33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.01.2012.
Saopćenje o radu

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o unutrašnjim poslovima FBiH.

Nakon što Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kao predlagač novog zakona, razmotri sugestije i prijedloge na ponuđeni tekst iznesene tokom današnje rasprave, Prednacrt će se ponovo naći na dnevnom redu sljedeće sjednice Vlade FBiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE FBiH

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna postojećeg zakona, koje je Vlada FBiH utvrdila i u formi Nacrta poslala u parlamentarnu proceduru, sastoje se u potrebi rješavanja problema na koje je ukazala praksa dosadašnjeg provođenja ovog propisa. Tako je propisan postupak raspoređivanja namještenika kada postoji upražnjeno radno mjesto i mogućnost da se na to radno mjesto rasporedi namještenik koji se već nalazi u organu uprave. Propisane su i obaveze kod prijema u radni odnos osoba koje, prema posebnom zakonu, imaju prednost kod zapošljavanja, kao i dokumenti koje treba priložiti, te precizirano da se to pravo ne odnosi na osobe koje su dobile otpremninu na osnovu rješenja o prestanku radnog odnosa zbog prekobrojnosti.

Namještenici koji su radili u drugom organu državne službe na istim ili sličnim poslovima najmanje šest mjeseci ne podliježu institutu probnog rada. Samo u izuzetnim slučajevima, kada postoje ekonomski i drugi opravdani razlozi i kada zbog hitnosti nije bilo moguće sprovesti oglas u skladu sa zakonom, rukovodilac organa državne službe može primiti namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do tri mjeseca, uz saglasnost sindikata.

Propisano je, također, da federalni ministar pravde donosi plan i program obavezne stručne obuke i osposobljavanja namještenika i propisuje način realizacije tog plana i programa, na osnovu čega je rukovodilac organa državne službe dužan planirati odgovarajuća finansijska sredstva za realizaciju obuke i osposobljavanja namještenika, te osigurati njegovo prisustvo obuci, s tim da obuci podliježu pripravnici i volonteri radi polaganja stručnog ispita.

Novopredloženim izmjenama namještenik ima pravo na godišnji odmor od najmanje 20 dana, što predstavlja izjednačavanje sa osnovnim pravima državnih službenika.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJENA

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine, uvrstivši u tekst amandman koji je, tijekom rasprave o Nacrtu, podnesen u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije.

Riječ je o amandmanu kojim su financijskom konsolidacijom, uz rudnike ugljena, sada obuhvaćeni i rudnici boksita „Posušje“ i „Široki Brijeg“. Ova dva rudnika zbog velikih devastacija od 1991. do 1996. godine, nisu bila u mogućnosti brzo pokrenuti proizvodnju, a do danas su ostala u državnom vlasništvu Zapadnohercegovačkog kantona.

Njihovim uključivanjem u financijsku konsolidaciju stvaraju se preduvjeti za stabilizaciju poslovanja i razvitak, odnosno za uvećanja proizvodnje, ekonomičnosti i uposlenosti.
Zakon se dopunjava i odredbom koja regulira obvezu osiguranja sredstava u Proračunu FBiH godine za uplatu duga rudnika boksita za mirovinsko i invalidsko osiguranje i porez na plaće u ukupnom iznosu od 1.870.817 konvertibilnih maraka u razdoblju od 2012. godine do 2015. godine.

Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na financijska sredstva za izvršenje obveza rudnika iz poslovnih odnosa nastalih do 31.12.2008. godine, na temelju kreditnih zaduženja, neizmirenih obveza prema dobavljačima, kao i za modernizaciju postojeće i nabavku nove opreme. Ova sredstva, prema Zakonu, osiguravaju  dva javna elektroprivredna poduzeća u FBiH iz raspoloživih vlastitih i sredstava pravnih subjekata ovisnih društava (radnika koji se konsolidiraju).

UREDBA O REPREZENTACIJI I POKLONIMA U FEDERALNIM
ORGANIMA UPRAVE I FEDERALNIM UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA

Na osnovi stava Kolegija Vlade FBiH, te u skladu sa preporukom Ureda za reviziju institucija u FBiH da se u svim federalnim organima uprave, na jedinstven način, jasno i precizno utvrdi način korištenja reprenzetacije, na današnjoj sjednici Federalne vlade je danas donesena Uredbe kojom se uređuje ova materija. Ovim podzakonskim aktom uređena je visina sredstava reprezentacije, njihovo korištenje, procedura i pravila primanja i davanja poklona i vođenje evidencije o primljenim poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama.

Utvrđeno je da se rashodi na ime reprezentacije i poklona, koje određuje rukovodilac organa, mogu izvršiti najviše do ukupnog iznosa koji je odobren u Budžetu FBiH za godinu u kojoj se koristi. Sredstva reprezentacije utvrđuju se kao eksterna reprezentacija za međunarodne institucije i organizacije, njihove predstavnike i istaknute pojedince (pokloni za njih utvrđeni su u visini od 1.000 KM) i interna reprezentacija za rukovodioce federalnih organa uprave i osobe koje on ovlasti.

Poklonom se smatra lična korist u vezi vršenja javne funkcije, a podrazumijeva stvari, prava, usluge bez naknade, te neka druga lična korist data nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku, kao i svaka isplata, djelovanje, usluga ili predmet od vrijednosti učinjene izravno primaocu, bez naknade ili očekivane naknade.

Propisano je da rukovodilac federalnog organa uprave ne smije zadržati poklon čija tržišna vrijednost prelazi 200 KM, a zabranjeno je zahtijevanje ili primanje od fizičkih ili pravnih osoba bilo kakve dobiti, beneficija, naknada u novcu, uslugama ili drugih oblika koristi u namjeri da zaposlenik u okviru svojih ovlasti učini što ne bi smio učiniti ili da ne učini što bi bio dužan učiniti. Za primanje poklona preko vrijednosti koje nije regulisano ovom uredbom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH.

Federalni organi uprave dužni su uskladiti svoje pravilnike o reprezentaciji i poklonima sa ovom uredbom u roku 15 dana.

DOPUNJENA UREDBA O PRIVREMENOM
EKSTERNOM PREMJEŠTAJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Radi izvršavanja službenih poslova iz djelokruga rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koje obavljaju policijski službenici za kojima postoji potreba, neophodno je prethodno utvrditi federalnom ministru unutrašnjih poslova ovlaštenje za popunu tih radnih mjesta, a koje u važećim propisima nije bilo definisano niti propisano. Ovo ovlaštenje bilo je definirano samo u Federalnoj upravi policije.

S obzirom na to da se radi o malom broju radnih mjesta policijskih službenika, te prirodi poslova koje obavljaju na tim radnim mjestima, ocijenjeno je da je popunu tih radnih mjesta potrebno vršiti putem privremenog eksternog premještaja.
Stoga je danas usvojenom dopunom Uredbe o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Vlada FBiH regulisala da se, izuzetno, po potrebi službe, popuna radnih mjesta policijskih službenika koja su sistematizovana u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova može izvršiti eksternim premještajem policijskih službenika koji rade u Federalnoj upravi policije, kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova ili drugom policijskom organu, o čemu odlučuje federalni ministar unutrašnjih poslova.

Popuna radnih mjesta na ovaj način vrši se putem internog oglašavanja ili neposrednim izborom, s tim da je u slučaju neposrednog izbora potrebna saglasnost policijskog službenika.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O AKONTATIVNOJ ISPLATI DIJELA DOBITI

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o akontativnoj isplati dijela dobiti JP „Elektroprivreda BiH“ i „BH Telecom“ d.d. Sarajevo za 2011. godinu.

Izmjenom je regulisano da će ova preduzeća sredstva dobiti za 2011. godinu uplatiti u korist Budžeta FBiH za 2012. godinu, na JRT trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

Novododanom tačkom u Odluci se reguliše da se iz Budžeta FBiH za 2012. godinu odobrava izdvajanje od 1.400.000 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, koja će se uplatiti Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje, na ime izmirenja dijela verificiranog duga Vlade FBiH prema ovom zavodu.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BiH ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH za ovu godinu.

U proizvodnji uglja planirano je da se ove godine iskopa 7,41 miliona tona, dok je potrošnja planirana u količini od 7,21 milion tona.

U 2012. godini je planirana proizvodnja električne energije u količini od 8.186 gigawat sati, dok planirana potrošnja iznosi 8.731 GWh. Realizacija planiranih količina osigurat će stabilnost u snabdijevanju električnom energijom.

Kada se radi o uvozu prirodnog gasa planirana, količina od 230,3 miliona metara kubnih je veća od ostvarene u prošloj godini za 7,7 posto i omogućava stabilno snabdijevanje Federacije BiH ovim energentom, pošto je njegova isporuka osigurana do kraja godine.

Planirane količine derivata nafte u ovoj godini iznose 920 hiljada tona, od kojih se 270 hiljada tona treba nabaviti kroz međuentitesku trgovinu iz Rafinerije u Bosanskom Brodu, a ostatak iz uvoza. Ove će količine biti dovoljne za uredno snabdijevanje tržišta Federacije

USVOJEN REBALANS PROGRAMA PRIHODA I RASHODA FED CAD-a

Današnjom Odlukom Vlada FBiH usvojila je Rebalans programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) za 2011. godinu.

Razlog za donošenje Odluke je transparentnost u radu Federalne direkcije u dijelu prihoda i rashoda, kao i postupanje po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Nakon što je Program usvojen 30.5.2010. godine, došlo je do smanjenja većine troškova.

Istodobno, na prihodovnoj strani došlo je do povećanja sredstava od naplate usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na međunarodnim zračnim lukama Sarajevo, Mostar i Tuzla koje se odnosi na naplaćivanje naknade za terminalne navigacijske usluge od JP BiH Airlines, pošto Vlada FBiH u ovoj godini nije ovoj kompaniji, kao ranijih godina, otpisala dug.

Rebalansirani plan rashoda je niži za 87.915 konvertibilnih maraka, odnosno za 0,49 posto.

SUGLASNOST CESTAMA FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans plana i programa JP Ceste Federacije d.o.o.Sarajevo za 2011. godinu.

Današnjom Odlukom omogućuje se provedba Rebalansom planiranih aktivnosti koje se odnose na poboljšanje funkcionalnog sustava cesta i stvaranje preduvjeta za sigurno odvijanje prometa.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU

Danas donesenim izmjenama Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, Vlada FBiH je proširila obim mogućih korisnika subvencije, uz poštivanje ranije utvrđenih kriterija potrošnje.

Naime, do sada su pravo na subvenciju mogli ostvariti penzioneri koji su primali minimalnu penziju, a sada se ovaj prag diže do iznosa od 414 KM, koliko iznosi zagarantirana penzija koju isplaćuje Zavod PIO/MIO FBiH. Na ovaj način subvencije će i dalje moći ostvarivati primaoci minimalne penzije, koja iznosi 310 konvertibilnih maraka, te oni koji imaju penziju u rasponu od 310 KM do 414 KM. Također, subvenciju ostvaruju korisnici zagarantirane penzije od 414 KM, te korisnici srazmjerne penzije koja se isplaćuje iz Republike Srpske do iznosa od 414 KM. Na ovaj način subvenciju će dobiti i korisnici srazmjerne penzije koja je manja od 310 KM, a koji nisu imali pravo na subvenciju prema ranijoj odluci, jer se ona odnosila isključivo na primaoce minimalne penzije.

Prema podacima Federalnog Zavoda PIO/MIO na ovaj način pravo na subvenciju moći će ostvariti dodatnih 70.000 penzionera, tako da će Odlukom sada biti obuhvaćeno ukupno oko 300.000 penzionera. Uslov je da njihova mjesečna potrošnja bude manja od 268 Kwh u Elektroprivredi BiH, odnosno 348 Kwh u Elektroprivredi HZHB.

Pravo na subvenciju, pod istim uvjetima, i dalje će moći ostvarivati stalni korisnici socijalne pomoći u FBiH.

O IZRADI PROSTORNOG PLANA ZA
PODRUČJE IGMAN-BJELAŠNICA-TRESKAVICA

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)“ za period 2007.- 2027. godine.

Nakon aktivnosti na pripremi i sprovođenju tendera, za najpovoljnijeg ponuđača za ovaj je posao izabran u toku 2009. godine Urbanistički zavod BiH, ali Ugovora nije potpisan zbog nedostatka sredstava u Budžetu FBiH za ovu namjenu. Nakon što su u 2010. godini osigurana budžetska sredstva, nastavljena je procedura. U međuvremenu je Ustavni sud Federacije BiH, postupajući po zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika općina Trnovo i Hadžići, donio je 6. decembra prošle godine presudu kojom je obustavljena primjena Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za ovo područje.

STRATEGIJA ZA PREVENCIJU, TRETMAN I
KONTROLU MALIGNIH NEOPLAZMI U FBiH 2012.-2020.

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je danas usvojila Vlada FBiH, predstavlja jednu od strategija zdravstvenoga sektora koja je usmjerena ka unapređenju zdravlja stanovništva FBiH, prvenstveno na promociji zdravlja i prevenciji obolijevanja od malignih oboljenja za cjelokupno stanovništvo, a potom na grupe i pojedince sa povećanim rizikom od nastanka malignih oboljenja, kao i na već oboljele kojima su neophodni efikasno liječenje i adekvatna zdravstvena njega.

Ovom se Strategijom, koji treba da usvoji i Federalni parlament, potvrđuju ključni principi za razvojnu zdravstvenu politiku na svim nivoima. Cilj ovog dokumenta je obezbijediti uvjete da što manje ljudi u FBiH oboli od malignih neoplazmi, da se smanji smrtnost po toj osnovi, da se ublaži patnja već oboljelih, kao i njihovih porodica, da se poboljša kvalitet života već oboljelih i da se reduciraju nejednakosti u zdravlju/bolesti u stanovništvu FBiH, a vezano za obolijevanje od malignih oboljenja, koristeći na najbolji način raspoložive resurse.

Posebno se ističe da borba protiv malignih neoplazmi podrazumijeva odgovornost svakog pojedinca za brigu o vlastitom zdravlju i sprječavanje bolesti. Maligne neoplazme su jedan od najvećih zdravstvenih i društvenih problema današnjice zbog velike učestalosti, visoke smrtnosti, patnje koju nanose oboljelim i njihovim porodicama i velikog finansijskog i socijalnog opterećenja zdravstvenih sistema i društva u cjelini. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), svake godine u svijetu od malignih neoplazmi oboli više od 12 miliona ljudi, a 7,6 miliona umre od ove opake bolesti. Udio malignih neoplazmi u strukturi ukupnog broja smrti u svijetu iznosi 20-25 posto u svim uzrocima smrti.

AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV
ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U FBiH 2012.-2013.

Kao ključne mjere Akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe droga u FBiH kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, navedene su suzbijanje i sprječavanje širenja upotrebe i zloupotrebe i smanjenje potražnje psihoaktivnih supstanci, pretežno kod mladih. Represivni dio mjera predviđen u ovom planu obavljat će ministarstva unutrašnjih poslova i pravde i odnose se na suzbijanje i sprječavanje, dok će aktivnosti na smanjenju potražnje obavljati ministarstva obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kroz edukaciju, liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju. Jedan od važnih ciljeva ovog plana je praćenje njegove implementacije kroz uspostavljanje informacionog sistema s posebnim bazama podataka. S tim u vezi, a u skladu sa preporukama Evropskog monitoring centra za droge potrebno je razviti međuinstitucionalnu mrežu za elektronsku distribuciju i protok informacija, pa plan definira i aktivnosti koje treba provesti u tom cilju.

Uzimajući u obzir činjenicu da je i u našoj zemlji problem narkomanije sve izrazitiji, ocijenjeno je da aktivnosti predviđene Akcionim planom na smanjenju potražnje, prevenciji, liječenju i rehabilitaciji, te smanjenju šteta vezanih za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, kao i informatičkom uvezivanju svih institucija koje rade na rješenju ovog problema, predstavljaju dugoročni prioritet kako Federacije Bosne i Hercegovine, tako i države u cjelini.

ZAKLJUČCI O DUGOVANJIMA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Na osnovu dogovora postignutom na sastanku predstavnika Vlade FBiH s rukovodstvom Saveza samostalnih sindikata BiH, predstavnicima industrijskih sindikata - članica Saveza samostalnih sindikata BiH o rješavanju dugovanja privrednih društava u procesu restrukturiranja prema zavodima zdravstvenog osiguranja, Vlada FBiH je danas donijela operativne zaključke.

Zaduženi su kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja da ovjeravaju zdravstvene knjižice zaposlenicima privrednih društava koja se nalaze u procesu restrukturiranja i imaju dugovanja prema zavodima zdravstvenog osiguranja, uz uvjet da od 1.1.2012. godine ova privredna društva, uz mjesečnu isplaću plaća, izmiruju obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Privredna društva u procesu restrukturiranja koja imaju dugovanja prema zavodima zdravstvenog osiguranja dužna su da zaključe sporazume o reprogramiranju dugovanja s Poreznom upravom Federacije BiH.
Nadležna federalna ministarstva Vlada je zadužila da, u okviru svojih nadležnosti, identificiraju sva privredna društva u procesu restrukturiranja koja imaju dugovanja prema zavodima zdravstvenog osiguranja, te da o tome dostave informaciju Poreznoj upravi Federacije BiH i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja.

SMANJENJE TELEFONSKIH TROŠKOVA

U skladu sa opredjeljenjem Vlade FBiH da se, u cilju smanjenja troškova, realizira projekat formiranja jedinstvene poslovne Toptim grupe, odnosno objedinjavanja u jednu grupu svih fiksnih i mobilnih priključaka budžetskih korisnika, danas je izmijenjen Zaključak iz 2002. godine koji se odnosi na dozvoljenu visinu troškova fiksnih i mobilnih telefona.

Tako su rukovodećim službenicima, službenicima i namještenicima u federalnim organima uprave, federalnim ustanovama, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i njenim službama (članovima Toptim grupe čija je međusobna komunikacija besplatna) koji koriste službeni mobilni telefon, na teret organa u kojem su zaposleni, odobreni troškovi do iznosa od 50, umjesto dosadašnjih 70 KM mjesečno. Troškove iznad ovog iznosa snosiće sam korisnik, s tim da će se uplata razlike po računu namiriti iz njegove plaće ili uplatom na blagajni.

Troškovi korištenja ostalih telefona u kancelarijama federalnih organa uprave, federalnih ustanova, Vlade FBiH i njenim službama, ograničavaju se sa 50 KM na 30 KM, po službeniku u kancelariji, s tim da troškove iznad toga snose solidarno službenici iste kancelarije.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta za 2011. godinu za finansiranje političkih stranaka sa namjenski utvrđenog budžetskog Transfera za političke stranke i koalicije u iznosu od 24.845 KM.

Riječ je o sredstvima preostalim na ovom transferu koji je ukupno iznosio 3.500.000 KM i od čega je odlukama Vlade o rasporedu sredstava za prva tri kvartala 2011. godine i Odlukom o akontativnom rasporedu za IV kvartal, već raspodijeljeno 3.475.155 KM.

KADROVSKA PITANJA

Na osnovu rezultata Javnog konkursa i uz mišljenje Agencije za državnu službu Federacije BiH, Vlada FBiH donijela je danas Rješenje kojim je za sekretara Vlade Federacije BiH imenovala Editu Kalajdžić.

Danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju Mate Rupčića s dužnosti izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing, kao i za imenovanje Davora Šimića za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci.

Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Osmana Lindova dužnosti člana Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo prije isteka mandata, kao i za imenovanje Damira Arapovića na ovu dužnost, na period do 60 dana.

Nadzorni odbor privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo dobio je prethodnu saglasnost za razrješenje izvršnih direktora, na njihov lični zahtjev, i to: Bakira Arslanagića (za ino radove), Seada Talića (za pravne i kadrovske poslove), Ljubice Tičić (za ekonomske poslove), Hajrudina Hadžiabdića (za inžinjering) i Elvedina Borovine (za tehnička pitanja). Istovremeno je Nadzornom odboru ovog privrednog društva data prethodna saglasnost da se Enver Čaušević imenuje za vršioca dužnosti izvršnog direktora - zamjenika direktora na period do šest mjeseci, a Bakir Arslanagić za vršioca dužnosti izvršnog direktora - tehničkog direktora „Hidrogradnje“ na isti period.

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je dala prethodnu saglanost na utrvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Fabrike duhana d.d. Sarajevo. To su Dževad Mahmutović i Jasmin Jaganjac.

U Pregovarački tim za vođenje pregovora sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u FBiH, Vlada FBiH je imenovala Desnicu Radivojevića (šef tima), Antu Krajinu, Zorana Mikulića, Damira Mašića, Sanjina Halimovića i Vjekoslava Čambera (članovi), čiji je zadatak da obavi mirovne pregovore za sporazumno rješavanje spora sa Sindikatom nastalog u vezi s utvrđivanjem osnovice za obračun plaća u federalnim organima uprave za 2012. godinu.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje Muniba Huseinagića na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora KTK „Visoko“ d.d. Visoko, na period do 60 dana.

Prethodna saglasnost data je i da se Mihad Hajro, Sandra Soče i Moamer Karajica razriješe dužnosti članova Nadzornog odbora BH&Airlinesa d .o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala prije isteka mandata, te da se na ove dužnosti privremeno, na period do 60 dana, imenuju Goran Jovanović, Tarik Nuhanović i Osman Lindov.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15,05 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE