38. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 37. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Amandaman na Prijedlog Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine Autoceste na Koridoru Vc
 3. Prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Nacrt zakona o dopunama Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Rezolucije o dijabetisu, sa Prijedlogom odluke
 8. Prijedlog mišljenja na Incijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 19. stav 1. tačka a) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlozi mišljenja
  1. Prijedlog mišljenja u vezi sa primjenom člana 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 
  2. Prijedlog mišljenja u vezi sa primjenom člana 29. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 
 1. Prijedlozi mišljenja 
  1. Prijedlog mišljenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o Osnovama za vođenje pregovora radi zaključivanja Konvencije Vijeća Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (CAHVIO)
  2. Prijedlog mišljenja Federalnog ministarstva pravde o Osnovama za vođenje pregovora radi zaključivanja Konvencije Vijeća Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (CAHVIO)
  3. Prijedlog mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Osnovama za vođenje pregovora radi zaključivanja Konvencije Vijeća Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (CAHVIO)
  4. Prijedlog mišljenja Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine o Osnovama za vođenje pregovora radi zaključivanja Konvencije Vijeća Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (CAHVIO)
 1. Prijedlog izjašnjenja na Urgenciju Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-1179/11 od 21.10.2011. godine, u vezi Prigovora na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 2. Prijedlog izjašnjenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: P-195/11 u predmetu Ž-SA-04-1071/11
 3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava i radnog odnosa
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provođenje Zakona o matičnim knjigama u periodu 2012. i 2013. godine ( zadaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova)
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje spoljnih saradnika u toku organizovanja stručne obuke polaznika Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutranjih poslova
 6. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korišćenje Paviljona „F“ Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije obuke za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 10. Prijedlog odluke o dinamici prebacivanja i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini
 11. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko - hercegovačke željeznice javne korporacije Sarajevo o usvajanju osnova plana poslovanja Bosansko - hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2012. godinu
 13. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava transfer „Subvencija javnim preduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 14. Prijedlog odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju revidiranog Akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekata u kasarni „Slimena“ Općina Travnik
 16. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 17. Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2012. godinu, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sa Prijedlogom zaključka
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima – podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
 1. Prijedlog Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2012. godinu
 2. Izvještaji sa Prijedlozima akata
  1. Konačni izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka 
  2. Konačni izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka 
  3. III Izvještaj o o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka 
 1. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 1407/2011 od 13.12.2011. godine
  1. Izvještaj o obavljenom inspekcijskom nadzoru Federalne uprave za inspekcijske poslove kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine - realizacija Zaključka V.broj: 1407/11 od 13.11.2011. godine
 1. Izvještaj o izvršenoj reviziji „Energopetrola“ d.o.o. Mostar sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene i dodatna ulaganja, te kretanje kapitala privrednog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški u kome „Energopetrol“ d.o.o. Mostar ima udio u kapitalu, sa Prijedlogom zaključka
 2. Informacija vezana za učešće Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova na „Regionalnoj konferenciji o pribavljanju ličnih dokumenata i registraciji u Jugoistočnoj Europi 
 3. Informacija u vezi rješavanja problema funkcionisanja Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Informacija o grantu Trust Fonda Evropske komisije IPA za vodosnadbijevanje i kanalizaciju u Živinicama po Projektu „Zaštite kvaliteta voda“
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Fonda Evropske komisije IPA za vodosnadbijevanje i kanalizaciju u Živinicama po Projektu „Zaštite kvaliteta voda“ 
 1. Informacija o provedenom postupku izbora stručne institucije iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila, sa Prijedlogom zaključaka
  1. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju
 1. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na realizaciji preporuka iz Bijele knjige 2010/2011, sa Prijedlogom zaključka
 2. Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2012. godine
 3. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V.broj: 1490/2011 od 29.12.2011. godine
 4. Informacija o rješavanju pravnog statusa Hotela „Maršal“ d.o.o. Bjelašnica, sa Prijedlogom zaključaka
 5. Incijativa za izuzimanje / brisanje Union banke d.d. Sarajevo sa Liste privrednih društava u kojima ovlaštenje po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt BiH
 8. Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za članove Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine
 9. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos dva državna službenika-stručna sudska savjetnika u Vrhovni sudu Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 167/2012 od 09.02.2012. godine
 11. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Finansijsko – informatičke agencije 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Finansijsko – informatičke agencije 
  3. Prijedlog zaključka 
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" za 2012. godinu za JU Centar za socijalni rad Živinice
 2. Informacija o provođenju Zaključka o akontativnoj osnovici za obračun plaća za I kvartal 2012. godine od 09.02.2012. godine
 3. Informacija o isplati naknade za topli obrok uposlenicima koji u vrijeme proglašene prirodne nesreće nisu bili u mogućnosti prisustvovati poslu
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu "ŠIPAD Export-import" za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE