35. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.02.2012.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, razmatrala Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Kako je obrazloženo, cilj je preciznije definiranje zakonskih odredaba za koje je utvrđeno da se u primjeni pogrešno tumače i primjenjuju.

Danas je zaključeno da Federalno ministarstvo financija, kao predlagač, u tekst Prednacrta ugradi sugestije i prijedloge iz današnje rasprave, kako bi se Vlada o tome mogla izjasniti i utvrditi Nacrt zakona.

O PRIJEDLOGU ZA IZMJENU ZAKONA O VLADI FBiH

Vlada FBiH je razmatrala Prijedlog Kluba zastupnika HSP-DNZ u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH za izmjenu Zakona o Vladi FBiH, te mišljenje što ga je na ovaj prijedlog dalo Federalno ministarstvo pravde

Kako je zaključeno, prije nego što se Vlada FBiH definitivno izjasni o ovom pitanju, Prijedlog za izmjenu Zakona o Vladi FBiH bit će upućen na ocjenu Ustavnom sudu FBiH.

RAZMATRANA RADNA VERZIJA ZAKONA O POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU

Vlada FBiH danas je razmatrala radnu verziju Zakona o povoljnijem umirovljenju, čiji je cilj da, na jedinstven način, propiše korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije umirovljenje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a RBiH i HZHB). Ovo se odnosi na osnovicu, obračun, isplatu, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na mirovinu, osiguranje sredstava i druga pitanja.

Ocijenjeno je da ponuđena radna verzija još nije spremna za slanje u parlamentarnu proceduru, odnosno da još ne postoje precizni financijski pokazatelji ovog zakona, niti kako će se odraziti na Proračun FBiH i sredstva fonda MiO. Stoga je Federalni zavod za mirovinsko-invalidsko osiguranje zadužen da, u roku od 15 dana, sačini izračun sredstava nužnih za isplatu prava po novom zakonu, u koje bi trebalo ukalkulirati i dosad isplaćene otpremnine.

Vlada će, također je zaključeno, intenzivirati aktivnosti na reformi ove oblast i na pravednijoj raspodjeli sredstava. Ujedno, Vlada će ispoštovati svoje, kao i zaključke Parlamenta FBiH, o početku primjene ovog zakona.

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

U vezi sa pitanjem poslanika Doma naroda Parlamenta FBiH Drage Puzigaće koje se odnosi na sagledavanje cjelokupne situacije u općinama Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč, te mjera koje treba poduzeti s ciljem prevazilaženja problema, Vlada FBiH je utvrdila odgovor u kojem se kaže da federalna ministarstva, shodno svojim nadležnostima i postojećim razvojnim projektima, podržavaju pomoć nerazvijenim općinama u svim segmentima društvenih i ekonomskih djelatnosti. U skladu s tim je Programom rada Vlade FBiH, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima, obuhvaćena i potreba realizacije pojedinih aktivnosti u cilju prevazilaženja problema u ovim općinama.

Međutim, treba imati u vidu da, prema Ustavu FBiH, sve ovlasti koje nisu izričito dodijeljenje federalnoj vlasti, poput provedbe socijalne, stambene, kulturne i naobrazbene politike, pripadaju kantonima, pa su temeljne aktivnosti u poduzimanju konkretnih mjera u ovlasti kantonalnih vlada.

Vlada FBiH će i dalje, u okviru svojih mogućnosti, imati udjela u pružanju podrške nerazvijenim općinama u svim sferama društva, uključujući i povremeni obilazak ovih područja, a biće razmotrena i mogućnost formiranja interresorne grupe za sagledavanje situacije i pružanje pomoći pomenutim općinama, a posebna pažnju bit će usmjerane na poticanje povratka Srba u ove tri općine. Također, o ovoj temi će biti održana posebna temarska sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

O ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI

Povodom inicijative zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Muniba Jusufovića o potrebi ostvarivanja suradnje sa institucijama Brčko Distrikta BiH, Federalna vlada je danas utvrdila odgovor u kojem se ističe da je Uredbom donesenom na 10. sjednici od 14. juna 2011. godine osnovan Ured koordinatora Vlade FBiH za Brčko Distrikt BiH, kao područna jedinica Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa sjedištem u Brčkom.

Istovremeno, na traženje Vlade FBiH, Vlada Brčko Distrikta BiH je dala saglasnost za otvaranje ovog ureda na teritoriji Distrikta, preuzevši obavezu za osiguranje prostora za njegov smještaj. Zadatak Ureda je koordinacija rada Federalne vlade i organa Brčko Distrikta BiH, s ciljem osiguravanja da se aktivnostima Vlade u potpunosti poštuju konačna odluka Arbitražnog tribunala za spor u vezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog, nalozi supervizora za Brčko Distrikt BiH i Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine.

U odgovoru se, također, preciziraju zadaci Ureda koordinatora koji u konačnici treba da to obezbijede.

IZMJENE UREDBE O OSNIVANJU FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije. Izmjenama je predloženo povećanje broja članova Upravnog odbora ove agencije sa sadašnjih pet na sedam.

IZMJENE ODLUKE O BROJU ZAMJENIKA FEDERALNOG PRAVOBRANIOCA

Predloženom izmjenom Odluke Vlade FBiH o broju zamjenika federalnog pravobranioca uklanja se diskriminacija prema kategoriji ,,ostalih” i u ovoj sferi institucija sistema, usklađivanjem sa ustavnom odredbom da “Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi, zajedno sa ostalima, i građani Federacije BiH ravnopravno uređuju Federaciju BiH, definisanu Aneksom II Općeg okvirnog mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini”.

U skladu s tim propisano je da se federalni pravobranilac i njegovi zamjenici imenuju iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, kao i iz reda ostalih i to najmanje po dva iz reda konstitutivnih naroda i najmanje jedan iz reda ostalih.

Predloženom izmjenom Odluke ni na koji način se ne narušava sadašnja zastupljenost konstitutivnih naroda zaposlenih u Federalnom pravobranilaštvu, a istovremeno se ostavlja i mogućnost kategoriji “ostalih” da ostvaruju pravo garantovano Ustavom FBiH.

OSIGURANJE UVJETA ZA RAD REVIZORSKIH TIMOVA

Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar sa zbirnim rezultatima revizije za 2011. godinu, koju će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, te uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu.

Data je saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da, u cilju povećanja efikasnosti procesa kontrole zakonitosti u toku 2012. godine, nastavi sa angažovanjem određenog broja ljudi u revizorskim timovima, kao i da radi stvaranja uslova za rad na ovim predmetima izvrši preostale radove popravki na neophodnom broju kancelarija.

ZAKLJUČCI O DUGOVANJIMA ZA PLIN

Uzimajući u obzir činjenicu da je istekla obaveza plaćanja takse od pet dolara za 1.000 Nm3 po Zakonu o obezbjeđenju sredstava za redovno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji BiH, a da isti zakon nije donesen u Republici Srpskoj, Vlada FBiH je danas zaključila da je, s ciljem osiguranja redovnog snabdijevanja ovim energentom, neophodno do daljnjeg nastaviti sa primjenom Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godine. Zaključeno je, također, da se, u skladu sa ovom odlukom hitno pokrenu aktivnosti na formiranju zajedničke komisije koja treba izvršiti analizu i predložiti alokaciju duga Bosne i Hercegovine od 104,8 miliona dolara prema Ruskoj Federaciji za isporučeni prirodni gas u periodu 1992.-1995. godine.

Vlada FBiH ukazuje na potrebu da se, u skladu sa potpisanim Sporazuma o načinu izmirenja potraživanja ruskog „Gasprom Exporta” za isporučeni i neplaćeni prirodni gas, koji su 3.12.2008. godine potpisali premijeri entitetskih vlada, pokrene inicijativa prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u pogledu obaveze donošenja zakona o obezbjeđenju sredstava za redovno i bezbjedno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Republici Srpskoj.

ZAŠTITITI INTERESE DJELATNIKA “FEROELEKTRA

Razmatrajući danas stanje u “Feroelektru” d.d. Sarajevo, a s ciljem zaštite interesa njegovih uposlenika, Vlada Federacije BiH zaključila je kako žurno treba organizirati susret predstavnika Sindikata ovog poduzeća, “Stanić Investa”, Agencije za privatizaciju u FBiH i Federalnog ministarstva trgovine, na kojem će biti razgovarano o petomjesečnom kašnjenju isplate plaća (odnosno tzv. minimalca), te o problemu neuplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Vlada FBiH će se obratiti sudu kako bi on, sukladno načelima učinkovitosti i neovisnosti u svojem radu, uložio maksimalan napor u cilju zaštite interesa djelatnika i imovine i konačno presudio u svim postupcima koji se odnose na “Feroelektro”.

Ovakve zaključke Vlada FBiH je donijela nakon što je upoznata s detaljima razgovora što ih je prije dva dana u Mostaru federalni ministar trgovine imao s sindikalistima “Feroelektra”.

INICIJATIVA O ZAPOŠLJAVANJU DEMOBILISANIH BORACA

Na inicijativu federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH je danas zaključila da se, u cilju rješavanja problema zapošljavanja demobilisanih boraca, razmotri mogućnost obezbjeđenja sredstava u budžetima federalnih ministarstava koja imaju podsticaje ili sredstva za održivi povratak (najmanje 30 posto).

Riječ je o ministarstvima za raseljene osobe i izbjeglice, okoliš i turizam, energije, rudarstva i industrije, razvoja, poduzetništva i obrta, prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i rada i socijalne politike koja su zadužena da za jednu od narednih sjednica predlože određeni postotak ovih sredstava namijenjen zapošljavanju demobilisanih boraca, s tim da se ona mogu implementirati i dodjeljivati i na području Republike Srpske i Brčko Distrikta  BiH.

KADROVSKA PITANJA

Za predstavnika Vlade FBiH u Komisiji za izbjeglice i raseljene osobe BiH danas je imenovala Adila Osmanovića i Enesa Suljkanovića.

Upravnom odboru JU Federalne novinske agencije (FENA) Vlada FBiH je dala saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju Zehrudina Isakovića i Marka Dragića s dužnosti direktora i zamjenika direktora. Istovremeno je Upravnom odboru data saglasnost da se na ove pozicije privremeno, odnosno na period do 60 dana, imenuju (za direktora) Faruk Borić i (za zamjenika direktora) Marko Dragić.

Nakon što je razriješila dosadašnji, Vlada FBiH je danas privremeno imenovala Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje. Na period od najviše dva mjeseca u njegov sastav su imenovani Miroslav Kapetanović (predsjednik), Šima Sabljić, Lidija Korać, Rada Lukić, Fahrudin Kurtović, Fadil Islamović i Medina Hadžiahmetović (članovi).

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom promijenjen je ranije utvrđeni rok za realizaciju zadatka, tako da je kao novi rok utvrđen 1. maj 2012. godine, a u Radnu grupu je imenovana i Mirsada Poturković.

Vlada je danas dopunila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, u sastavu Sandra Vegar-Zubović, Azra Suljić, Elvedina Zec i Haša Begić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.30 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE