36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.02.2012.
Saopćenje o radu

INFORMACIJA O SANIRANJU POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE U FBiH

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, kojoj su prisustvovali predsjednik FBiH Živko Budimir i potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić prezentovao je Informaciju o stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine s obzirom na prirodnu nesreću uzrokovanu sniježnim padavinama i niskim temperaturama.

Informacijom su obuhvaćene sve dosadašnje aktivnosti na saniranju posljedica prirodne nesreće, kao i trenutno stanje na području Federacije BiH. Ujedno, istaknuta je stručnost i efikasnost nadležnih službi koje su tokom ovog perioda Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ) pružale podršku i davale mu odgovarajuće upute na rješavanju problema i donošenju odgovarajućih naredbi. Dobrom je ocijenjena saradnja s Ministarstvom odbrane BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH u angažovanju Oružanih snaga na pomoći civilnim vlastima u zaštiti i spašavanju ljudi, ne samo kroz vertikalni transport. Cijeni se i dobra saradnja s većinom medija i način njihovog praćenja kompletne situacije, te obavještavanja javnosti o poduzetim mjerama i akcijama.

Kako je kazano tokom rasprave, pretpostavlja se da će Federalni štab civilne zaštite biti u stalnom zasjedanju bar još narednih sedam do deset dana kako bi pravovremeno reagovao na sve situacije.

Nakon rasprave, zaključeno je da je Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) dao puni doprinos i bio u funkciji i na visini zadatka pred kojim se našao. Vlada očekuje od FŠCZ da maksimalnim dodatnim naporima osigura raščišćavanje putnih komunikacija pred očekivanim novim valom snježnih padavina.

U naredna tri dana treba se fokusirati na prohodnost magistralnih putnih pravaca u FBiH, te, u saradnji s nižim nivoima vlasti, isto uraditi kada su u pitanju regionalni i lokalni putevi. Prohodnost treba omogućiti i željezničkom saobraćaju.

Zaključeno je da FŠCZ treba u potpunosti angažirati sve raspoložive materijalne i tehničke kapacitete na svim nivoima vlasti u FBiH i, u tom cilju, ostvariti punu saradnju s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom sigurnosti BiH i Štabom civilne zaštite Republike Srpske, s posebnim akcentom na povratnička naselja.

Treba uložiti napore da se obezbijedi redovno snabdijevanje električnom energijom, što se posebno odnosi na rad termoelektrana, uz preporuku da se, gdje je to moguće, ostvare uštede u potrošnji struje. U saradnji s FMUP-om, treba organizovati bezbjedan i brz transport energenata.

Kada je zdravstveni sektor u pitanju, zaključak je da treba nastaviti s dosadašnjim aktivnostima i dobrom organizacijom, a naročito na lociranju i, po potrebi, evakuiranju najtežih bolesnika i pružanju adekvatne medicinske pomoći.

Neophodno je izvršiti kvalitetne i blagovremene pripreme na područjima koja bi mogla biti pogođena odronima, klizištima i poplavama nakon otapanja velikih količina snijega.

Najava novih snježnih padavina iziskuje poduzimanje mjera na jačanju spremnosti i efikasnog djelovanja sistema civilne zaštite na svim nivoima vlasti, što podrazumijeva dalju koordinaciju i bolju komunikaciju među svim službama koje mogu doprinijeti ublažavanju posljedica prirodne nesreće. Iz ove situacije, rečeno je danas, treba izvući i poduke i, na osnovu svestrane analize, otkloniti pojedina uska grla uočena, prije svega, na kantonalnim nivoima.

Vlada je donijela odluku da se Bosansko-podrinjskom kantonu hitno obezbijedi 51.000 litara lož-ulja. Istovremeno, zadužena je Federalna direkcija robnih rezervi da procijeni, na osnovu zahtjeva, potrebe i ostalih kantona koji su proglasili stanje prirodne nesreće i predloži Vladi odgovarajuće odluke. Jedna cisterna od 17.000 litara je već na putu prema Bosansko-podrinjskom kantonu.

Danas je odlučeno da će članovi Vlade FBiH, podijeljeni u nekoliko grupa, obići najvažnija javna preduzeća i zdravstvene ustanove u FBiH kako bi se, na licu mjesta, upoznali s teškoćama s kojima su suočeni zbog vremenskih neprilika, kao i s načinima za njihovo prevazilaženje. Jedna delegacija Vlade FBiH učestvovaće u popodnevnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite. Sutra će, takođe, biti održana zajednička sjednica Vlade FBiH i ovog štaba.

DOPUNJEN ZAKON O RASELJENIM LICIMA
I POVRATNICIMA U FBiH I IZBJEGLICAMA IZ BiH

Polazeći od strateškog cilja da se u narednom periodu stvore pretpostavke osobama mlade životne dobi za njihov trajni ostanak u mjestima povratka kroz poboljšanje stambenih uslova, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH.

Predloženom dopunom se mladim povratničkim porodicama pruža prilika da žive u humanijim uslovima, da se lakše reintegrišu u mjestima povratka i stvore minimum stambenih uslova, a sve u cilju potpunije provedbe Anexa VII Dejtonskog mirovnog Sporazuma.

Precizirano je, naime, da izuzetno, pravo na dogradnju postojeće, odnosno izgradnju nove stambene jedinice, mogu ostvariti povratnici kod kojih je od momenta prijema donacije do dana podnošenja novog zahtjeva za donaciju, došlo do uvećanja broja članova domaćinstva formiranjem novih porodica.

Pomoć, odnosno donacija će biti osigurana u skladu sa uvećanim brojem članova domaćinstva i potrebama za stvaranje minimuma stambenih uslova. Zahtjev za donaciju mogu podnijeti nosioci domaćinstva i punoljetni članovi njegovog domaćinstva.

S obzirom da se radi o pitanjima koja su u zajedničkoj ovlasti federalne vlasti i kantona, potrebno je, prije slanja u parlamentarnu proceduru, pribaviti mišljenja mjerodavnih organa kantona.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O FINANCIJSKOM
KONSOLIDIRANJU RUDNIKA UGLJENA U FBiH

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom konsolidiranju rudnika ugljena u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine.

Novina je to što se sada ovaj zakon odnosi i na konsolidiranje rudnika boksita. Konkretno, radi se o Rudniku boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje, koji je u državnom vlasništvu, a s ciljem stabiliziranja tekućeg poslovanja i stvaranja uvjeta za dalji razvitak.

Sredstva od 1.323.899 konvertibilnih maraka, namijenjena izmirenju duga Rudnika boksita Posušje po osnovu doprinosa za mirovinsko i invalidsko, zdravstveno, te osiguranje od neuposlenosti, bit će realizirana u četiri jednaka godišnja obroka, između 2012. i 2015. godine.

Ovo je rezultat amandmana koji je na Nacrt zakona podnio Zastupnički dom Parlamenta FBiH s ciljem da se zakonom obuhvate rudnici boksita u Posušju i Širokom Brijegu koji, zbog velikih devastacija u razdoblju od 1991. do 1996. godine, nisu bili u mogućnosti brzo pokrenuti proizvodnju.

Na traženje Federalnog ministarsva energije, rudarstva i industrije da ovi rudnici dostave dokumentaciju o usuglašenom stanju dugovanja s nosiocima osiguranja, Rudnik boksita Posušje je dostavio pisani akt kojim iskazuje dug od 1.349.904 KM, uz napomenu da će pokazatelje o usuglašenosti dugovanja naknadno dostaviti, dok je Rudnik boksita Široki Brijeg potvrdio kako je veći dio obveza po osnovu doprinosa izmirio na osnovu Sporazuma potpisanog sa Federalnom poreznom upravom.

MONITORING CCI-ja O RADU FEDERALNE VLADE

Vlada FBiH se upoznala s Informacijom o monitoringu svog rada koji je za, period od 1.1.-31.12.2011. godine, sačinio Centar civilnih inicijativa. Ovim dokumentom obuhvaćeno je više segmenata rada Vlade, te ministarstava pojedinačno, s akcentom na realizaciju godišnjeg programa rada Vlade, tempo realizacije zakona i realizovane mjere koje su u vezi sa najvažnijim problemima građana u Federaciji BiH i BiH.

Vlada FBiH će CCI-a dostaviti mišljenje o ovom dokumentu, nakon što se sva federalna ministarstva očituju o ocjenama datim na njihov rad, a što će biti prezentirano na slijedećoj sjednici Vlade FBiH.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu odobrila 72.000 KM, za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti" za I kvartal 2012. godine.

Sredstva za ove namjene predviđena su na budžetskom transferu „Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica.

ODLUKA O ZADUŽENJU FEDERACIJE BiH PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Danas donesenom Odlukom odobreno je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa u toku 2012. godine u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM. Ovo je učinjeno radi finansiranja obaveza po osnovu obaveza unutrašnjeg duga utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu iz osnova stare devizne štednje u Federacije Bosne i Hercegovine i za izmirenje dijela obaveza po osnovu emitovanih trezorskih zapisa FBiH 2011. godini.

Emisija trezorskih zapisa izvršiće se putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira metodom višestruke ili jedinstvene cijene, pri čemu je određeno da je nominalna vrijednost trezorskog zapisa 10.000 KM s rokom dospijeća od 182 dana.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA DIONICU TARČIN-KONJIC

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Tarčin-Konjic u dužini od 20,2 km. U obrazloženju odluke se navodi da ova dionica, po zakonskoj kategorizaciji cesta, predstavlja autocestu i sastavni je dio Koridora Vc, a utvrđivanjem javnog interesa stvaraju se pretpostavke za pokretanje postupka eksproprijacije radi izgradnje.

Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekta. Za realizaciju ove odluke sredstva će biti obezbijeđena iz prihoda ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste (cestarina), putarine (dijela akciza po osnovu goriva) i kreditnih sredstava.

O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA EAF SME - POBOLJŠANJE PRISTUPA
MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o implementaciji Projekta EAF SME - Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima, te podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke osigura dodatno finansiranje sa istim aranžmanom implementacije kao u osnovnom Projektu EAF SME.

Projekt poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća financijskim sredstvima (EAF SME), kreiran je u saradnji Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Svjetske banke, s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u našoj zemlji kroz osiguranje povoljnijih uvjeta dostupnosti financijskim sredstvima malim i srednjim preduzećima. To bi, kako se navodi, imalo za posljedicu proširenje poslovnih aktivnosti i poboljšanje ekonomskih prilika u kontekstu svjetske ekonomske krize.

Po ovom projektu Bosni i Hercegovini odobren je zajam IBRD-a u iznosu od 47,8 miliona eura, a sredstva su raspoređena između entiteta u omjeru 60/40 od čega je Federaciji pripalo 27,8 miliona eura. Prema danas usvojenoj inicijativi, novo zaduženje iznosilo bi 55 miliona eura.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Fondaciju za održivi razvoj „Odraz“ da Vladi FBiH predlože osobe koje bi, u ime Federalne vlade, učestvovale u pregovarima sa Svjetskom bankom.

O IZGRADNJI DIONICE LOT-3 SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE

Federalna vlada je donijela Odluku o promjeni implementatora za LOT-3 Sarajevske obilaznice na koridoru Vc, prema kojoj implementaciju projekta na izgradnji poddionice Butila-Vlakovo sa priključnom cestom Mostarsko raskršće (LOT- 3A i LOT-3B) od JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo preuzima JP Autoceste FBiH d.o.o.Mostar. To podrazumijeva potrebu preuzimanja dokumentacije (tehnički, ekonomski i pravni dio) koja se odnosi na ovaj projekat (LOT-3A i LOT-3B), kao i ukupnih ulaganja na LOT-3 Sarajevske obilaznice u iznosu od 45.399,75 KM, od čega se na projektno-tehničku dokumentaciju odnosi 44.083,50 KM, a na neopravdani dio avansa 1.316,25 KM.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar preuzimaju od Direkcije za puteve Kantona Sarajevo neutrošena sredstva za eksproprijaciju iz Budžeta FBiH u iznosu od 461.376,62 KM, kao i vrijednost ukupno izvršenih ulaganja u vezi sa poslovima eksproprijacije na LOT-3 u iznosu od 38.623,38 KM. Pri tome je ovo preduzeće dužno da iz vlastitih sredstava finansira eksproprijaciju nekretnina i drugih troškova, te izvrši reviziju postojeće i izradu nedostajuće tehničke i druge dokumentacije.

JP Ceste FBiH d.o.o Sarajevo je dužno utvrditi tačan iznos sredstava iz okvira odobrenih međunarodnih kreditnih linija koja se odnose i koja će biti raspoloživa za izgradnju LOT-3 Sarajevske obilaznice, a ovlašćuje JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar da pokrene inicijativu za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za ovu izgradnju, uz saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Vlada Federacije BiH razmatrala je danas i Informaciju o projektu i primopredaji dokumentacije za dionicu LOT-3 Sarajevske obilaznice i zatražila od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo da nastave sa aktivnostima na realizaciji ovog projekta u okviru svojih nadležnosti.

ZAKLJUČCI O OSNOVICI ZA OBRAČUN
PLAĆA BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2012. GODINI

Vlada FBiH je donijela dva zaključka o osnovici za obračun plaća budžetskih korisnika. Prvim zaključkom utvrđuje se osnovica u visini od 315,00 KM za obračun plaća za 2012. godinu izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i organima izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, državnih službenika i namještenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, federalnog pravobranioca i njegovih zamjenika, službenika sudske policije i zatvorskih policajaca -stražara u kaznenopopravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se finansiraju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Drugi zaključak odnosi se na utvrđivanje osnovice za obračun plaća policijskih službenika u istoj visini za 2012. godinu.

Zaključci su rezultat Sporazuma do kojeg je došlo između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

ODOBRENO STICANJE DIONICA „POBJEDA SPORT“

Odlukom koju je danas donijela Federalna vlada odobreno je inozemnoj firmi „Umarex Sportwafen GmbH & Co.KG", Njemačka sticanje dionica u iznosu većem od 49 posto ukupnog dioničkog kapitala privrednog društva „Pobjeda Sport" d.d.Goražde. Federacija BiH zadržava pravo vlasništva nad tehničko-tehnološkom dokumentacijom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme (ML3 i ML8) koja je ustupljena na korištenje privrednom društvu „Pobjeda -Sport" d.d. Goražde, prema popisu dostavljenom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije od strane privrednog društva „Pobjeda Sport" d.d. Goražde.

Svrha donošenja ove odluke je nastavak ranije započete poslovne saradnje ove njemačke firme sa sjedištem u Arnsbergu sa PD „Pobjeda-Sport" d.d. Goražde, u funkciji proširenja poslovnih odnosa na domaćem i inozemnim tržištima, naročito nabavke nove sofisticirane opreme i mašina, a što će rezultirati razvojem novih proizvoda i otvaranjem novih radnih mjesta na području Bosanko-podrinjskog Kantona.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Anka Raič, na period od četiri godine, imenovana za zamjenika direktora Federalnog zavoda PiO.

Vlada FBiH je danas izmijenila Rješenje o imenovanju Federalne komisije za procjenu šteta, te u ovo tijelo, umjesto Damira Galešića, imenovala Sinišu Bilića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.00 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE