37. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.02.2012.
Saopćenje o radu

O SITUACIJI U FBiH, SA OSVRTOM NA STANJE
U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU

Na današnjoj sjednici, održanoj u Mostaru, Vlada Federacije BiH je razmatrala Informaciju o stanju u Federaciji BiH s obzirom na stanje prirodne nesreće uzrokovane snježnim padavinama i niskim temperaturama, s posebnim osvrtom na situaciju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. O tome su, na sjednici, govorili komandant i načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Jerko Ivanković-Lijanović i Alija Tihić, kao i načelnik Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Vlado Babić.

Uz ocjenu da je Federalni štab civilne zaštite, ostvarujući svoje osnovne funkcije, dao značajan doprinos normalizaciji ukupnog stanja, Vlada FBiH je zaključila da ostaje potreba za preduzimanjem daljnjih aktivnosti, sve dok se ne steknu uslovi za stavljanje van snage Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je posebno pozitivnim ocijenila funkcioniranje elektroenergetskog i zdravstvenog sektora u Federaciji BiH, te mjere poduzete na raščišćavanju i održavanju prohodnosti magistralnih puteva. Istaknuta je potreba ulaganja dodatnih napora kako bi se nastavile aktivnosti na čišćenju puteva prema još uvijek blokiranim selima i zaseocima u Federaciji BiH.

Danas je donesena Odluka kojom se, na trajno korištenje iz federalnih robnih rezervi, vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, odobravaju određene količine lož ulja. Tako je Vladi Unsko-sanskog kantona odobreno 30.000 litara lož ulja, Vladi Srednjobosanskog kantona 23.000 litara, Vladi Zeničko-dobojskog kantona 30.000 litara, Vladi Posavskog kantona 85.000 litara, Vladi Zapadno-hercegovačkog kantona 59.500 litara i Vladi Sarajevskog kantona 85.000 litara lož ulja.

Lož ulje se obezbjeđuje iz federalnih robnih rezervi na trajno korišćenje, bez naknade, radi hitne intervencije, zbog izuzetno teške i vanredne situacije na području Federacije BiH.

DOPUNA I IZMJENA ZAKONA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE

Realizirajući Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH od 10.1.2012. godine da se najmanje 10 posto sredstava predviđenih poticaja za poljoprivredu u 2012.godini usmjeri na održivi povratak u Republiku Srpsku, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona: o dopuni Zakona o poljoprivredi i o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Kako su prema postojećem Zakonu o poljoprivredi, korisnici novčanih sredstava i drugih oblika podrške u poljoprivredi pravna lica sa sjedištem i fizička lica koja imaju prebivalište u Federaciji BiH, registrovana za poljoprivrednu proizvodnju i upisana u registre poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, predložena je dopuna kojom se omogućuje Vladi FBiH da, kroz posebne mjere, može dodijeliti sredstva klijentima na ostalom području Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, izmjenom Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju brisane su odredbe kojim se definiše maksimalan iznos podrške po klijentu (zajamčeni iznos 30.000 KM) koji nije podložan smanjenju, kako bi se izbjegla opasnost da, u slučaju većeg broja zahtjeva, predviđena sredstva budu nedostatna.

 

IZMJENE UREDBI O ZAŠTITI TRADICIONALNIH
I STARIH OBRTA I O VEZANIM I POSEBNIM OBRTIMA

Izmjenom Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta zamijenjen je popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na osnovu stručne spreme ili majstorskog ispita, tako što je raniji popis usklađen sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Iz istih razloga izmijenjena je i Uredba o vezanim i posebnim obrtima, tako da je popis vezanih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na osnovu stručne spreme ili majstorskog ispita i popis posebnih obrta po vrstama koje obrtnik, odnosno lice koje obrtnik zapošljava, može obavljati tek nakon što nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, ili drugi nadležni organ ovlašten federalnim zakonom iz te oblasti, izda obrtniku saglasnost za obavljanje posebnog obrta, usaglašen sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno sa Klasifikacijom djelatnosti BiH.

SUGLASNOST NA SPONZORSTVO

Vlada FBiH dala je suglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzoriranja manifestacije Mostarsko proljeće - Dani matice Hrvatske.Riječ je o iznosu od 75.000 konvertibilnih za 2011. godinu.

Istoj kompaniji data je suglasnost i na odobravanje sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzoriranja HKK „Široki TT - Kabeli”, u iznosu od 100.000 KM za 2011. godinu.

 

ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI U OPĆINI ZENICA

Realizirajući zaključke Vlade FBiH s 18. sjednice, održane 13.9.2011. godine, Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu su na teritoriju općine Zenica ispitivali zagađenost zemljišta i biljnog materijala teškim metalima, sumporom i organskim zagađivačima koji potječu, prvenstveno, iz metalurških i termoenergetskih postrojenja, ali i iz lokalnih kotlovnica i drugih manjih zagađivača.

Istraživanjima su obuhvaćene lokacije na kojima je i prije rata ispitivana kontaminacija tla i biljaka organskim i neorganskim polutantima: Tetovo, Podbrežje, Gradište, Pehare, Novo Naselje, Gornja Zenica, Stranjani, Janjički Vrh, Mutnica, Arnauti, Orahovica i Šerići. Nakon što je upoznata s rezultatima istraživanja, Vlada FBiH je zaključila da se nastavi dalje praćenje zagađenosti, te će se nakon što bude imala cjelokupunu informaciju, odrediti prema daljnim mjerama koje treba poduzeti.

INTERVENTNA SREDSTVA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH danas je razmatrala Finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2012.godinu. Usvojen je dio ovog plana koji se odnosi na sredstva u visini od 140.000 KM, namijenjenih interventnoj bespovratnoj pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračkih populacija.

Ostali dijelovi Finansijskog plana Fondacije biće razmatrani nakon što ih, u skladu sa prijedlozima iz rasprave na današnjoj sjednici, pripremi Upravni odbor ove fondacije.

KADROVSKA PITANJA

Nakon što je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar da se, zbog isteka mandata, Ante Zorić razriješi dužnosti izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u ovoj kompaniji, Vlada FBiH je, također, dala prethodnu saglasnost da se on  ponovo imenuje na ovu dužnost.

Nadzorni odbor „Energoinvesta“ d.d. Sarajevo dobio je prethodnu saglasnost Vlade FBiH da se za direktora društva imenuje Enes Čengić, a Nadzorni odbor „BH-Gasa“ da se za direktora ove kompanije, na period od četiri godine, imenuje Adnan Kreso, a za izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa  Ismet Šepo.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno za razriješenje, radi gubitka povjerenja dioničara, Rahmana Sijamije dužnosti direktora društva, Nedžada Šečića dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove i Nurudina Jusića s dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Istovremeno je data prethodna saglasnost da se na ove pozicije kao vršioci dužnosti na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora javnim konkursom, imenuju: Adnan Zolota za v.d. direktora društva, Selmir Hamzakadić za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove i Elmir Perenda za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju.

 

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.55 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE