciju. Cijeni se da će provedba Zakona koštati 3.000.000 konvertibilnih maraka, radi uspostave matičnog registra, organiziranja polaganja stručnog ispita za matičare, tiskanje matičnih knjiga i izvoda, izradu zbirke propisa i organiziranje stručne obuke.

U ovogodišnjem Proračunu FBiH za ove potrebe je predviđeno 450.000 KM, a dio sredstava planira se osigurati od nevladinih organizacija - UNHCR-a (troškovi seminara i obuke) i drugih međunarodnih organizacija - Europske komisije (uspostava središnjeg registra), kao i od sponzorstva.

 

STRATEGIJA OBUKE ZA ZAPOSLENIKE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vlada FBiH je usvojila Strategiju obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH za period od 2011. do 2015. godine.

U svrhu njene realizacije, zaduženi su Federalno ministarstvo pravde i Agencija za državnu službu FBiH da, sa Savezom opština i gradova FBiH, uspostave koordinacijsko tijelo čiji je zadatak iniciranje redovnih analiza potreba za obukom, izrada i usaglašavanje cjelokupne strategije i planova obuke, te nadzor nad njihovom realizacijom. Ove će institucije uspostaviti saradnju sa institucijama sistema obuke za lokalnu samoupravu u RS-u.

Za provođenje Strategije Vlada će osigurati finansijska sredstva prema Orijentacionom planu finansiranja, a za praćenje njene realizacije zaduženi su Federalno ministarstvo pravde i Agencija za državnu službu FBiH.

Strategija obuke u jedinicama lokalne samouprave ima za cilj definiranje ključnih rješenja i mjera za razvoj stručne i profesionalne lokalne uprave uspostavljanjem održivog sistema obuke za zaposlene u organima uprave.

Izradu Strategije podržao je Projekt “Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave” finansiran od švedske agencije SIDA, a provodi ga Razvojni program UNDP-a u saradnji sa domaćim nadležnim institucijama.

 

GOTOVINSKE ISPLATE VERIFICIRANIH TRAŽBINA PO OSNOVU
RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FBiH ZA 2012. GODINU

Odlukom koju je danas donijela Vlada Federacije BiH utvrđuju se postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje U Federaciji BiH za 2012. godinu. Propisano je da se svakom pojedinom tražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji stare devizne štednje, sa Jedinstvenog računa trezora FBiH isplaćuje maksimalan iznos od 1.000 konvertibilnih maraka ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija prema hronološkom redu u pregledima pojedinčno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.

 

SREDSTVA ZA UNAPRJEĐENJE ZRAČNOG PROMETA

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o dinamici prebacivanja i korištenju sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvitak i unaprjeđenje zračnog prometa u FBiH u 2012. godini.

Sredstva prikupljena na ovaj način bit će prebacivana JP “B&H Airlines” d.o.o Sarajevo dva puta mjesečno u iznosu visine salda podračuna 15-og u tekućem mjesecu i posljednjeg dana u mjesecu za koji se vrši prebacivanje, a za JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. i JP Međunarodna zračna luka Mostar d.o.o. u pet tranši po 20.000 KM.

 

USVOJEN PLAN POVRATKA, OBNOVE I GRADNJE U 2012. GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas Plan povratka, obnove i gradnje za 2012. godinu, koji je predložilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i, istovremeno, donijela dvije odluke o programima utroška sredstava tekućih transfera ovog ministarstva.

U prvoj odluci riječ je sredstvima “Transfera za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom za 2012. godinu u iznosu od ukupno 19.760.000 KM. Sredstva će biti raspoređena na ime održivosti povratka u iznosu od 8,5 miliona KM, za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja šest miliona KM, za zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom 2,8 miliona KM i Fondu za povratak 1,2 miliona KM.

Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne i edukativne projekte, te troškove implementacije CEB projekta, OPEC-a, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva, podršku reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, te projekte saradnje sa dijasporom planirana su sredstva u iznosu od 624.000 KM. Za podršku obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine planirano je 600.000 KM. Odlukom su utvrđeni opći i posebni kriteriji za korisnike pomoći i dodjelu sredstava.

Vlada je danas donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za povratak na područje Posavine u Republici Srpskoj. Tako će sredstva u iznosu od dva miliona KM biti iskorištena za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja, za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i za pomoć u zapošljavanju povratnika u maloj privredi i poljoprivredi.

 

SREDSTVA ZA JP “B&H” AIRLINES

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera”Subvencije javnim preduzećima - JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Riječ je o sredstvima u iznosu od 2.720.000 KM, od kojih će dva milliona KM, u jednakim iznosima, biti iskorištena za plaćanje aerodromskih usluga, kao i nabavku avio goriva, dok je za usluge EUROCONTROL-a, odnosno prelet aviona, namijenjeno 720.000 KM.

 

PLAN STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BiH

Vlada FBiH utvrdila je danas Plan statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2012. godinu. Prilikom njegove izrade Federalni zavod za statistiku se, u pogledu sadržaja Plana statističkih istraživanja, konsultovao sa svim federalnim ministarstvima i organima koji su ovlašteni za provođenje ovih istraživanja. Na osnovu toga, Planom su definisani prioriteti prvog reda, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, iznos potrebnih sredstava za 2012. godinu, potrebni resursi i plan publikovanja.

Također, utvrđeni su sadržaj, namjena i periodika provođenja istraživanja, jedinice posmatranja i izvještajne jedinice, izvori i način prikupljanja podataka, obaveze izvještajnih jedinica u pogledu rokova za davanje podataka i rokovi za prve rezultate obrade statističkih podataka.

Vlada je danas zaključkom obavezela Federalni zavod za statistiku da, u roku od 45 dana, te u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, Plan prilagodi raspoloživim finansijskim sredstvima.

 

PLAN PREMJERA I USPOSTAVLJANJA KATASTRA ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH je donijela Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za ovu godinu na području Federacije BiH, izrađen u skladu sa Programom ovih poslova i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Planirani su dovršetak i obnova geodetske mreže, osiguravanje nabavke potrebnih uređaja općinama, uspostava održavanja sistema Normalan reper u Maglaju, te pristup izradi projekta određivanja parametara transformacije koordinata iz sistema ETRS 89 u državni koordinatni sistem.

Predviđeno je i testiranje kartografskog modela podataka, komasacija zemljišta za neke dijelove općina, reprodukcija topografske karte, kao i ažuriranje planova za uspostavljanje katastra u nekim opštinama.

U planu je izrada baze podataka katastra nekretnina i izrada modela podataka katastra komunalnih uređaja.

U Budžetu FBiH je za ove aktivnosti osigurano 1,035 miliona KM.

 

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI “ENERGOPETROLA”

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Izvještaj o izvršenoj reviziji “Energopetrol” d.o.o. Mostar s pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući i kretanje kapitala P.D. “Petrol” d.d. Ljubuški sačinjen od revizorske kuće “Orecons&Audit” d.o.o. Zenica.

Današnjim zaključkom zadužen je “Petrol” d.d. Ljubuški da, u skladu sa ovim izvještajem i, u saradnji sa Agencijom za privatizaciju u FBiH, provede aktivnosti u vezi sa upisom kapitala kod nadležnih organa.

O realizaciji zaključka Agencija je dužna informisati Vladu Federacije BiH.

 

O RJEŠAVANJU PRAVNOG STATUSA HOTELA ”MARŠAL”

Vlada FBiH danas je razmatrala Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o rješavanju pravnog statusa Hotela “Maršal” d.o.o. Bjelašnica. Zaključeno je neophodnim da se donese Odluka o stavljanju van snage Ugovora o prenosu investicionog ulaganja u ovaj hotel zaključen između Federacije BiH-Vlada FBiH i Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo od 16.11.2006. godine. Ovim ugovorom je investiciono ulaganje u ovaj objekat s Federacije BiH preneseno na Terminale Federacije d.o.o. Sarajevo.

Istovremeno zaduženi su Vlada Kantona Sarajevo, Općina Trnovo i uprava Hotela “Maršal” da, svako u okviru svojih nadležnosti, donesu odluke i pokrenu aktivnosti na prenosu vlasništva nad zemljištem i objektom, prenosu investicionog i osnivačkog kapitala, kako bi se, u skladu s današnjim zaključcima cjelokupna vrijednost objekta sa pripadajućim zemljištem mogla evidentirati u poslovnim knjigama Hotela “Maršal” d.o.o. Bjelašnica.

Nakon što se izvrši upis u zemljišno-knjižnom uredu i u sudskom registru, bit će zauzeto stajalište o konačnoj sudbini Hotela “Maršal” u vezi sa inicijativom o njegovom pripajanju preduzeću “ZOI 84” d.o.o. Sarajevo ili o njegovoj privatizaciji.

 

SREDSTVA ZA SANIRANJE PREČISTAČA VODE U ŽIVINICAMA

Današnjom Odlukom Federalne vlade prihvaćen je grant namijenjen financiranju saniranja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Živinicama u okviru Projekta “Zaštita kvaliteta voda”, po Sporazumu o grantu Trust Fonda Europske komisije IPA, zaključen između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Sredstva granta od od 1.398.982 eura namijenjena su smanjenju protoka nepročišćene otpadne vode iz Živinica, odnosno saniranju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u ovom gradu, što će rezultirati poboljšanjem kakvoće vode u rijeci Bosni.

O prihvatanju ovog granta se treba izjasniti i Parlament FBiH.

 

KADROVSKA PITANJA

Sabahudin Hukić imenovan je danas za koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Vlada FBiH da se za predsjednika Uprave - direktora u ovoj kompaniji imenuje Stipe Prlić.

Danas su imenovani nadzorni timovi za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine.

Tako su u Nadzorni tim za upravni postupak i upravno odlučivanje imenovani Mirjana Klemens (član) i Mesud Isaković (zamjenik člana), u Nadzorni tim za javne finansije Samir Bakić za člana i Alija Aljović za zamjenika člana.

U Nadzornom timu za upravljanje ljudskim potencijalima član će biti Sead Maslo, a zamjenici člana Zinka Salihagić, Jagoda Krdžović i Harun Pindžo.

U Nadzorni tim za planiranje, koordinaciju i izradu politika imenovane su (za člana) Edita Kalajdžić i za zamjenika člana Edina Zukić, dok je u Nadzorni tim za razvoj institucionalnih komunikacija imenovana Raska Bračković - Denjalić (član), Mirsada Mujanović i Davorin Alaupović (zamjenici člana).

U Nadzornom timu za e-Upravu član je Ivan Matešić, a zamjenici člana Adis Nurković i Mensura Hasifić, dok su za člana i zamjenika člana u Nadzornom timu za unaprjeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa imenovani Srđan Mikić i Minela Alibegović.

Vlada FBiH je danas u Komisiju za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje ona postavlja imenovala Desnicu Radivojevića, za predsjednika, Damira Mašića, za zamjenika predsjednika, te Zorana Mikulića, Vjekoslava Čambera i Editu Kalajdžić za članove, te Lejlu Hadžimujić za tehničkog sekretara ovog tijela.

Za vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencijedanas je imenovan Edah Čerimagić, a za vršioca dužnosti njegovog zamjenika Ivan Đogić. Za predsjednika i članove privremenog Upravnog odbora ove agencije imenovani su, na period do 60 dana, Esher Kubat, Enver Polutan, Ahmet Đajić, Ankica Barbarić i Franjo Marić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 18.30 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE