34. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.01.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik FBiH Živko Budimir, utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima FBiH.

Nacrt je utvrđen nakon što su analizirani i, djelimično ili u cijelosti, prihvaćeni prijedlozi i sugestije iz rasprave o Prednacrtu ovog zakona s prošle sjednice.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA

Ciljevi Zakona o koncesijama FBiH, čiji je Prijedlog utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, jesu jačanje gospodarskog razvoja Federacije, stvaranje učinkovitog pravnog okvira za promoviranje i olakšavanje provedbe i razvitak koncesijskih projekata, te unaprjeđenje transparentnosti procesa dodjeljivanja koncesija.

Koncesije mogu biti davane za gospodarsko korištenje prirodnog bogatstva, dobra u općoj uporabi ili drugog dobra, za javne radove i za javne usluge.

Zakon se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje gospodarskih djelatnosti i usluga, te izvođenje radova u oblastima javnih cesta, luka, zračnih luka, željeznica, korištenja voda i javnog vodnog dobra, komunalne djelatnosti, održavanja zaštitnih vodnih objekata ili riječnih korita, hidroakumulacija, pitkih, ljekovitih, termalnih, termomineralnih i mineralnih voda, hidromelioracijskih sustava, energetskih objekata, mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalne energije, građevinskog zemljišta, lovišta, ribolovnih voda, cjevovoda i terminala za skladištenje i transport tekućina i plinova, poljoprivrednog zemljišta, kulturnih dobara, djelatnosti upravljanja otpadom, neškodljivog uklanjanja organskog otpada, skijaških centara i žičara, riječnog prijevoza, sporta i turizma.

Koncesija se može dati i za druge oblasti i djelatnosti.

Prijedlogom zakona o koncesijama FBiH propisana je inicijativa javnog i privatnog sektora, tako da identifikaciju potencijalnih koncesionih projekata obavljaju nadležna tijela javnog sektora, ali i fizičke i pravne osobe putem samoinicijativne ponude. Ovim rješenjem su u potpunosti ispoštovani zahtjevi iz javnih rasprava održanih o ovom zakonskom projektu.

Uvedeno je novo rješenje, tako što je postupak dodjele koncesija reguliran Zakonom, a ne posebnim pravilima, kao što je to u važećem zakonu. Kao način dodjele koncesija uveden je predkvalifikacijski postupak i samoinicijativna ponuda, a u cilju poboljšanja koncesijskog projekta i boljeg načina odabira najboljeg ponuđača.

Koncedenti (vlade FBiH i kantona, te općinska vijeća) svojim odlukama započinju proces izbora (odluka o davanju suglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije ) i konačni odabir najboljeg ponuđača (odluka o dodjeli koncesije).

Propisano je da u radu povjerenstava učestvuju dva privremena predstavnika ugovornog organa iz redova uposlenih u procesu postupka dodjele koncesije. Federalno Povjerenstvo za koncesije predstavlja samostalno i nezavisno tijelo Federacije, a njegove članove, na prijedlog Vlade, imenuje Parlament FBiH. Povjerenstvo ima sedam članova iz reda istaknutih stručnjaka inžinjerske, pravne i ekonomske struke.

Bitna funkcija data je i općinskim načelnicima, odnosno stručnim osobama općina da obavljaju funkciju privremenog člana Povjerenstva kad je koncesioni projekat lociran na teritoriji općine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Danas utvrđene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je Vlada FBiH utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, rezultat su, između ostalog, provođenja nove presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Izmjenama koje su predložene u cilju njenog provođenja omogućuje se povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju BiH koji su bili korisnici penzija ostvarenih u Društvenom fondu za PiOBiH i kojima je isplata penzija vršena na teritoriji današnje Federacije BiH do 30. aprila 1992. godine, da od dana podnošenja zahtjeva imaju pravo na penziju kod Federalnog zavoda za PiO.

Dodatno je precizirano da ovo pravo mogu ostvariti samo osobe koje su stekle status povratnika u skladu sa Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Također, predviđeno je da pravo na isplatu penzije zadržavaju, pod istim uvjetima kao i drugi penzioneri po općem propisu, i u slučaju ako se kasnije odsele u inostranstvo.

Istovremeno, predloženim izmjenama vrši se usaglašavanje sa Zakonom o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Jednom od izmjena propisano je da naknada plaće za osobe kod kojih je utvrđena II kategorija invalidnosti ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij FBiH čime je djelomično uvažen zahtjev Saveza invalida rada Federacije BiH.

Potrebna sredstva za isplatu ovih penzija, precizirano je, osiguravaju se iz redovnih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer se radi o pravu koje proističe iz uplaćivanih doprinosa, koje je ova kategorija redovno izdvajala dok su bili osiguranici.

AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA

Uvažavajući obrazloženje Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH se danas izjasnila o inicijativi Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za autentično tumačenje člana 39. Zakona o deviznom poslovanju i Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova.

U obrazloženju se ističe da je općina nadležni organ za izdavanje rješenja o ispunjenju minimalnih tehničkih uslova za rad, koje se prema Zakonu o deviznom poslovanju i Odluci o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, dostavlja uz zahtjev za dobijanje ovlaštenja o obavljanju mjenjačkih poslova.

Zakonski osnov za izdavanje ovog rješenja pravnim i fizičkim licima poduzetnicima registriranim u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, jesu član 7. stav 3. Zakona o privrednim društvima, član 39. Zakona o deviznom poslovanju, tačka XI. Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova i član 200. Zakona o upravnom postupku, kaže se u izjašnjenju Vlade FBiH.

Vlada FBiH danas je dala i autentično tumačenje člana 29. Zakona o porezu na dobit privrednih društava, člana 8. Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na dobit privrednih društava, kao i člana 61. Zakona o porezu na dobit koje je putem Parlamenta Federacije FBiH zatražila Sparkasse Bank d.d. Sarajevo.

Obrazloženo je da sva dodatna povećanja temeljnog kapitala po osnovu učšća ino-kapitala poslije 1.1.2008. godine, prema novom Zakonu o porezu na dobit, ne mogu utjecati na poreznu obavezu, odnosno ne mogu je umanjiti po osnovu učešća ino-kapitala u ukupnom kapitalu poreznog obveznika.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U FBiH

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Strategiju upravljanja poljoprivrednim zemljištem na području Federacije BiH, kao i Akcioni plan za njeno sprovođenje. Strategija obuhvata mjere, aktivnosti i vrijeme izvršenja i institucije za njeno provođenje. Dokument je, na osnovu rezultata Javnog konkursa, radio Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Univerziteta u Mostaru.

U njemu se, s ciljem namjenskog korištenja poljoprivrednog zemljišta, naglašava značaj saradnje regionalnih organa uprave s jedinicama lokalne samouprave i preporučuje namjensko i racionalno korištenje ovog resursa, njegova zaštita, razminiranje, te usklađivanje katastarskih podataka sa zemljišnim knjigama i stanjem na terenu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i uspostava i razvijanje tržišta ovim zemljištem.

Upravljanje zemljištem se zasniva na zakonskoj regulativi uz analizu Evropske strategije zaštite tla s posebnim osvrtom na odnos poljoprivrede sa Okvirnom direktivom o vodama.

Strategija također obuhvaća pregled površina poljoprivrednog zemljišta na području Federacije BiH uz smjernice za njegovo višenamjensko korištenje u budućnosti. Na područje Federacije BiH otpada 35 posto ukupne površine poljoprivrednog obradivog zemljišta i 58 posto pašnjaka u Bosni i Hercegovini.

Od 1999. do 2009. godine uočen je trend opadanja površina pod oranicama i livadama uz povećanje površina zemljišta pod vinogradima i pašnjacima, što se tumači odustajanjem dijela stanovništva od bavljenja poljoprivredom i prelaskom u više akumulativne grane privređivanja.

PLAN RADA AGENCIJE ZA VODNO
PODRUČJE RIJEKE SAVE ZA PERIOD 2012.-2014.

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo za period 2012.-2014. godina. Osnovna polazišta za izradu Okvirnog plana su Zakon o vodama, međunarodni sporazumi iz sektora voda koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, sporazumi potpisani od strane Federacije BiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a odnose se na sektor vodoprivrede, kao i Prijedlog Strategije upravljanja vodama koja je u proceduri donošenja u Parlamentu Federacije BiH.

Okvirni trogodišnji plan treba da osigura dostizanje određenih ciljeva i provođenje zadataka definiranih u ZOV-a, posebno izradu podloga i dokumentacije za Plan upravljanja vodama vodnog područja, pripremu analize karakteristika vodnog područja i pregleda utjecaja ljudskih aktivnosti na stanje površinskih i podzemnih voda, pripremu ekonomske analize korištenja voda, uspostavu registra zaštićenih područja i registra vodnih tijela, kao i niza drugih aktivnosti na upravljanju vodnim područjem ove rijeke.

U narednom planskom periodu AVP Sava će nastaviti realizaciju pripreme podloga, kao i izradu Plana upravljanja vodama na slivu rijeke Save. Obzirom da je u toku projekat «Politika voda» koji finansira Evropska komisija, sa više komponenti kao osnovom za izradu Plana upravljanja, aktivnosti i metodologija rada će se prilagoditi ovom dokumentu u svim segmentima koji budu usvojeni od strane nadležnih institucija.

U okviru finansijskog plana predviđene su aktivnosti na finansiranju započetih projekata i otplati kredita od domaćih i međunarodnih finansijskih institucija.

IZMJENA ODLUKE O TROŠKOVIMA POLICIJSKE OBUKE

Vlada FBiH je izmijenila Odluku o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova tako da sada školarina za kandidate s visokom i višom školskom spremom za šest mjeseci iznosi 4.273,40 KM umjesto ranijih 4.727,40 KM. Za kandidate sa srednjom školskom spremom 12 mjeseci obuke košta 7.785, 23 KM umjesto 8.276,20 KM.

Do smanjenja visine troškova obuke je došlo zbog nabavke uniformi i dijelova uniformi za kandidate po nižim cijenama u odnosu na ranije godine.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI DRUGOG PROJEKTA UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva i okoliša o implementaciji „Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom“ koji je za BiH odobren od strane Svjetske banke 25. novembra 2008. godine u iznosu od 40 miliona dolara uz sufinansiranje BiH u iznosu od 3,5 miliona dolara.

Projekat je pripremljen kao II faza uspješno realizovanog projekta Upravljanje čvrstim otpadom, a na osnovu naglašene potrebe entitetskih vlada za nastavkom rješavanja pitanja upravljanja otpadom i u skladu sa važećom legislativom tj strategijom upravljanja otpadom za BiH, kao i sa entitetskim strategijama.

Finansiranje ovog projekta od strane Svjetske banke - Međunarodna asocijacija za razvoj - IDA - Međunarodna banka za razvoj - IBRD za Federaciju BiH iznosi 5,54 miliona eura, a implementacija je počela 2009. godine, s planom da se završi 2014. godine.

Planirane aktivnosti po komponentama projekta odnose se na upravljanje otpadom i izgradnju kapaciteta.

Implementacija II faze Projekta uključuje, pored onih iz I faze, i nove regije i to: Zenica, Mostar i Tomislavgrad sa kojima su potpisani supsidijarni sporazumi. Također provedeno je niz aktivnosti za pripremu uključenja u projekt novih regija Goražde, Srednja Bosna, Bihać i Sjeverna Bosna.

Pripremne aktivnosti za uključenje u projekat se vrše za regiju Livno, kao i za regiju Tuzla.

SAGLASNOST NA KREDITNO ZADUŽENJE

Vlada Federacije BiH je Odlukom prihvatila zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o kreditu između BiH i UniCredit Bank Austria AG, u iznosu od 3.111.802,57 eura za realizaciju Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Cilj projekta je izgradnja kanalizacijskih sistema i postrojenja za tretman otpadnih voda, kao i osiguranje i eksploatacija pitke vode u količini koja će trajno i na zadovoljavajući način riješiti potrebe cjelokupnog stanovništa na području općine Čelić. Od ukupnih sredstava kredita otplaćuje se 85 posto, odnosno iznos od 2.645.032,18 eura, dok 15 posto, odnosno 466.770,39 eura predstavljaju grant sredstva. Rok otplate je 11,5 godina, s jednogodišnjim grace periodom. Kreditna sredstva FBiH prenosi na kreditnoj osnovi na dužnike, a to su Tuzlanski kanton i općina Čelić.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije i podugovora o kreditu između Federacije i dužnika, a za njihovo potpisivanje ovlašten je federalni ministar finansija.

O POVRATU POTICAJNIH SREDSTAVA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta da može odobriti produženje roka pravdanja dobivenih poticajnih sredstava općinama Kladanj i Velika Kladuša do 31.12.2012. godine. Naime, ove općine dobile su poticaje iz sredstava „Transfer za razvoj poduzetništva i obrta” za 2010. godinu za projekte „Izgradnja poduzetničkih zona”, ali nisu u potpunosti opravdale utrošak tih sredstava.

Ukoliko ove općine ne opravdaju dobivena poticajna financijska sredstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će pokrenuti procedure povrata financijskih sredstava na proračun FBiH.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting” vezano za manifestaciju ATP Challenger tour „indoor” teniski turnir „Sarajevo Open 2012”. Radi se o sredstvima u iznosu 150.000 KM (bez PDV), o čemu će, na osnovu Vladine saglasnosti, biti zaključen sponzorski ugovor između JP BH Telecom d.d. Sarajevo i Teniskog kluba „Sporting”. Saglasnost je data i na Odluku Uprave BH Telecoma o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog saveza BiH tokom nastupa Davis Cup reprezentacije BiH u 2012. godini, u iznosu od 100.000 KM.

Iz sredstava tekuće rezerve Vlade FBiH danas je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobreno 25.000 KM na ime finansijske podrške Međunarodnoj konferenciji „Od rane intervenecije do potpune inkluzije - definiranje resursa“.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Tako su, na period do 60 dana, imenovani Željko Matoc, Siniša Bilić, Medina Kočan, Vildana Smajović-Hoti i Marko Ivanković.

Istovremeno je data i prethodna saglasnost za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i to Haris Jašarević, Amadeo Mandić, Miroslav Galić, Marko Musić i Ranko Krneta.

Za članove Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, Vlada FBiH je danas imenovala Vinka Jakića, Snježanu Musa, Željka Šaina,Veljka Trivuna, Elmu Temim, Zehru Novo-Omanović, Kenana Spahića, Zoricu Kazić, Mustafu Burgića, Omera Omerefendića i Sulejmana Gariba. Zadatak je grupe da sagleda postojeći sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i ranije razmatranu Strategiju reforme penzijskog sistema i usporedne sisteme penzijskog osiguranja, kako u okruženju tako i šire, te da uz korištenje dobrih praksi i iskustva, Vladi FBiH predloži novi tekst Strategije, koji će unaprijediti stanje u penzijskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine.Uz ovo, Grupa je obavezna da predloži i odgovarajući model penzijskog sistema, kao i novi sistem obračuna i povećanja penzija.

Za predstavnika Vlade FBiH za vođenje pregovora za zaključivanje Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore imenovan je Ramiz Mehaković.

Na zahtjev Direkcije za evropske integracije, Vlada FBiH je danas imenovala nove predstavnike u zajedničke monitoring komitete tri IPA programa prekogranične saradnje sa susjednim zemljama (Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom), kao i njihove zamjenike. Tako je za predstavnika Federalne vlade u Zajednički monitoring komitet za Program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i BiH imenovan Mehmed Cero, a za njihovog zamjenika Krunoslav Šetka. Za predstavnika u Komitet za prekograničnu saradnju s Republikom Srbijom imenovan Emir Raščić, a za zamjenika Dijana Bukovac. Vladu FBiH u Zajedničkom monitoring komitetu za Program prekogranične saradnje s Republikom Crnom Gorom predstavljaće Marinko Bošnjak, dok je zamjenik Tatjana Markhot. Opću koordinaciju rada predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade FBiH u zajedničkim monitoring komitetima za programe prekogranične saradnje sa susjednim zemljama obavljaće Haris Abaspahić, kao koordinator za evropske integracije.

Danas je izmijenjeno Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora, tako da je za člana ovog tijela imenovana Zineta Mujaković iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar prethodnu saglasnost za donošenje odluka o razrješenju Drage Spajića dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju, odnosno da se za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci, imenuje Marko Ursa.

Danas su za članove Nadzornog odbora JP Ceste d.o.o. Mostar predloženi Zlatko Tomić, Perica Sužanj, Ivana Mikulić-Gadžić i Senad Seknić.

Danas je donesena Odluka o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.30 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE