35. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.02.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 34. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima
 4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub zastupnika HSP – DNZ
 5. Radna verzija Zakona o povoljnijem penzionisanju
 6. Prijedlog odgovоra na poslaničko pitanje koje je postavio poslanik Drago Puzigaća, a koje se odnosi na sagledavanje cjelokupne situacije u općinama Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč, te mjere koje treba poduzeti s ciljem prevazilaženja problema
 7. Prijedlog odgovora na zastupničku inicijativu koju je podnio gosp. Munib Jusufović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na potrebu ostvarivanja saradnje sa institucijama Brčko Distrikta BiH
 8. Prijedlozi odgovora
  1. Prijedlog odgovora na akt br.6377/11 od 14.12.2011. godine upućen od strane privrednog društva „Pobjeda Rudet“ d.d. Goražde
  2. Prijedlog odgovora na akt br.3231/11 od 14.12.2011. godine upućen od strane privrednog društva „Pobjeda Sport“ d.d. Goražde
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranioca
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za obezbjeđenje kreditnog zaduženja privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za otklanjanje blokade transakcijskog računa i obezbjeđenje dodatnog kreditnog zaduženja privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
 7. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Federalne novinske agencije za donošenje Odluke o razrješenju direktora i zamjenika direktora Agencije
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Federalne novinske agencije za donošenje Odluke o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora Agencije
  3. Prijedlog zaključka
 1. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 2. Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite za period oktobar – decembar sa zbirnim rezultatima revizije za 2011. godinu, s Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o trenutnom stanju u društvu „ŠIPAD Export – Import“ d.d. Sarajevo
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društva „ŠIPAD Export – Import“ d.d. Sarajevo za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
 1. Informacija u vezi provedbe Zakona o obezbjeđenju sredstava za redovno snadbijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 2. Informacija o prodaji državnog kapitala i postprivatizacijskim problemima društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 3. Inicijativa Federalnog pravobranilaštva za zauzimanje stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 2/3 dijela poslovne zgrade "Soda-So" Tuzla
 4. Inicijativa za izdvajanje dijela sredstava za podsticaje kojima raspolažu resorna ministarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zapošljavanje demobilisanih boraca
 5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva – davanje saglasnosti
 6. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Nadzornog odbora KCU Sarajevo
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju novog privremenog Nadzornog odbora KCU Sarajevo
 1. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine
 3. Pijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme penzijskog sistema
 4. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  3. Prijedlog zaključka
 1. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 2. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnine prije prvaosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljen na zahtjev broj: 03/05-31-1462/2011 od 22.12.2011. godine
  2. dostavljen na zahtjev broj: 03/05-31-1462-2/2011 od 22.12.2011. godine
  3. dostavljen na zahtjev broj: 03/05-31-22/2012 NS od 12.01.2012. godine
  4. dostavljen na zahtjev broj: 03/05-31-22-1/2012 NS od 12.01.2012. godine
  5. dostavljen na zahtjev broj: 03/05-31-22-2/2012 NS od 12.01.2012. godine
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE